”زنده باد بحث ميان توده‏اى‏‏‏ها“ بيان موضع، گفتگو ميان توده‏اى‏‏‏ها است!

image_pdfimage_print

شماره ٣٧ (٢٩ اسفند ١٣٨٨) بخش اول

“هاتف رحمانى‏‏‏”، نظريه‏پردازى‏‏‏ كه تارنگاشت “نويد نو” را منتشر مى‏‏‏سازد، در اول اسفند ١٣٨٧ نوشتارى‏‏‏ تحت عنوان “بحثى‏‏‏ در ماهيت مدعيان” انتشار داد. او در اين نوشتار برخوردى‏‏‏ افتراقى‏‏‏ و مشخص به مواضع “توده‏اى‏‏‏ها” ندارد. برخلاف كار دقيق علمى‏‏‏، يعنى‏‏‏ بررسى‏‏‏ مشخص واقعيت مشخص، او مى‏‏‏كوشد با مخلوط كردن جو و گندم در يك كيسه و زدن چوب بر آن، به هدفى‏‏‏ كه دنبال مى‏‏‏كرد، گويا دست يابد. هدفى‏‏‏ كه از پوشش دادن و يا لااقل در ابهام نگاه داشتن واقعيت مواضع “توده‏اى‏‏ها‏” و خود تشكيل مى‏‏‏شد. (نگاه شود به نوشتار سه بخشى‏‏ گفتگو با مدعيان http://www.tudeh-iha.com/?p=1040&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1036&lang=fa ، http://www.tudeh-iha.com/?p=1036&lang=fa)

اكنون او در “نامه”‏اى‏‏‏ در پاسخ به مواضع “توده‏اى‏‏‏ها”، نكاتى‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏سازد و به درستى‏‏‏ آن را «بيان مواضع» اعلام مى‏‏‏كند كه «خود به نوعى‏‏‏ گفتگو بين ديدگاه‏ها هم هست.»

اگر چه در اين واكنش جديد نيز مواردى‏‏‏ وجود دارند كه او براى‏‏‏ “اثبات” آن‏ها از شيوه گذشته بهره مى‏‏‏جويد، اما بخش‏هاى‏‏‏ عمده‏ “نامه” حكايت از نگرش انتقادى‏‏‏ مشخص او به مضمون برخى‏‏‏ نوشتارها در “توده‏اى‏‏‏ها” دارد، و اين، برخوردى‏‏‏ علمى‏‏‏ و سازنده است، زيرا به قول خود او: «بيان مواضع، خود به نوعى‏‏‏ گفتگو بين ديدگاه‏ها هم هست.»

برخلاف برداشتى‏‏‏ كه “هاتف رحمانى‏‏‏” در همين نوشتار نيز آن را برجسته ساخته و به نگارنده اين سطور منتسب مى‏‏‏كند، نگارنده همواره خواستار بحث مشخص درباره واقعيت مشخص بوده و هست. از اين رو بارها و بارها پرسش درباره اعلام موضع درباره “تضاد اصلى‏‏‏” و “تضاد عمده” در دوران كنونى‏‏‏ رشد جامعه ايرانى‏‏ را‏ توسط همه گردان‏هاى‏‏‏ جنبش توده‏اى‏‏،‏ به عنوان پرسش مركزى‏‏‏ و كليد راهگشاى‏‏‏ براى‏‏‏ برطرف ساختن پراكندگى‏‏‏ نظرى‏‏‏ در جنبش اعلام نموده است.

حق با “هاتف رحمانى‏‏‏” است زمانى‏‏‏ كه مى‏‏‏نويسد: «عدم پاسخ، به معناى‏‏‏ بيان ناتوانى‏‏‏ در شركت در بحث نيست.» اما «بيان مواضع، خود به نوعى‏‏‏ گفتگو بين ديدگاه‏ها هم هست.» نظرى‏‏‏ كه از اين‏رو نظرى‏‏‏ علمى‏‏‏، ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ است، زيرا كارپايه و پراتيكى‏‏‏ مى‏‏‏باشد در خدمت غربال كردن درست از نادرست. عدم پاسخ، مى‏‏‏تواند هم به علت ناتوانى‏‏‏ در دفاع از مواضع باشد و هم به علت پرده‏پوشى‏‏‏ مواضع. حزب و يا هر فرد سياسى‏‏‏ كه مى‏‏‏خواهد از منافع طبقه كارگر در يك جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏ دفاع كند، نمى‏‏‏تواند “قهر” كند و به پرسش‏هاى‏‏‏ عمده و جدى‏‏‏ پاسخ ندهد.

گفتگو ميان توده‏اى‏‏ها از سرشت ويژه‏ ديگرى‏‏ نيز سيراب مى‏‏شود. اين ويژگى‏‏ تكيه مواضع و مستدل شدن آن‏ها برپايه انديشه فلسفى‏‏- تئوريك و پراتيك انقلابى‏‏ ماركسيستى‏‏- توده‏اى‏‏ شناخته شده قرار دارد. اسناد، آثار و تجارب حزب توده ايران و جنبش كمونيستى‏‏ در سطح جهان كارپايه استدلال براى‏‏ اثبات درستى‏‏ مواضع بيان شده را تشكيل مى‏‏دهند. اين به معناى‏‏ گرفتار شدن در اسلوب مدرسه‏اى‏‏ (اسكولاستيك) كه طبرى‏‏ مورد انتقاد قرار مى‏‏دهد، نيست. شيوه‏اى‏‏ كه با نقل قول‏هاى‏‏ طولانى‏‏ و بدون انتقال مضمون آن بر شرايط تاريخى‏‏ لحظه عملى‏‏ مى‏‏شود.

“هاتف رحمانى‏‏‏” در نوشتار نه صفحه‏اى‏‏‏ خود، در صفحه ششم به بحث مشخص مى‏‏‏پردازد كه بايد از او بسيار ممنون بود. بحث مورد نظر خود را با يك “تعارف” منفى‏‏‏ غيرضرور براى‏‏‏ گفتگوى‏‏‏ علمى‏‏‏ و جدى‏‏‏ آغاز مى‏‏‏كند و مى‏‏‏نويسد: «شما یک شبه خواب زده می شوید که “واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ پایان یافته است. دورانى‏‏‏‏‏‏‏‏ که در آن لایه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر و حاکم ، بخشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آمیز و در چارچوب قوانین به لایه‏ها و طبقه‏هاى‏‏‏‏ محکوم و زیردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند، پایان یافته است. نظام حاکم سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران و لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیر فشار و سرکوب شده نیستند. به عبارت دیگر دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود دفاع کند.”» در ادامه مى‏نويسد: «آیا برای این ادعایتان هیچ تحلیلی اراده کرده اید؟ آیا پاسخ شما به سوال های منطقی در مواجهه با گزاره های شما کدام است؟ آیا در شرایط پایان یافتن دوران تحولات تدریجی- اصلاحی ، آماج ها ، تاکتیک ها واستراتژی انقلابی چیست؟ نیروی بالفعل مجری این تاکتیکها واستراتژی کدامند؟ تعادل قوا بین نیروی ارتجاع وترقی چگونه است؟ نقش قدرت در این میان چگونه بررسی میگردد؟ در این شرایط قهر ومسالمت چه کاربردی دارند؟ شرایط ذهنی این مرحله کدام است؟ آیا پایان دوران تحولات تدریجی- اصلاحی به معنای انقلاب است؟ و اگر هست، تکلیفمان با انقلاب بهمن چه می شود؟ آیا این انقلاب (بهمن) شکست خورده است؟ اگر آری، تکیه بر” نبردکه بر که ” که بنا برنظر واضع اصلی آن تئوری، ویژگی شرایط خاصی از تحول انقلابی جامعه ایران پس از بهمن 57 بود، در حال حاضر چه معنایی دارد؟ آیا تضاد به قول خودتان اصلی، در شرایط مورد ادعای شما تضاد کار- سرمایه است؟ اگر چنین است مرحله انقلاب چه باید باشد؟ نیروهای عمل کننده کدامند؟ وچه نیروهایی می توانند متحدان این مرحله در اجرا باشند؟  وشگفتا با این پندار وهمتان‏[گونتان] سیاست های حزب را نقد می کنید.»

بايد اذعان داشت، كه صرفنظر از “تعارف” غيرضرور آغاز مطلب، كه درباره علت و انگيزه و “نفع” ارايه در آن سخنى‏‏‏ بر زبان آورده نمى‏‏‏ شود و تنها در سطح تزى‏‏‏ ثابت نشده طرح مى‏‏‏گردد، پرسش‏هاى‏‏‏ مطرح شده همگى‏‏‏ پرسش‏هايى‏‏‏ بجا و پاسخ به آن‏ها از ضرورت و مبرميت برخوردار است.

چرا مرحله رشد تدريجى‏‏- اصلاحى‏‏ در ايران پايان يافته است؟

ارزيابى‏‏‏ شرايط كنونى‏‏‏ حاكم بر ايران را بايد به مثابه شرايطى‏‏‏ كه در آن مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ در رشد جامعه پايان يافته است، از دو منظر مورد توجه قرار داد. يكى‏‏‏ منظر تئوريك و ديگرى‏‏‏ از منظر شرايط سياسى‏‏‏ حاكم.

كليه جريان‏هاى‏‏‏ ارتدادى‏‏‏ در جنبش كمونيستى‏‏‏، به نفى‏‏‏ ضرورت مرحله رشد انقلابى‏‏‏ جامعه پرداخته‏اند. رساله “كائوتسكى‏‏‏ مرتد” كه لنين به رشته تحرير درآورد، عليه موضع سوسيال دموكراتيك در حزب سوسياليست آلمان بود كه جديداً انقلاب را نفى‏‏‏ مى‏‏‏كرد. همچنين مقاله زنده‏باد انقلاب (و نه “انقلاب مخملى‏‏‏‏‏”)  http://www.tudeh-iha.com/?p=1053&lang=fa در “توده‏اى‏‏‏ها” كه در آن مواضع تئوريك زنده‏ياد احسان طبرى‏‏‏ درباره دو مرحله رشد تدريجى‏‏‏ و انقلابى‏‏‏ جامعه مطرح شده و وجود اين دو مرحله به اثبات رسانده مى‏‏‏شود، برخوردى‏‏‏ است به مواضع جريان‏هاى‏‏‏ به اصطلاح “چپى‏‏‏” كه در خارج و داخل كشور در جنبش توده‏اى‏‏‏ و ديگر جريان‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏ لانه گزيده‏اند. اين نظريات انحرافى‏‏‏ در دانشگاه‏هاى‏‏‏ كشورهاى‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏ تدريس مى‏‏‏گردد. “مكتب فرانكفورت”، انديشه “پسامدرن” و … هيچ وظيفه‏اى‏‏‏ به عهده ندارند، جز انحراف مبارزه نيروهاى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ از وظيفه پيش‏رو براى‏‏‏ پايان بخشيدن انقلابى‏‏‏ به نظام فرتوت سرمايه‏دارى‏‏‏ دوران افول. تدريس اين دروس را در دانشگاه‏هاى‏‏‏ ايران، سعيد حجاريان در دادگاه نمايشى‏‏‏ اعلام نمود.

در نوشتار پيش گفته “زنده باد انقلاب”، انديشه ضدعلمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏ افشا مى‏‏‏شود‏‏ كه «در دهه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير توسط جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “چپ” و چپ‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذشته و هم توسط مداحال سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و خارج از آن وقت و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وقت مطرح مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود و همانطور كه بيان شد، مدعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است كه گويا دوران انقلاب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏ تنها در روندى‏‏‏‏‏‏ تدريجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ در نظام حاكم عملى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گردد. مى‏‏‏‏‏‏خواهند با اين ادعا، نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏ سازند. آن را “پايان تاريخ” مى‏‏‏‏‏‏نامند.

تجربه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جريان در ايران، «شهرى‏‏‏‏‏‏ انباشته از خروش» (ا. طبرى‏‏‏‏‏‏، “آتشگون مى‏‏‏‏‏‏تپد ستاره‏اى‏‏‏‏‏‏ در سينه”، در “از ميان ريگ‏ها و الماس‏ها” (ص ٥٥))، يك بار ديگر به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند كه رشد به طور كلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رشد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به طور اخص، بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تفاوت از اشكال بروز آن، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دو مرحله تغيير تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تغيير جهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

تجربه كنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران هنوز به پايان پيروزمند خود دست نيافته است و هنوز هم اين خطر وجود دارد كه سركوب گردد و در معاملات ميان حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ايران و كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وسيله دادوستد آن‏ها تبديل شود، اما باوجود اين خطرها، اين تجربه شكوهمند در ايران كه طبرى‏‏‏‏‏‏ آن را همانجا «آتش فشان رنگاميز تاريخ» مى‏‏‏‏‏‏نامد، بار ديگر صلابت علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك و درستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برداشت ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به اثبات رسانده است.

زنده‏ياد طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نكته فوق را در “بنياد آموزش علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (١٣٥٠)، در بخش “٤- قانون گذار از تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (ص ٢٦ تا ٢٨) برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شمرد. او در ارتباط با پديد آمدن «كيفيت نوين» كه با تغيير در «نسبت وحدت مختصات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» زايش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد، به توضيح «وحدت مختصات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏پردازد … [و نتيجه مى‏‏گيرد:] لذا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان نتيجه گرفت كه تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آن سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اندازه‏ها يا نسبت‏ها به تغييرات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردند. چنانكه تغييرات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نوبه خود، تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ معينى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورند. در اثر اين انتقال، در جريان تكامل، گسست ايجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. همين گسست و پيوست است كه در آن پايه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحدت جهان و تنوع آن قرار دارد. …

جهان متنوع است، زيرا در اثر انتقال از كيفيتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفيت ديگر، در اثر عبور از مرز نسبت‏ها، حالات كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوين پديد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد. ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان در ماهيت مادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود يگانه است. در اينجا ما با وحدت مونيسم و پلوراليسم روبرو مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شويم و مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گوئيم: جهان در تنوع كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود يگانه است.

طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سپس در ادامه توضيح قانون گذار از تغييرات كمّى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در “بنياد آموزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، ازجمله مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نويسد: «شيوه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عام انتقال از كيفيت كهن به كيفيت نوين، جهش است. جهش اشكال مختلف بخود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرد. گاه بطئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و گاه سريع، گاه انفجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است و گاه غيرانفجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا به عبارت ديگر، گاه به صورت انقلاب (رولوسيون) و گاه به صورت تحول تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (اولوسيون) انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گيرد، ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بهرجهت لحظه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رسد كه كيفيت نوين جانشين كيفيت كهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در هر حال جهش، چرخش بنيادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در تكامل شئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا پديده است.

تحول تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا اولوسيون يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آنچنان تغييرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ يا پديده كه خواص و قوانين غيرعمده آن تغيير مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، ولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خواص و قوانين عمده‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ماند. در انقلاب همين مختصات و قوانين عمده است كه دگرگون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند و ستروكتور تازه يا قانونمندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آيد. (تكيه از نگارنده)

در تكامل جامعه هر دو شيوه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتقال انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تحولى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وجود دارد. رفرميست‏ها شيوه انتقال انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را رد مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند و آن‏را خلاف فطرت اجتماع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند و مضر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شمارند. آوانتوريست‏ها برعكس مخالف دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سير آرام و مسالمت‏آميز امر نو هستند و تصور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان هميشه و همه چيز را به شيوه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل كرد. لنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گويد، آنانكه تصور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كنند مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند هميشه همه چيز را به شكل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل كرد، گردن خود را در اين‏كار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شكنند. لنين همچنين مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گويد: “زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تكامل طبيعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم تحول بطئى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و هم جهش سريع، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گسست در تدريج را با خود همراه دارد.”  …»

ترديدى‏‏‏ نيست كه نقل قول طولانى‏‏‏ است، اما قطعا خسته كننده نيست و به ويژه قطعاً به وظيفه مستدل ساختن تئوريك تغييرات انقلابى‏‏‏ پيش‏رو، پايبند مى‏‏‏باشد.

با آنچه كه از نوشتار “زنده‏باد انقلاب …” نقل شد، مى‏‏‏توان انتساب پندار «خواب‏نما» شدن به “توده‏اى‏ها” توسط منتقد گرامى‏‏‏ را تزى‏ غيرمستدل ارزيابى‏ كرد و آن را نكته‏اى‏ جدى‏ در بحث ندانست.

اكنون مى‏‏‏توان به ارزيابى‏‏‏ سياسى‏‏‏ وضع حاكم پرداخت.

در اين زمينه كار آسان‏تر است. زمانى‏‏‏ كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ مجبور است با گلوله انسانى‏‏‏ را بكشد و تن خونين او را از “پل كالج” به پائين پرتاب كند، يا با خودروى‏‏‏ پليس و در برابر ديد ديگران انسانى‏‏‏ را زير بگيرد و با عبور كردن دوباره از روى‏‏‏ پيكير خونين او بر روى‏‏‏ زمين، “تيرخلاص” را نيز در كند، زمانى‏‏‏ كه حاكميت چنين كف بر لب آورده كه زندانيان را در اسارتگاه مورد تجاوز قرار مى‏‏‏دهد و براى‏‏‏ آنكه ديگر هرگز به تظاهر نپردازند به قتل مى‏‏‏رساند، همانطور كه دولت كودتايى‏‏‏ شيلى‏‏‏ در سال ١٩٧٣ انگشتان ويكتور خارآ را خرد كرد كه ديگر گيتار ننوازد و سپس او را به قتل رساند، آيا مى‏‏‏توان ارزيابى‏‏‏ ديگرى‏‏‏ از اوضاع داشت، جز آنكه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ «در ایران قادر و مایل به هیچ عقب نشینى‏ ‏‏‏‏در برابر منافع لایه‏هاى‏‏‏‏زیرفشار و سرکوب شده نیست.»؟

قاعدتاً‏ مخالفانى‏‏‏ كه پايان مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏ در ايران كنونى‏‏‏ را نفى‏‏‏ مى‏‏‏كنند، مى‏‏بايستى‏‏ به استدلال درباره برداشت خود بپردازند. آن‏ها بايد به اثبات برسانند كه دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏ اصلاح‏طلبانه در ایران به طور عینى‏‏‏‏‏پایان نیافته است و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ مافیایى‏‏‏ ‏و رآنت‏خوار گويا مصمم نيست با خشونت و سرکوب علنى‏‏‏‏و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏‏‏‏ مردم، از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏خود دفاع کند.

آيا “هاتف رحمانى‏‏‏” به اثبات اين ادعا خواهد پرداخت؟

منتقد در ادامه پرسش‏هاى‏‏‏ خود، منطق ضرورى‏‏‏ براى‏‏‏ طرح رديف پرسش‏ها را رعايت نمى‏‏‏ كند. پيش از آنكه او در ادامه پرسش‏ها به طرح پرسش درباره «تاكتيك‏ها و استراتژى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ چيست؟»، بپردازد، قاعدتاً مى‏‏‏بايستى‏‏‏ پرسش نهايى‏‏‏ خود را مطرح مى‏‏‏ساخت كه عبارت است از: «آيا پايان تحولات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ به معناى‏‏‏ [آغاز مرحله]‌انقلاب است؟» منتقد چنين نمى‏‏‏كند. به جاى‏‏‏ آن بلافاصله با پرسش درباره «تكليفمان با انقلاب (بهمن)» چيست؟ «شكست خورده است»؟، سردرگمى‏‏‏ تئوريك- منطقى‏‏‏ را در انديشه تكميل كرده و با طرح «اگر» و مگرها به تعيين كردن تكليف «واضع اصلى‏‏‏ … تئورى‏‏‏ “نبرد كه بر كه”» مى‏‏‏پردازد، كه منظور، زنده‏ياد نورالدين كيانورى‏‏‏ است.

بازگرديم به نظم منطقى‏‏‏ كه مى‏‏‏بايستى‏‏‏ منتقد براى‏‏ پژوهشى‏‏ علمى‏‏ بدان پايبند مى‏‏‏بود. پرسش او در اين زمينه، پرسشى‏‏‏ دقيق و موشكافانه است. منتقد مى‏‏‏خواهد بداند، اگر مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏ پايان يافته است، اين به معناى‏‏‏ آغاز مرحله “انقلابى‏‏‏” در جامعه است، آيا وضع انقلابى‏‏‏ بر كشور حاكم شده است و …

پيروزى‏‏ خيزش انقلابى‏‏ مردم يك امكان است

در اين لحظه نيز انديشه شناسنده پژوهشگر بايد به تحليل تئوريك وضع و هم به ارزيابى‏‏‏ سياسى‏‏‏ از شرايط بپردازد. البته پژوهش دقيق نمى‏‏‏تواند از طريق «خواب‏نما» شدن عملى‏‏‏ گردد. انديشه مى‏‏‏تواند برپايه تجربه گذشته، “جرقه”وار به نتيجه‏گيرى‏‏‏ اوليه دست‏يابد، اين توانايى‏‏‏ نمى‏‏‏تواند اما جايگزينى‏‏ باشد براى‏‏ پايبندى‏‏‏ به كار دقيق علمى‏‏. مساله را در ابتدا از نظر تئوريك مورد توجه قرار دهيم:

اشتباهى‏‏‏ كه نبايد انديشه شناسنده و پژوهشگر به آن دچار شود، اشتباهى‏‏ است كه پرسش “هاتف رحمانى‏‏” آن را تداعى‏‏ مى‏‏كند و عبارتست از اين پندارد، كه گويا گذار از مرحله تغييرات تدريجى‏‏‏ به مرحله انقلابى‏‏‏، گذارى‏‏‏ «جبرى‏‏» و خود بخودى‏‏ است.

شرايط عينى‏‏‏ و ذهنى‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏ در ايران در دوران كنونى‏‏‏ ترديدى‏‏‏ باقى‏‏‏ نمى‏‏‏گذارد كه اين حاكميت قادر و مايل به عقب نشينى‏‏‏ قانونى‏‏‏ از مواضع به چنگ آورده نيست. اين اما به معناى‏‏‏ ايجاد شدن شرايط حل «جبرى‏‏‏» تضاد حاكم بر جامعه نيست. برداشت جبرى‏‏‏ يا دترمينيستى‏‏‏ از تاريخ، برداشت ماركسيستى‏‏‏- توده‏اى‏‏‏ نيست. برداشتى‏‏‏ است كه دشمنان ماركسيسم و دشمنان انديشه توده‏اى‏‏‏ مى‏‏‏خواهند آن را به حزب ما تحميل كنند، تا كار تبليغاتى‏‏‏ خود را عليه حزب توده ايران، حزب طبقه كارگر ايران، به خيال خود آسان سازند.

تداوم روند انقلابى‏‏‏ البته از ديدگاه تئوريك نيز متكى‏‏‏ و مبتنى‏‏‏ بر تناسب قوا و يك رديف شرايط ديگر است كه احسان طبرى‏‏‏ آن‏ها را در “ياداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏ فلسفى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏” (١٣٤٥) بر مى‏‏‏شمرد كه دال بر نفى‏‏‏ جبرى‏‏‏ بودن روند تاريخ است.  به آن بازخواهيم گشت. اكنون و با تاكيد بر اين امر كه پيروزى‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏ مردم در شرايط كنونى‏‏‏ روندى‏‏‏ جبرى‏‏‏ و اجتناب‏ناپذير نبوده، بلكه امكانى‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏ دهد كه بايد براى‏‏‏ تحقق آن كوشيد، زمان آن فرا مى‏‏‏رسد كه بايد براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به شناخت از راه‏هاى‏‏‏ ممكن رشد روند انقلابى‏‏‏، به مسئله تناسب قوا ميان نيروى‏‏‏ نو و كهن پرداخت. ازجمله به پرسش درباره چگونگى‏‏‏ تغيير «تعادل قوا بين نيروى‏‏‏ ارتجاع و ترقى‏‏‏»، درباره «تاكتيك‏ها و استراتژى‏‏‏»، درباره «شرايط قهر و مسالمت» پاسخ داد و درباره نيروهايى‏‏‏ كه بايد به صفوف انقلاب جلب و سازماندهى‏‏‏ شوند، به گفتگو نشست.

در نوشتار “زنده باد انقلاب” كه پيش‏تر مطرح شد، به نقل از “يادداشت‏ها و نوشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فلسفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” (١٣٤٥) نظريات آموزگار مسلم همه توده‏اى‏‏‏ها، طبرى‏‏، درباره “نبرد نو و كهن” (ص ١٣) توضيح داده مى‏‏‏شود. توضيح او، توضيحى‏‏ شعرگونه و در “همنوايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واژه‏ها ” (طبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏) بيان گشته است. در آنجا طبرى‏‏‏ به برخى‏‏‏ از پرسش‏ها پاسخ مى‏‏‏دهد و نشان مى‏‏‏دهد كه ميان پايان دوران تغييرات تدريجى‏‏‏- اصلاحى‏‏‏ و آغاز نبرد نهايى‏‏‏ انقلابى‏‏‏ يك رابطه «جبرى‏‏‏» و «دترمينيستى‏‏‏» وجود ندارد، كه گذار روندى‏‏ سخت و چه بسا بسيار دردناك، ولى‏‏ قهرمانانه و آگاهانه مى‏‏باشد.

طبرى‏‏‏ اين نبرد را به چهار مرحله تقسيم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند. او مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نويسد:

«نـو، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عنصر نوپديد و كيفيت نوظهور در رشته تكامل. كهنـه، يعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عنصر منسوخ و كيفيت در حال زوال.

هر تازه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ كه در رشته زمان ظاهر گردد، نو نيست. نـو آنست كه در رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دمبدم جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را بيش‏تر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گشايد.

نبرد نو و كهن از مراحل زير مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذرد:

١- نطفـه‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گمنام و زايش پرآوا:

نطفه نو گمنام و خموش در جائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دهليزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريخ، در دهليزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاريك كاخ كهن بسته مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. سپس قدم به عرصه وجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد و با نخستين اعلان جنگ به كهن، زايش خود را با بانك و فرياد اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارد.

٢- رشد تدريجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نو و نبرد با كهن، در حال توفق نيروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخير:

كهن در نبرد با نو عوامل مساعدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختيار دارد. مانند سنت، تجربه و داشتن موضع فرماندهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اينكه هنوز پيمانه‏اش كاملا پرنشده و دخلش ته نكشيده و نقش او به پايان نرسيده است؛

و اما عليه نو عوامل نامساعدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در كار است، كمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سنت، تجربه و نداشتن مواضع مهم نبرد و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خبرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از نقش خود و بازنكردن جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خويش.

اين دوران، دوران تراژيك و فاجعه‏آميز نبرد نو و كهنه است. زيرا دوران شكست‏ها خونين نو، دوران جهش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قهقرائى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دوران غلبه كهن است. در اين دوران نو به سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جسارت‏آميز، خرق عادت، قطع، قهرمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و جانبازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شگرف نيازمند است، تا بتدريج در ديوار كهنه رخنه كند و انساج او را از هم‏بدرد و شخصيت خود را اثبات نمايد.

اين دوران، يكى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از دوران‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مهيب نبرد است و معمولا نو در جامعه خواستار حاميانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است دلاور و تيزبين و جسور و قهرمان. كهنه در اين دوران ابتدا با غرش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مغرورانه و سپس با نعره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وحشيانه و آنگاه با ضجه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آميخته با ترس و قساوت عمل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند و به نام نظم و امنيت موجود، جوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خون ميراند.

٣- نبرد نو و كهنه در حال تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قواى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نو و كهن:

نو در مبارزات و در شكست‏ها خونين عبرت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آموزد، سنت و تجربه كسب مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، به نقش خود پى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏برد، شخصيت مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏يابد، موضع به چنگ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورد. دوران نبردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سخت به دوران سازش‏ها و كمپرميس‏ها، دوران پيدايش تعادل‏ها و متاركه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت و ناپايدار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏انجامد، دوران تعادل قوا و نبرد خفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نبرد پنهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم نو و هم كهن، هر يك براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نيل به هدف خود: نو براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محو كهن، كهنه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ محو نو. اين دوران، دوران اوج سياست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دَوَرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

٤- نبرد نو و كهنه با غلبه قواى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نو بر كهنه:

نو مواضع خود را تحكيم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند، سنت و تجربه فراوان كسب مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمايد، كهنه نقش اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به پايان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند و مواضع خود را از دست مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد.

اين، دوران تحول و جهش كيفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. نو جانشين كهن مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، تعادل‏ها و سازش‏ها برهم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خورد و نبرد به غلبه نو ختم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. نو با پويه ظفرنمون، عرصه كهن را تصرف مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏كند.     …»

نظريات نقل شده طبرى‏ از نوشتار پيش گفته “توده‏اى‏ها” نشان پايبندى‏ “توده‏اى‏ها” در ابراز نظر مبتنى‏ بر اسناد حزبى‏ مى‏باشد. تنها ناآگاهان و مغرضان اين شيوه را «خواب‏نما شدن» مى‏پندارند و يا مى‏نمايانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *