بی تدبیری، شوک درمانی، و اشک تمساح امپریالیست یانکی

image_pdfimage_print

افزایش بدون برنامه ریزی و ناگهانی قیمت بنزین در ایران بار دیگر باعث نارضایی تودههای مردم از یک طرف و بهرهبرداری دشمنان ملت ما و در رأس آنها امپریالیسم  آمریکا گردید.

گزارش رسانه های داخلی ایران حاکی از بروز ناآرامی هایی به مراتب گستردهتر از اعتراضات در دیماه ۹۶ است.

درحالیکه عده ای با ادعای تحلیل «کارشناسانه» کوشش میکنند عملکرد تصمیم گیران و مجریان افزایش قیمت بنزین را توجیه کنند، واقعیت امر نشان دهندهٔ این حقیقت است که اتفاقاً بی توجهی به وضعیت ویژهٔ کشور باعث اخذ و اجرای این تصمیم نابخردانه بوده است.

یک بررسی اجمالی نشاندهندهٔ این واقعیت است که ایجاد شوک قیمتی حاملهای انرژی در بسیاری کشورهای جهان نه تنها باعث شورشهای اجتماعی خشن، بلکه گاهی باعث براندازی گردیده است. وقتی این واقعیت غیرقابل انکار را با شرایط مشخص ایران در نظر بگیریم، اوج بی تدبیری تصمیم گیرندگان کاملاً آشکار میشود.

اولاً، کشور ما در یک جنگ اقتصادی تمام عیار با نظام سلطه درگیر است و دشمن امپریالیست در چند سال گذشته با تشدید غیرانسانی تحریمها از یک طرف و فرصت طلبی عوامل داخلی اش از طرف دیگر، کوشش کرده از نارضایی مردم بهره برداری کند.

ثانیاً، به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت و انباشتگی شکاف مزدی طی سالهای گذشته، اختلاف طبقاتی و تورم در میهن ما تشدید شده و حداقل دستمزد اکثریت تودههای زحمتکش، اگر بیکار نباشند، به چیزی نزدیک به یکصدوپنجاه دلار در ماه تنزل یافته است.

بخش مهمی از این وضع نتیجهٔ بی توجهی به اجرای دقیق اصل ۴۱ قانون کار است که صراحتاً بر تعیین سطح دستمزدها بر اساس نرخ تورم و قابلیت تأمین معاش یک خانوار با ابعاد متوسط تأکید دارد.

ثالثاً، نباید از نظر دور داشت که سیاست نئولیبرالی «آزادسازی بهای حاملهای انرژی» بخشی از سیاست تعدیل ساختاری است، که نهادهای مالی وابسته به امپریالیسم مانند صندوق بینالمللی پول مروج و مبلّغ آن هستند.

اتحاد عدالتخواهان ایران ضمن محکوم کردن مداخله جویی امپریالیستها و فرصت طلبی عوامل داخلیشان، اجرای سیاستهای نئولیبرالی و شوک درمانی را محکوم میکند و مردود میداند. ما عمیقاً معتقدیم گام اول برای حل مشکلات اقتصادی کشور، برنامه ریزی علمی برای کاهش اختلاف طبقاتی و پرکردن درهٔ بین فقر و ثروت است. هرگونه تغییر در قیمت کالاهای اساسی مانند بنزین باید منطبق با سطح درآمد اکثریت ملت صورت گیرد.

تردیدی نیست که اکثریت قاطع ملت ما هوشیارانه هم توطئه های دشمنان استقلال ایران را با شکست مواجه خواهد کرد و هم در برابر دشمنان عدالت اجتماعی موضع خواهد گرفت.

شورای مرکزی اتحاد عدالتخواهان ایران

۲۷ آبان ۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.