آزادي جعفر عظيم زاده پيروزي جنبش دموكراتيك- صنفي كارگري! مبارزه كارگران يك بار ديگر در زندان اوين را گشود!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩٥ / ٣٣ (١١ تير)

واژه راهنما: سياسي. مبارزه طبقه كارگر

 

خبر پيروزمندانه ي آزاد شدن رفيق جعفر عظيم زاده، در تائيد اين برداشت است كه در شرايط تفوفق قدرت ارتجاع نيز مي توان با مبارزه ي هوشمندانه، متحد و در عين حال انقلابي به پيروزي دست يافت.

مي توان با مبارزه ي هوشمندانه، متحد و در عين حال انقلابي باري ديگر در زندان اوين را گشود و زندانيان سياسي را آزاد ساخت!

 

ارتجاع با تجهيز همه ارگان هاي سركوبگرانه خود، دستگاه دولتي و امنيتي و قضاييِ حافظ منافع نظام سرمايه داري، كوشيد، همان طور كه مبارز كارگر جعفر عظيم زاده در نامه افشاگرانه خود برملا ساخت، مبارزات صنفي كارگران و معلمان و ديگر لايه هاي زحمتكش را از اين طريق با هزينه سنگين براي آنان ناممكن سازد كه خواست صنفي ”پرداخت دستمزد عقب افتاده“ را ”اقدام عليه امنيت نظام“ حاكم سرمايه داري اعلام كند.

به سخني ديگر، نظام حاكم سرمايه داري خواست قانوني دريافت دستمزد كار انجام شده را به سطح خواستي ارتقا داد كه مبارزه ي قاطع براي دستيابي به آن، بدون دفع فشار دستگاه هاي حاكميت ديكتاتوري ناممكن است.

تضاد طبقه كارگر ايران با روبناي ديكتاتوري رژيم سرمايه داري و زيربناي استثمارگرانه نسخه امپرياليستي ”آزاد سازي اقتصادي و خصوصي سازي“ باري ديگر به اثبات رسيد!

 

  • هدف ارتجاع داخلي با حكم شلاق و زندان طولاني براي كارگران كه مي بايست «فضاي كسب و كار» را براي ”جلب سرمايه گذاري خارجي“ عملي سازد با شكست روبرو شد!
  • سياست تشديد استثمار كارگر ايراني كه مي بايستي به مثابه ”طعمه ارزان براي سرمايه مالي امپرياليستي“ به نمايش گذاشته شود، با شكست روبرو شد!
  • دفاع از پيروزي به دست آمده طبقه كارگر ايران بايد با مبارزه ي مشخص عليه اجراي نسخه امپرياليستي ادامه يابد!
  • اين پيروزي نشان موضع دفاع از منافع ملي ايران توسط كارگران ايراني است، زيرا پيروزي در مبارزه عليه تعميق وابستگي اقتصادي و سياسي ايران به اقتصاد ”جهاني شده“ي امپرياليستي است!
  • اين پيروزي عليه ”تضمين“ بقاي حاكميت نظام سرمايه داري وابسته در ج ا اسلامي است كه بايستي از طرف سرمايه مالي امپرياليستي، به قيمت رنج و محروميت زحمتكشان ايران، داده شود!

 

ما گرسنه ايم، دستمزد عقب افتاد ي ما را بپردازيد!

ما از حق قانوني برپايي سنديكاي آزاد دفاع مي كنيم!

زنداني سياسي آزاد بايد گردد!

حداقل دستمزد ٥ر٣ ميليون تومان!

 

آزادی کارگر مبارز آقای جعفر عظيم زاده به تمام مبارزان راه نان و آزادی مبارک باد!

جعفر عظیم زاده:
هیچ قدرتی نمی تواند به کارگران بگوید «نان» نخواهید!

بار دیگر فاکتی دگر که می‌بایست شککان را قانع کند که مبارزه برای نان در ارتباط با مبارزه برای آزادی است! نمی‌توان نان خواست بدون آن که با رژیم قرون وسطایی ولایت فقیه در افتاد!
و برعکس نمی‌توان مبارز راه آزادی بود و ا‌ز حق نان کارگران دفاع نکرد.

همانطور که رفیق عزیز و پرکار ما عاصمی می‌نویسد. روبنای ولایت فقیهی برای حفاظت ا‌ز زیربنای استثماری سرمایه داری نظام است!
سیامک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *