دموكراسى‏‏‏‏ و مالكيت بحثى‏‏‏‏ درباره طرح اقتصادى‏‏ حزب توده ايران در مرحله ملى‏‏- دموكراتيك

image_pdfimage_print

مقاله شماره ٤٥/٨٩ (٤ اسفند)

واژه راهنما: مالكيت مردمى‏‏‏ در برابر مالكيت نوليبرالى‏‏‏، خط فاصل در جنبش كنونى‏‏‏. پاسخ متفاوت جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ براى‏‏‏ حل مساله مالكيت بر ثروت‏هاى‏ ملى‏.

اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” هيچ معناى‏‏‏‏ ديگرى‏‏‏‏ ندارد، جز حل مساله مالكيت به سود صاحبان ثروت‏هاى‏‏‏‏ بادآورده و سوداگرانه. بى‏‏‏‏جهت هم نيست كه هواداران اين نسخه امپرياليستى‏‏‏‏ در جهان و در ايران، به طور مداوم به طرح مساله مالكيت مى‏‏‏‏پردازند. آن‏ها مايلند با ثروت‏هاى‏‏‏‏ بادآورده و سوداگرانه كه در بورس‏هاى‏‏‏‏ سهام و مالى‏‏‏‏ و در پناه سازمان‏ها و دستگاه‏هاى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ و از طريق خريد و فروش‏هاى‏‏‏‏ “اسپكولاتيو”، همچنان‏كه در ايران در پناه دستگاه مافيايى‏‏‏‏ قدرت حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏ به چنگ آورده‏اند، نه تنها ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و عمومى‏‏‏‏ كشورها، بلكه حتى‏‏‏‏ آب آشاميدنى‏‏‏‏ مردم را نيز بخرند و به مالكيت خود درآورند. خريد و فروش مواد غدايى‏‏‏‏ مورد نياز اوليه مردم همه كشورها در ماه‏هاى‏‏‏‏ اخير، به يكى‏‏‏‏ از عمده‏ترين “بازارها” سودورزى‏‏‏‏ تبديل و در نتيجه قيمت فراورده‏هاى‏‏‏‏ مواد اوليه تا دو برابر گران شده است، زيرا سوءاستفاده سودجويان سوداگر، با بهانه قرار دادن فاجعه‏هاى‏‏‏‏ طبيعى‏‏‏‏ اخير در جهان، به احتكار مواد اوليه غذايى‏‏‏‏ پرداخته و كمبود را تشديد مى‏‏‏‏كنند.

از موضع مبارزه با نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ از موضع نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏- دموكراتيك‏ نيز پاسخ به پرسش درباره مساله مالكيت در جنبش مردمى‏‏‏‏ ايران، پرسشى‏‏‏‏ مطرح، حاد و عاجل مى‏‏‏‏باشد.

خواست قانونى‏‏‏‏ مردم براى‏‏‏‏ برخودارى‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك مصرح در “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ٥٧، براى‏‏‏‏ پاسخ به پرسش در ارتباط با مساله مالكيت از ضرورت تام برخودار است. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پاسخ به اين پرسش به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏ ولايى‏‏‏‏- بوروكراتيك مافيايى‏‏‏‏ است كه آزادى‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ را پايمال كرده و مى‏‏‏‏كند. اين در حالى‏‏‏‏ است كه جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ رابطه مساله مالكيت را با بيكارى‏‏‏‏ جوانان، فقدان امكان برخودارى‏‏‏‏ از يك زندگى‏‏‏‏ مشروع و انسانى‏‏‏‏، به‏ويژه حق فعاليت سنديكايى‏‏‏، تعيين دستمزد عادلانه و … كارگران مطرح مى‏‏‏‏سازد كه در ارتباطى‏‏‏‏ بهم‏تنيده با يكديگر قرار دارند.

تقليل سطح توليد، تعطيل كارخانه‏ها، گرانى‏‏‏‏ كمرشكن، حذف يارانه‏ها، نابودى‏‏‏‏ قانون كار، تحميل قراردادهاى‏‏‏‏ موقت به كارگران و كارمندان و … كه همگى‏‏‏‏ پى‏‏‏‏آمد اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ هستند، در ارتباط مستقيم قرار دارند با حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود سرمايه‏داران و عليه زحمتكشان. درست جهت تحميل اين سياست است كه سازمان‏هاى‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ را سركوب مى‏‏‏‏كنند و فعالين آن را به زندان مى‏‏‏‏افكنند، با هر نوع سازماندهى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش جوانان، دانشجويان، زنان و معلمان به مخالفت برمى‏‏‏‏خيزند و اين كوشش آن‏ها را با كشتار و زندان و شكنجه و اعدام پاسخ مى‏‏‏‏دهند. در مقاله “حذف يارانه‏ها و مبارزه براى‏‏‏ احياى‏‏‏ حقوق سنديكايى‏‏‏ زحمتكشان” (نامه مردم ٨٦١) مى‏‏‏خوانيم: «تلاش تب‏آلود دولت كودتا براى‏‏‏ “اصلاح” قانون كار، جنبه مشخص ديگرى‏‏‏ نيز دارد …: ممانعت از شكل‏گيرى‏‏‏ و تحكيم سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ كارگرى‏‏‏!» اقدامى‏‏‏ ضدانقلابى‏‏‏ و ضدكارگرى‏‏‏، در خدمت سرمايه كه در ارتباط مستقيم با حل مساله مالكيت به سود سرمايه‏داران عملى‏ مى‏شود!

بر اين پايه است كه پاسخ جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ براى‏‏‏ حل مساله مالكيت، از تفاوت ماهوى‏‏‏ برخوردار است نسبت به پاسخ مدافعان خارجى‏‏‏‏ و داخلى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ و داراى‏‏‏‏ جهتى‏‏‏‏ متضاد با آن مى‏‏‏‏باشد.

دموكراسى‏‏‏‏ تنها در ارتباط آن با مساله مالكيت از مفهومى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏- عينى‏‏‏‏ برخودار مى‏‏‏‏شود.

نمى‏‏‏‏توان مساله آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏ را به طور واقعى‏‏‏‏ و به سود توده‏هاى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ حل نمود، بدون آن‏كه همزمان پاسخى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك به مساله مالكيت به سود زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏ و زير فشار اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ ارايه كرد. «تجربه كشورمان به وضوح نشان مى‏‏‏دهد كه مبارزه بر ضد ديكتاتورى‏‏‏ ولايى‏‏‏ را به برخى‏‏‏ تغييرات روبنايى‏‏‏ محدود كردن و به خواسته‏هاى‏‏‏ مبرم مادى‏‏‏ زحمتكشان و حذف نيروهاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ بى‏‏‏توجهى‏‏‏ نشان دادن  – در دوره اصلاح‏طلبان حكومتى‏‏‏ -، حتى‏‏‏ نتوانست ابتدائى‏‏‏ترين مبانى‏‏‏ جامعه مدنى‏‏‏ را حفاظت كند.» (“جنبش مردمى‏‏‏، لزوم برنامه مترقى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و گذار به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏”، نامه مردم ٨٦١).

رسانه‏هاى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ و مداحان آن‏ها، ازجمله مداحان ايرانى‏‏‏‏ از نوع “چالنگى‏‏‏‏ها” در تلويزيون صداى‏‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏‏بى‏‏‏‏سى‏‏‏‏، راديو فردا و …، همگى‏‏‏‏ خواستار “آزادى‏‏‏‏”در سطح ليبرالى‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏ در سطح حل مساله مالكيت به سود “اقتصاد بازار آزاد” و بدون نظارت نوليبرالى‏‏‏‏ هستند، در حالى‏‏‏‏ كه جنبش مردمى‏‏‏‏ خواستار حل مساله مالكيت به سود توده‏هاى‏‏‏‏ ميليونى‏‏‏‏ زحمتكشان، كارگران، روستائيان، زنان و مردان، جوانان و خلق‏هاى‏‏‏‏ كشور مى‏‏‏‏باشد كه از موضعى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ خواستار كوتاه شدن دست مرعى‏‏‏‏ و نامرعى‏‏‏‏ استعمارگران امپرياليستى‏‏‏‏ و “عمله‏ها”ى‏‏‏‏ آن در كشور است.

زمانى‏‏‏‏ كه در جريان تعميق روند انقلابى‏‏‏ و شفاف‏تر شدن خواست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ مردم و به‏ويژه روشن شدن ضرورت حل مساله مالكيت به سود زحمتكشان و نفى‏‏‏ تداوم اجراى‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏ نوليبرال اقتصادى‏‏‏، ميرحسين موسوى‏‏‏‏ در پيام خود به مناسبت قدردانى‏‏‏ از تظاهرات ميليونى‏‏‏‏ مردم در روز ٢٥ بهمن ٨٩ مى‏‏‏‏گويد: «جنبش شكوهمند شما از دو سو مورد تهاجم قرار گرفته است: از يك سو مورد تهاجم اقتدارگرايانى‏‏‏‏ كه چشم به پست و مقام و زر و زور در آينده دارند و از سوى‏‏‏‏ ديگر تلاش بيگانگان و موج‏سوران بين‏المللى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ پى‏‏‏‏گرفتن مطامع خود …»، در واقع طيف مدافعان اجراى‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ در خارج و داخل را نشان داده و بر جدايى‏‏‏ و مشخص شدن خواست مردم براى‏‏‏ حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود خود و نه در جهت منافع سرمايه امپرياليستى‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏ آن انگشت مى‏‏‏‏گذارد.

سرشت استقلال‏طلبانه جنبش مردمى‏‏‏‏ كه «نيروى‏‏‏‏ عظيم ملت» تكيه‏گاه و نيروى‏‏‏‏ آن را تشكيل مى‏‏‏‏دهد، «همواره با بيگانگان فاصله داشته و اهداف اصلى‏‏‏‏ آن احياى‏‏‏‏ ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» بزرگ بهمن ٥٧، آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك آن است.

درست در اين آماج‏ها و «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» كه «بر اصل بنيادين كرامت ذاتى‏‏‏‏ انسان و به رسميت شناختن حق ملت براى‏‏‏‏ حاكميت بر سرنوشت خود و اجراى‏‏‏‏ بدون تنازل قانون اساسى‏‏‏‏» استوار است و موسوى‏‏‏ آن را‏ برجسته مى‏‏‏‏سازد، مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود زحمتكشان و ميهن دوستان و در جهت رشد ترقى‏‏‏‏خواهانه جامعه پاسخ داده شده است.

شفاف شدن سرشت “ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك” و “ضدامپرياليستى‏‏‏‏- مردمى‏‏‏‏” انقلاب بهمن براى‏‏‏ حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ در روند رشد آگاهى‏ روزافزون توده‏هاى‏ مردم در جنبش آزاديخواهى‏ و دموكراتيك كنونى‏ است كه موجب وحشت مداحان امپرياليسم در رسانه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏‏شود. كوشش آن‏ها براى‏‏‏ ايجاد جدايى‏‏‏ در صفوف مبارزان، موضع‏گيرى‏‏‏ عليه تعميق روند انقلابى‏‏‏ از طريق طرح پرسش‏هاى‏‏‏ هدفمند عليه موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ موسوى‏‏‏، پيامد اين نگرانى‏‏‏ محافل امپرياليستى‏‏‏ است. چنان‏كه تبديل خانه و كاشانه ‏ ميرحسين موسوى‏‏‏‏ و خانم زهرا رهنورد و تبديل آن‏ به زندان خانگى‏‏‏‏، پاسخ ارتجاع داخلى‏‏‏ به تعميق روند جنبش انقلابى‏‏‏ مردم بوده و نشان اشترك منافع ارتجاع داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ است. همه اين پديده‏ها ناشى‏‏‏‏ از طرح روزافزون مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ از سوى‏‏‏‏ جنبش مردمى‏‏‏ به سود زحمتكشان، معلمان، زنان و مردانى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏باشد كه «ذات كرامت انسانى‏‏‏‏» آن‏ها پايمال غارت يغماگران «زر و زور» داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ شده است.

مخالفت هر دو گروه از دشمنان اين آماج‏ها و ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب آن‏چنان عيان و عريان است كه درواقع نيازى‏‏‏‏ به تاكيد ندارد. حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ در ايران، از صدر تا ذيل، «كانون‏هاى‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏ تمركز سرمايه ولايى‏‏‏‏ (سپاه، بيت رهبرى‏‏‏‏ و سرمايه‏هاى‏‏‏‏ تجارى‏‏‏‏)» انگلى‏‏‏‏ (نگاه شود به سرمقاله نامه مردم شماره ٨٦١ تحت عنوان “جنبش مردمى‏‏‏‏، لزوم يك برنامه مترقى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و گذر به مرحله دموكراتيك ملى‏‏‏‏ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285)، در كنار سرمايه‏دارى‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏ و مداحال ايرانى‏‏‏‏ آن در رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ خواستار حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ كشور برپايه برنامه “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” هستند، در حالى‏‏‏‏ كه جنبش مردمى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ بر پايه سرشت ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك خود خواستار احياى‏‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك، «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» بهمن ٥٧ مى‏‏‏‏باشد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ پيش گفته، اجراى‏‏‏‏ برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ را به سياست رسمى‏‏‏‏ خود تبديل نموده است. به اين منظور با “حكم دولتى‏‏‏‏” غيرقانونى‏‏‏‏ ولى‏‏‏‏ فقيه، اصل‏هاى‏‏‏‏ عمده قانون اساسى‏‏‏‏ را لغو و از محتوا تهى‏‏‏‏ ساخته است. «واضح است كه طى‏‏‏‏ اين سال‏ها “دلسوزان انقلاب” مترصد اجراى‏‏‏‏ الگوى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ مورد تائيد “استكبار جهانى‏‏‏‏” بوده‏اند. براى‏‏‏‏ “رهبر انقلاب” نكته كليدى‏‏‏‏، به وجود آوردن يا به وجود آمدن شرايط لازم براى‏‏‏‏ اين امر بوده است؛ او حساب شده عمل مى‏‏‏‏كرده است. از يك سو قدرت سياسى‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏ يكدست كه بتواند با ايجاد جو رعب و سركوب از اعتراض توده‏ زحمتكشان جلوگيرى‏‏‏‏ كند. و از سوى‏‏‏‏ ديگر، وجود همداستانى‏‏‏‏ (اجماع) و همراهى‏‏‏‏ مراكز سرمايه‏ كلان براى‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏ اين برنامه خشن نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏‏، آن شرايط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقيه، “رهبر فرهيخته” بوده‏اند.» (همانجا). كودتاى‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏، سركوب و كشتار و انواع جنايات ديگر در ماه‏هاى‏‏‏‏ پس از آن عليه زنان و مردان بى‏‏‏‏دفاع و تدارك خائنانه و جنايتكارانه عليه سلامت ميرحسين موسوى‏‏‏‏، خانم زهرا رهنورد، مهدى‏‏‏‏ كروبى‏‏‏‏ و محمد خاتمى‏‏‏‏، كشيدن ديوار آهنين جلوى‏‏‏‏ خانه موسوى‏‏‏‏ها و حمله به خانه كروبى‏‏‏‏ و فحاشى‏‏‏‏ در برابر خانه محمد خاتمى‏‏‏‏ و هاشمى‏‏‏‏ رفسنجانى‏‏‏‏ همگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ايجاد نمودن اين شرايط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقيه و “رهبر فرهيخته” مى‏‏‏‏باشد.

برنامه اقتصادى‏‏ در مرحله ملى‏‏- دموكراتيك انقلاب

“برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏” براى‏‏ مرحله ملى‏‏- دموكراتيك رشد جامعه كه برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ و اصل‏هاى‏‏‏‏ “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏ انقلاب بهمن قرار دارد، يعنى‏‏‏‏ همان “ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب”، داراى‏‏‏‏ سه عنصر جدايى‏‏‏‏‏ناپذير مى‏‏‏‏باشد: سرشت ملى‏‏‏‏ و استقلال‏جويانه، آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ و حقوق دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ به‏ويژه حقوق زحمتكشان به عنوان اهرم‏هاى‏‏‏ برپايى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏.

اول- سرشت ملى‏‏‏‏ و استقلال‏جويانه آن

حفظ مالكيت دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏ بر ثروت‏هاى‏‏‏‏ كشور، يعنى‏‏‏‏ حل مساله مالكيت به سود توده وسيع لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكش و ميهن‏دوست، در عين حال زمينه اصلى‏‏‏‏ و غيرقابل چشم‏پوشى‏‏‏ جهت برپايى‏‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ كشور مى‏‏‏‏باشد.

اين نكته‏اى‏‏‏‏ است كه حزب توده ايران از آغاز پيروزى‏‏‏‏ انقلاب بر آن پاى‏‏‏‏فشرده است و اكنون نيز بر آن پاى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏فشارد. در طرح پيشنهادى‏‏‏‏ اخير حزب توده ايران براى‏‏‏‏ «سياست اقتصادى‏‏‏‏ در خدمت منافع ملى‏‏‏‏» (نگاه شود به http://www.tudeh-iha.com/?p=1560&lang=fa)، حفظ بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏ اقتصاد در شرايط شفاف و قابل كنترل توده‏هاى‏‏‏‏ مردم، مورد تاكيد قرار مى‏‏‏‏گيرد. در بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏ اقتصاد، سرمايه انباشت شده ملت گرد آمده است كه بايد در خدمت برپايى‏‏‏‏ زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك قرار داده شده و آن را جهت «تبين مشخص جهت‏گيرى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ كلان» كشور به كار گرفت. “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” هيچ معناى‏‏‏‏ ندارد، جز نابودى‏‏‏‏ مالكيت و سرمايه ملى‏‏‏‏ متمركز شده در بخش دولتى‏‏‏‏ و انتقال آن به مالكيت غارتگران رآنت‏خوار و مافيايى‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏!

اين در حالى‏‏‏‏ است كه حفظ مالكيت و سرمايه مردم امكان بهره‏مند شدن لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف زحمتكشان و «رشد به منظور توسعه و تغييرات بنيادى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ … و تحول نيروهاى‏‏‏‏ مولده و جهش كيفى‏‏‏‏ جامعه …» (همانجا) را به وجود مى‏‏‏‏آورد و عليه ايجاد شدن شرايط برقرارى‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و رآنت‏خوار كه «شرايط مورد نظر ولى‏‏‏‏ فقيه، “رهبر فرهيخته”» هستند، عمل مى‏‏‏‏كند.

تضاد اصلى‏‏‏‏ و آشتى‏‏‏‏ناپذير جنبش مردمى‏‏‏‏ با روبناى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و زيربناى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم در ايران از چنين ريشه‏اى‏‏‏‏ برخودار بوده و از آن سيرآب مى‏‏‏‏شود و تا حل انقلابى‏‏‏‏ تضاد به سود مردم كه در راه است، ادامه خواهد يافت.

نه سركوب و كشتار و نه دروغ و تزوير تبليغاتى‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ و همچنين نه تقلب و بندبازى‏‏‏ “روشنفكرانه” مدافعان به اصطلاح “چپ” اين حاكميت سياه و دولت كودتايى‏‏‏ آن (نگاه شود به مقاله “نسبت چپ‏نمايى‏‏‏ و تجديد نظرطلبى‏‏‏” در تارنگاشت “عدالت”) قادر هستند ضرورت حل انقلابى‏‏‏ تضاد آشتى‏‏‏ناپذير جنبش مردمى‏‏‏ را با «روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ و زيربناى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏» حاكم نفى‏‏‏ كنند.

بايد براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به پيروزى‏‏‏‏، بايد جهت حل انقلابى‏‏‏‏ تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذير حاكم بر جامعه ايران به سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر، معلمان، زنان و جوانانى‏‏‏‏ پرداخت كه از بيكارى‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏، خفقان و فقدان آزادى‏‏‏‏ به تنگ آمده‏اند. زنده و پويا بودن جنبش مردمى‏‏‏‏ ريشه در تداوم اين تضاد اصلى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذير ميان منافع وسيع‏ترين لايه‏هاى‏ مردم و حاكميت سرمايه‏دارى‏ مافيايى‏ دارد. ارتجاع داخلى‏‏‏‏ به عبث مى‏‏‏‏پندارد مى‏‏‏تواند با ايجاد زندان خانگى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ موسوى‏‏‏‏ها و كشت و كشتار مردم بى‏‏‏‏پناه و جان بر كف و … تضاد آشتى‏‏‏‏ناپذير را “حل” كند، همان‏طور كه كندذهن‏ها ‏‏‏ در “راه توده” هنوز مى‏‏‏‏پندارند كه ارتجاع ولايى‏‏‏‏ «شايد هنوز و امروز هم فرصت براى‏‏‏‏ كشيدن دهانه يابوى‏‏‏‏ رم كرده قدرت داشته باشد» (“راه توده ٣٩٤، فوق‏العاده -!-)، اميدى‏‏‏‏ كه “راه توده” نسبت به عملكرد‏‏‏ شاه نيز داشت!

دوم- آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ و

سوم-  حقوق دموكراتيك فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ زحمتكشان

بر خلاف مدافعان نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ كه بخش اول «ارزش‏هاى‏‏‏‏ انقلاب» را مطلق مى‏‏‏‏سازند و مى‏‏‏‏خواهند آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏ مصّرح در “بخش حقوق ملت” از قبيل حق بيان آزاد نظر و عقيده، مطبوعات آزاد، حذف ضرورى‏ اصل ارتجاعى‏ و عتيقه‏اى‏ “ولايت فقيهه” از قانون اساسى‏ و “نظارت استصوابى‏ شوراى‏ نگهبان” و … را تنها آماج و ارزش بنمايانند، قانون اساسى‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن ٥٧ اهرم ديگرى‏‏‏‏ را نيز براى‏‏‏‏ حفظ و كنترل شفاف بخش دولتى‏‏‏‏- ملى‏‏‏ اقتصاد در نظر گرفته و آن حقوق دموكراتيك زحمتكشان مى‏‏‏‏باشد. حقوقى‏‏‏‏ كه ضامن برپايى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏ است، زيرا سدى‏‏‏‏ است بر سر راه ازدياد سود سرمايه‏ از طريق تقليل دستمزدها. سرمايه در شرايط برقرارى‏‏‏ حقوق دموكراتيك كارگران، وجود سنديكاهاى‏‏‏ آزاد و مستقل، قانون كار مترقى‏‏‏ و مدافع منافع كارگران، اعمال حق اعتصاب و …‏ مجبور مى‏‏‏‏شود براى‏‏‏‏ رشد سود و بازدهى‏‏‏‏ توليد، به رشد فن‏آورى‏‏‏‏ روى‏‏‏‏ آورده و از اين طريق رشد نيروهاى‏‏‏‏ مولده را ممكن سازد.

حق برپايى‏‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك، فعاليت آزاد سنديكاها و احزاب طبقاتى‏‏‏‏، حق كار و تحصيل، حق برخودارى‏‏‏‏ از بيمه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، حق اعتراض و اعتصاب عليه سودورزى‏‏‏ صاحبان زر و زور و … براى‏‏‏‏ زحمتكشان يدى‏‏‏‏ و فكرى‏‏‏‏ نمونه‏هايى‏‏‏‏ از اين حقوق مى‏‏‏‏باشد.

تضمين براى‏‏‏‏ رشد روزافزون نسبى‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏، بدون حفظ حقوق اجتماعى‏‏‏‏ زحمتكشان ممكن نيست.

كوشش رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مطلق ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏ در جامعه‏ –  كه به گفته ماركس و انگلس در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏، «پيش‏شرط رشد آزاد جامعه» است – دو هدف را دنبال مى‏‏‏‏كند. يكى‏‏‏‏ تقليل دادن ارزش و جايگاه اجتماعى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك و جايگزين ساختن آن با آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏ انحرافى‏‏‏‏ مورد نظر انديشه پسامدرن. كوشش مى‏شود آزادى‏هاى‏ فردى‏ را در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏ دوران افول، به سكسيسم، پرونگرافيسم، آزادى‏ مصرف مواد مخدر و غيره محدود كنند. كوشش مى‏‏‏‏شود نياز انسانى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ رابطه ميان جوانان، دختران و پسران را از محتواى‏‏‏‏ همه‏جانبه و ضرورى‏‏‏‏ آن براى‏‏‏‏ رشد معنوى‏‏‏‏- روحى‏‏‏‏ جوانان تهى‏‏‏‏ ساخته و آن را تنها به رابطه جنسى‏‏‏‏ محدود و آن را به ابزار سوءاستفاده براى‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏ خود بدل كنند.

اين برداشت ضدانسانى‏‏‏ از حقوق فردى‏‏‏ جوانان در انديشه پسامدرن در كشورهاى‏‏‏ متروپل سرمايه‏دارى‏‏‏، آن روى‏‏‏ سياست سركوب خواست‏هاى‏‏‏ محقانه جوانان در شرايط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ كنونى‏‏‏ در ايران است.

جنبه ديگر كوشش رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ مطلق ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ فردى‏‏‏‏، نفى‏‏‏‏ نياز لايه‏هاى‏‏‏‏ مختلف به سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك، از قبيل سازمان‏هاى‏‏‏‏ زنان، جوانان، دانشجويان و به‏ويژه سنديكاهاى‏‏‏‏ كارگرى‏‏‏‏ و احزاب سياسى‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏ است. امكان‏هاى‏‏‏‏ مدرن ارتباطى‏‏‏‏ از قبيل تلفن همراه، اس ام اس، فيس بوك وغيره به عنوان اهرم‏هاى‏‏‏‏ جديد براى‏‏‏‏ تقويت ارتباط‏ها در سازمان‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك مطرح نمى‏‏‏‏شوند، بلكه آن‏ها خود به عنوان نوعى‏‏‏‏ “سازمان‏ِ” خودجوشِ جايگزين تبليغ مى‏‏‏‏گردند. “سازمان‏”هايى‏‏‏‏ كه همان طور كه انديشه پسامدرن تبليغ مى‏‏‏‏كند، براى‏‏‏‏ اين يا آن هدف ايجاد شده و نياز به آن پس از دستيابى‏‏‏‏ به هدف گويا پايان مى‏‏‏‏يابد. از اين طريق، امكان ادامه‏كارى‏‏‏‏ و در نتيجه رشد خواست‏ها و ارتقاى‏‏‏‏ كيفى‏‏‏‏ آن‏ها نابود و تاثير آن‏ها بر روند انقلابى‏ غيرممكن مى‏گردد. براى‏ نمونه تبليغ مى‏شود كه با كناره‏گيرى‏ حسنى‏ مبارك در مصر، نقش سازمان‏هاى‏ خودجوش “الكترونيكى‏” در اين كشور پايان يافته و نياز به ادامه‏كارى‏ آن‏ها براى‏ جنبش مردمى‏ ديگر وجود ندارد.

مختصات سياست اقتصادى‏‏‏‏ در خدمت منافع ملى‏‏‏‏

برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ حزب توده ايران جهت بحث در جنبش مردمى‏‏‏‏، آن‏طور كه در آنجا تصريح مى‏‏‏‏شود، با هدف پاسخ به نيازهاى‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك رشد انقلاب بهمن تنظيم شده است. در اين طرح دو جنبه بهم‏تنيده وجود دارد. يكى‏‏‏‏ سرشت ملى‏‏‏‏- دموكراتيك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏ كه در سطور پيش به آن پرداخته شد و ديگرى‏‏‏‏ پيشنهادهايى‏‏‏‏ جهت رشد «اقتصادى‏‏‏‏ ارزش‏افزا» توليدى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ جهت تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور كه بخش خصوصى‏‏‏‏ و تعاونى‏‏‏‏ مى‏‏‏توانند در آن نقشى‏‏‏‏ پراهميت ايفا سازند.

در برنامه برجسته مى‏‏‏‏شود كه عملى‏‏‏‏ شدن «سرفصل‏هاى‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏ برنامه اقتصادى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏» پيشنهاد شده بايد «در ارتباط با خواسته‏ها و منافع قشرهاى‏‏‏‏ مختلف مانند زنان، جوانان، دانشجويان، خرده بورژوازى‏‏‏‏ شهر و روستا» توسعه يابد. امرى‏‏‏‏ كه در روندى‏‏‏‏ به هم پيوسته و «با نقش محورى‏‏‏‏ حكومتى‏‏‏‏ دموكراتيك و شفاف مى‏‏‏‏تواند موضوعيت پيدا كند. تجربه جهانى‏‏‏‏ و كشور ما در نيم قرن اخير مويد اين واقعيت است كه بخش خصوصى‏‏‏‏ در هيچ نقطه‏يى‏‏‏‏ در جهان و در هيچ مقطعى‏‏‏‏ از تاريخ معاصر نتوانسته است اين وظيفه ملى‏‏‏‏ را بدون تحميل صدمات شديد اقتصاد- اجتماعى‏‏‏‏ بر عهده گيرد.»

سرنوشت وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ در ايران در تائيد اين ارزيابى‏‏‏‏ قرار دارد. عملكرد بخش خصوصى‏‏‏‏ رآنت‏خوار و مافيايى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ و صدمات شديد اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏ عملكرد آن بر روى‏‏‏‏ هستى‏‏‏‏ مردم ميهن ما، در تائيد اين برداشت در طرح پيشنهادى‏‏‏‏ حزب توده ايران مى‏باشد.

تائيد و تاكيد برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ بر «شفاف سازى‏‏‏‏ و پاسخگو بودن بخش عمومى‏‏‏‏ و دولت مركزى‏‏‏‏» (بند ١) از يك سو در ارتباط قرار دارد با نقش ملى‏‏‏‏ اين بخش، كه بدون وجود شرايط دموكراتيك مى‏‏‏‏تواند به ابزار سودورزى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ تبديل گردد، از سوى‏‏‏‏ ديگر ايجاد شرايط كمكى‏‏‏‏ و «به هم پيوسته» اين بخش در ارتباط با بخش خصوصى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ و ميهن دوست سرمايه‏دارى‏‏‏‏.

از اين روى‏‏‏‏ است كه فعاليت بخش خصوصى‏‏‏‏ ميهن‏دوست تنها در چارچوب يك برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ «در جهت رشد و توسعه كشور و نه برعكس» (بند ٢) مورد تائيد مى‏‏‏‏باشد. واردات و صادرات، ابزار سودورزى‏‏‏‏ «بخش خصوصى‏‏‏‏» نيست كه احمدى‏‏‏‏نژاد در نطق خود در ارتباط با صدور كليه ميوه توليد شده در كشور و ورود كليه ميوه مصرفى‏‏‏‏ كشور مطرح مى‏‏‏‏سازد و مى‏‏‏گويد كه «بخش خصوصى‏‏‏‏» آن را عملى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏سازد و آن را افتخارى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دولت خود كه كار را به بخش خصوصى‏‏‏‏ سپرده است، مى‏‏‏‏داند!

صرفنظر از آن‏كه احمدى‏‏‏نژاد برنامه صادرات و واردات ميوه را از نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ به عاريت گرفته است، بازرگانى‏‏‏‏ كشور يكى‏‏‏‏ از اهرم‏هاى‏‏‏‏ پراهميت اقتصادى‏‏‏‏ مى‏‏‏باشد كه اهداف آن بايد تنها در ارتباط با نيازهاى‏‏‏‏ توليدى‏‏‏‏ و مصرفى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏‏‏ كشور تنظيم و عملى‏‏‏‏ گردد. از اين روى‏‏‏‏ در اين بند از برنامه پيشنهادى‏‏‏‏ «تغيير جهت دادن سرمايه‏هاى‏‏‏‏ غيرتوليدى‏‏‏‏ به سوى‏‏‏‏ فعاليت‏هاى‏‏‏‏ توليدى‏‏‏‏ ارزش‏افزار» به عنوان يك هدف برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ دموكراتيك در خدمت برپايى‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور مطرح مى‏‏‏‏شود.

بديهى‏‏‏‏ است كه فعاليت بخش خصوصى‏‏‏‏ بايد همانند بخش دولتى‏‏‏‏ «شفاف» بوده و پايبند به «سازوكارها (مكانيسم) باشد كه برپايه آن بتوان فعاليت و رقابت بخش خصوصى‏‏‏‏ را شفاف كرده و از سوداگرى‏‏‏‏ آن بر پايه رانت‏خوارى‏‏‏‏ و اعمال فشار تنزيلى‏‏‏‏ بر ارزش نيروى‏‏‏‏ كار قاطعانه جلوگيرى‏‏‏‏ كرد.» (بند ٣)

چنين وضعى‏‏‏‏ تنها زمانى‏‏‏‏ ممكن و عملى‏‏‏‏ است كه وظيفه و عرصه فعاليت اقتصادى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ در چارچوب برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏- دموكراتيك تعريف شده باشد. عرصه‏هايى‏‏‏‏ كه بايد مورد پشتيبانى‏‏‏‏ كامل و هدفمند بخش دولتى‏‏‏‏، ارايه خدمات بانكى‏‏‏‏، وام و اعتبارات، تسهيلات مالياتى‏‏‏‏ و … قرار گيرد. توسعه سطح فن‏آورى‏‏‏‏ها در رشته‏هاى‏‏‏‏ مختلف، ازجمله پتروشيمى‏‏‏‏، «گسترش فعاليت‏هاى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏ و توليد كالا‏ها و خدمات مبتنى‏‏‏‏ بر “كارفكرى‏‏‏‏”» (بندهاى‏‏‏‏ ٥ و ٩) و … يكى‏‏‏‏ از اين عرصه‏هاى‏‏‏‏ فعاليت ارزش‏افزا را براى‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏ مورد پشتيبانى‏‏‏‏ بخش دولتى‏‏‏‏- عمومى‏‏‏‏ اقتصاد و دولت ملى‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏دهد. امكان ايجاد كردن شركت‏هاى‏‏‏ مختلط دولتى‏‏‏- خصوصى‏‏‏- تعاونى‏‏‏ توليدى‏‏‏ و خدماتى‏‏‏ مى‏‏‏تواند با هدف تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ كشور مورد بررسى‏‏‏ قرار گيرد.

«جذب سرمايه‏ خارجى‏‏‏‏» (بند ١١) نيز از اين حكم كلى‏‏‏‏ مستثنى‏‏‏‏ نخواهد بود كه بايد كمبود سرمايه و فن‏آورى‏‏‏‏ پيشرفته را در عملى‏‏‏‏ شدن برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك كشور برطرف سازد. بدين ترتيب دستيابى‏‏‏‏ به سود توسط سرمايه‏ خارجى‏‏‏‏، همان‏طور كه درباره سرمايه داخلى‏‏‏‏ مورد نظر است، به بخشى‏‏‏‏ از پيش‏شرط تحقق يافتن برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ تبديل مى‏‏‏‏گردد و نه به ابزار سوداگرى‏‏‏‏ آن. ايجاد كردن شركت‏هاى‏‏‏ دولتى‏‏‏- خصوصى‏‏‏- تعاونى‏‏‏ جهت «جذب سرمايه خارجى‏‏‏» نيز بايستى‏‏‏ هدف تحكيم استقلال اقتصادى‏‏‏ و رشد فن‏آورى‏‏‏ مدرن را در كشور مورد نظر قرار دهد.

«تغيير بنيادى‏‏‏‏ در قانون‏هاى‏‏‏‏ ارضى‏‏‏‏» (بند ٧) به معناى‏‏‏‏ حل نهايى‏‏‏‏ مساله ارضى‏‏‏‏ به مفهوم پايان دادن به بزرگ‏زمين‏دارى‏‏‏‏ و بر قرارى‏‏‏‏ «اصل منصفانه “زمين از آن كسى‏‏‏‏ است كه بر آن كار مى‏‏‏‏كند”»، مى‏باشد. هدف از اين تغيير بنيادى‏‏‏‏ «با سهيم كردن مستقيم دهقانان در مالكيت و سود حاصل از آن، بالا بردن انگيزه كار توليدى‏‏‏‏ ارزش‏افزار، توزيع عادلانه ثروت در راستاى‏‏‏‏ برنامه ملى‏‏‏‏ با هدف راهبردى‏‏‏‏ (استراتژيك) كاهش واردات غذايى‏‏‏‏ و اعتدال در وابستگى‏‏‏‏ كشور به بازار جهانى‏‏‏‏» مى‏‏‏‏باشد.

ايجاد تسهيلات پيش گفته براى‏‏‏‏ سرمايه‏هاى‏‏‏‏ خصوصى‏‏‏‏، به طريق اولى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ «سرمايه‏هاى‏‏‏‏ كوچك در سطح روستاها براى‏‏‏‏ ارضاء احتياجات محلى‏‏‏‏، در اختيار گذاشتن وام، فن‏آورى‏‏‏‏، شبكه ارتباطات و آموزش» (بند ١٢) صدق مى‏‏‏‏كند.

هدف از پيوستن «به نهادها و عهدنامه‏هاى‏‏‏‏ منطقه‏اى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر همكارى‏‏‏‏ عادلانه و رعايت منافع ملى‏‏‏‏» (بند ١٠)، تقويت توان اقتصاد ملى‏‏‏‏ است. بازرگانى‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏، بخشى‏‏‏‏ از اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. از اين روى‏‏‏‏ زمان و نحوه پيوستن به سازمان‏هاى‏‏‏‏ پيش گفته، بايستى‏‏‏‏ در خدمت اقتصاد ملى‏‏‏‏ و نه برعكس، قرار داشته باشد.

به كار گيرى‏‏‏‏ ثروت‏هاى‏‏‏‏ استراتژيك ملى‏‏‏‏ مانند نفت به ابزار رشد و ترقى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏ كشور –  و نه به‏طور عمده براى‏‏‏‏ تامين بودجه دولتى‏‏‏‏ –  وظيفه‏اى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏ در برابر نسل كنونى‏‏‏‏ و نسل‏هاى‏‏‏‏ آينده كشور است. پيشنهاد «اختصاص دادن بخشى‏‏‏‏ از درآمد نفت به “صندوق‏هاى‏‏‏‏ ثروت ملى‏‏‏‏” … “صندوق يارى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏”… «در جهت سياست‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ بين‏المللى‏‏‏‏ و حفاظت از منافع ملى‏‏‏‏ است»  (بند ٦).

آنچه كه برشمرده شد، جوانبى‏‏‏‏ از برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك و در خدمت منافع لايه‏هاى‏‏‏‏ زحمتكشان و حل مساله مالكيت ثروت‏هاى‏ ملى‏ به سود آن‏ها مى‏‏‏‏باشد كه زمانى‏‏‏‏ شفاف و قابل كنترل است كه حقوق دموكراتيك زحمتكشان شهر و روستا، طبقه كارگر، زنان و مردان زحمتكش از طريق «تدوين و اجراى‏‏‏‏ دقيق قانون كار مطابق با موازين بين‏المللى‏‏‏‏ در چارچوب فعاليت صنفى‏‏‏‏ مستقل زحمتكشان و مشاركت مستقيم و موثر نمايندگان شاغل‏ها در امور تصميم‏گيرى‏‏‏‏ و اجرايى‏‏‏‏ شركت‏هاى‏‏‏‏ بزرگ خصوصى‏‏‏‏ و نهادهاى‏‏‏‏ بخش عمومى‏‏‏‏» (بند ٨) ممكن و تضمين شده باشد.

سرشت ملى‏‏‏‏ و دموكراتيك برنامه پيشنهادى‏‏‏‏، آن را از مضمونى‏‏‏‏ برخودار مى‏‏‏‏سازد كه مى‏‏‏‏تواند در نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏ عليه سياست نواستعمارى‏‏‏‏ نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ و هم در سازماندهى‏‏‏‏ هستى‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏خواهانه و دموكراتيك كشور نقشى‏‏‏‏ تعيين كننده ايفا سازد.

از اين روى‏‏‏‏ بحث درباره آن و توسعه، تدقيق و تكميل كردن آن وظيفه‏ روز و مبرمى‏‏‏ را براى‏ همه مدافعان استقلال اقتصادى‏ و سياسى‏ ايران تشكيل مى‏‏‏دهد. تنها به كمك چنين طرح‏هايى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان بدل ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ و دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏ اقتصاد ملى‏ را ‏ براى‏‏‏‏ مرحله ملى‏‏‏‏- دموكراتيك انقلاب بهمن در برابر نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏ تنظيم كرد و ارايه نمود و دست رد به سينه مدافعان رسمى‏‏‏‏ و خجول برنامه نوليبرال‏‏‏ در رسانه‏هاى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ و همچنين در لباس “چپ” زد كه وظيفه خود را دفاع از دولت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ حاكم و يا لايه‏هاى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از آن تعيين كرده‏اند.

از اين روى‏‏‏‏ انتشار برنامه پيشنهاد شده و سرمقاله پيش گفته پراهميت نامه مردم در نشريات و صفحه‏هاى‏‏‏‏ اينترنتى‏‏‏‏ پراهميت و قابل تائيد است. اما كافى‏‏‏‏ نيست. بايد مضمون برنامه و اهداف آن در مقالات و نوشتارهاى‏‏‏‏ مختلف طرح و درستى‏‏‏‏ تاريخى‏‏‏‏ آن توضيح داده شود. راهى‏‏‏‏ كه به تدقيق و تكميل شدن آن كمك مى‏‏‏‏رساند. ايجاد پايگاه اينترنيتى‏‏‏‏ در اين زمينه توسط حزب توده ايران مى‏‏‏‏تواند نقش مثبت سازماندهى‏‏‏‏ چنين بحثى‏‏‏‏ را ايفا سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *