يك‏پارچه از موضع علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ طبقه كارگر دفاع كنيم گام دورانساز ماركس- انگلس

image_pdfimage_print

مقاله شماره ١٣٨٩  /  ١٠ (٢٤ ارديبهشت)

واژه راهنما: نگاهى‏‏‏‏فلسفى‏‏‏‏- تئوريك به گام دورانساز ماركس- انگلس و مرز ميان فلسفه ماركسيسم با فلسفه گذشته

هگل، ايده (خدا) را عامل (سوبيكت) عمل‏كننده مى‏‏‏‏‏‏‏داند كه گام به گام و در روندى‏‏‏‏‏‏‏ رشد يابنده از ساده به بغرنج و از بسيط به مركب، نهايتاً برجسته‏ترين دستاورد خود، انسان و شناحت ديالكتيكى‏‏‏‏ او را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏آورد. فويرباخ اين برداشت را به عكس خود تبديل نمود. “انسان” را به سوبيك و ايده (خدا) را مخلوق او اعلام داشت.

به نظر ماركس- انگلس اين گام بزرگ فويرباخ، تنها نفى‏‏‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏‏‏ِ “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏‏‏” از “انسان” بود. زيرا فويرباخ تنها “انتزاع زمينى‏‏‏‏‏‏‏” از انسان را جايگزين “انتزاع آسمانى‏‏‏‏‏‏‏” هگل نمود. برداشت ماترياليستى‏‏‏‏ فويرباخ تنها نفى‏‏‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏‏‏ برداشت ايده‏آليستى‏‏‏‏ هگل، نفى‏‏‏‏‏‏‏ مكانيكى‏‏‏‏‏‏‏ ايده‏آليسم و جايگزينى‏‏‏‏‏‏‏ آن توسط ماترياليسم بود. فويرباخ بچه (ديالكتيك هگل) را هم با آب كثيف حمام (ايده‏آليسم هگل) بدور ريخت.

گام انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ انديشه دورانساز ماركس و انگلس، نفى‏‏‏‏‏‏ در‏ نفى‏‏‏‏‏‏ (و نه نفى‏‏‏‏ سادهِ مكانيكى‏‏‏‏) موضع‏ ايده‏آليستى‏‏‏‏ هگل و ماترياليسم فويرباخ است كه در آن، ديالكتيك هگل و ماترياليسم فويرباخ در جمع ديالكتيكى‏‏‏‏‏‏‏ خود به اوج كيفيت نوين ماترياليسم ديالكتيكى‏‏‏‏ ارتقا داده (aufgehoben) مى‏‏‏‏‏‏‏شوند. (لغت آلمانى‏‏‏‏‏‏‏ aufgehoben به معناى‏‏‏‏‏‏‏ برداشتن چيز بر زمين افتاده و بر روى‏‏‏‏‏‏‏ پا قرار دادن آن، در جاى‏‏‏‏‏‏‏ خود قرار دادن آن است). ديالكتيك هگل و ماترياليسم فويرباخ با كيفيت نوين ماركسيستى‏‏‏‏ تبديل به آن اسلوب ديالكتيكى‏‏ شناختِ «جريان واقعى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏» شدند كه ماركس- انگلس را توانا ساخت بتوانند موضع انقلابى‏‏‏‏خود را مستدل سازند.

با بكار گرفتن دقيق و سخت‏گيرانه اين اسلوب است كه ساختار «جريان واقعى‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏»، به عنوان يك جريان ديالكتيكى‏‏‏‏، قابل شناخت مى‏‏‏‏گردد. اسلوب شناخت، شيوه حركت انديشه در پديده مورد پژوهش براى‏‏‏ درك واقعيت- حقيقت مى‏‏‏گردد. پايبندى‏‏‏ به اسلوب شناخت ديالكتيكى‏‏‏ به انديشه امكان درك واقعيت را ارزانى‏‏‏ مى‏‏‏دارد، واقعيت را از “انتزاعى‏‏‏” توخالى‏‏‏، به واقعيتى‏‏‏ درك شده تبديل مى‏‏‏سازد. انطباق اسلوب شناخت بر واقعيت- حقيقت مستدل مى‏‏‏‏گردد.

مرز ميان انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏ و گذشته تاريخى‏‏‏‏‏‏‏ آن در گام دورانساز بانيان سوسياليسم علمى‏‏‏‏‏‏‏ قرار دارد كه با نفى‏‏‏‏‏‏‏ در نفى‏‏‏‏‏‏‏ ديالكتيكى‏‏‏‏، به “انتزاع زمينى‏‏‏‏”  بى‏‏‏‏‏‏محتوا و درك نشدهِ ماترياليسم قديمى‏‏‏‏ از “انسان مجرد”‏‏، محتوايى‏‏‏‏‏‏ مشخص مى‏‏‏‏‏‏دهد، به آن درونمايه‏اى‏‏‏‏‏‏‏ شناخته و درك شده ارزانى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏دارد. درك از “انسان مجرد زمينى‏‏‏‏‏‏‏” فويرباخ در انديشه بانيان سوسياليسم به درك از انسان “مشخص”، به درك از عامل و سوبيكت واقعى‏‏‏‏‏‏‏، از كارگر و “طبقه پرولتاريا” و عملكرد روزانه او براى‏‏‏‏‏‏ “بازتوليد” هستى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏، كه همراه است با استثمار نيروى‏‏‏‏ كار او‏‏‏ در نظام سرمايه‏دارى‏‏‏‏،‏‏ ارتقا يافت (aufgehoben شد).

از اين لحظه تاريخى‏‏‏‏‏‏، انسان “مشخص” و منافع او و نه انسان “مجرد” با محتواى‏‏‏‏‏‏ مبهم و درك نشده، موضوع انديشه فلسفى‏‏‏‏‏‏‏ است. طبقه كارگر و سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ او براى‏‏‏‏‏‏‏ تغيير جهان به موضوع انديشه فلسفى‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك- سياسى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شد. منافع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ او به عنوان منافعى‏‏‏‏‏‏‏ شناخته و درك شدند كه به خاطر سرشت انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ و ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه اين منافع، منافع كل جامعه را نيز تشكيل مى‏‏‏‏‏‏‏دهند و در مانيفست كمونيستى‏‏‏‏‏‏‏ چنين بيان شده‏اند: «طبقه كارگر از منافع كل جامعه دفاع مى‏‏‏‏‏‏كند!»

انديشه تحليل‏گر‏ تنها زمانى‏‏‏‏‏‏‏ پايبند به انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ است كه در روند جارى‏‏‏‏‏‏‏ بازتوليد هستى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏، نقش تاريخى‏‏‏‏‏‏ طبقه كارگر را شناخته و درك كند و دفاع از آن را به عنوان “وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏” حزب طبقه كارگر در سرآغاز تحليل و بررسى‏‏‏‏‏‏‏ خود قرار داده و از درون آن راه حل انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏ دگرگونى‏‏‏‏‏‏ شرايط حاكم بر جامعه را بيابد. منافع طبقه كارگر در مبارزه اجتماعى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ چپ انقلابى‏‏‏‏‏ نقش قطب‏نما دارد!

حضور ذهن نسبت‏‏‏‏‏ به “وظيفه سوسياليستى‏‏‏‏‏‏‏” و پايبندى‏  به آن نزد انديشه تحليل‏گر ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ به او اين امكان و اجازه را مى‏‏‏‏‏‏‏دهد تا با موضعى‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ در مبارزه “دموكراتيك”- رفرميستى‏‏‏‏‏‏ تمامى‏‏‏‏ لايه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏ شركت كند، بدون آنكه به دنبال‏رو آن‏ها تبديل گردد و در عين حال نيروى‏‏‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏‏ نشان دهند راه و آينده جنبش باقى‏‏‏‏‏‏ بماند. عنصر “پيشقراولى‏‏‏‏‏‏‏” انديشه ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ در اين امر نهفته است.

درغيراين‏صورت، موضع تجديدنظر طلبانه در سطح فلسفى‏‏‏‏‏‏‏- تئوريك، به طور اجبارى‏‏‏‏‏، به موضع طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏انجامد و پايان سقوط سياسى‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏قانونمند آن، تسليم رفرميسم و به عامل پوزيتويستى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش كارگرى‏‏‏‏‏‏‏ تبديل شدن است.

سوسيال دموكراسى‏‏‏‏‏‏‏ و “مكتب فرانكفورت” و انديشه “پسامدرن” و … همگى‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏كوشند زمينه عينى‏‏‏‏‏‏‏ تحليل ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ از شرايط طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏ حاكم در جامعه سرمايه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏ را به سطح بررسى‏‏‏‏‏‏‏ پسيكولوژيك- سوسيولوژيك (روحى‏‏‏‏‏‏‏- جامعه شناختى‏‏‏‏‏‏) بورژوايى‏‏‏‏‏‏ تنزل دهند. اين تنزل، پايان خط نزولى‏‏‏‏‏‏‏ و عدول كيفى‏‏‏‏‏‏‏ از انديشه انقلابى‏‏‏‏‏‏‏ ماركسيستى‏‏‏‏‏‏‏- توده‏اى‏ است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *