”راه توده“- ”عدالت“، ”عدالت“- ”راه توده“ دو جريانى‏‏‏‏ كه باوجود ظاهر متضادشان، دو روى‏‏‏‏ يك سكه‏اند! وحدت نظر در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، هدفى‏‏‏‏ عاجل!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ٤٩/٨٩ (٢٧ اسفند)

واژه راهنما: شركت در نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏ مبارزه عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ و مبارزه توامان براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ و حقوق اجتماعى‏‏‏‏. كيانورى‏‏‏‏ و وحدت نظرى‏‏‏‏ و يك‏پارچگى‏‏‏‏ سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ايران.

يكى‏‏‏‏ از دو آماج عمده‏اى‏‏‏‏ كه انتشار “توده‏اى‏‏‏‏ها” را ضرورى‏‏‏‏ ساخت، ضرورت مبارزه با تشتت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بود. زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ در رساله “سخنى‏‏‏‏ با همه توده‏اى‏‏‏‏ها” از آن روى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ “راه‏توده” دوره دوم رسالتى‏‏‏‏ گذرا و «به‏طور استثنايى‏‏‏‏»‌ قايل شد و «وجود نشرياتى‏‏‏‏ مانند “راه‏توده” را مغتنم شمرد [زيرا] از آن براى‏‏‏‏ فراهم كردن زمينه جمع‏شدن همه اعضاى‏‏‏‏ حزب در كنار هم و در درون حزب كمال استفاده» به عمل آيد.

كيانورى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ اين نشريه حزبى‏‏‏‏ كه انتشار آن با شماره ٩٥ دوره دوم پايان يافت (ادامه انتشار غيرمجاز آن از طريق دزديدن آرشيو و اسناد نشريه توسط على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏ شد)، ازجمله وظيفه مبارزه با تشتت نظرى‏‏‏‏ حاكم بر جنبش توده‏اى‏‏‏‏ قايل بود. او در آن رساله در سال ١٣٧٣ در اين زمينه ازجمله با تاكيد بر ضرورت وجود «حزبى‏‏‏‏ متحد و نيرومند و مجهز به ايدئولوژى‏‏‏‏ و خط‏مشى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏» نوشت: «تجربه فعاليت اخير باز هم بيش از گذشته به ما نشان مى‏‏‏‏دهد كه حزب پاره پاره، حزبى‏‏‏‏ كه داراى‏‏‏‏ وحدت اراده و عمل نباشد، نمى‏‏‏‏تواند منشاء اثر انقلابى‏‏‏‏ گردد.

برخى‏‏‏‏ رفقا، با توجه به مسايل موجود در حزب و نيز جنبش بين‏المللى‏‏‏‏ كمونيستى‏‏‏‏ و ازجمله با استناد به اقدام اخير حزب كمونيست فرانسه، معتقدند كه قبل از هر چيز، زمان مركزيت دموكراتيك به آخر رسيده است و بايد به فكر شكل جديدى‏‏‏‏ از سازماندهى‏‏‏‏ حزب بود. با اين نظر نمى‏‏‏‏توان توافق داشت. همه مى‏‏‏‏دانيم كه نه ايران، فرانسه است و نه حزب توده ايران، حزب كمونيست فرانسه. اگر كمونيست‏هاى‏‏‏‏ فرانسوى‏‏‏‏ پس از ٥٠ سال فعاليت در شرايط وجود آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ توانسته‏اند مرحله مركزيت دموكراتيك را پشت سر گذارند، ما هنوز اين مرحله را آغاز نكرده‏ايم. آنچه كه امروز در مقابل حزب ما قرار دارد، تبديل شدن آن از حزبى‏‏‏‏ عمدتاً مبتنى‏‏‏‏ بر مركزيت، به حزبى‏‏‏‏ واقعا مبتنى‏‏‏‏ بر “مركزيت دموكراتيك” است. پيشرفت در اين زمينه، تنها به خواست ما بستگى‏‏‏‏ ندارد، بلكه به شرايط بيرون از خواست، و ازجمله وجود آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏، ميزان اتحاد طبقه كارگر و حمايت آن‏ها از حزب خود، درجه آگاهى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ و يك سلسله عوامل ديگر وابسته است. بديهى‏‏‏‏ است كه مى‏‏‏‏توان در مورد شكل مركزيت دموكراتيك متناسب با شرايط ما و تناسب ميان مركزيت و دموكراسى‏‏‏‏ بحث‏هاى‏‏‏‏ سودمندى‏‏‏‏ را نجام داد، اما اين‏كه حاكميت اين اصل اساسى‏‏‏‏ را از روابط درون حزب كنار بگذاريم، قابل پذيرش نيست. وضعيت كنونى‏‏‏‏، يك وضعيت استثنايى‏‏‏‏ و حاصل انباشت‏شدن دراز مدت يك سلسله علل و عوامل عمدتاً استثنايى‏‏‏‏ است. استثنا را تعميم ندهيم و از آن نتايج نادرست اتخاذ نكنيم. … براى‏‏‏‏ بن‏بست كنونى‏‏‏‏، چاره‏اى‏‏‏‏ بيانديشيم و برون رفت از آن را در كنار گذاشتن هويت سازماندهى‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏ خود نجويم.

چاره اوضاع كنونى‏‏‏‏، در پايه‏ريزى‏‏‏‏ حزب و تشكيلات ديگرى‏‏‏‏، به موازات تشكيلات حزب توده ايران، مسلمـا نيست، در دعوت كردن اعضا به پذيرش بى‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏ سياست‏هاى‏‏‏‏ نادرست موجود نيز نيست. در خانه نشستن و منتظر تغيير تناسب جناح‏ها (كدام جناح‏ها؟) شدن نيز نمى‏‏‏‏تواند راه حل تلقى‏‏‏‏ گردد. …

هيچ اصلى‏‏‏‏ مطلق نيست و در شرايط استثنايى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏توان، براى‏‏‏‏ نجات مصالح حزب و جنبش، به‏طور استثنائى‏‏‏‏، پاره‏اى‏‏‏‏ از اصول را ناديده گرفت. … مصالح حزب و جنبش را بالاتر از هر چيز ديگرى‏‏‏‏ قرار دهيم. در چارچوب همين دعوت است كه وجود نشرياتى‏‏‏‏ مانند “راه‏توده” را امروز بايد مغتنم شمرد و از آن براى‏‏‏‏ فراهم كردن زمينه جمع‏شدن همه اعضاى‏‏‏‏ حزب در كنار هم و در درون حزب كمال استفاده را نمود. همان چيزى‏‏‏‏ كه احتمالاً منتشر كنندگان اين نشريه نيز جزء به آن نمى‏‏‏‏انديشند. …»

كيانورى‏‏‏‏‏ در ادامه دوباره به تجربه “انشعاب” از حزب بازمى‏‏‏‏‏گردد و نشان مى‏‏‏‏‏دهد كه با چه دغدغه و «دل‏نگرانى‏‏‏‏‏» به اين خطر مى‏‏‏‏‏انديشد و مى‏‏‏‏‏نويسد: «اما اگر امروز برخى‏‏‏‏‏ تماشاچى‏‏‏‏‏ هستند، نه از آن روست كه از مبارزه بريده‏اند، بلكه بدان خاطر است كه تجربه مبارزه در  بيرون از تشكيلات حزب، هميشه منفى‏‏‏‏‏ از آب درآمده است. همه فرصت‏ طلب‏ها ابتدا راه خود را از انتقاد از خط‏مشى‏‏‏‏‏ حزب آغاز كرده‏اند، سپس تشكيلات جداگانه‏اى‏‏‏‏‏ را، با ادعاى‏‏‏‏‏ دنبال كردن “راه واقعى‏‏‏‏‏” حزب توده ايران بوجود آورده‏اند، پس از چندى‏‏‏‏‏ ادعا كرده‏اند، كه اساساً “مشى‏‏‏‏‏ موجود” ريشه در تاريخ حزب دارد و همه اين تاريخ را منكر شده‏اند و متعاقباً به اين “نتيجه” رسيده‏اند كه منشاء همه “مشكلات” در ايدئولوژى‏‏‏‏‏ ماركسيسم و اعتقاد به سوسياليسم و كمونيسم است و دست آخر، در منجلاب ضدتوده‏اى‏‏‏‏‏ در غلطيده‏اند. ما همه از قرار گرفتن در اين راه وحشت داريم.» (“راه توده” شماره ٢٤، شهريور ١٣٧٣) (تكيه از نگارنده)

نظريات زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ از صراحت و شفافيتى‏‏‏‏ برخودارند كه هر تفسير و توضيح اضافى‏‏‏‏ را غيرضرورى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏سازند.

وظيفه توده‏اى‏‏‏‏ها در خدمت يك‏پارچگى‏‏‏‏ حزب چيست؟!

وظايف در برابر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران در نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏‏، در مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” روند انقلابى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏، از يك سو ترديدى‏‏‏‏ باقى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏گذارد كه نبرد بى‏‏‏‏امان افشاگرانه حزب، جنبش توده‏اى‏‏‏‏ و همه نيروهاى‏‏‏‏ چپ صادق در مبارزه عليه نسخه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ متمركز شده است. سازماندهى‏‏‏‏ طبقه كارگر مى‏‏‏‏تواند دور اين محور و جهت دستيابى‏‏‏‏ به اين آماج با موفقيت همراه باشد.

از سوى‏‏‏‏ ديگر، مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏ دموكراتيك- مردمى‏‏‏‏ انقلاب بهمن، بخش دوم و جدايى‏‏‏‏ناپذير وظايف كنونى‏‏‏‏ در برابر حزب توده ايران و همه مبارزان راستين و ميهن‏دوست را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. بار عمده اين نبرد بر دوش زحمتكشان و در مجموع نيروى‏‏‏‏ چپ ميهن ما قرار دارد، زيرا مبارزه براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ دموكراتيك در شرايط كنونى‏‏‏‏، بخش جداناپذير مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ “حقوق دموكراتيك” زحمتكشان نيز مى‏‏‏‏باشد. به عبارت ديگر، مبارزه‏اى‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏ حفظ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” روند انقلابى‏‏‏ و به بيانى‏‏‏ ديگر‏، به معناى‏‏‏‏ مبارزه با روند ضدانقلابى‏‏‏‏ و قهقرايى‏‏‏‏ بازگشت مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” انقلاب بهمن ٥٧ به مرحله “بورژوا- دموكراتيك” است كه هدف اپوزيسيون داخلى‏‏‏‏ وخارجى‏‏‏‏ از سلطنت‏طلب تا جمهورى‏‏‏‏خواه را تشكيل مى‏‏‏‏دهد.

ايجاد و حفظ گذراترين اتحادهاى‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ در اين مرحله از روند انقلابى‏‏‏‏ به منظور دستيابى‏‏‏‏ به آزادى‏‏‏‏ و دموكراسى‏‏‏‏، هيچ‏گاه و در هيچ لحظه‏اى‏‏‏‏ جدا از كوشش بزرگ‏تر و پراهميت‏تر حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر و همه نيروهاى‏‏‏‏ راستين چپ براى‏‏‏‏ مبارزه به منظور جلب و سازماندهى‏‏‏‏ زحمتكشان به مبارزه روز انقلابى‏‏‏‏ از طريق ايجاد وحدت ميان مبارزه براى‏‏‏‏ دموكراسى‏‏‏‏ و نبرد براى‏‏‏‏ حقوق دموكراتيك زحمتكشان، وحدت ميان وظايف دموكراتيك و سوسياليستى‏‏‏ حزب نمى‏‏‏‏باشد. مبارزه‏اى‏‏‏‏ كه پيش‏شرط پيروزى‏‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏‏ و همچنين پيش‏شرط تعميق انقلاب است. تنها از اين طريق است كه حزب توده ايران و در كل جبش چپ به چوب‏دست نيروهاى‏‏‏‏ راست و “بورژوا- ليبرال” تبديل نمى‏‏‏‏شود.

هم‏جنسى‏‏ “راه‏توده” و “عدالت”

در چنين شرايط تاريخى‏‏‏‏ است كه جريان “عدالت” با اتخاذ مواضع دفاع از حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏ و به‏ويژه دولت نژادپرست و كودتايى‏‏‏‏ احمدى‏‏‏‏نژاد كه تحقق بخشيدن به برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏ را برنامه رسمى‏‏‏‏ دولت خود اعلام داشته است (نگاه شود ازجمله به استدلال معیوب “عدالت”: «احمدى‏‏‏‏‏‏‏‏نژاد مانع غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏http://www.tudeh-iha.com/?p=1568&lang=fa)، و عليرغم اعتراف خود به عمده بودن مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏ از طريق مبارزه بى‏‏‏‏امان با برنامه نواستعمارى‏‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏‏ آن، به عنصر فعال دامن زدن به تشتت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ بدل شده است و از اين طريق خود را به عنوان عامل اجراى‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏ به اين هدف افشا كرده است.

اگر چه در سياست “راه توده”- پيك‏نت مى‏‏‏‏توان تضادهاى‏‏‏‏ چشم‏گيرى‏‏‏‏ با سياست پيش گفته حاكم بر “عدالت” يافت، اما وحدت عمل و هدف آن دو از چشم باريك‏بين و دقيق دور نمى‏‏‏‏ماند.

“راه توده” كه با سيماى‏‏‏‏ بزك كرده “چپ” و با وظيفه منحرف ساختن مبارزه چپ انقلابى‏‏‏‏ برانگيخته شده است، بديهى‏‏‏‏ است كه با صراحت دفاع از برنامه “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏” را نفى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏كند، زيرا «بخشى‏‏‏‏ از اصلاح‏طلبان مدافع اين برنامه هستند»!

اين نشريه، باوجود افشاگرى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ انجام شده در سال‏ها و در ماه‏هاى‏‏‏‏ اخير و به‏ويژه در نامه مردم (نگاه شود ازجمله به زنده‏باد نامه مردم http://www.tudeh-iha.com/?p=1312&lang=fa ‏، پیشنهاد حزب توده ایران: «برنامه مترقى‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏» http://www.tudeh-iha.com/?p=1560&lang=fa)، تاكنون حتى‏‏‏‏ يك مقاله و نوشتار عليه اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏ منتشر نساخته است. برعكس، “راه‏توده” مى‏‏‏‏كوشد با برجسته ساختن مواضع و خواست‏هاى‏‏‏‏ لايه‏هايى‏‏‏‏ از سرمايه‏داران و مجريان اين برنامه امپرياليستى‏‏‏‏، هم‏صدا و هم‏نوا با اين لايه‏هاى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏، روند ضدانقلابى‏‏‏‏ بازگشت آماج‏ آزادى‏‏‏‏ و حقوق دموكراتيك در انقلاب بهمن را به پيش برده و آن را به آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ بورژوازى‏‏‏‏ در چارچوب مرحله “بوژوا- دموكراتيك” انقلاب محدود سازد. با چنين مواضع، اين نشريه و “سردبير” آن  در «كنگره جمهوريخواهان ملى‏‏‏‏» شركت مى‏‏‏‏كند (“دكتر فريبرز بقايى‏، يادى‏ از يكى‏ از قربانيان يورش به حزب توده ايران”، “راه توده” ٢٠١٠ر١١ر١٧).

آنچه در اين سياست ضد ماركسيستى‏‏‏‏- ضدتوده‏اى‏‏‏‏ “راه‏توده” به‏ويژه شديداً خود افشاگرانه است، اين نكته مى‏‏‏‏باشد كه مى‏‏‏‏كوشد اين سياست را عليرغم نظريات صريح و روشن نقل شده از زنده‏ياد كيانورى‏‏‏‏ در بالا، از اين طريق به عنوان نظريات حزب توده ايران بنماياند، كه اين مواضع ضدتوده‏اى‏‏‏‏ را با انتشار عكس و نظريات رهبران و فعالان و كادرهاى‏‏‏‏ شهيد شده حزبى‏‏‏‏ همراه ساخته تا وضع را آن‏چنان بنماياند كه گويا اين نشريه، حافظ نظريات و سنت‏هاى‏‏‏‏ آن‏ها مى‏‏‏‏باشد. دقيقاً شيوه‏اى‏ كه “عدالت” نيز به خدمت مى‏گيرد.

اين در حالى‏‏‏‏ است كه سرگذشت شخصى‏‏‏‏ “على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏”، كه خود را “سردبير” اين نشريه اعلام مى‏‏‏‏كند، آن‏چنان ناروشن و پرابهام و مه آلود است كه او بايد هنوز به پرسش‏هاى‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏، ازجمله در ارتباط با سفر و اقامت خود و خانواده‏اش در آمريكا پس از تغييرات ضدانقلابى‏‏‏‏ در كشور محل اقامتش، چكوسلواكى‏‏‏‏، پاسخ دهد، تا بتوان ادعاى‏‏‏‏ صداقت در “دفاع” از موضع و شخصيت رهبران و كادرهاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ توسط او را واقعى‏‏‏‏ پنداشت.

همان طور كه زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏‏ در رساله پيش گفته در سال ١٣٧٣ برجسته ساخته و مورد تاكيد قرار مى‏‏‏‏دهد، شرايط «استثنايى‏‏‏‏» فعاليت راه توده، و ديگر جريان‏هاى‏‏‏‏ مشابهه، پايان يافته است. مواضع حزب توده ايران براى‏‏‏‏ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” انقلاب، هيچ جريان صادق چپ و به‏ويژه آن‏هايى‏‏‏‏ كه خود را توده‏اى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏داند، مجاز نمى‏‏‏‏كند، سياستى‏‏‏‏ ديگر را به نام حزب توده ايران دنبال كرده، تبليغ و ترويج كنند.

از اين روى‏‏‏‏ در وحله اول اين نشريه، چنان‏كه “عدالت” و ديگر جريان‏هاى‏‏‏‏ مشابهه، بايد با پاسخ به پرسش‏هاى‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏- ايدئولوژيك زير تن دهد كه

١- آيا مبارزه ملى‏‏‏‏- ضدامپرياليستى‏‏‏‏ مضمون نبرد آزاديبخش كنونى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ ميهن ما را تشكيل مى‏‏‏‏دهد؟

٢- آيا مبارزه عليه پايمال ساختن آزادى‏‏‏‏هاى‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏ و دموكراتيك در اصل‏هاى‏‏‏‏ “بخش حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏، توامان مى‏‏‏‏باشد با مبارزه براى‏‏‏‏ دست‏يابى‏‏‏‏  به حقوق دموكراتيك، براى‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏” در مرحله كنونى‏‏‏‏ “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” انقلاب؟

٣- آيا مبارزه براى‏‏‏‏ حفظ مرحله “ملى‏‏‏‏- دموكراتيك” انقلاب وظيفه حزب توده ايران و همه نيروهاى‏‏‏‏ چپ مى‏‏‏‏باشد؟

با پاسخ به اين پرسش‏ها است كه آنوقت اين نشريه، چنان‏كه ديگر مدعيان، بايد پاسخ دهد كه چرا از مواضع روشن و صريح نامه مردم، ارگان مركزى‏‏‏‏ حزب توده ايران در مورد نكات پيش گفته، عليرغم نظريات صريح و روشن كيانورى‏‏‏‏ كه در شماره ٢٤ راه توده انتشار يافته است و پيش‏تر مطرح شدند، دفاع نمى‏‏‏‏كند؟ آن‏ها را باز انتشار نمى‏‏‏‏دهد و در مورد درستى‏‏‏‏ موضع آن‏ها نمى‏‏‏‏نويسد؟

علت تن ندادن اين نشريه و “سردبير” آن به نظريات كيانورى‏‏‏‏، عليرغم ادعاى‏‏‏‏ “دفاع” از نظريات او و ديگر كادرهاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ روشن است! “دفاع” پرطمطراق او از كادرهاى‏‏‏‏ حزبى‏‏‏‏ كه على‏‏‏‏ خدايى‏‏‏‏ مى‏‏‏‏خواهد از موضع گويا يك مسئول دلسوز حزبى‏‏‏‏ به نمايش بگذارد، خالى‏‏‏‏ از دورويى‏‏‏‏ و برنامه‏ريزى‏‏‏‏ در خدمت هدف ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏باشد كه خواستار اختلاف و تشتت در حزب توده ايران هستند و آن را پاره پاره مى‏‏‏‏خواهند، زيرا به گفته كيانورى‏‏‏، «حزب پاره پاره، حزبى‏‏‏‏ كه داراى‏‏‏‏ وحدت اراده و عمل نباشد، نمى‏‏‏‏تواند منشاء اثر انقلابى‏‏‏‏ گردد.»

اين نشريه با لباس و سيمايى‏‏‏‏ بزك‏كرده “توده‏اى‏‏‏‏”، به عامل و عنصر مجرى‏‏‏‏ برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ ابدى‏‏‏‏ ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏ در حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران تبديل شده است. وظيفه‏اى‏‏‏‏ كه نمايى‏‏‏‏ ديگر از وظيفه “عدالت” و ديگران را نشان مى‏‏‏‏دهد، اما از جنس و خون آن مى‏‏‏‏باشد.

آرى‏‏‏‏ اين دو نشريه و تارنگاشت، باوجود تضادهاى‏‏‏‏ ظاهرشان، دو روى‏‏‏‏ يك سكه مى‏‏‏‏باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *