زنده‏باد نامه مردم (٢) پايمال ساختن ”حقوق ملت“، پيش‏شرط «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ مردم» «مبارزه دائمى‏‏‏ با نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏»، «جبهه اصلى‏‏‏ مبارزه ضدامپرياليستى‏‏‏ نيروهاى‏‏‏ چپ و مترقى‏‏‏» نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏ عليه نوليبراليسم، اجراى‏‏‏ «بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» سياست ضدمردمى‏‏‏، پيش‏شرط «بده بستان با امپرياليسم»

image_pdfimage_print

مقاله شماره ٤٢/٨٩ (دوم بهمن)

واژه راهنما: حزب توده ايران خواستار مبارزه مستمر عليه نوليبراليسم و مدافع اقتصاد ملى‏‏ مردم‏گرا. مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏‏ در دوران كنونى‏‏‏، مبارزه عليه نوليبراليسم امپرياليستى‏‏‏. پيامد پايمال كردن “حقوق ملت”، پيش‏شرط «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ مردم» و «بده بستان با امپرياليسم». “چپ دروغين” و هواداران “سوسياليسم دموكراتيك” از يك قماش.

سرمقاله پراهميت نامه مردم شماره ٨٥٩ تحت عنوان «طرح هدفمند كردن يارانه‏ها، اقتصاد نوليبرالى‏‏‏ و مدافعان “شرمگين” احمدى‏‏‏نژاد»، كارپايه سياسى‏‏‏- تئوريكى‏‏‏ مستدلى‏‏‏ را براى‏‏‏ نبرد «توده‏هاى‏‏‏ مردم در راستاى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ و تغيرات بنيادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سياسى‏‏‏ با سمت‏گيرى‏‏‏ در جهت عدالت اجتماعى‏‏‏» ارايه مى‏‏‏دهد و  كارپايه شرايط نبرد «… جبهه ضدديكتاتورى‏‏‏ عليه سياست‏هاى‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏ انگلى‏‏‏ترين بخش سرمايه‏دارى‏‏‏ كلان كشور كه دولت احمدى‏‏‏نژاد نماينده آن‏ها … و خواهان اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ در اقتصاد كشور است، …» را در شفاف‏ترين شكل برمى‏‏‏شمرد و آن را به مثابه مضمون نبرد آزاديبخش مردم ميهن ما در دوران كنونى‏‏‏ عليه امپرياليسم و عليه متحدان داخلى‏‏‏ آن، «قدرت‏هايى‏‏‏ كه بر سرمايه‏هاى‏‏‏ انباشته شده از غارت و دزدى‏‏‏ و جنايت خوابيده‏اند و اكنون مى‏‏‏خواهند با تمكين به نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏ در نهايت سازش رژيم با امپرياليسم را غسل دهند» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند.

نگاهى‏‏‏ به فرازهاى‏‏‏ سرمقاله نامه مردم

طرح “هدفمند كردن يارانه‏ها”، سياستى‏‏‏ «ضدملى‏‏‏»

١- نسخه “هدفمند كردن يارانه‏ها” را سرمقاله سياستى‏‏‏ «ضدملى‏‏‏» ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند و آن را يكى‏‏‏ از مفاد برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏ مى‏‏‏داند كه با «آزادسازى‏‏‏ قيمت‏ها» و ارتقاى‏‏‏ آن به سطح قيمت‏ها در “بازار جهانى‏‏‏” همراه و به نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ مى‏‏انجامد.

«بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏ها»

٢- مقاله با برجسته ساختن سياست ضدمردمى‏‏‏ حاكميت «انگلى‏‏‏ترين بخش‏هاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ كلان كشور» كه با پايمال نمودن “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ و سركوبى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏- دموكراتيك و سياسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ طبقات و لايه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، كارگران، روستائيان، زن‏ها، دانشجوها و معلم‏ها و … را دچار «بى‏‏‏پناهى‏‏‏» كرده است. وضعى‏‏‏ كه بدون ايجاد شدن آن «دولت احمدى‏‏‏نژاد قادر نمى‏‏‏بود كه تصميمى‏‏‏ چنين تبهكارانه و گستاخانه‏يى‏‏‏ [براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرال هدفمندكردن يارانه‏ها] را به پيش برد» و سياست «ضدملى‏‏‏» خود را «به مورد اجرا بگذارد.»

«بى‏‏‏پناهى‏‏‏ واقعى‏‏‏» مردم ميهن ما ناشى‏‏‏ از چيست؟

٣- سرمقاله «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ واقعى‏‏‏» مردم ميهن ما را اما اين واقعيت تلخ ارزيابى‏‏‏ مى‏‏‏كند كه دشمن امپرياليستى‏‏‏ توانسته است «رسوخ و جا سازى‏‏‏ انديشه‏هاى‏‏‏ الگوى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏» را « باوجود پيامدهاى‏‏‏ بسيار منفى‏‏‏ آن، در بين بخش بزرگى‏‏‏ از روشنفكران كشور در حكم نوش‏داروى‏‏‏ حلال مشكل‏ها، مخصوصا در كشورهاى‏‏‏ در حال رشد، تبليغ» كرده و آن را به برخى‏‏‏ از روشنفكران بباوراند.

مبارزه عليه «ديكتاتورى‏‏‏ حاكم» به «برنامه اقتصادى‏‏‏ مردمى‏‏‏» نيازمند است

٤- «مبارزه با ديكتاتورى‏‏‏ حاكم بدون اتحاد قشرهاى‏‏‏ مختلف جامعه مخصوصا سازمان‏دهى‏‏‏ زحمتكشان امكان‏پذير نيست. [امرى‏‏‏ كه] تنها با ارايه برنامه اقتصادى‏‏‏ مردمى‏‏‏ با سمت‏گيرى‏‏‏ بارز به سوى‏‏‏ تحول نيروى‏‏‏ كار و سرمايه توليدى‏‏‏ ملى‏‏‏ ارزش‏افزا مى‏‏‏توان زحمتكشان و قشرهاى‏‏‏ جامعه را در راستاى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ و تغييرات بنيادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ بسيج كرد.»

منافع ملى‏‏ و دموكراتيك مردم جدايى‏‏ناپذيرند!

٥- در نكات برجسته شده در بالا، رابطه پراهميت ميان منافع ملى‏‏‏ در نبرد عليه برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏، مبارزه براى‏‏‏ برنامه يك اقتصاد ملى‏‏‏ و دموكراتيك مردم‏گرا و كوشش براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان و از اين طريق توسعه پايگاه مردمى‏‏‏ جنبش آزادي‏خواهى‏‏‏ و ضدديكتاتورى‏‏‏ در موجزترين شكل توضيح داده مى‏‏‏شود. در آن جا نشان داده مى‏‏‏شود كه مبارزه براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ زحمتكشان در سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ و سياسى‏‏‏، يعنى‏‏‏ تحقق بخشيدن به دستاوردهاى‏‏‏ آزادى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن، تنها مى‏‏‏تواند با اتخاذ مواضع اقتصادى‏‏‏ به سود يك برنامه اقتصادى‏‏‏ دموكراتيك و مردم‏گرا تحقق يابد.

از اين روى‏‏‏ بايد تصورات ايجاد شده تحت تاثير تبليغات دشمن امپرياليستى‏‏‏ را نزد برخى‏‏ها بدور افكند كه گويا مى‏‏‏توان با برقرارى‏‏‏ «قانون مقدس “عرصه و تقاضا”ى‏‏‏ “بازار آزاد” (بى‏‏‏نظارت) و كوچك سازى‏‏‏ نقش بخش دولتى‏‏‏ و كاهش آن به حد ايجاد بازار انعطاف‏پذير، … اقداماتى‏‏‏ از قبيل آزادسازى‏‏‏ قيمت‏ها، سمت‏گيرى‏‏‏ به سوى‏‏‏ بازار آزاد در اختصاص دادن عامل‏هاى‏‏‏ توليد، چوب حراج زدن به دارائى‏‏‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ …» به «آزادى‏‏ و دموكراسى‏‏» دست يافت. اين تصورات نهايتاً عميقاً ضدملى‏‏‏ را نبايد جايگزين انديشه‏ برپايى‏‏‏ يك اقتصاد دموكراتيك و ملى‏‏‏ تضمين شده در اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم ميهن ما نمود كه بيان نبرد انقلابى‏‏‏ مردم ميهن ما براى‏‏‏ رهايى‏‏‏ از استبداد ستم‏شاهى‏‏‏ و سياست نواستعمارى‏‏‏ و استقلال شكن امپرياليسم مى‏باشد.

توهم ناشى‏‏ از تبليغات امپرياليستى‏‏

٦- سرمقاله پراهميت نامه مردم (شماره ٨٥٩) در برخورد انتقادى‏‏‏ به آن دسته از «روشنفكران و تحليل‏گران اقتصادى‏‏‏ كشورمان» كه گرفتار توهمات ناشى‏‏‏ از تبليغات امپرياليستى‏‏‏ هستند، مى‏‏‏نويسد: «شواهد، تائيد كننده اين واقعيت است كه موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ برخى‏‏‏ روشنفكران و تحليل‏گران اقتصادى‏‏‏ كشورما در مورد سياست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد در اين روزها، و موشكافى‏‏‏ اين موضع‏گيرى‏‏‏ها، عمق سقوط فكرى‏‏‏ و سياسى‏‏‏ آنان را نشان مى‏‏‏دهد. در واقع همه طرفداران اقتصاد نوليبرالى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ و هيزم شكنان صندوق بين‎المللى‏‏‏ پول در سرتيتر موضع‏گيرى‏‏‏هاى‏‏‏ خود اين طور مى‏‏‏گويند: ببينيد، ما با ماهيت كار احمدى‏‏‏نژاد مخالف نيستيم، آزادسازى‏‏‏ قيمت‏ها، روى‏‏‏آوردن به بازار آزاد، فروش اموال عمومى‏‏‏، اخراج فله‏اى‏‏‏ كارگران همه با برنامه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ و صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول مطابقت دارد، اما كارى‏‏‏ را كه او انجام مى‏‏‏دهد، اينجايش كج و آنجايش لوچ است … و گر نه، با نفس كارهايش مخالفتى‏‏‏ نيست. مخالفت اين گروه تحليل‏گران راست‏گرا و سوسيال دموكرات منش كشورمان در اين است كه احمدى‏‏‏نژاد همه اين كارها را با ريش و تسبيح انجام مى‏‏‏دهد، چون او در عمل به جاى‏‏‏ اينكه در مورد آخرين نسخه‏پيچى‏‏‏هاى‏‏‏ صندوق بين‏المللى‏‏‏ پول و تئورى‏‏‏هاى‏‏‏ پرطمطراق نظريه‏پردازان آن سخنورى‏‏‏ كند، با فحاشى‏‏‏ به سرمايه‏دارى‏‏‏ جهانى‏،‏‏ آن را انجام مى‏‏‏دهد و حتى‏‏‏ پاى‏‏‏ امام زمان را هم به ميان مى‏‏‏كشد. … و آخوندها … به عنوان نماينده خدا بر روى‏‏‏ زمين، صيغه عقد بين كلان سرمايه‏داران سپاه پاسداران و كلان سرمايه‏دارى‏‏‏ فاسد بيت ولايت فقيه را با سرمايه بين المللى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏سازند. … احمدى‏‏‏نژاد با روش‏هاى‏‏‏ راهزنانه و غارتگرانه …، بزرگ‏ترين تمركز سرمايه بوروكراتيك توسط نظاميان وابسته به سپاه پاسداران را به وجود آورد. … دولت كودتا، همان‏طور كه مورد خواست باطنى‏‏‏ شما نوليبرال‏ها است، مى‏‏‏تواند آخرين روش‏هاى‏‏‏ بهره‏كشى‏‏‏ را در كشور حاكم كند. قراردادهاى‏‏‏ موقت را در عرصه كار و كارگرى‏‏‏ مشاهده كنيد[!] … آيا شما ليبرال‏ها نبوديد كه به عوض افشاى‏‏‏ سياست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ويرانگرانه و سرمايه‏دارى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد، سياست‏هاى‏‏‏ او را  – به دروغ –  مترادف سياست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ چاوز در ونزوئلا و مورالس در بوليوى‏‏‏ معرفى‏‏‏ كرديد؟»

«بازار آزاد (بى‏‏‏نظارت)»، الگوى‏‏‏ رژيم‏هاى‏‏‏ كوتايى‏‏‏ پينوشه در شيلى‏‏‏ و احمدى‏‏‏نژاد در ايران

٧- سرمقاله پراهميت نامه مردم نشان مى‏‏‏دهد كه چگونه سرشت كودتايى‏‏‏ رژيم دست‏نشانده پينوشه و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مافيايى‏‏‏ حاكم بر ايران در هم‏خوانى‏‏‏ و هم‏سويى‏‏‏ قرار دارند. «دولت احمدى‏‏‏نژاد و سپاه پاسداران و با يارى‏‏‏ بوروكراسى‏‏‏ فاسد بيت ولايت فقيه، به طور متحد …» سياست سركوب خونين مردم را، همانند رژيم كودتايى‏‏‏ پينوشه، به پيش‏شرط «فرو دادن الگوى‏‏‏ نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ در حلقوم مردم» ميهن ما به خدمت گرفته‏اند.

نوكلونياليسم پيامد نوليبراليسم

٨- سياست استعمارگرانه و تجاوزگرى‏‏‏ امپرياليسم نسبت به كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ در دهه‏هاى‏‏‏ اخير مبتنى‏‏‏ بر «اشاعه و تحميل نوليبراليسم و تبليع مزاياى‏‏‏ “بازار بى‏‏‏نظارت” در دو دهه گذشته، ركن جديد و اصلى‏‏‏ سياست‏هاى‏‏‏ امپرياليسم بوده است». مبارزه عليه اين نبرد طبقاتى‏‏ از بالا، مضمون نبرد آزاديبخش ملى‏‏ مى‏‏باشد.

نبرد آزاديبخش ملى‏‏

٩- از اين روى‏‏‏ نيز مضمون نبرد آزاديبخش خلق‏ها در شرايط “جهانى‏‏‏سازى‏‏‏” امپرياليستى‏‏‏، مبارزه با اين برنامه استعمار و استثمارگرانه امپرياليستى‏‏‏ است كه هدف آن نابودى‏‏‏ كامل استقلال اقتصادى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ پيرامونى‏‏‏ و از اين طريق برباد رفتن استقلال سياسى‏‏‏ آن‏ها است.

نابودى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏

١٠- تمركز سرمايه در دست سپاه پاسداران در خدمت نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏

سرمقاله از ارزيابى‏‏‏ خود اين نتيجه‏گيرى‏‏‏ را ارايه مى‏‏‏دهد كه «سپاه در مقام بزرگ‏ترين نيروى‏‏‏ مدافع تمركز سرمايه در كشور، منطقا خواهان اجراى‏‏‏ برنامه نوليبرالى‏‏‏ در اقتصاد كشور است» كه به دست محمود احمدى‏‏‏نژاد و حمايت «ولى‏‏‏ فقيه رژيم، على‏‏‏ خامنه‏اى‏‏‏» عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود … «بنيادهاى‏‏‏ انگلى‏‏‏، بزرگ‏ترين شركت‏ها از نظر تمركز سرمايه در كشور و حتى‏‏‏ در سطح خاورميانه به حساب مى‏‏‏آيند كه بدون كوچ‏ترين پاسخگويى‏‏‏ در زير نظر خامنه‏اى‏‏‏ قرار دارند … بيت ولى‏‏‏ فقيه يكى‏‏‏ از عظيم‏ترين كانون‏هاى‏‏‏ تمركز سرمايه‏هاى‏‏‏ كلان كشور نيز بنا به منافع خود، پشتيبان برنامه نوليبرالى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد است. كلان تجار بازار كه كانون تمركز سرمايه عظيم غيرتوليدى‏‏‏ و رانت‏خوارى‏‏‏ است، دشمن آشتى‏‏‏ناپذير رشد و توسعه توليدات داخلى‏‏‏‏اند و بنابراين از طرح‏هاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد، مخصوصاً پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى‏‏‏، حمايت مى‏‏‏كنند. … دولت احمدى‏‏‏نژاد محصول اين سرمايه‏دارى‏‏‏ فاسد است، و اين دو عامل در شرايط كنونى‏‏‏، سد راه تغيرات بنيادى‏‏‏ زيربنايى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و تحول دموكراتيك روبناى‏‏‏ سياسى‏‏‏ كشورمان‏ اند.»

«تغيرات بنيادى‏‏‏ جامعه» و «گشايش به سمت تغيرات دموكراتيك- ملى‏‏‏»

١١- سرمقاله درباره راه «تغيرات بنيادى‏‏‏ جامعه» و «گشايش به سمت تغيرات دموكراتيك- ملى‏‏‏» چنين به نتيجه‏گيرى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد: «تغيرات بنيادى‏‏‏ جامعه ما تنها از طريق درهم شكستن تسلط سياسى‏‏‏ اين قدرت‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ مى‏‏‏تواند ايجاد شود، قدرت‏هايى‏‏‏ كه بر سرمايه‏هاى‏‏‏ انباشته شده از غارت و دزدى‏‏‏ و جنايت خوابيده‏اند و اكنون مى‏‏‏خواهند با تمكين به نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏، در نهايت سازش رژيم با امپرياليسم را غسل دهند.»

موضع مبارزه‏جويانه حزب توده ايران

١٢- سرمقاله برپايه تحليل فوق پايبندى‏‏‏ به مضمون نبرد آزاديبخش خلق‏هاى‏‏‏ ميهن ما توسط حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران را برجسته مى‏‏‏سازد و مى‏‏‏نويسد: «حزب توده ايران مبارزه دائمى‏‏‏ با نوليبراليسم اقتصادى‏‏‏ در چهارچوب جهانى‏‏‏ شدن را دفاع واقعى‏‏‏ از منافع ملى‏‏‏ كشورمان در مقابل دست اندازى‏‏‏ و تجاوز اقتصادى‏‏‏ امپرياليسم در دو دهه گذشته دانسته است.»

پيشنهاد حزب توده ايران: «بديل اقتصادى‏‏ مردم‏گرا»

١٣- «بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» آماج مبارزات كنونى‏‏‏

اين سرمقاله پراهميت با تاكيد بر وحدت نبرد ضدامپرياليستى‏  -‏‏ در چهارچوب مبارزه عليه برنامه نوليبرال امپرياليسم –  و مبارزه براى‏‏‏ دموكراسى‏‏‏ و برقرار حق حاكميت مردم  – در چهارچوب مبارزه براى‏‏‏ «بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» –  را آماج مبارزات كنونى‏‏ ارزيابى‏‏ كرده و بر اين واقعيت پاى‏‏‏مى‏‏‏فشرد كه «ما بر اين باوريم كه با پيروى‏‏‏ از برنامه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نوليبرالى‏‏‏ نمى‏‏‏توان به مصاف احمدى‏‏‏نژاد رفت. در اين مبارزه يك بديل اقتصادى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ را بايستى‏‏‏ به عرصه مبارزه آورد، يك بديل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا كه رشد اقتصاد ملى‏‏‏ و منافع توليد كنندگان ملى‏‏‏ در آن لحاظ شده باشد. اقتصادى‏‏‏ كه بر پايه استعدادهاى‏‏‏ انسانى‏‏‏، منابع طبيعى‏‏‏ كشورما سازمان‏دهى‏‏‏ شده باشد و زندگى‏‏‏ و كار لايه‏هاى‏‏‏ مختلف زحمتكشان بر پايه توليد ارزش‏افزا تضمين شده باشد. به عبارت ديگر، آن چنان برنامه اقتصادى‏‏‏يى‏‏‏ كه منافع و حقوق اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ و دموكراتيك طبقه كارگر و توده زحمتكشان شهرى‏‏‏ و روستائى‏‏‏ مشروط به انگيزه و توان سوداگرى‏‏‏ سرمايه‏داران نباشد.»

“چپ دروغين راديكال” و هواداران “سوسياليسم دموكراتيك” از يك قماشند

١٤- سرمقاله نامه مردم در پايان، با اشاره به اين واقعيت كه همچنان‏كه «مروجان اقتصاد نوليبرال ناخواسته به نظريه‏پردازان بى‏‏‏جيره و مواجب بيت ولايت فقيه تبديل شده‏اند»، شوخى‏‏‏ تلخ ديگرى‏‏‏ را مبنى‏ بر اين‏كه «برخى‏‏‏ حاميان دروغين “چپ راديكال” و توجيه‏گر بى‏‏‏پرده رژيم به همراه هواداران “سوسياليسم دموكراتيك” مورد تائيد بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏، با سران موتلفه و مشاوران اقتصادى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در رابطه با طرح “هدفمند كردن يارانه‏ها” هم‏صدا شده‏اند»، برجسته مى‏سازد. واقعيتى‏‏‏ كه «اين حقيقت تلخ را بار ديگر به نمايش مى‏‏‏گذارد كه بين طرفداران اقتصاد نوليبراليستى‏‏‏ و نيروهائى‏‏‏ كه با صراحت مدافع “اصلاحات اقتصادى‏‏‏” دولت احمدى‏‏‏نژاد هستند، تفاوت ماهوى‏‏‏ وجود ندارد.»

متن سرمقاله نامه مردم شماره ٨٥٩ تحت عنوان طرح “هدفمند كردن يارانه‏ها”، اقتصاد نوليبرالى‏‏ و مدافعان “شرمگين” احمدى‏‏نژاد

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1267

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *