چرا کمونیست ها باید به دستاوردهای جمهوری خلق چین ببالند!

image_pdfimage_print

مقاله شماره ۳۱
۸ آذر ۱۳۹۸–۲۹ نوامبر

پیش گفتار

در زبان انگلیسی زبانزدی است که می گوید “اگر نمی توانید آن ها را شکست دهید به آنها بپیوندید” (if you can’t beat them join them). در برخورد با کامیابی ها و دستاوردهای بزرگ اقتصادی جمهوری خلق چین سوسیالیستی، سرمایه داری جهانی با کمی دگرگونی این زبانزد را آویزه گوش خود کرده است. “اگر نمی توانید آن ها را شکست دهید کامیابی آن ها را از آن خود بدانید”.

سرمایه داری تلاش بسیار دارد که پیروزی های درخشان الگوی سوسیالیسم چینی را همچون نمونه ای از نیرومندی ساختار سرمایه داری بنمایاند و بدین گونه این گونه وانمود کند که دشواری های ساختاری سرمایه داری را می توان به شیوه “سرمایه داری” چینی از میان برداشت و یا کاهش داد.

برخی ها ما را برای بالندگی به دستاوردهای جمهوری خلق چین سرزنش می کنند. ولی همان گونه که چشم کمونیست های راستین پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم پر از اشک خون شد، به جا است که برای رفاه یک پنجم باشندگان جهان که جهان بینی و دستگاه و سازگان سوسیالیسم فراهم کرده است، پایکوبی و شادمانی کنیم. کسانی که دل شان برای رنجبران و تنگ دستان جهان می تپد، نمی توانند از این پیشرفت شادمان نباشند. پیشرفت و رفاه توده های جمهوری خلق چین نشان برجسته ای است از این که سرمایه داری یکه تاز نیست و راه سرمایه داری ناگزیر نیست و سوسیالیسم توان بهبود زندگی مردمان جهان را دارد. 

دستاوردهایی اقتصادی جمهوری خلق چین سوسیالیستی تنها در یک دستگاه اقتصادی سوسیالیستی شدنی است. بیش سازی همیشگی سود در دستگاه اقتصادی سرمایه داری از جابجایی بزرگ اجتماعی و بیرون راندن دسته های بزرگ مردم از تهی دستی جلوگیری می کند.

به دید نگارنده، الگوی سوسیالیسم چینی پای گذاشتن در راه سرمایه داری نیست بلکه حزب کمونیست جمهوری خلق چین با هوشیاری و آموزش از اقتصاد “نپ” لنینی به این برداشت رسید که پایه گزاری یک جامعه سوسیالیستی به آن آسانی که پیشتر اندیشه می شد نیست بلکه به نرمش هایی و سامان سازی های نوین نیاز دارد.
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با همگانی کردن داشتاری (مالکیت عمومی) افزار تولیدی راه صنعتی شدن در زمان بسیار کوتاه را به ما نشان داد. با این که از سرمایه دیگر کشورها نربایید و جامعه ای آزاد از بهره کشی و با رفاه اجتماعی ساخت. ولی اندیشمندان شوروی نتوانستند شکوفایی در ژرف را به پهنه جامعه گسترش دهند. انگار آن ها به مصرف چندان بهایی ندادند و به آن به چشم خواری نگریستند. 

سوای اتحاد جماهیر شوروی جوان، هیچ کشوری دیگری در تاریخ انسانی نتوانست به اندازه جمهوری خلق چین تا این اندازه برای شهروندانش رفاه اجتماعی بیافریند (در زمانی کوتاه تر از چهل سال، نزدیک به یک میلیارد را از زیر خط فقر بیرون آورد). تنها سوسیالیسم توانایی جابجایی اجتماعی این همه انسان را دارد و گرنه این کار از ساختاری که بر پایه بهره کشی انسان استوار است بر نخواهد آمد. البته اگر چه رهبری کشور در دست طبقه کارگر است ولی نبرد طبقاتی هنوز پایان نیافته است.

در بخش های گوناگون زیر تلاش می شود که نشان داده شود که بالندگی به جمهوری خلق چین و خوشبینی به آینده آن بیهوده و نااستوار نیست.

از بین بردن تهی دستی

توان اقتصادی جمهوری خلق چین با فراهم کردن کارهای پایدار و از بین بردن تهی دستی نشان از برتری دستگاه اقتصادی سوسیالیستی است. همه چیز هنگامی که دستگاه دولتی در دست پرولتاریا و نمایندگان سیاسی آن است با دیگر جاها ناهمسان است. 

در چند دهه گذشته، توسعه اقتصادی جمهوری خلق چین صدها میلیون چینی را از نداری بیرون کشید و منجر به نمو طبقه میانی شده است. هم اکنون خانواده های طبقه میانی نه تنها درآمد برای تهیه نیازهای نخستین خود – خوراک، پوشاک و سرپناه – دارند بلکه درآمد برای مصرف کالاهای دیگر و پس انداز هم دارند. در سال ۲۰۰۲، طبقه میانی جمهوری خلق چین تنها چهار درسد از جمعیت آن بود. یک دهه بعد ، این اندازه تا ۳۱ درسد بالا رفت و بیش از ۴۲۰ میلیون نفر رسیده است.

در نمودار پایین شناسه (تعریف) پذیرفته شده جهانی در باره درآمدهای گوناگون را می بینید.

 

جمهوری خلق چین یک الگوی رفاه و رهایی از تنگ دستی در یک نسل را به جهانیان نشان داده است. در ۷۰ سال گذشته، جمهوری خلق چین توانسته است با در دست داشتن کمتر از ۹ درسد زمین های کشاورزی در جهان نزدیک به یک پنجم از جمعیت جهان را سیر کند.

جمهوری خلق چین در دهه های گذشته دستاوردهای تاریخی را در مبارزه با تهی دستی و تنگ دستی به دست آورده است. کمک به مردم برای تهیه خوراک درخور و پوشاک از تلاش های بزرگ جمهوری خلق چین برای کاهش تهی دستی بوده است. 

از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۸۲ میلیون چینی روستایی از تنگ دستی رهایی یافتند، یعنی به اندازه همه ی باشندگان (جمعیت ) آلمان. تنها در چهل سال گذشته، بیش از ۷۰۰ میلیون چینی از تنگ دستی رهایی یافتند.

در یک دوره ۴۰ ساله بهسازی و گشایش، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر از تهی دستی رها یافتند.

در نمودار پایین می بینید که چگونه جمهوری خلق چین در زمانی کمتر از چهل سال شمار تهی دستان را از نزدیک به ۸۰۰ میلیون به ۳۰ میلیون رساند. 

 

برایند نبرد دیگر کشورهای جهان برای کاهش تهی دستی در هم سنجی با دستاوردهای جمهوری خلق چین ناچیز است. در سال ۲۰۱۸ بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در سراسر جهان، گرسنه بودند.

در نمودار پایین می بینید که آهنگ کاهش تهی دستی در جمهوری خلق چین بسیار بالاتر از کاهش تهی دستی در جهان است.

از دهه ۲۰۰۰، طبقه میانه میانی جمهوری خلق چین دارای تندترین نمو در جهان بوده است و از ۲۹میلیون نفر در سال ۱۹۹۹ (۲ درسد از جمعیت) تا ۵۳۱  میلیون نفر در سال ۲۰۱۳ (۳۹ درسد از جمعیت) نمو داشته است. 

هزینه های اجتماعی دولت از ۶ درسد در سال ۲۰۰۷ به ۹ درسد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است. اگرچه هنوز  پایین تر از میانگین ۲۲ درسد کشورهای OECD است. 

چهل سال پیش، درآمد سرانه جمهوری خلق چین از حتا یک سوم از کشورهای آفریقایی  کمتر بود، در حالی که امروز بسیاری از کشورهای آفریقایی در تلاش هستند برای یافتن راه پیشرفت خودشان از جمهوری خلق چین یاد بگیرند.   از سال ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۸ ، میانگین امید به زندگی نیز از ۳۵ به ۷۷ افزایش یافته است.

پیشرفت روستاها

جمهوری خلق چین یک کشاورزی نوین ساخت که کشاورزان را از زاغه نشینی برون راند. دهقانان هم چنان مانند گذشته به آفرینش کالاهای خوراکی می پردازند ولی دیگر نیازی به روستانشینی ندارند و در شهرها  با دسترسی به همه ی رفاه شهری زندگی می کنند. افزون بر این جمهوری خلق چین با بهره برداری از دانش پیشرفته کشت و برداشت  با کشاورزان کمتری فراورده های کشاورزی بیشتری می آفریند.

در نمودار پایین می بینید که چگونه بازدهی دانگی ها (حبوبات) در کمتر از هفتاد سال افزایش ۴۰۰ درسدی داشته است.

تولید دانه جمهوری خلق چین در این زمان چهار برابر شده است و به میانگین سالانه ۲,۶ درسد از سال ۱۹۴۹ نمو کرده است. یوان لانگ پینگ ، دانشگاهی آکادمی مهندسی جمهوری خلق چین نیز به نام “پدر برنج هم آمیزی (ترکیبی)” شناخته می شود.

لانگ پینگ، یک پژوهشگر و کارشناس کشاورزی است که برای ساختن نخستین برنج آمیزه شده، گفت: “اگر برنج ترکیبی در نیمی از ۱۴۷ میلیون هکتار کشاورزی برنج کاشته شود، برداشت آن به تنهایی می تواند ۵۰۰ میلیون نفر را سیر کند.”

از دهه ۱۹۸۰، پینگ و همکارانش دوره های آموزشی را در ده ها کشور آفریقا ، قاره آمریکا و آسیا برگزار کرده اند و به آن ها کاشتن یک سرچشمه خوراکی نیرومند در جاهایی که دشواری برای تهیه خوراک است را یاد دادند.

در نمودار زیر پیشرفت روستاهای چینی را در زمانی برابر با چهار سال می بینید.

 

پیشرفت در روستاها

شناسه ها

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

تلفن

۹۳,۳

۹۵,۲

۹۷,۶

۹۸,۲

۹۸,۵

تلویزیون کابلی

۷۰,۷

۷۵,۰

۷۹,۳

۸۱,۳

۸۶,۵

دست رسی به کمک های پزشکی

۸۴,۴

۸۶,۸

۹۰,۳

۹۱,۴

۹۲,۲

دست رسی به کودکستان   

 

 

 

 

۸۴,۷

دست رسی به آموزش نخستین

 

 

 

 

 

۸۸,۰

دست رسی به کنش های فرهنگی

 

 

 

 

۸۹,۲

 

در نمودار پایین می بینید که چگونه درآمد سرانه سالیانه روستاییان در کمتر از هفتاد سال از ۱۹ دلار به ۲۲۰۹ دلار رسیده است. به زبان دیگر درآمد سرانه سالیانه روستاییان بیش از ۱۱۶ بار بیشتر از گذشته شده است.

صنعتی سازی جامعه

با یک برنامه گسترده و سازمان دهی نیروها برای پیاده سازی آن جمهوری خلق چین به یک کشور صنعتی دگرگون شده است که پیامد آن نمو درآمد سرانه سالانه چینی ها است. درآمد سرانه سالانه شهرنشینان پس از انقلاب تاکنون بیش از ۱۵۰ برابر شده است.

از سال ۱۹۵۲ تا ۲۰۱۸، تولید ناخالص داخلی جمهوری خلق چین از ۶۷,۹ میلیارد یوان به ۹۰ تریلیون یوان یعنی۱۷۴ برابر افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی سرانه از ۱۱۹ یوان به ۶۴۶۰۰ یوان افزایش یافته است ، افزایش ۷۰ برابر. دریک روز  ۷۶۰۰۰ دستگاه خودرو در جمهوری خلق چین ساخته می شود.

همان گونه که در نمودار پایین می بینید در پنج سال پی در پی جمهوری خلق چین نمو اقتصادی بیش از ده درسدی سالانه داشته است.

همان گونه که در نمودار پایین می بینید در همین دوران پنج ساله مصرف سالانه نمو بیش از ده درسدی سالانه داشته است. و در همین دوره بیش از ۲۰ مترمربع به جایگاه زندگی افزوده شده است.

ساختمان جامعه امروزین (مدرن)

شناسه های یک جامعه فرانوین سنگینی بخش سوم اقتصاد و نمو طبقه و لایه های میانی و توانایی شهروندان در گردشگری و داشتن جای بیشتر برای زندگی است.

در داده های پایین می بینید که چگونه جمهوری خلق چین کمتر از چهل سال از یک جامعه روستایی ناب به یک جامعه نوین دگرگون یافته است. در این زمان کوتاه جمهوری خلق چین به یک جامعه فرانوین با بیشترین کارکنان در بخش صنعت سوم دگردیسی کرده است.

بخش

داده ها

۱۹۷۸

۲۰۰۰

۲۰۱۶

۲۰۱۷

شمار باشندگان (جمعیت)

۹۶۲٫۵۹۰٫۰۰۰

۱٫۲۶۷٫۴۳۰٫۰۰۰

۱٫۳۸۲٫۷۱۰٫۰۰۰

۱٫۳۹۰٫۰۸۰٫۰۰۰

شهرنشینان 

۱۷۲٫۴۵۰٫۰۰۰

۴۵۹٫۰۶۰٫۰۰۰

۷۹۲٫۹۸۰٫۰۰۰

۸۱۳٫۴۷۰٫۰۰۰

روستانشینان

۷۹۰٫۱۴۰٫۰۰۰

۸۰۸٫۳۷۰٫۰۰۰

۵۸۹٫۷۳۰٫۰۰۰

۵۷۶٫۶۱۰٫۰۰۰

کارکنان

۴۰۱٫۵۲۰٫۰۰۰

۷۲۰٫۸۵۰٫۰۰۰

۷۷۶٫۰۳۰٫۰۰۰

۷۷۶٫۴۰۰٫۰۰۰

صنعت پایه

(primary industry)

۲۸۳٫۱۸۰٫۰۰۰

۳۶۰٫۴۳۰٫۰۰۰

۲۱۴٫۹۶۰٫۰۰۰

۲۰۹٫۴۴۰٫۰۰۰

صنعت دوم

(secondary industry)

۶۹٫۴۵۰٫۰۰۰

۱۶۲٫۱۹۰٫۰۰۰

۲۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۱۸٫۲۴۰٫۰۰۰

صنعت سوم

(tertiary industry)

۴۸٫۹۰۰٫۰۰۰

۱۹۸٫۲۳۰٫۰۰۰

۳۳۷٫۵۷۰٫۰۰۰

۳۴۸٫۷۲۰٫۰۰۰

بیکاران شهری

۵٫۳۰۰٫۰۰۰

۵٫۹۵۰٫۰۰۰

۹٫۸۲۰٫۰۰۰

۹٫۷۲۰٫۰۰۰

بیش از ۲۸ درسد از نمو اقتصادی جهان از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸  از آن جمهوری خلق چین بوده است. جمهوری خلق چین در سال های گذشته دومین اقتصاد بزرگ جهان، بزرگترین تولید کننده، بزرگترین دادوستد گر کالاها، دومین مصرف کننده کالاها، دومین دریافت کننده سرمایه گذاری برون مرزی  و بزرگترین دارنده گنجینه ارزی بوده است.

جمهوری خلق چین دارای امیدوار کننده ترین بازار مصرف کننده در جهان است و پیش بینی می شود خرید کالا و خدمات این کشور در ۱۵ سال آینده بیش از ۳۰ هزار میلیارد دلار آمریکا باشد.

تندی گام جمهوری خلق چین به سوی نمو سبز به همان اندازه چشمگیر است. به ازای هر دستگاه تولید اقتصادی جمهوری خلق چین با ۴۳,۱ درسد مصرف انرژی کمتر در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۱۹۵۳ و ۱۱,۴ درسد کمتر از سال ۲۰۱۵ بوده است.

جدا از دستاوردهای اقتصادی، جمهوری خلق چین تلاش های چشمگیری را برای بهبود و نگهداری از محیط زیست انجام داده است. تندی جمهوری خلق چین در سبز کردن زمین از فضا نیز دیده می شود. دیدهای ماهواره ها نشان می دهد که یک چهارم از سبزتر شدن پهنه ی زمین ازآن جمهوری خلق چین است.

شمار سالانه نام نوشتگان (ثبت نام) در آموزش والاپایه (عالی) از نزدیک  ۵,۵  به میلیون نفر در سال ۲۰۰۶ به ۷,۵میلیون نفر در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است – افزایش  بیش از ۳۵ درسدی. جمهوری خلق چین در همه ی زمینه های دانش و پژوهش گری در کنار بزرگترین کشورهای سرمایه داری به نمایش برتری دانشوارانه خود می پردازد و در بسیاری از رشته ها سخن نخست را در جهان می زند.

در نمودار پایین  می بینید که هزینه های پژوهشی جمهوری خلق چین در کمتر از سی سال افزایش نزدیک به دویست برابر و یا به زبان دیگر افزایش ۲۰۰۰۰ درسدی داشته است.

همچنین چینی ها بیشتر به گردش های درون و برون مرزی می روند ، همان گونه که با افزایش بیش از ۲۷۵ درسدی سفرهای درون مرزی سالانه ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ نشان می دهد. هزینه های سالانه گردشگران برون مرزی چینی بیش از ۲۵۰۰ درسد نمو داشته است.

خانوارهای چینی بخش بیشتری از درآمد خود را نسبت به خانوارهای سایر اقتصادهای بزرگ پس انداز می کنند. از سال ۲۰۱۵، میانگین خانوار چینی نزدیک ۴۰ درسد از درآمد خود را پس انداز کرده است که بالاترین اندازه اقتصاد اصلی و در تضاد آشکار با نرخ پس انداز ۵,۲ و ۱,۸ درسد برای ایالات متحده و ژاپن است.

پیش بینی می شود (شرکت مک کینزی) که طبقه میانی جمهوری خلق چین  در سال ۲۰۲۲ به ۵۵۰ میلیون نفر برسد و ۷۵ درسد از خانوارهای شهری از طبقه میانی شود.

همان گونه که در نمودار پایین می بینید در زمانی کمتر از چهل سال خرید کالا جمهوری خلق چین از دیگر کشورهای جهان بیش از ۹۱ درسد افزایش داشته است و در همین دوره فروش کالا به  دیگرکشورهای جهان نزدیک به ۶۷ برابر گذشته شده است. در همین دوره تولید بخش صنعت سوم ۴۷۴ برابر شده است و تولید بخش صنعت دوم ۱۹۱ برابر شده است.

بخش

داده ها

۱۹۷۸

۲۰۰۰

۲۰۱۶

۲۰۱۷

درآمد ناخالص ملی (میلیون ۱۰۰ yuan)

۳٫۶۷۸,۷

۹۹٫۰۶۶,۱

۷۴۰٫۵۹۸,۷

۸۲۴٫۸۲۸,۴

 تولید ناخالص ملی(میلیون ۱۰۰ yuan)

۳٫۶۷۸,۷

۱۰۰٫۲۸۰,۱

۷۴۳٫۵۸۵,۵

۸۲۷٫۱۲۱,۷

 

صنعت پایه

(primary industry)

۱٫۰۱۸,۵

۱۴٫۷۱۷,۴

۶۳٫۶۷۲,۸

۶۵٫۴۶۷,۶

صنعت دوم

(secondary industry)

۱٫۷۵۵,۲

۴۵٫۶۶۴,۸

۲۹٫۶۵۴۷,۷

۳۳۴٫۶۲۲,۶

صنعت سوم

(tertiary industry)

۹۰۵,۱

۳۹٫۸۹۷,۹

۳۸۳٫۳۶۵

۴۲۷٫۰۳۱,۵

تولید ناخالص ملی سرانه

۳۸۵

۷٫۹۴۲

۵۳٫۹۳۵

۵۹٫۶۶۰

درآمد و هزینه دولتی(میلیون ۱۰۰ yuan)

 

 

 

 

 

درآمد دولتی

۱٫۱۳۲

۱۳٫۳۹۵

۱۵۹٫۶۰۵

۱۷۲٫۵۹۳

هزینه دولتی

۱٫۱۲۲

۱۵٫۸۸۷

۱۸۷٫۷۵۵

۲۰۳٫۰۸۵

بازرگانی برون مرزی

 

 

 

 

 

(واردات) خرید

۱۶۷,۶

۲۰٫۶۳۴,۴

۱۳۸٫۴۱۹,۳

۱۵۳٫۳۱۱,۲

 

 (صادرات) فروش

۱۸۷,۴

۱۸٫۶۳۸,۸

۱۰۴٫۹۶۷,۲

۱۲۴٫۷۸۹,۸

 

فرانمون (تعریف) سه گونه صنعت

صنعت پایه

 

بخش پایه ای اقتصاد بخشی است که از منابع طبیعی مستقیم استفاده می کند، مانند کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و معدن است.

سنگینی این بخش در اقتصاد، نشانه پس ماندگی اقتصادی است.

صنعت دوم

 

بخش دوم اقتصاد بخشی است که روی مواد اولیه کار می کند و از ان ها کالا برای فروش تولید می کند، مانند پردازش ثانویه مواد اولیه، تولید مواد غذایی، تولید نساجی و صنعت خودرو سازی و دیگر….

سنگینی این بخش در اقتصاد، نشانه صنعتی بودن اقتصاد است.

صنعت سوم

 

بخش سوم اقتصاد بخشی از اقتصاد است که کالاهای خدماتی را به مصرف کنندگان می فروشد، مانند نهادهای مالی، فناوری، دانشگاه ها، رستوران ها، سرگرمی، بیمه، گردشگری و دیگر….

سنگینی این بخش در اقتصاد ، نشانه نوین و امروزین بودن اقتصاد است.

 

سوسیالیسم با ویژگی های چینی

در دوره نخست  پس از انقلاب، حزب کمونیست و همه خلق های جمهوری خلق چین در انجام دگرگونی های نیازمند برای پایه ریزی سوسیالیستی کامیاب بودند. در این دوره ژرف ترین و بزرگترین دگرگونی اجتماعی تاریخ جمهوری خلق چین انجام شد. این بنیان  سیاسی و بنیادی سیستمی را برای پیشرفت در جمهوری خلق چین کنونی را فراهم کرد. در دوره پیشرفت سوسیالیستی، حزب کمونیست تئوری های ویژه ای را آفرید که هر چند با  شکست و نادرست های فراوان همراه بود ولی دستاوردهای بزرگی داشت. این اندوخته ارزشمند پایه تئوریک و مادی را برای راه اندازی نوآوری بزرگ ساخت سوسیالیسم با ویژگیهای چینی را فراهم کرد. رهبری گروهی حزب کمونیست با گرداوری از اندوخته های خوب و بد در جمهوری خلق چین و دیگر کشورهای سوسیالیستی گزیر (تصمیم) تاریخی گرفتند که حزب کمونیست و کار کشور را به سوی پیشرفت اقتصادی برانند و سیاست بهسازی و گشایش را دنبال کنند.

جمهوری خلق چین در سال ۱۹۷۸ دوره بزرگ بهسازی و گشایش را آغاز کرد و در سال ۲۰۱۲ گام به راه سوسیالیسم با ویژگیهای چینی گذاشت. آماج حزب کمونیست ساختن یک کشور بزرگ سوسیالیستی نوین است.  

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی امپریالیسم برنامه فروپاشی جمهوری خلق چین را در سر می پروراندند. حزب کمونیست با ایستادن در برابر آزمونهای بسیار که ریشه در دگرگونی های پیچیده درون و برون مرزی داشت و در هوای زهرآلود پس از فروپاشی سوسیالیسم جهانی، سوسیالیسم با ویژگی های چینی را گسترش، افزایش و پیشرفت داد.

حزب کمونیست با واکاوی داده ها و آموخته های چین، برنامه بنیانی برای بهسازی و چارچوب دستیابی به این آماج را با گسترش و پیشرفت اقتصاد بازار سوسیالیستی تهیه کرد. حزب بر پایه نظام اقتصادی و سیستم برابر سازی که با پخش (توزیع) درآمدی که در دوره نخست سوسیالیسم انجام شده بود، جامعه را برای انجام همه سویه بهسازی و گشایش ها، و پیشروی به سوی سوسیالیسم با ویژگی های چینی در سده بیست و یکم آماده کرد. 

در ۳۰ سال گذشته نوآوری پیوسته برای بهسازی  و گشایش انجام شد. پرچم بزرگ سوسیالیسم  با ویژه گی های چینی برافراشته شد و هم سیاست درهای بسته گذشته و هم از تلاش برای کنار گذاشتن سوسیالیسم و راه نادرست رفتن دوری گزیده شد.

لنین سخن از یادگیری از “سرمایه داری” می گوید که حزب کمونیست چین هشیارانه آن را در کشور برنامه ریزی و پیاده کرده است. در آغاز راه بازسازی و نوسازی سوسیالیستی و در روند نمو و فرازمندی اقتصادی جمهوری خلق چین  با دادن وام های برنامه دار به تولید کنندگان کوچک و بزرگ به نیازهای تولیدی و خدماتی روزافزون چینی ها پاسخی پایدار و ارجمند داد. بهره گیری هوشمندانه جمهوری خلق جمهوری از سرمایه گذاری برون مرزی که در چارچوب یک برنامه ی اقتصادی ملی انجام شد پایه های صنعتی و فناوری چین نوین را چید.

بهسازی و گشایش در ساختار جمهوری خلق چین یک اقتصاد بازار سوسیالیستی پر شور را جایگزین یک سیستم اقتصادی (متمرکز) یک جا برنامه ریزی شده کرده است. این بدان معناست که  نیروهای تولیدی، اقتصاد بازار سوسیالیستی ، دموکراسی سوسیالیستی ، فرهنگ سوسیالیستی پیشرفته و یک جامعه هماهنگ سوسیالیستی و پیشرفته ساخته شد.

در ساخت سوسیالیسم با ویژگی های چینی، باید به یاد داشت که جمهوری خلق چین خود را در انجام دوره نخست سوسیالیسم می داند. سوسیالیسم با ویژگی های چینی هم از اصل های بنیادی سوسیالیسم علمی و هم دارای ویژگی های دگرگون چینی است که بازتاب آن چه که در جهان و جمهوری خلق چین می گذرد است.    

بازار سوسیالیستی نوآوری ها و فناوری هایی که توان زند بودن دارند و به پیشرفت کشور و رفاه مردم کمک می کنند به جلو می راند و آن ها را نیرومند می کند. بازار سوسیالیستی همگام با برنامه های کلان دولت با همسنگی پیوسته میان داد و خواست (عرضه و تقاضا) راه را نشان می دهد و شرکت ها، دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی با همکاری هم در این راه گام می گذارند.

شیوه رهبری اقتصادی و دورنمای آینده برای هر جامعه و از میان آن ها در سرنوشت و رفاه مردم جمهوری خلق چین نقشی برجسته ای دارد. کاوش در باره  نوسازی سوسیالیستی جمهوری خلق چین که از دیدگاه اقتصادی و فرهنگی پس مانده بود یک کار بسیار دشوار است. حزب کمونیست جمهوری خلق چین بر پایه های آموزه های مارکسیسم و همسازی آن با شرایط ویژه جمهوری خلق چین کار بزرگی را انجام داده است

این دستاوردی است که که از یادگیری اندوخته های گذشته ی نیروهای پرولتری کشورهای سوسیالیستی در اروپا به دست آمده است، زیراتوانسته است راه را بر اپورتونیستم چپ و راست  ببندند و جایگزینی سوسیالیستی برای چالش های جمهوری خلق چین پیدا کند.

سیستم سوسیالیستی با ویژگی های چینی دارای ساختار سیاسی زیر است: سیستم سیاسی پایه ای – سیستم کنگره های مردم که ۲۹۸۰ عضو دارد؛ سیستم های سیاسی بنیادی – سیستم همکاری چند جانبه و کنکاش و رایزنی سیاسی زیر رهبری حزب کمونیست جمهوری خلق چین که ۲۱۵۸ عضو دارد، سیستم استقلال قومی منطقه ای و سیستم خودمدیریت در سطح جامعه. سیستم اقتصادی سوسیالیستی با ویژگی های چینی بر پایه بنیانی داشتاری همگانی ( مالکیت عمومی) و نهادهای اقتصادی با داشتاری گوناگون (مالکیت متنوع) تعاونی و خصوصی استوار است. در کنار آن نهادهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای پشتیبانی از کنش های اقتصادی ساخته شده است. 

سیاست برون مرزی  و همزیستی با دیگر کشورها

از سیاست های “امپریالیستی” جمهوری خلق چین فراوان سخن گفته می شود و شگفت انگیز این که بخش بزرگی از این گفته ها از سوی مائویست های گذشته پخش می شود. ولی راستش این است که همه ی کشورهایی که جمهوری خلق چین در آن سرمایه گزاری کرده است هم نوا می گویند که بهترین نرخ سود و چارچوب کاری و برنامه ریزی در این پروژه ها را جمهوری خلق چین پیشنهاد کرده است. درسد بسیار بالایی از این پروژه ها به ساختن زیرساختارها (راه، بیمارستان، بندر ایستگاه، کشاورزی)  در این کشورها می پردازد. باید از خود پرسید که چرا یونانی که عضو ناتو و اتحادیه اروپا است و بنگاه ها و نهادهای سرمایه داری این کشورها پیوسته برای سرمایه گذاری در این کشور با هم در جنگ هستند همکاری و  سرمایه گذاری  جمهوری خلق چین در این کشور را برای آینده کشور و مردم بهتر ارزیابی کرده است.

جمهوری خلق چین تا پایان اکتبر سال ۲۰۱۵ ۴۰۰ میلیارد یوان کمک به ۱۶۶ کشور و سازمان های برون مرزی، بیش از ۶۰۰۰۰۰ کآرمند به ۶۹ کشور برای کمک پزشکی فرستاده است. تاکنون، کارشناسان و تکنسین های چینی بیش از ۳۰۰ پروژه کوچک و بزرگ کشاورزی را در ۹ کشور آفریقایی انجام داده اند، ۴۵۰ فناوری کشاورزی را بالا بردند و نزدیک به ۳۰۰۰۰ کشاورز و تکنسین را آموزش داده اند.

راه رفته کاوش شده در جمهوری خلق چین به گسترش رفاه  پایدار جهانی کمک کرده است. بسیاری از رهبران پیشرو کشورهای جهان سوم از اندوخته های جمهوری خلق چین می آموزند.

این راه به جمهوری خلق چین کمک کرده است تا با راه اندازی راه گشایی نوآورانه در جهان کمک کند.

این کشور نقش برجسته در پایداری سیاسی و اقتصادی و بازرگانی دادگرایانه و برابر و پاسبانی از صلح جهانی  دارد. جمهوری خلق چین با یادگیری از اندوخته دوران “جنگ سرد” تا آن جا که شدنی است زیر بار جنگ افروزی نمی رود و زبان سیاسی را بهتر و کاراتر از آتش تفنگ می داند.

جمهوری خلق چین سیاست برون مرزی مستقل و صلح آمیز را دنبال می کند و در این راه به پنج راهنمای همزیستی پایبند است (احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی، عدم تجاوز متقابل، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر، برابری و منافع متقابل و همزیستی مسالمت آمیز) . رییس جمهور جمهوری خلق چین گفته است: “ما به همکاری با مردم همه کشورها ادامه خواهیم داد تا به طور مشترک جامعه ای با آینده مشترک برای بشریت بسازیم.”

رهبری حزب کمونیست

دستاوردهای بزرگ جمهوری خلق چین برایند هوشیاری، دوراندیشی، نواندیشی و تلاش شبانه روزی حزب پیشاهنگ طبقه کارگر و دیگر رنجبران، حزب کمونیست است. دانش، سنگینی، سخت کوشی و درستی اخلاقی حزب کمونیست به آن اندازه است که دیگر طبقه ها و لایه های اجتماعی و نیروهای سیاسی رهبری و هژمونی آن را پذیرفتند.

آماج بنیانی حزب کمونیست برآورده کردن آرزوی توده های چینی برای زندگی بهتر است. حزب کمونیست در تلاش است تا تضاد میان پیشرفت ناهمسنگ و ناهمگون و نیازهای رو به گسترش مردم برای زندگی بهتر را چاره جویی کند.

حزب کمونیست با بازگویی گفته انگلس که تاریخ با قانون ها و گرایش های کلانی به جلو می رود و دشواری پیکارگران در شناخت درست این گرایش ها است بر این باور است که حزب کمونیست پیشرفت بزرگ جمهوری خلق چین را وامدار شناخت و توانایی کاربرد حزب کمونیست از سه قانون ماتریالیسم دیالکتیکی، یعنی وحدت و تضاد مخالفان، عبور از تغییرات کمی به تغییرات کیفی و نفی نفی، است. 

حزب کمونیست  بر این باور است که تاریخ انسانی رودخانه درازی است که شاخه های گوناگون دارد که جمهوری خلق چین یکی از این شاخه ها است ولی تنها با یافتن راز درونی رود و شناخت از پیوندهای پیچیده ان می توان با روند تاریخی شنا کرد و به جلو رفت.

رهبری حزب کمونیست کلان راه پیشرفت را نشان می دهد و توده های را در انجام و رسیدن به این آماج ها سازماندهی می کند ولی در این راه نه تنها نوآوری ها را نمی کشد بلکه از آن ها پشتیبانی می کند.
حزب کمونیست می گوید که از ایدولوژی مارکسیسم و پشتیبانی و ​​مردم نیرو می گیرد و حزب کمونیست و مردم مانند ماهی و آب به یکدیگر وابسته هستند.

هیچگاه در تاریخ سیاسی جمهوری خلق چین تا این اندازه نیروهای پیشرو در یک حزب گردهم نیامده بودند و چنین سازمانی گسترده مانند حزب کمونیست نداشته اند. هر کس در این حزب باید برای پشتیبانی از دستگاه سوسیالیستی جمهوری خلق چین تلاش بیشتری انجام دهد و با کارایی در راه نگهبانی و پاسداری از سرمایه مادی و فرهنگی مردم بکوشد و نگذارد که میان حزب کمونیست و مردم شکاف بیفتد.  

حزب کمونیست با  نادانی های خود، با نادرست کارهای خود خوب برخورد کرد و از آنها آموخت و به توده های جمهوری خلق چین نشان داد که برای خوشبختی آن ها پایبند به آرمان سوسیالسیم بوده است و جان‌فشانی های فراوان در این راه کرده است. با این راستگویی ها و درست کاری ها و برنامه پهن و ژرف برای آینده کشور، حزب کمونیست جایگاه پایداری در میان مردم پیدا کرده است.

حزب کمونیست به جای اینکه در یک گروه کوچک دربسته به سود خود کار کند، به یک حزب سیاسی بزرگ برای پایداری کشور و رفاه مردم دگرگون شده است. حزب کمونیست دارای بیش از ۹۰ میلیون عضو (نزدیک به ۲۵ میلیون آن زنان هستند) و نزدیک به پنج میلیون یاخته های حزبی است و پیوسته ان ها را برای خودسازی و آماده سازی برای پیشگامی آموزش می دهد تا بتوانند سرنوشت و آینده حزب کمونیست و کشور را در دست گیرند. پس از کنگره هجدهمین حزب کمونیست به پاک سازی دستگاه رهبری و عضوهای چرکین و جاخواه و کم کار پرداخت. حتا رسانه های بورژوازی هم می پذیرند که دستاوردهای جمهوری خلق چین در دوراندازی تبهکاران و رهبران چرکین از دستگاه فرمانروایی و نبرد با باج خواهی بسیار برجسته است.

فرهنگ

حزب کمونیست تنها به پایه گزاری زیرساختارهای جامعه نوین سوسیالیستی بسنده نکرده است بلکه همراه آن برای ویژه گی های فرهنگی جامعه نیز برنامه ریزی می کند. یک جامعه سوسیالیستی نوین به فرهنگی نیاز دارد که جمع گرا،  کنجکاو، از خودگذشته، پرکوش و دانش پژوه باشد.

شناختن درست خواست ها و آرزوهای توده های چینی، راهنمای حزب کمونیست در سازگاری مارکسیسم با زندگانی نوین و فرهنگ باستانی ویژه چینی ها است. آموزش های گسترده ای درباره میهن دوستی، انسان دوستی، جمع گرایی و سوسیالیسم انجام می شود تا مردم در زیر پرچم بزرگ سوسیالیسم با ویژگی های چینی گرد هم آورد. ویژگی های درست انسانی همچون آزادی، برابری خواهی، جان فشانی، درست کاری، پرکاری و دوستی نیرومند می شود. توانمندسازی مردم برای زندگی درست و اندیشه ای پربار و فرهنگی سازنده، بخش بزرگی از برنامه های آموزشی حزب کمونیست است.

برای گسترش  فرهنگ نیرومند سوسیالیستی، جمهوری خلق چین در راه برنامه ریزی برای پیشرفت فرهنگی با ویژگی های چینی گام گذاشته است. جمهوری خلق چین می خواهد که  بهسازی در بخش فرهنگی را ژرف تر کند، نیروهای آفرینشگر فرهنگی را رها کند، پهنه ی دموکراتیک را در پژوهش های دانشگاهی و نیز در کنش های هنری گسترده کند. جمهوری خلق چین می خواهد که زندگی فرهنگی جمهوری خلق چین را شکوفا کند.

حزب کمونیست به فرهنگ سازی مردمی رویکرد ویژه ای دارد و پیوسته در اندیشه نمو کالاهای فرهنگی در پهنه و ژرفنا است. گسترش و شکوفایی کنش های فرهنگی خلق های گوناگون در راستای چینی یگانه و هماهنگ با فرهنگ باستانی همواره در دستور کار فرهنگی حزب کمونیست است.

چالش     

با چندین دهه کار سخت، سوسیالیسم با ویژگی های چینی در آستانه گام گذاشتن به دوره نوین است. جمهوری خلق چین هنوز گام های نخست را در راه سوسیالیستی می پیماید، هنوز تولید ناخالص داخلی سرانه جمهوری خلق چین میانه در جهان است و هنوز دوری از کشورها پردرآمد بسیار است. دشورای پیشرفت ناهموار میان شهر و روستا هنوز هم هست. اگرچه جمهوری خلق چین پیشرفت چشمگیری در فناوری داشته است، اما هنوز هم در بسیاری از رشته های فناوری ها کم توان  است. 

چالش بزرگ حزب کمونیست این بوده است که با درآمیزی دیالکتیکی دیدگاه سوسیالیسم در کارکرد روزانه در چین، به گونه ای سیستماتیک به این بپردازد که چه گونه سوسیالیسمی را می شود و باید در جمهوری خلق چین که کشوری بزرگ با جمعیت فراوان و اقتصاد کم توان بوده است، برپا سازد. حزب کمونیست با پایبندی به سیاست سوسیالیستی در راه فراهم کردن رفاه و پیشرفت و عدالت اجتماعی، هر گونه نوآوری در بهبود اقتصاد بازار سوسیالیستی با آغوش باز دریافت و بررسی می کند. جمهوری خلق جمهوری خلق چین به دنبال عدالت اجتماعی است که رفاه را و نه تهی دستی را میان مردم به برابر پخش کند.

جمهوری خلق چین در سازمان دهی، پیشرفت و بهبود رفاه مردم  به روش های نوآورانه سامان یابی (مدیریت) روی می آورد که با پاداش تلاش نوآوری را در انسان ها نیرومند می کند. انگیزه پیگیری پیشرفت بر پایه  نوآوری و پیشبرد برنامه های کاربردی فناوری، شهرنشینی و نوسازی کشاورزی و سامان دهی به شیوه نوین افزایش می یابد. 

بزرگترین چالشی که حزب کمونیست شناسایی کرده است، همسنگی میان نقش دولت و آزادی بازار سوسیالیستی است. در راه گشایی این چالش گسترش و ژرفش اقتصاد مردمی و برجسته کردن داشتاری مردمی (مالکیت عمومی) در اقتصاد راه را برای آزمایش و میدان دادن به دیگر گونه های داشتاری (مالکیت) باز کرده است. همزمان با نیرومند سازی بخش مردمی اقتصاد، از بخش های غیردولتی پشتیبانی می شود و راهنمایی برای گسترش آن ها در راه رفاه مردمی انجام می شود.

حزب کمونیست می داند که با گسترش اقتصاد بازار سوسیالیستی شکاف های درآمدی افزایش می یابد و می خواهد یک الگوی پخش دادگرایانه درآمد ملی بیابد تا این شکاف را کاهش دهد، تا همه مردم بتوانند میوه های پیشرفت را بچشند. هماهنگی اجتماعی سرشت درونی سوسیالیسم با ویژگی های چینی است. 

نابرابری همچنین برای جمهوری خلق چین چالش آفرین است. ضریب جینی (Gini coefficient) (معیاری از نابرابری درآمدی یک کشور از صفر  (برابری کامل) به یک (حداکثر نابرابری)) جمهوری خلق چین، از ۰,۲۸ در دهه ۱۹۸۰ به نزدیک ۰,۴۶۷ در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است ، بالاتر از ۰,۳۹ ایالات متحده یا ۰,۳۳ ژاپن . اگرچه افزایش نابرابری تا اندازه ای به تنگ دستی اقتصادی گذشته جمهوری خلق چین برمی گردد، اما نشان دهنده نمو نابرابر در اقتصاد جمهوری خلق چین است. 

حزب همواره به دنبال یافتن راه چاره در باره چگونگی برآوردن نیازهای رو به نمو مادی و فرهنگی مردم با تولید اجتماعی پس مانده است. دستیابی به پیشرفت به روش دانش پژوهانه در دستورکار بنیانی برای دگرگونی الگوی نمو اقتصادی است.

دولت برای چاره یابی هرچه بهتر دشواری های اجتماعی کنش های ویژه ای را برای توانمندی امنیت اجتماعی جمهوری خلق چین انجام داده است. برای نمونه، پکن از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ میانگین حقوق بازنشستگی را ۲۷۵ درسد افزایش داده است و همچنین بازنشستگی همگانی تری را پیاده کرده است که کارگرانی را که در اقتصاد رسمی کار نمی کنند، پوشش می دهد. افزون بر این، پوشش خدمات درمانی را به غیر کارگران شهری، حداقل دستمزد را در چهارده استان و شهرهای بزرگ افزایش داده است و دریافت بیمه بیکاری به کارگران مهاجر را آسان تر کرده است.

حزب کمونیست می داند که سیاست های دولت در همه ی زمینه ها باید به خواسته های مردم پاسخ دهد. پیشرفت کشور باور توده های چینی به نیروی خود را بالا برده است و فرهنگ جمهوری خلق چین را بازتر و فراگیر تر و مردم جمهوری خلق چین را یگانه تر کرده است. حزب کمونیست جمهوری خلق چین بر این باور است که هم اکنون میان خواست های طبقه کارگر و دیگر طبقه ها و لایه های اجتماعی همسانی به آن اندازه است که حزب کمونیست می تواند با پیشاهنگی و با یاری طبقه های غیرپرولتری، چینی پیشرفته و تهی از تنگ دستی پایه گزاری کند. 

در این زمینه باید افزود که کمتر کسی می داند که در جمهوری خلق چین، در کنار حزب کمونیست، هشت حزب دیگر در برنامه ریزی و پیاده سازی پیشرفت کشور کوشش می کنند. در زیر نام هشت حزب غیرکمونیست در جمهوری خلق چین که کنش سیاسی انجام می دهند را می خوانید: 

کمیته انقلابی چین در کوومینتانگ که بیش از ۸۰۰۰۰ عضو دارد. اتحادیه دموکراتیک چین که بیش از ۱۸۰۰۰۰ عضو دارد. انجمن ملی ساخت و سازهای دموکراتیک چین که بیش از ۱۰۰۰۰۰ عضو دارد. انجمن چین برای دموکراسی که نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ عضو دارد. حزب دموکراتیک دهقانان و کارگران چینی که بیش از ۹۰۰۰۰ عضو دارد. حزب چین ژجی گونگ دنگ که نزدیک به ۲۰۰۰۰ عضو دارد. انجمن جیوسان که نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ عضو دارد. لیگ خودگردانی دموکراتیک تایوان که بیش از ۲۰۰۰ عضو دارد.

پایان سخن

با نگاهی به تاریخ نوین جمهوری خلق چین و آینده درخشان مردم چین، ناگزیر باید پذیرفت که سوسیالیسم با ویژگی های چینی راه درازی را پیموده است و توانست پایه های بنیانی ساختمان  یک زندگی با رفاه و آسایش  را برای مردم خود پی ریزی کند. این کشور با گذر از سختی ها و رنج های فراوان و پرداخت هزینه های گوناگون، به بهسازی راه رفته پرداخت و گام در راه سوسیالیسم چینی گذاشته است که به گونه ای بنیادین آینده و سرنوشت مردم خود را دگرگون کرده است.

توده های جمهوری خلق چین ریشه بنیانی و بنیادی کامیابی ها  و پیروزی های خود را دستاورد سوسیالیسم با ویژگی های چینی می دانند. هیچ نیرویی نمی تواند جایگاه جهانی جمهوری خلق چین را پایین بیاورد، و یا مردم و دولت جمهوری خلق چین را از پیشروی جلو ببرد.

گزینش راه درست که حزب کمونیست جمهوری خلق چین با درآمیزی مارکسیسم و فرهنگ چینی و با کاربرد نواندیش آن در راستینه (واقعیت) زندگی جمهوری خلق چین یافته است، راهی بوده است که در کمترین زمان چینی ها را به رفاه رسانده است.

این راه گسترده، با دستیابی به برآیندهای باشکوه، در تاریخ پیشرفت انسانی نمونه ندارد، یک کشور بزرگ و پرباشنده (جمعیت)، به مردم خود برای تهیه خوراک و پوشاک کمک کرده است و درخشان ترین برآیندهای تاریخ کاهش تهیدستی جهانی را انجام داده است.

در سده گذشته جنگ و هرج و مرج  فرمانروا و کشور و مردم در تهی دست بودند. امروز کشور و جامعه از یک رفاه و آسایش میانگین برخوردار است.

شیوه های جمهوری خلق چین نشان می دهد که سیستم ها و الگوهای سرمایه داری تنها راهنمای سرپرستی و نوسازی یک کشورنوین نیستند و هر کشوری می تواند به راه دیگری سوای سرمایه داری گام بگذارد. راهبردهای درست اقتصادی و سیستم سیاسی پایدار جمهوری خلق چین راز نمو پیوسته اقتصادی جمهوری خلق چین است. سوسیالیسم با ویژگی های چینی به جهانیان می گوید که سوسیالیسم می تواند یک نقش برجسته در پیشرفت و رفاه مردم داشته باشد.

جمهوری خلق چین به جای الگوبرداری از روش های کشورهای غربی، راه خود را با آموختن از اندوخته های گذشته و دیدگاه پایه ای سوسیالیسم و با رنگ و بوی شیوه زندگانی چینی پیدا کرده است. ارزش سوسیالیسم با ویژگی های چینی نه تنها در برجستگی آن برای اقتصاد جهانی نهفته است، بلکه راه جایگزینی را برای دیگر کشورها را هم در خود نهفته دارد.

پیشرفت جمهوری خلق چین در ۷۰ سال گذشته نشان داده است  که هیچ کشوری با درخواست کمک و چشم داشت به دیگران نمی تواند به رفاه برسد. سوسیالیسم با ویژگی های چینی، با تلاش و پشتکار توده ها و روان و دانش پیشگامانه حزب کمونیست به دستاوردهای کنونی رسیده است. جایگاه برجسته و سنگین جمهوری خلق چین در اقتصاد جهانی، به جهانی شدن اقتصاد سویه ها و سرشت نوینی می دهد که می تواند در رهایی توده ها از وابستگی اقتصادی سودمند باشد.

پیکارگران راه آزادی و برابری باید همواره رویدادها و برنامه های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی جمهوری خلق چین را دنبال کنند. نمی توان الگویی از راهی را که جمهوری خلق چین رفته است، ساخت و آن را در میهن ما پیاده کرد ولی بسیار می توان از دستاوردهای جمهوری خلق چین یاد گرفت.

سرچشمه های کمکی

 http://en.people.cn/206235/index.html

http://en.people.cn

 http://www.stats.gov.cn/

http://www.stats.gov.cn

 http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/

http://www.gov.cn/english

 https://chinapower.csis.org/

https://chinapower.csis.org

http://p.china.org.cn/

http://p.china.org.cn

http://en.safea.gov.cn/”

http://en.safea.gov.cn

http://en.chinaculture.org/

http://en.chinaculture.org

https://cpcchina.chinadaily.com.cn/

https://cpcchina.chinadaily.com.cn

http://english.cpc.people.com.cn/

http://english.cpc.people.com.cn


 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.