«اقتصاد مقاومتي»، شـعاري تـوخـالـي!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٠ (٤ شهريور)

واژه راهنما: مذاكرات پنهان از مردم و برباد رفتن حق حاكميت ملي. دفاع از حق حضور و فعاليت آزاد و علني احزاب سياسي- طبقاتي، در راس آن حزب طبقه كارگر، محك سرشت ضدامپرياليستي و دموكراتيك هر جريان ميهن دوست مي باشد.

ماه ها از زماني كه پنهان از مردم ميهن ما حاكميت سرمايه داري مافيايي سرگرم مذاكره با امپرياليسم است، مي گذرد. مذاكراتي كه با ”كد“ مساله ”اتمي“، اما به اميد دريافت موافقت و تضمين از امپرياليست ها براي بقاي حاكميت پشت كرده به مردم، در جريان است!

نيـاز حاكميت سرمايه داري براي پنهان نمودن اين مذاكرات از مردم ميهن ما، سرشت ضدمردمي و ضدملي آن را افشا مي سازد.

خواست امپرياليست ها براي پنهان باقي ماندن مضمون صحبت ها، قابل درك است. آن ها، برخلاف ادعاهاي پرطمطراقشان كه گويا خواستار حفظ ”حقوق بشر“ در ايران هستند، در صدد دست يابي به اهداف استراتژيك خود و منافع اقتصادي اي در ايرانند كه موافقت با نمونه هايي از آن ها را خامنه اي در نطق هاي خود بيان كرده است: موافقت با سرمايه گذاري نامحدود و پايه گذاري شركت هاي سرمايه اي با صد در صد سرمايه خارجي، خريدن بلاشرط زمين، و حتي آن طور كه برملا شد، «واگذاري زمين هاي كشاورزي به قطر» كه در آن افتتاح فرودگاه نيز مجاز شناخته شده است (ن ك ”به مذاكره مخفي از مردم با امپرياليسم پايان دهيد!“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1806).

بر اين پايه است كه خواست امپرياليست ها براي مذاكره پنهان از مردم ميهن ما، حاكمان اصلي ايران، قابل شناخت و درك و در هماهنگي با سرشت تجاوزگر و نواستعماري آن ها مي باشد.

 

اما آيا حاكميت استبدادي جمهوري اسلامي مي تواند جز بهانه هاي صوري و دروغين، علت ديگري براي خواست خود براي مذاكره پنهان از حاكمان اصلي و واقعي ميهن ايراني ها، با امپرياليست ها بيان كند؟ واقعيت آنست كه اين حاكميت ضدمردمي، حتي يك بار نيز علت ضرورت چنين مذاكرات پنهان از مردم را توجيه نكرده است. در هيچ نماز جمعه كه در آن حتي تا مرز مكروه اعلام كردن خوردن گوشت مرغ نيز پـُر مي گويند، امامان جمعه كلمه اي درباره تفهيم ضرورت مذاكره پنهان از مردم با امپرياليسم بر زبان نبرده اند، چه رسد به شخص خامنه اي!

بيگانه بودن، ”غيرخودي“ بودن مردم ميهن ما براي حاكميت سرمايه داري مافيايي و رژيم ولايي- امنيتي استبدادي آن، نامحرم بودن ٧٥ ميليون ايراني از با خبر شدن از مضمون مذاكرات پنهاني با امپرياليسم مي تواند تنها و تنها يك دليل داشته باشد و آن آنست كه در اين مذاكرات حق حاكميت ملي ايران از اين طريق در معرض دستبرد امپرياليست ها قرار داده مي شود كه حاكميت سرمايه داري براي حفظ خود، منافع ملي مردم ايران را گام به گام قرباني مي كند! پايان چنين راهي نه تنها برقراري ”رژيم كاپيتولاسيون“، بلكه تبديل ايران به نومستعمره امپرياليست ها خواهد بود.

«اقتصاد مقاومتي» كه خامنه اي زير فشار تنگناي بده و بستان در مذاكرات پنهان از مردم مطرح مي كند، نشان مقاومت و بيان سرشت ملي موضع حاكميت سرمايه داري مافيايي نمي باشد كه گويا مي خواهد اجراي برنامه نوليبرال امپرياليستي را متوقف ساخته و به سياست اقتصادي ملي و در خدمت منافع مردم ميهن ما روآورد. اگر هدف چنين مي بود، مي بايستي در ابتدا دسترسي مردم را به محتواي اين مذاكرات ممكن مي ساخت. بايد با آن ها در ميان مي گذارد كه هدف امپرياليست ها از اين مذاكرات چيست و تضاد آن با منافع مردم كدامست! بايد اعتراف مي كرد كه بر سر چه نكاتي تاكنون با امپرياليست ها به توافق رسيده اند و چرا چنين توافقي حافظ منافع ملي ايران و مردم آن مي باشد؟

اما نه مضمون و محتواي اين مذاكرات و نه هدف هايي كه حاكميت استبدادي سرمايه داري در اين مذاكرات پنهان از مردم دنبال مي كند، با منافع ملي مردم ميهن ما همخواني دارد. اين است آن واقعيتي كه بايد همواره به آن انديشيد و هر سخني و ادعايي كه رژيم ولايي و نمايندگانش مطرح مي كنند را با محك آن سنجيد. ازجمله شعار توخالي «اقتصاد مقاومتي» كه خامنه اي مطرح ساخته است.

همه نيروهاي ميهن دوست و در مركز آن طبقه كارگر و حزب آن در شرايط تشديد تجاوزگري و جنگ طلبي  كنوني امپرياليست ها، مبارزه ضدامپرياليستي را صحنه جدايي ناپذير از مبارزه ضدديكتاتوري مردم ميهن ما ارزيابي كرده و همان طور كه در گذشته نيز به آن پايبند بوده است، لحظه اي در انجام وظيفه در زمينه نبرد ضدامپرياليستي و دفاع از منافع و حاكميت ملي كوتاهي نخواهد نمود. اما ترديدي نبايد در آن داشت كه پيروزي در نبرد ملي و ضد امپرياليستي، مبارزه براي دفع خطر تبديل شدن ايران به نومستعمره سرمايه مالي جهاني امپرياليستي، از دالان مبارزه انقلابي براي برطرف ساختن نظام ديكتاتوري ولايي- امنيتي مي گذرد، زيرا وجود و عملكرد اين نظام ضدمردمي، پيش شرط پيروزي ارتجاع جهاني و داخلي می باشد.

اشكال پوشيده و علني، ”مسالمت آميز“ و ”غيرمسالمت آميز“، تجاوز علني نظامي و ”منطقه پرواز ممنوع“ و يا تجاوز پوشيده نظامي از نوع كنوني آن در سوريه تنها زمانی می تواند مورد بهره برداری امپریالیسم و عاملان آن قرار گیرد و با موفقیت قرین باشد که شرایط خفقان کنونی بر کشور حاکم، زندان ها انباشته از مبارزان و حقوق قانونی و دموکراتیک مردم توسط حاکمیت سرمایه داری پایمال می شود.

 

بدون شركت دموكراتيك مردم ميهن انقلابي در مبارزه عليه تجاوز نظامي علني و پوشيده امپرياليسم و عاملان آن، موفقيت در نبرد ضدامپرياليستي ناممكن است. از اين روي خواست حضور قانوني و فعاليت آزاد احزاب طبقاتي و سازمان هاي دموكراتيك، در راس آن حزب طبقه كارگر، پيش شرط ايجاد شدن شرايط دفاع ملي و پيروزي در نبرد ضدامپرياليستي، ازجمله در صحنه اقتصادي مي باشد. دفاع علني و قاطعانه از اين خواست، محك شناخت سرشت مردمي و ملي هر جريان سياسي ميهن دوست است.

رژيم ولايي- امنيتي روي برگردانده از مردم ميهن ما كه ازجمله با سركوب هر حركت دموكراتيك مردم و كشتار ”سرد“ زندانيان سياسي، ازجمله رهبران مردم در بازادشتگاه هاي مرگ تدريجي اوين و خانه هاي به زندان بدل نموده آن ها، راه مقاومت دموكراتيك مردم را براي مقابله با امپرياليسم و تجاوزگري آن بسته است. اين سياست ضدمردمي، سياستي است ضدملي و اين حاكميت را به متحد طبيعي امپرياليسم بدل نموده است. از اين روي است كه دفاع ملي از دالان مبارزه انقلابي ضدديكتاتوري عليه رژيم حاكم مي گذرد.

 

بايد به اين منظور هر چه سريع تر و با تجهيز وسيع ترين طبقه ها و لايه هاي ميهن دوست و در مركز آن طبقه كارگر ايران، نبرد آزاديبخش دموكراتيك و ملي را عليه ديكتاتوري و براي دفاع از منافع ملي و حق حاكميت مردم ايران سازمان داد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *