نبردى‏‏‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏‏‏ناپذير بر سر منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏!‏ سازمندهى‏‏‏‏‏‏‏ جسورانه و هوشمندانه تغييرات انقلابى‏‏‏‏‏‏‏

image_pdfimage_print

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٧ (اول تير)

واژه راهنما: يك سال خيزش انقلابى‏‏‏، دشوارى‏‏‏هاى‏‏‏ در راه. مضمون طبقاتى‏‏‏ نبرد. اشتراك و تضادها در جنبش. پيوند آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏. راه رشد ترقى‏‏‏ خواهانه. دفاع از دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن و نفى‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏ در آن ناشى‏‏ از سرشت انقلابى‏‏ خيزش مردم است. “اقتصاد بازار آزاد” در خدمت منافع ارتجاع. اشكال مبارزات در خيزش انقلابى‏‏‏.

يك سال از آغاز خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما گذشت، و هنوز راهى‏‏‏‏‏‏‏ با فراز و نشيب و دشوار در پيش است. بحث درباره شرايط طى‏‏‏‏‏‏‏ كردن راه در پيش، به بحثى‏‏‏‏‏‏‏ همه‏گير تبديل شده است. امرى‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ و اجتناب‏ناپذير.

روشن بودن جوانب مختلف مسيرى‏‏‏‏‏‏‏ كه بايد طى‏‏‏‏‏‏‏ شود و شناخت و اعتقاد به شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ طى‏‏‏‏‏‏‏ آن، پيش‏شرط غلبه بر دشوارى‏‏‏‏ها است. از اين روى‏‏‏‏‏‏‏ تعجب برانگيز هم نيست كه بسيارى‏‏‏‏‏‏‏ از موضع‏گيرى‏‏‏‏‏‏‏ها در اطراف محتوا‏‏‏ جنبش و راه و شيوه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عملكرد‏‏‏ آن دور مى‏‏‏‏‏‏‏زند.

نبرد اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران، نبردى‏‏‏‏‏‏‏ بر سر “اخلاقيات”، “ارزش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏”، “ظهور مهدى‏‏‏‏‏‏‏” و … كه «يغماگران قديس‏مآب» مى‏‏‏‏‏خواهند القا كنند، نبوده، بلكه نبردى‏‏‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏‏‏ناپذير را بر سر منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ متضادِ لايه‏ها و طبقات مختلف اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. ميرحسين موسوى‏‏‏‏‏‏ اين منافع را در مقدمه «منشور جنبش سبز‏» برمى‏‏‏‏‏‏شمرد و آن را «نشان از نفوذ عميق … دروغ و فساد و خرافه و زير پا نهادن قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ و ساير قوانين» توسط حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ اعلام مى‏‏‏‏كند. نبرد طبقاتى‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏ناپذيرى‏‏‏‏ كه توسط «يغماگران قديس‏ماب» به منظور «دفاع از منافعى‏‏‏‏‏‏ … كه از عايدى‏‏‏‏‏‏ صدها ميليارد دلار درآمد نفتى‏‏‏‏‏‏ و واردات سالانه ٧٠ ميليارد دلار كالا و سلطه بر نهادهاى‏‏‏‏‏‏ پولى‏‏‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏‏‏ بدون نظارت‏هاى‏‏‏‏‏‏ موثر نشأت مى‏‏‏‏‏‏گيرد» و ‏عليه منافع اكثريت مطلق مردم ميهن ما اعمال مى‏‏‏‏گردد.

در يك سوى‏‏‏‏‏‏‏ اين نبرد، سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم قرار دارد و در سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر آن، لايه‏ها و طبقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ متعددى‏‏‏‏‏‏ با منافع‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت و گاه متضاد و در عين حال داراى‏‏‏‏‏‏‏ نقاط مشترك. نقاط مشتركى‏‏‏‏‏‏‏ كه برخى‏‏‏‏‏‏‏ از آن‏ها از اهميت بسيار برخودار مى‏‏‏‏‏‏‏باشند. يكى‏‏‏‏‏‏‏ از نكات عمده مشترك، “تضاد عمده” حاكم بر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ تضاد بر سر حق برخودارى‏‏‏‏‏‏‏ از آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏ دمكراتيك مردم مى‏‏‏‏‏‏باشد. تضادى‏‏‏‏‏‏‏ كه مرز ميان منافع حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ از سويى‏‏‏‏‏‏‏ و زحمتكشان شهر و روستا، لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، روشنفكران، هنرمندان، خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ مختلف ميهن ما و نيمى‏‏‏‏‏‏‏ از مردم ميهن ما، يعنى‏‏‏‏‏‏‏ زنان ايران را از سوى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد.

سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم براى‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به منافع رآنت‏خوارانه، نياز به پايمال كردن «كرامت انسانى‏‏‏‏‏‏ و حقوق بنيادين بشر» (موسوى‏‏‏‏‏‏، “منشور …”) و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم دارد، همانطور كه مردم ميهن ما نيز براى‏‏‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شكوفا، مستقل و برخوردار از عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏‏، همانند برخودار شدن از هوا براى‏‏‏‏‏‏ تنفس، به حفظ، تحكيم، تثبيت و توسعه حقوق و آزادى‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏‏ نياز دارد. خواست‏هايى‏‏‏ كه در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ «ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)» (موسوى‏‏‏‏‏، همانجا‏) تثبيت شده‏اند.

لايه‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از سرمايه‏داران، از جمله همدستان ديروزى‏‏‏‏‏‏‏ حاكمان امروزى‏‏‏‏‏‏‏، بخش‏هايى‏‏‏‏‏‏‏ از سرمايه‏داران فرارى‏‏‏‏‏‏‏ و سلطنت‏طلب و در كليت خود “اپوزيسيون” راست و “چپ” خارج از كشور، اكنون از موضع دفاع از “آزادى‏‏‏‏‏‏‏”‏ كه آن را “حقوق بشر” مى‏‏‏‏‏‏‏نامند و منظور از آن برقرارى‏‏‏‏‏‏ نظام “بازار آزاد” مى‏‏‏‏‏‏باشد، خود را پرچمدار مبارزات كنونى‏‏‏‏‏‏ مردم مى‏‏‏‏‏‏نمايانند. رسانه‏هاى‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏ به قبله‏گاه اكثريت آن‏ها تبديل شده است. “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” در نظريات اين نيروها، مقوله‏اى‏‏‏‏‏ انگار وابسته به آزادى‏‏‏‏‏‏ بوده و زائده‏اى‏‏‏‏‏‏ از آن را تشكيل مى‏‏‏‏دهد كه گويا بايد در «مراحل» متفاوت به آن دست يافت. مدعى‏‏‏ هستند كه بايد براى‏‏‏ دستيابى‏‏‏ به “آزادى‏‏‏”، از طرح خواست “عدالت اجتماعى‏‏‏” چشم‏پوشى‏‏‏ نمود.

اين در حالى‏‏‏‏‏‏ است كه در دموكراتيك‏ترين نظام “اقتصاد بازار آزاد” نيز «عايدى‏‏‏‏‏‏ صدها ميليارد دلار درآمد نفتى‏‏‏‏‏‏ و واردات سالانه ٧٠ ميليارد دلار كالا و سلطه بر نهادهاى‏‏‏‏‏‏ پولى‏‏‏‏‏‏ و مالى‏‏‏‏‏‏» در اختيار غارتگران قرار دارد. رشد سريع تعداد ميليونر‏ها در كشورهاى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ پيشرفته و رشد شتاب‏آلود فقر نزد كارگران و كارمندان ولايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏ در اين كشورها، نشان اين واقعيت است. طبق گزارش موسسه Boston Consulting تعداد ميليونرها در آلمان در سال ٢٠٠٩ نسبت به سال قبل رشدى‏‏‏‏‏‏ بالغ بر ٢٣% نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد، در حالى‏‏‏‏‏‏ كه در سال ٢٠٠٨، ١٤% مردم در آلمان  – از هفت نفر، يك نفر –  با رشدى‏‏‏‏‏ قريب به ٣%، زير مرز فقر زندگى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كردند.

هدف از محدود ساختن مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم در ايران تنها به «مسئله آزادى‏‏‏‏‏‏‏» توسط نيروهاى‏‏‏‏‏‏ پيش گفته، محدود ساختن تغيير‏ در سطح حاكميت و حفظ نظام غارتگر سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ و تضمين بقاى‏‏‏‏‏‏ اين نظام غارتگر مى‏‏‏‏باشد.

بر اين پايه است كه طرح خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ مردم، قابل درك بوده و ضرورت آن براى‏‏‏‏ جلب طبقه كارگر و همه «اقشار متوسط و كم‏درآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ ضعيف‏تر هستند» (موسوى‏‏‏) به مبارزات مردم، انكارناپذير است.

خواست «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ همه مردم ايران» كه موسوى‏‏‏‏ به درستى‏‏‏‏‏ در بيانيه خود مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازد، ضرورت توافق جنبش مردم را بر سر راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏ كشور اجتناب‏ناپذير مى‏‏‏‏‏‏سازد.

اين بحث، بحثى‏‏‏‏‏‏ عام و اخلاقى‏‏‏‏‏‏ و مبهم نمى‏‏‏‏باشد. نياز به مشخص بودن محتوا و راهكار اجرايى‏‏‏‏‏‏ آن به شدت احساس شده و براى‏‏‏‏ زحمتكشان مطرح است. مواضع و برنامه براى‏‏‏‏‏ ايجاد كردن «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏»، مرز ميان موضع مردمى‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏، انقلابى‏‏‏‏‏ و ضدانقلابى‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد.

اشتراك منافع در حال حاضر بر سر برقرارى‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏” ميان همه لايه‏هاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، در تضاد قرار دارد با منافع آتى‏‏‏‏‏‏‏ و دورنمايى‏‏‏‏ مدافعان “اقتصاد بازار آزاد” و طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان شهر و روستا، لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، پيشه‏وران، كسبه، روشنفكران و زنانِ زحمتكش شهرى‏‏‏‏‏‏‏ و روستايى‏‏‏‏‏‏‏. توضيح ديالكتيك اين اشتراك و تضاد منافع مى‏‏‏‏تواند نقشى‏‏‏‏ مثبت در جلب «اقشار متوسط و كم‏درآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ ضعيف‏تر هستند» به مبارزات اجتماعى‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏ داشته باشد.

سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ خيزش كنونى‏‏‏‏‏‏ مردم، حلقه «پيوند» را ميان منافع آتى‏‏‏‏‏‏ و دورنمايى‏‏‏‏‏‏‏‏ «اقشار متوسط و كم‏درآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ ضعيف‏تر هستند» (مشنور جنبش سبز) با خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ “آزادى‏‏‏‏‏‏” تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد. موسوى‏‏‏‏ در بيانيه ١٨ خود به درستى‏‏‏‏ بر آن «تاكيد دارد» و خواستار «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ همه مردم ايران» مى‏‏‏‏باشد.

راه رشد سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مدنظر مدافعان “اقتصاد بازار آزاد”، پاسخگوى‏‏‏‏‏‏ نياز «اقشار متوسط و كم‏درآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ ضعيف‏تر هستند»، پاسخگوى‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ نسبى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏باشد. منافع زحمتكشان و ميهن‏دوستان در لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ مختلف اجتماعى‏‏‏‏‏‏ از طريق طى‏‏‏‏‏‏ راه رشدى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه با دورنماي سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ تامين مى‏‏‏‏‏‏گردد كه پيش‏شرط قانونى‏‏‏‏‏‏ آن در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ تثبيت يافته است.

پايمال ساختن اين اصل‏ها به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏، بحران اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ را بر زندگى‏‏‏‏‏‏ مردم حاكم ساخته است. اقدام ضدمردمى‏‏‏‏ پايمال ساختن اين اصل‏ها به سود سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ كه با به ورشكست كشاندن واحدهاى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ همراه بوده و «به ايجاد انحصارهاى‏‏‏‏‏‏ بزرگ اقتصادى‏‏‏‏‏‏ منجر شده است» و موسوى‏‏‏‏‏ آن را‏ برمى‏‏‏‏‏‏شمرد، علت تشديد بيكارى‏‏‏‏‏‏، گرانى‏‏‏‏‏‏، گرسنگى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏خانمانى‏‏‏‏‏‏ ميليون‏ها زحمتكش و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ ميانى‏‏‏‏‏‏ جامعه مى‏‏‏‏‏‏باشد، و نه وجود اين اصل‏ها.

نقض اين اصل‏ها از طريق اجراى‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ اقدامى‏‏‏‏‏‏ ضد منافع ملى‏‏‏‏‏‏ ايران را تشكيل مى‏‏‏‏دهد. اين اقدام غيرقانونى‏‏‏‏، زمينه حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ايران را بر باد داده و تماميت ارضى‏‏‏‏‏‏ كشور را به خطر مى‏‏‏‏‏‏اندازد. اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏، علت تن ندادن «يغماگران قديس‏مآب» به «شفافيت در مقابل ملت» و اعمال شيوه اوباشگرانه «چماقدران و قداره‏كشان بى‏‏‏‏‏‏فرهنگ و بد دهان بوده است» كه موسوى‏‏‏‏‏ در “منشور جنبش سبز” برمى‏‏‏‏‏شمرد.

مرحله “نصيحت” سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم كه برخى‏‏‏‏‏‏‏ها به اين اميد مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازند كه به خاطر خطر خارجى‏‏‏‏‏‏‏ و مبارزه با “تحريم”ها هم شده، حقوق ملت را به رسميت بشناسد و از سر رئوفت و دلجويى‏‏‏‏‏‏‏ با مردم درآيد، به اين نكته پراهميت بى‏‏‏‏‏‏‏توجه مى‏‏‏‏‏‏‏ماند كه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ به مجرى‏‏‏‏‏‏‏ سياست نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ در ايران تبديل شده است. خصوصى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏ ثروت‏ها و سرمايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏ ايران، ازجمله صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏ شده و صنايع ذوب آهن، معادن، “قانونى‏‏‏‏‏” نمودن افتناح بانك‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏‏‏، لغو يارانه‏ها، لغو و نقض قانون كار، سركوب سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ صنفى‏‏‏‏‏‏‏ مستقل كارگرى‏‏‏‏‏‏‏، اخراج كارگرانى‏‏‏‏‏ كه براى‏‏‏‏‏‏ دريافت مزد ماه‏ها به عقب افتاده خود اعتصاب كرده‏اند، لغو عملى‏‏‏‏‏‏‏ قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏ كار و تبديل ٨٠ درصد قرار دادها به قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏ موقتى‏‏‏‏‏‏‏ و …، دقيقاً اجراى‏‏‏‏‏‏‏ دستورات صندوق بين‏المللى‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانك جهانى‏‏‏‏‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏ و نهايتاً برنامه جهانى‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏ و استيلاى‏‏‏‏ نظام “بازار آزاد” و “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏‏ است.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ به اميد واهى‏‏‏‏‏‏‏ حفظ حاكميت‏ خود و بدست آوردن تضمين كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏ خود، به مجرى‏‏‏‏‏‏ اين سياست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏ و ضدملى‏‏‏‏‏‏ تبديل شده است. اميد واهى‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏ كه با رد انعقاد قرارداد ايران با تركيه و برزيل در مورد غنى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ اورانيوم عريان‏تر از آن بى‏‏‏‏‏‏‏اعتبار و واهى‏‏‏‏‏‏‏ بودن آن افشا شده است كه ساده‏لوح‏ترين انديشه نيز آن را تشخيص ندهد.

حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ به راه تسليم در برابر فرمان امپرياليسم ادامه خواهد داد. زيرا تنها راه ممكن دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ به منافع رآنت‏خوارانه خود را در اين پيگيرى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏داند. اين حاكميت اوباشگران ترديدى‏‏‏‏‏‏‏ ندارد كه كوچك‏ترين عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر خواست مردم، پايان كارش است. اميدش آن است كه عقب‏نشينى‏‏‏‏‏‏‏ در برابر امپرياليسم چنين نباشد. اين خودگول‏زنى‏‏‏‏‏‏‏، از سر نادانى‏‏‏‏‏‏‏ نيست، كه از سر حفظ منافع و دستيابى‏‏‏‏‏ به سود مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ است. امپرياليسم غارتگر كه مى‏‏‏‏‏‏‏خواهد با جهانى‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏ كشورهاى‏‏‏‏‏‏‏ جهان را به مستعمره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ نوين خود تبديل سازد، به چنين فرمانبرانى‏‏‏‏‏‏‏ نياز دارد. اين است دليل اميد واهى‏‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏‏ در اجراى‏‏‏‏‏‏‏ بى‏‏‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نوليبرال امپرياليستى‏‏‏‏‏‏‏. در چنين شرايطى‏‏‏‏‏‏‏ هيچ “نصيحتى‏‏‏‏‏‏‏” كارساز نيست!

اشكال مبارزات مردم در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏‏ از اهميت ويژه برخودار است. تكيه به سرشت قانونى‏‏‏‏‏‏ و مسالمت‏آميز مبارزات، نشان قدرت معنوى‏‏‏‏‏‏ و مادى‏‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ را تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد. همانطور كه خشونت سبعانه و اوباشگرانه «چماقدران و قداركشان بى‏‏‏‏‏‏فرهنگ و بد دهان» نشان ضعف معنوى‏‏‏‏‏‏ و مادى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ را عريان‏تر مى‏‏‏‏‏‏سازد و ريزش نهايى‏‏‏‏‏‏ پايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ آن را تدارك مى‏‏‏‏‏‏بيند. آنچه در اين ميان پراهميت‏تر است، شناخت و درك سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ خيزش مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏‏باشد كه برپايه آن راهكارها و اشكال مبارزاتى‏‏‏‏‏‏ تعيين مى‏‏‏‏‏‏شوند.

دفاع و بزرگداشت دستاورد آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏ در بخش حقوق ملت و حقوق بشرى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏ همه ايرانى‏‏‏‏‏‏ها، صرفنظر از تعلق جنسيتى‏‏‏‏‏‏ و خلقى‏‏‏‏‏‏ و ايدئولوژيك، وظيفه مبرم خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم را تشكيل مى‏‏‏‏دهد و سرشت مردمى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ٥٧ مردم ميهن ما را به نمايش مى‏‏‏‏گذارد. سرشت «تكثرگرا و مخالف انحصار طلبى‏‏‏‏‏‏»، «دفاع از كرامت انسانى‏‏‏‏‏‏ و حقوق بنيادين بشر»، «امنيت انسانى‏‏‏‏‏‏ يك يك شهروندان»، «رفع محدوديت‏هاى‏‏‏‏‏‏ غيرقانونى‏‏‏‏‏‏ و نگاه امنيتى‏‏‏‏‏‏ عليه فعاليت احزاب و گروه‏ها و جنبش‏هاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏» دموكراتيك و … كه در منشور مير حسين موسوى‏‏‏‏‏‏ برجسته شده‏اند، دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن هستند. حفظ و توسعه كمى‏‏‏‏‏‏ و كيفى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها به سود نياز‏هاى‏‏‏‏‏‏ مردم زحمتكش و ميهن‏دوست همانقدر ضرورى‏‏‏‏‏‏ است كه حذف همه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ غيردموكراتيك و واپسگرا از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ ايران به نياز مبرم رشد اجتماعى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ كشور تبديل شده است.

اصل ولايت فقيه، اين شكل حاكميت دوران قبيله‏اى‏‏‏‏‏‏ تاريخ بشرى‏‏‏‏‏‏، به طور عملى‏‏‏‏‏‏ به ابزار برقرارى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ و نقض فاشيست‏مآبانه حقوق دموكراتيك و قانونى‏‏‏‏‏‏ شهروندان از سويى‏‏‏‏ و به عنصر به خطر انداختن منافع ملى‏‏‏‏‏ ايران‏ از سويى‏‏‏‏ ديگر، تبديل شده است. از اين روى‏‏‏‏‏‏ حذف اين اصل و مصوباتى‏‏‏ همانند “نظارت استصوابى‏‏‏‏‏‏” بر حق انتخاب آزاد شهروندان، مسئله روز و هدف بى‏‏‏‏‏‏چون و چراى‏‏‏‏‏‏ جنبش كنونى‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما است.

حذف اصل‏هاى‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏ از قانون اساسى‏‏‏‏ نشان سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏ خيزش مردم ميهن ما مى‏‏‏‏‏‏باشد.

سازماندهى‏‏‏‏‏ جسورانه و واقع‏بينانه مبارزات اجتماعى‏‏‏‏‏ از طريق طرح منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏ زحمتكش، كارگران و ديگر زحمتكشان شهرى‏‏‏‏‏ و روستايى‏‏‏‏، «اقشار متوسط و كم‏درآمد اجتماع كه در برابر فشارهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏ سياسى‏‏‏‏‏‏ ضعيف‏تر هستند»،‏ با بيان شرايط ضرورى‏‏‏‏ و راهكارهاى‏‏‏‏ مشخص، در مركز آن تنظيم برنامه “اقتصاد ملى‏‏‏‏” دموكراتيك در حفظ منافع آن‏ها قابل دستيابى‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏باشد. صراحت و شفافيت در بيان موضع و ارزيابى‏‏‏‏‏ به سود «رفاه و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ همه مردم ايران»، سازماندهى‏‏‏‏‏ مبارزه‏جويانه، قانونى‏‏‏‏، مسالمت‏آميز و در عين حال انقلابى‏‏‏‏ اين لايه‏ها را ممكن مى‏‏‏‏‏سازد.

در جنبش چپ به طور عام و در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ به طور خاص ارزيابى‏‏‏‏‏‏‏ از وحدت و تضاد منافع لحظه و آتى‏‏‏‏‏‏‏ پيش گفته، يك سان نيست. عده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از سر وظيفه و ديگرانى‏‏‏‏‏‏‏ از سر اشتباه و عدم شناخت تضاد پيش گفته ميان منافع آتى‏‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر با سرمايه‏داران، بحث بر سر راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏ كشور را در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ غيرضرور و حتى‏‏‏‏‏‏‏ مضر به حال «اتحاد» در جنبش مردم اعلام مى‏‏‏‏‏‏‏كنند و عملاً به شعار واگذاشتن «حل و فصل مسائل اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- سياسى‏‏‏‏‏‏‏» به آينده و به قول نظريه‏پردازان تلويزون صداى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكا، بى‏‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏‏ و ديگران از طريق «انتخابات آزاد»، پيوسته‏اند. براى‏‏‏‏‏‏ آن‏ها محتواى‏‏‏‏‏‏‏ «انتخابات آزاد» مدنظر امپرياليسم و مداحان “حقوق بشر” خواستار “اقتصاد بازار” از اهميت برخودار نبوده و گويا نيازى‏‏‏‏‏‏ به بررسى‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. براى‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها آزادى‏‏‏‏‏‏‏ انتخاب از مجراى‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع طبقه كارگر، كه از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏‏كند، نمى‏‏‏‏‏‏‏گذرد. براى‏‏‏‏‏‏‏ اين جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ تجديدنظرطلب در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏، پيوند خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك با خواست‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ آتى‏‏‏‏‏‏‏- راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏‏ فاقد اعتبار بوده و از ضرورت برخودار نيست. موضع رويزيونيستى‏‏‏‏‏‏ (تجديدنظرطلبانه) نقض وحدت منافع لحظه (“تضاد عمده”) و منافع آتى‏‏‏‏‏‏- دورنمايى‏‏‏‏‏‏- راه رشد اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏) توسط گروه‏هايى‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏ به موضع اپورتونيستى‏‏‏‏‏‏ (تسليم‏طلبانه) در برابر منافع سرمايه‏داران مى‏‏‏‏‏‏انجامد و به طور مطلق‏گرايانه به تائيد مسئله “آزادى‏‏‏‏‏‏” و نفى‏‏‏‏‏‏ عملى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏انجامد. هيچ علت منطقى‏‏‏‏‏‏ و منطبق با منافع زحمتكشان و ملى‏‏‏‏‏‏ ايران وجود ندارد، كه برپايه آن بتوان حزب طبقه كارگر را به صرفنظر كردن از تحليل مستقل و اتخاذ خط‏مشى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏ و پذيرش “منطق و تحليل جامعه بين‏المللى‏‏‏‏‏‏” معتقد سازد. وجود تناسب قواى‏‏‏‏‏‏ به سود دشمن طبقاتى‏‏‏‏‏‏، كه مى‏‏‏‏‏‏تواند به طور گذرا سلطه طبقات استثمار و غارتگر را به مبارزان تحميل كند، نمى‏‏‏‏‏‏تواند به معناى‏‏‏‏‏‏ پذيرش “منطق و تحليل” آن‏ها فهميده شده و تحت عنوان تن‏دادن به «مقدورات» توجيه گردد.

قرار داشتن جريان‏هاى‏‏‏‏‏‏ تسليم‏طلب در جنبش چپ و توده‏اى‏‏‏‏‏‏ در كنار اپوزيسيون “راست” و سلطنت‏طلب و “چپ” سوسيال دمكرات از چنين پايه نظرى‏‏‏‏‏‏‏ برخودار است. اشتباهى‏‏‏‏‏‏‏ كه حزب كمونيست عراق نيز به آن گرفتار شد و به “آزادى‏‏‏‏‏‏‏” به عنوان كالاى‏‏‏‏‏‏‏ وارداتى‏‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏‏ اميد بست!

در برابر خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم، تنها يك راه واقعى‏‏‏‏‏‏‏ و واقع‏بينانه وجود دارد، سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ خود بر دور محور منافع مشترك اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ كه راه رشد آتى‏‏‏‏‏‏‏ كشور را به سود همه لايه‏ها و اقشار ميهن‏دوست تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهد. محورى‏‏‏‏‏‏‏ كه برپايه دفاع از منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏ مردم ميهن ما قرار داشته و عليه برنامه غارتگرانه و استقلال شكنانه امپرياليسم عمل كند.

چنين برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جز احياى‏‏‏‏‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧ نيست. بايد با حذف اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏، راه رشدى‏‏‏‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏‏‏‏ بر اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏ را ممكن ساخت، كه پيش‏شرط آن برقرارى‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ “حقوق ملت” در قانونى‏‏‏‏‏‏‏ اساسى‏‏‏‏‏‏‏ است. مى‏‏‏‏‏‏‏توان با چنين برنامه كوتاه و موجزى‏‏‏‏‏‏‏ روح، قلب و انديشه و شعور لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت مردم ميهن ما را تصاحب و آگاه نمود و آن‏ها را براى‏‏‏‏‏‏‏ دستيابى‏‏‏‏‏‏‏ و تحقق چنين برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ به خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ مردم جلب نمود. جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏‏ بارى‏‏‏‏‏‏‏ ديگر پا به مرحله تغييرات انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ رشد و ترقى‏‏‏‏‏‏‏ گذاشته است، بايد جسورانه و هوشمندانه به سازماندهى‏‏‏‏‏‏‏ آن روى‏‏‏‏‏‏‏ آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *