نگاهى‏‏‏‏‏‏ فشرده به اوضاع حاكم بر كشور دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏‏‏‏‏ وظيفه روز است انحراف راست و چپ در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏

image_pdfimage_print

مقاله شماره ١٣٨٨ / ٣١ (١٠ بهمن ١٣٨٨)

١- واقعيت آنست كه در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ در ايران تضادهاى‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏ تشديد شده و تعميق يافته‏اند. دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است.

دورانى‏‏‏‏‏ كه در آن لايه‏ و طبقه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر و حاكم، بخشى‏‏‏‏‏‏ از منافع خود را به طور مسالمت‏آميز و در چارچوب قوانين به لايه‏ها و طبقه‏هاى‏ محكوم و زيردست واگذار مى‏‏‏‏‏‏كنند، پايان يافته است. نظام حاكم سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ در ايران و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ برتر در آن قادر و مايل به هيچ عقب نشينى‏‏‏‏‏‏ در برابر منافع لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ زير فشار و سركوب شده نيستند. به عبارت ديگر دوران تحولات تدريجى‏‏‏‏‏‏- اصلاح‏طلبانه در ايران به طور عينى‏‏‏‏‏‏ پايان يافته است و حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار مصمم است با خشونت و سركوب علنى‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏پرده توده‏هاى‏‏ مردم از منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏ خود دفاع كند. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1046&lang=fa)

٢- خيزش مردم و سرشت انقلابى‏‏‏ آن، صرف‏ِنظر از شكل بروز آن، صرف‏ِنظر از راهى‏‏‏‏‏ كه هنوز بايد طى‏‏‏‏‏ كند و صرف‏ِنظر از سرنوشت آن، ريشه در واقعيت برشمرده شده داشته و برپايه آن مستدل مى‏‏‏‏‏‏گردد.

٣- در وضع برشمرده شده حاكم، سركوب و اعمال خفقان طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نقض “آزادى‏‏‏‏‏‏”ها و حقوق قانونى‏‏‏‏‏‏ مردم، وسيله و ابزار غارت مافيايى‏‏‏‏‏‏ سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاكم بوده و با هدف‏ پايمال نمودن “عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏” نسبى‏‏‏‏‏‏ اعمال مى‏‏‏شود.

سركوب آزادهاى‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏ و پايمال نمودن عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ در ايران طى‏‏‏‏‏ سال‏هاى‏‏‏‏‏ گذشته، دو روى‏‏‏‏‏‏ تضاد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ و نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ ناشى‏‏‏ از آن در دوران كنونى‏‏‏‏‏ در جامعه بوده و “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” را در جامعه ايرانى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏ تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهند. آن‏ها از وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ برخوردارند، زيرا يكى‏‏‏‏‏‏ بدون ديگرى‏‏‏‏‏‏ قابل شناخت و درك نيست. انسان، از ذهنيت و تن عينى‏‏‏‏‏‏ تشكيل شده است. ذهن بدون تن و تن بدون ذهن، انسان نيست.

٤- “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” پيش‏گفته در جامعه كنونى‏‏‏‏‏‏ ايران، راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ خود را مى‏‏‏‏‏‏طلبد.

شكل اعمال قدرت انقلابى‏‏‏‏‏‏ تا لحظه حاضر و شكل‏هايى‏‏‏‏‏ كه در آينده بروز كنند و همچنين سرنوشت نهايى‏‏‏‏‏ خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ كنونى‏‏‏‏‏، تغييرى‏‏‏‏‏ در نياز جامعه ايرانى‏‏‏‏‏ به راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ تضاد حاكم بر آن نمى‏‏‏‏‏دهد.

٥- مساله “آزادى‏‏‏‏‏‏” به “عمده‏ترين تضاد” و تضاد روز تبديل شده است، اما نمى‏‏‏‏‏‏توان آن را اراده‏گرايانه تنهــا تضاد در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ حاكم بر ايران ارزيابى‏‏‏‏‏‏ و قلمداد كرد.

به طريق اولى‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏توان سياست انقلابى‏‏‏‏‏ را تنها بر اين بخش از “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” استوار ساخت.

تن دادن به چنين سياستى‏‏‏‏‏‏ در جهت دفاع از منافع طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان و لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏ خرده‏بورژوازى‏‏‏‏‏‏ و بورژوازى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ و همچنين دفاع از تماميت ارضى‏‏‏‏‏ و استقلال ايران نمى‏باشد.

٦- جدا ساختن مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ از مساله عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نه تنها در صفوف خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم شكاف ايجاد مى‏‏‏‏‏‏كند، بلكه مهم‏تر از آن، چنين جداسازى‏‏‏‏‏‏ و نقض وحدت ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏ ميان خواست آنى‏‏‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏‏‏ و خواست برقرارى‏‏‏‏‏‏ عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏، نقض پيوند وظايف آنى‏‏‏‏‏‏ و آتى‏‏‏‏‏‏، وظايف دموكراتيك و دورنمايى‏‏‏‏‏‏ در خدمتِ منافعِ زحمتكشان و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏ ميهن دوست مى‏‏‏‏‏‏باشد. ( نگاه شود به اثر “سيماى‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران” و همچنين ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=1061&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=1080&lang=fa و http://www.tudeh-iha.com/?p=961&lang=fa).

٧- دفاع‏ از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ بيرون آمده از دل انقلاب بهمن و نوسازى‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ جامعه برپايه آن‏ها، به معناى‏‏‏‏‏ برپايى‏‏‏‏‏ يك جامعه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏ نيست. برپايى‏‏‏‏‏ سوسياليسم مساله روز جامعه ايران نمى‏‏‏‏باشد.

“وظيفه دورنمايى‏‏‏‏‏”‏ در برابر كليه نيروهاى‏‏‏‏‏ مدافع زحمتكشان و ديگر نيروهاى‏‏‏‏‏ ميهن‏دوست در مرحله كنونى‏‏‏‏‏‏، تنها به معناى‏‏‏‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏‏‏‏ حفظ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بزرگ بهمن قابل درك است، كه دورنماى‏‏‏‏‏ راه رشد غير سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ را در برابر جامعه ايرانى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏گشايد و مانع اساسى‏‏‏‏‏‏ را در برابر برقرارى‏‏‏‏‏‏ استيلاى‏‏‏‏‏‏ مجدد “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ بر ايران و پايمال شدن مجدد استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ كشور تشكيل مى‏‏‏‏‏‏دهد.

٨- جامعه‏ برپا شده برپايه اصل‏هاى‏‏ مترقى‏‏ قانون اساسى‏‏، جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ است كه در آن بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ و‏‏‏ اقتصاد دولتى‏‏‏- دموكراتيك امكان شكوفايى‏‏‏‏‏‏ و رشد دارا هستند. بخش دموكراتيك اقتصاد دولتى‏‏ در اين ساختار از اين طريق حامى‏‏‏‏‏‏ بخش خصوصى‏‏‏‏‏‏ است كه حربه مقاومت مردم و ابزار حفظ استقلال اقتصاى‏‏‏‏‏‏ كشور در برابر يورش امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏باشد. ازاين‏رو بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد، خصلتى‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏ داشته و حفظ آن براى‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال كشور از اهميت درجه اول برخودار است. (نگاه شود ازجمله به http://www.tudeh-iha.com/?p=746&lang=fa).

٩- ناتوانى‏‏‏‏‏‏ امروز بخش دولتى‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ انجام وظيفه مردمى‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏ محول شده به آن در قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، ناشى‏‏‏‏‏‏ از پيروز شدن نيروى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” در “نبرد كه بر كه” پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است، كه به برقرارى‏‏‏‏‏‏ حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ و رآنت‏خوار و به ورشكست كشاندن بخش دولتى‏‏‏‏‏‏ اقتصاد انجاميد. بدين‏ترتيب نابودى‏‏‏‏‏‏ امكان برپايى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك در ايران را بايد پيامد پايمال شدن دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك در بخش “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏‏‏ ارزيابى‏‏‏‏‏ نمود.

١٠- مبارزه نيروهاى‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ و ميهن دوست عليه حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏، مبارزه‏اى‏‏‏‏‏‏ است براى‏‏‏‏‏‏ احياى‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ و انقلابى‏‏‏‏‏‏ در قانون اساسى‏‏‏‏‏، براى‏‏‏ احياى‏‏‏ دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن ٥٧، براى‏‏ گشوده نگه‏داشتن امكان رشد غيرسرمايه‏دارى‏‏ كشور.

١١- تكيه يك‏سويه به مساله آزادى‏‏‏‏‏ كه “عمده‏ترين تضاد” اجتماعى‏‏‏‏‏ در لحظه حاضر را تشكيل مى‏‏‏‏‏دهد و سهل‏انگارى‏‏‏‏‏ در دفاع از خواست عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ كه در پس مساله آزادى‏‏‏‏‏ پنهان شده است‏، خطر انحراف به راست را براى‏‏‏‏‏ خيزش مردم در بر دارد.

چنين سياستى‏‏‏‏‏ در صفوف مبارزان شكاف ايجاد كرده و قادر به تجهيز و سازماندهى‏‏‏‏‏ زحمتكشان شهر و روستا در خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ نخواهد بود.

انحراف به راست در عين حال خطر سواستفاده نيروهاى‏‏‏‏‏ خارجى‏‏‏‏‏ و مداحان “حقوق بشر” آمريكايى‏‏‏‏‏ و “بازار آزاد” امپرياليستى‏‏‏‏‏ را ايجاد مى‏‏‏‏كند.

دستگاه‏هاى‏‏‏‏‏‏ تبليغاتى‏‏‏‏‏‏ امپرياليستى‏‏‏‏‏‏ خواستار حركت گام به گام خيزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ مردم هستند: فعلا بكوشيم «دموكراسى‏‏‏‏‏‏ و آزادى‏‏‏‏‏‏» را بر قرار كنيم. سپس به حل و فصل مساله‏هاى‏‏‏‏‏‏ «سياسى‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏» بپردازيم.

اين موضعى‏‏‏‏‏‏ در خدمت حفظ بى‏‏‏‏‏‏ چون و چراى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ در ايران است. صرف‏ِنظر از آنكه كدام يك از لايه‏هاى‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏ يا خارجى‏‏‏‏‏، لايه‏هاى‏‏‏‏‏ برتر و حاكم را تشكيل دهند.

١٢- چنين موضعى‏‏‏‏، عقب گردى‏‏‏‏‏‏ است از دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ٥٧. دستاوردهايى‏‏‏‏‏‏ كه پيش‏شرط اقتصادى‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏ رشد دموكراتيك و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه ايران است و در نبردى‏‏‏‏‏‏ سخت و خونين توسط نسل‏هاى‏‏‏‏‏ بسيارى‏‏‏‏‏ از مبارزان با امپرياليسم و عمال داخلى‏‏‏‏‏‏ آن، يعنى‏‏‏‏‏‏ رژيم شاه- ساواكى‏‏‏‏‏‏ بدست آمده است؛ عقب‏گرد و پشت كردن به دستاوردى‏‏‏‏‏‏ است كه با اخراج ٦٠ هزار مستشار نظامى‏‏‏‏‏‏ آمريكايى‏‏‏‏‏‏، با خروج ايران از پيمان تجاوزكار سنتو، با لغو قرارداد غارتگرانه نفت، با لغو قانون كاپيتولاسيون و …، استقلال سياسى‏‏‏‏‏‏ و اقتصادى‏‏‏‏‏‏ ايران را ايجاد و تحكيم نمود و به حاكميت جبارانه سلطنتى‏‏‏‏‏‏، به استبداد چند هزار ساله شاهان بر مردم ميهن ما پايان بخشيد و نقطه عطفى‏‏‏‏‏‏ بود در نبردهاى‏‏‏‏‏‏ آزاديبخش مردم زير ستم در كشورهاى‏‏‏‏‏‏ آسيا، افريقا و آمريكا لاتين عليه استعمار و نواستعمار.

١٣- خطر ديگرى‏‏‏‏‏ كه خيزش انقلابى‏‏‏‏‏ را تهديد مى‏‏‏‏‏كند، انحراف به “چپ” مى‏‏‏‏‏باشد. جريان انحرافى‏ به چپ نيز با وحدت مساله آزادى‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏ مخالف بوده و چشم بر خواست و نياز برخودار شدن مردم از حقوق قانونى‏‏‏ خود مى‏‏‏بندد. دفاع آن از موضع لايه‏هايى‏‏‏‏‏ در حاكميت سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏ از اين‏رو نقش تعيين كننده ايفا نمى‏‏‏‏‏سازد، زيرا لايه‏هاى‏‏‏‏‏ حاكم مورد دفاع آن و نقش آن‏ها، ازجمله نقش دولت دهم، با شناخت انقلابى‏‏‏‏‏ مردم از آن هر روز كم‏رنگ‏تر مى‏‏‏‏‏شود. باوجود اين، افشا و مبارزه با انحراف “چپ” از ديدگاه نظرى‏‏‏‏‏ هم پراهميت مى‏‏‏‏‏باشد.

١٤- سياست استوار بر انديشه علمى‏‏‏‏‏‏ و سنتى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ايران، با ارزيابى‏‏‏‏‏‏ مشخص شرايط تاريخى‏‏‏‏‏‏ كنونى‏‏ آغاز مى‏‏‏‏‏‏گردد. اين ارزيابى‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏دهد كه “اصلى‏‏‏‏‏‏ترين تضاد” در شرايط كنونى‏‏‏‏‏‏ در ايران، از درونمايه‏اى‏‏‏‏‏‏ دوگانه برخوردار است. يـكى‏‏، “آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏” مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ بخش “حقوق ملت” (آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بيان و عقيده، اجتماعات و آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راه‏پيمايى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسالمت‏آميز، تشكيل احزاب و سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك و صنفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سياسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ (فعاليت قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احزاب مدافع منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متفاوت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، كارگران، سرمايه‏داران و…)  و همچنين حق برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تساوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حقوق ميان مردم همه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ميهن ما، ميان زنان و مردان، حفظ و احترام به حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع دستگيرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خودسرانه و غيرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، منع ضرب و شتم و شكنجه اشخاص، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شهروندان از حقوق و تامين اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و… .) و ديـگرى‏‏، برپايى‏‏‏‏‏‏ يك اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏ و دموكراتيك برپايه اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ ٤٣ و ٤٤ قانون اساسى‏‏. اين دو بخش‏‏‏،‏ دو بخش جدايى‏‏‏‏‏‏ناپذير هستند.

كوشش براى‏‏‏‏‏‏ پايمال كردن وحدت دو آماج آزادى‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏، بلافاصله پس از پيروزى‏‏‏‏‏‏ انقلاب توسط نيروهاى‏‏‏‏‏‏ “راستگرا” آغاز شد. آن‏ها توانستند با نقض آزادى‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏ دموكراتيك فردى‏‏‏‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏‏‏‏ مصرح در اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ پيش گفته، شرايط برقرارى‏‏‏‏‏‏ نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مافيايى‏‏‏‏‏‏ را به سود خود ايجاد سازند.

در دوران كنونى‏‏‏‏‏‏ نيز مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ نوليبرال در داخل كشور و در خارج از آن مى‏‏‏‏‏‏كوشند تنها با جابجايى‏‏‏‏‏‏ قدرت سياسى‏‏‏‏‏‏ از دست يك گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏، گروه مافيايى‏‏‏‏‏‏ ديگرى‏‏ را از سرمايه‏دارانِ‏‏‏‏ متحد امپرياليسم بر ايران مسلط سازند. اين مدافعان سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏كوشند، تحت عنوان ضرورت جدايى‏‏‏‏‏‏ مساله آزادى‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏،‏‏‏‏ به هدف خود دست يابند. با مطلق كردن “حقوق بشر”، مى‏‏‏‏‏‏خواهند به “اقتصاد بازار” مافيايى‏‏‏‏‏‏ كه بر ايران حاكم شده است، تنها رنگى‏‏‏‏‏‏ ديگر و “نو” بزند. اين در حالى‏ است كه دفاع از اصل‏هاى‏ مترقى‏ قانون اساسى‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموكراتيك ملى‏، وظيفه توامانِ روزِ خيزش انقلابى‏ را تشكيل مى‏دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *