به نظام پیمانکاری باید پایان داده شود!

کارگران اعتصابی خواستار آنند که به مزایای قانونی خود در قراردادهای دسته جمعی دست یابند. خواستی که تنها با پایان دادن به نظام پیمانکاری ممکن خواهد شد. نظامی که به معنای انتقال قوانین امپریالیستی به ایران و جایگزین ساختن قوانین حامی زحمتکشان است!

در حالی که کارگران پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه ها در شهرهای مختلف ایران بیست و دومین و کارگران هفت تپه هفتادمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند، پرستاران خواهان پرداخت حق کرونا، اصلاح روند تعداد مرخصی استعلاجی و نیز تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی به قرارداد دایمی اند؛ همزمان کارگران و معلمان کشور خواستار ترمیم٬ افزایش مزد و توقف برنامه خصوصی سازی هستند.

کارگران پیمانکاری پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی و کارگران نیروگاهها در شهرهای مختلف ایران بیست و دومین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
این اعتصاب تاکنون در ۵۵ مرکز در ۲۴ شهر و در ۱۲ استان در جریان است و نه تنها دامنه اعتصاب فروکش نکرده بلکه هر روز کارگران جدیدی به این اعتصاب می‌پیوندند.
دو خواست افزایش متناسب حقوق ماهیانه و کوتاه کردن دست پیمانکاران از جمله خواستهای این اعتصاب است. خبرها حاکی از این است که بسیاری از پیمانکاران افزایش حقوق تا سطح دو میلیون تومان را پذیرفته اند اما هنوز نمی خواهند یک نسخه از قرارداد را به کارگران بدهند.

کارگران پالایشگاه نفت آبادان، پالایشگاه پارسیان، پتروشیمی لامرد، شرکت نفت سنگین قشم، بطور همزمان اعتصاب کردەاند. پالایشگاه نفتى جفیر نیز به اعتصاب پیوسته است.

پرداخت منظم دستمزد و مزایا، افزایش دستمزد و پرداخت منظم حق بیمە از خواستهای عاجل و مشترک همە کارگران اعتصابی است. ندادن منظم دستمزدها گذران زندگی خانوادە های کارگری را ناممکن کردە و آنها را در چنان موقعیت وخیمی قرار دادە است کە حتی قادر بە تهیە نان روزانە خانوادە هایشان نیستند. دستمزدها در مقایسە با گرانی ها و تورم فزایندە کە بنا بە دادەهای رسمی تنها ظرف یک ماە گذشتە ٧ درصد افزیش یافتە اند کفاف حداقل خورد و خوراک مزدبگیران را نمی دهد. ندادن منظم حق بیمە توسط کارفرما عملا درمان و بهداشت خانوادە های کارگری را بە مخاطرە انداختە و هزینە های آنها را بالا بردە است. کارگران ۴ شرکت پیمانکار فعال در صنعت نفت علاوە بر سە خواست ذکر شدە خواستە های مشترک دیگری هم دارند کە در واقع خواستە های همە کارگران شاغل در شرکتهای پیمانکاری و کارگران قراردادی هستند. این خواستە ها عبارتند از: ۱ – استخدام رسمی بجای قراردادی و پیمانی۲ – رفع تبعیضات مزدی و شغلی۳ – اجرای طبقە بندی مشاغل۴ – تجهیز محل های کار بە وسایل ایمنی و بهداشتی ۵ – رعایت حقوق سندیکایی.

کارگران شرکت های مختلف پیمانکاری تاکنون برای تحقق خواستە های نامبردە بطور جداگانە اعتصاب و اعتراض کردەاند ولی هر بار کارفرمایان از برآوردن خواستە های کارگران بە شکلی طفرە رفتەاند.

لغو خصوصی سازی از خواستە های دیگر کارگران اعتصابی هفت تپە و هپکو است. اعتصابات در ۴ شرکت نفتی و پتروشیمی در حالی در جریان است کە چندی پیش مدیران شرکت نفت در پی یک رشتە اعتراض در شرکت های پیمانکار کە برای شرکت نفت کار می کنند، طی بخشنامەای از صاحبان شرکتهای پیمانکار خواستە بودند دستمزدها و حق بیمە کارگران را بە موقع بە آنها بدهند و قانون کار را رعایت کنند. با این همە کارفرمایان کە اکثرشان از بستگان مقامات و نهادهای حکومتی هستند بە پشتوانە حمایت هایی کە از آنها می شود وقعی بە دستورات مدیران شرکت نفت نگذاشتند.

هفتادمین روز اعتضاب و تجمع کارگران نیشکرهفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۹، کارگران نیشکر هفت تپه در هفتادمین روز از اعتصابشان با تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کرده‌اند.

همزمان با هفتادمین روز از اعتراض کارگران هفت‌تپه، نظام الدین موسوی، نماینده مجلس و عضو فراکسیون اصل ۹۰، به همراه تعدادی از مسئولان و جمعی از کارگران معترض از مجموعه هفت تپه بازدید کردند.

کارگران معترض خواستار توقف فشارهای امنیتی و محاکمه کارگران معترض، تعیین تکلیف شرکت، برخورد با اختلاس‌های مدیریت این کارخانه، رسیدگی به حقوق و دستمزد کارگران و بازداشت امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت و صدور حکم حبس ابد برای او هستند.

آنها تاکید کرده‌اند که اعتصابشان تا لغو خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه ادامه دارد.

کارگران؛ شرکت‌های پیمانکاری را حذف کنید
شرکت‌های پیمانکاری ابزاری برای سرکوب دستمزد

کارگران شرکت صنعتی لادن بهشهر، خواهان خلع ید شرکت‌های پیمانکاری از این کارخانه هستند و می‌گویند بهترین راه برای بهبود وضعیت شرکت، عقد قرارداد مستقیم بین کارگران و کارفرماست تا نقش دلالی و واسطه­‌گری شرکت‌های پیمانکاری از بین برود.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران شرکت صنعتی لادن بهشهر نسبت به وضعیت شغلی، دستمزد و بیمه خود از سوی مدیران این مجموعه معترض هستند. این کارگران می‌گویند: پیمانکار جدیدی که از اسفندماه سال ۹۸ امورات کارخانه را در اختیار گرفته، وضعیتی را به وجود آورده است که موجب شده طی ماه‌های اخیر سال جدید، بیشتر کارگران در خانه باشند و تقریبا دستمزدی را دریافت نکنند.

طی ۲۰ سال اخیر، شرکت صنعتی لادن بهشهر بین شرکت‌های پیمانکاری مختلف دست به دست شده و کارگران از این وضعیت بی‌ثبات شغلی، به شدت ناراضی هستند. آنها می‌گویند: این شرکت‌های پیمانکاری وجهی را که بابت هزینه دستمزد، بیمه و مزایای هر کارگر از کارفرما دریافت می‌کنند، تقریبا به نصف کاهش داده و میزان اندکی از آن را به کارگر می‌پردازند.

کارگران این مجموعه، خواهان خلع ید شرکت‌های پیمانکاری از این کارخانه هستند و می‌گویند: بهترین راه برای بهبود وضعیت شرکت، عقد قرارداد مستقیم بین کارگران و کارفرماست تا نقش دلالی و واسطه­‌گری شرکت‌های پیمانکاری از بین برود.

نگاهی به تجربه شرکت‌های مختلف پیمانکاری که در این شرکت، طی حدود بیست سال اخیر با کارفرما قرارداد بسته‌اند، نشان می‌دهد حرف کارگران، درست است. به ترتیب شرکت‌های مختلفی طی تقریبا دو دهه اخیر و هر دو سه سال یکبار شرکت لادن بهشهر را در اختیار گرفته‌اند. این شرکت‌ها پس از مدتی، به دلیل نارضایتی کارگران و افت وضعیت شرکت، آن را به پیمانکار بعدی تحویل داده‌اند و این سیر همچنان ادامه یافته است. در این میان، کارگران و زندگی و معاش آنها در میان چرخش بین شرکت‌های پیمانکاری دست به دست و تضعیف شده است.

کارگران می‌گویند: این شرکت دو الی سه هزار نفر کارگر دارد که در دو شکل کارگر قراردادی و کارگر روزمزدی مشغول به کار هستند. اما شرکت‌های پیمانکاری، کارگران را به شکل روزمزدی به کار می‌گیرند و بنا به اقتضای اوضاع و احوال، به ازای هر روز به آنها دستمزد می‌پردازند. مثلا در چهار ماه اخیر بسیاری از کارگران، فقط چند روز توسط پیمانکار و به شکل روزمزد به کار گرفته شده‌اند.

یکی از این کارگران می‌گوید: دریافتی من و چندین کارگر دیگر در سه ماه اخیر، هر ماه بین ۵۰۰ هزار الی یک میلیون تومان بوده است.

یکی از مشکلات دیگر کارگران، مسئله بیمه آنان است. آنها می‌گویند که در هر ماه، فقط چند روز پیمانکار آنها را بیمه می‌کند. همچنین باتوجه به سختی کار در این مجموعه، کارگران می‌گویند که هیچ وجهی را بابت این سختی کار دریافت نمی‌کنند و از اضافه کار نیز محرومند. اضافه بر اینها، موضوع حق تولید است که تخصیص آن نیز مبتنی بر تبعیض است یعنی به کارگران قراردادی حق تولید تعلق می‌گیرد اما به کارگران روزمزد شرکت پیمانکاری تعلق نمی‌گیرد.

در کنار اینها کارگران می‌گویند: کارفرما و پیمانکار موضوع نوسانات ارزی و مواد اولیه روغن را مستمسک قرار می‌دهند تا وضعیت شغلی و دستمزدی ما هر روز بی‌ثبات‌تر از قبل شود.

اما مدیرعامل این مجموعه ضمن تایید کلی دغدغه‌های کارگران، توپ را بیشتر به زمین دولت می‌اندازد. شهرضایی در گفتگو با ایلنا می‌گوید: شرکت ما در هر سال به‌طور متوسط ۵۰۰ هزار تن روغن تولید می‌کند که ۹۰ درصد مواد آن، وارداتی است. طبق محاسبات، ما سالانه به ۳۰۰ میلیون دلار ارز نیاز داریم. با این وصف، از یک سال و نیم پیش تاکنون، دولت فقط سالانه ۵۰ میلیون دلار ارز به ما اختصاص می‌دهد و در واقع در همین یک سال و نیم، ما فقط  حدود ۴۰۰ میلیون دلار کمبود ارزی داشته‌ایم.

او ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی چرخ تولید ما به سختی می‌چرخد و در واقع شرکت ما اکنون زیان‌ده شده است. ما به ریاست جمهوری، وزارت صمت و هرکس که فکرش را کنید، نامه زده‌ایم اما تاکنون هیچ اثری نکرده است مثلا از بهار امسال هنوز یک دلار ارز به ما تخصیص داده نشده است. بنابراین مشکل شرکت ما، ریشه‌ای است و کارگران نیز از آن صدمه می‌بینند.

مدیرعامل شرکت لادن بهشهر، در خصوص وضعیت نامناسب کارگران می‌گوید: ما سعی کردیم حقوق و عیدی کارگران را به موقع پرداخت کنیم اما تایید می‌کنم که حق تولید کارگران و اضافه کار را قطع کرده‌ایم.

او همچنین در خصوص خواسته کارگران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری، می‌گوید: ما این کار را نخواهیم کرد چون هزینه حقوق ما افزایش پیدا می‌کند. اما سعی می‌کنیم نظارت بر پیمانکار را افزایش دهیم. اگر هر کسی شکایتی داشته باشد، سعی می‌کنیم به آن پاسخ دهیم. در خصوص بیمه کارگران نیز من قول می‌دهم موضوع را پیگیری کنم تا بیمه کارگران به موقع و کامل انجام گیرد. ممکن است خطاهایی صورت گرفته باشد و ما سعی می‌کنیم با نظارت دقیق این مشکل را حل کنیم.

با این حال کارگران می‌گویند که علت اصلی وضعیت نامناسب تولیدی و شغلی این شرکت، شرکت‌های پیمانکاری هستند. آنها از بی­‌ثباتی شدید و ناامنی شغلی، عدم کفایت دستمزدی و بیمه‌ای خود شکایت دارند و برای حل تمام این مشکلات می‌گویند باید دست شرکت‌های پیمانکاری از این شرکت کوتاه شود. از این نظر مطالبه آنان مهر تاییدی است بر این نظر کارشناسان اقتصادی که سالهاست می‌گویند شرکت‌های پیمانکاری یکی از مهمترین موانع تولید و عامل اصلی وخامت وضعیت شغلی و معیشتی کارگران ایران هستند.

ادامه اخبار اعتراضات واعتصابات کارگری:

تجمع کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹، گروهی از کارگران شرکت خط و ابنیه فنی راه آهن تراورس ناحیه ورامین، دست به تجمع اعتراضی زدند.

کارگران معترض با برپایی تجمع و مسدود کردن مسیر حرکت قطار خواستار پرداخت ۴ ماه دستمزد معوقه و سایر مزایای کاری خود شدند. این کارگران همچنین خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن هستند. آنها می گویند: تاخیر شرکتهای پیمانکاری در ارائه لباس و کفش ایمنی به کارگران از دیگر مشکلات کارگران راه‌آهن بویژه در ناحیه ورامین است.

تجمع کارگران کارخانه آی تی آی شیراز

https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2020/08/ITI-SHIRAZ-300x209.jpg

امروز یکشنبه ۲ شهریورماه ۱۳۹۹، گروهی از کارگران کارخانه آی تی آی شیراز با تجمع در مقابل ساختمان استانداری فارس، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گفته‌ هاشم شمشیری نماینده کارگران کارخانه مخابرات راه دور ایران: “این کارخانه از سال ۸۳ خصوصی شد که پس از آن مشکلات بسیاری را به همراه داشت و سبب شد که پس از ۵ سال یعنی در سال ۸۸ سهامدار خلع ید شود و مدیریت کارخانه زیر نظر هیئت حمایت از صنایع قرار گیرد و کارخانه آی تی آی شیراز پس از اینکه کارخانه زیر نظر هیئت حمایت قرار گرفت، چند سالی بیشتر دوام نیاورد تا اینکه در سال ۹۰-۹۱ کارخانه تعطیل شد”.

برای برطرف شدن مشکلات از سال ۸۵ با استفاده از بازنشستگی پیش از موعد تلاش شد که فشار پرسنلی این کارخانه کم شود، اما همچنان مشکلات این کارخانه پابرجاست و امروز نزدیک به ۱۳۰۰ نفر از کارگران این کارخانه که بازنشسته شده‌اند هنوز مطالبات و سنوات خود را دریافت نکرده‌اند.

نماینده کارگران کارخانه آی تی آی شیراز درباره مطالبات کارگران می‌گوید: “پرداخت مطالبات با احتساب خسارت تاخیر بدون هیچ قید و شرطی و تغییر هیئت اجرایی مستقر در کارخانه از جمله مهمترین مطالبات کارگران است”.

تجمع کارکنان اخراج شده شرکت “مپنا”

امروز یکشنبه ۲ شهریور ۹۹، شماری از کارکنان اخراج شده شرکت “مپنا” که یکی از پیمانکاران پالایشگاه گاز بیدبلند ۲ است، در مقابل ساختمان فرمانداری بهبهان و سپس در مقابل دفتر نماینده مجلس این شهرستان، دست به تجمع اعتراضی زدند.

معترضان که از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح در مقابل فرمانداری بهبهان حضور داشتند، می‌گویند: “بعداز گذشت پنج ماه از قرارداد با این شرکت، به طور غیرقانونی از کار اخراج شده‌ایم و تاکنون پاسخی از سوی مسئولان دریافت نکردیم”.

تجمع کارگران شهرداری لالی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن photo_2020-08-22_15-23-48-300x277.jpg است

روز شنبه ۱ شهریورماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شهرداری لالی در اعتراضی به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کارگران دلیل تجمع خود را عدم پرداخت ۱۱ ماه حقوق معوقه و ۶ ماه حق بیمه خود عنوان کردند.

تجمع بازنشستگان وزارت نفت و آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق شاغل در این وزارت

به گزارش ایلنا، روز شنبه ۱ شهریورماه ۱۳۹۹، شماری از بازنشستگان وزارت نفت و آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق شاغل در این وزارت، با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی جدید شرکت ملی نفت خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع کنندگان به حذف آیتم “تقلیل ساعت کار جانبازان حالت اشتغال” اعتراض دارند و می‌گویند که این آیتم از حقوق مرداد ماه آنها حذف شده است و از بابت تیر ماه هم علی‌الحساب مبلغی را دریافت کرده‌اند.

به گفته معترضان؛ تعداد افرادی که مشمول «حالت اشتغال» هستند در کل کشور حدود ۴ هزار نفر است. این عده با تایید کمیسیون پرشکی «از کارافتاده» محسوب می‌شوند و حالا با حذف این آیتم، نفری ۱ تا ۳ میلیون تومان از حقوق آنها کسر شده است.

آن ها عنوان کردند: “زمانی که به میل خود به جبهه اعزام شدیم، برای استخدام در دولت، نبود؛ اما باتوجه به اینکه بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را صرف هزینه‌های درمان می‌کنیم، حذف این آیتم به زیان‌مان است”

آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق شاغل در مجموعه‌های وزارت نفت همچنین خواهان اجرای کامل “قانون خدمات جامع ایثاگران” هستند و تاکید دارند که مجلس باید بر اجرای قوانینی که در حمایت از آن ها وضع کرده است، نظارت کند.

تجمع پرستاران بیمارستان‌های استان اصفهان

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 4484430-300x169.jpg است

روز شنبه ۱ شهریورماه ۱۳۹۹، شماری از پرستاران بیمارستان‌های استان اصفهان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری، خواستار رسیدگی به مطالبات مزدی خود شدند.

این پرستاران مطالبات خود را پرداخت مطالبات مزدی از جمله پرداخت حق کرونا، اصلاح روند تعداد مرخصی استعلاجی در دوره بیماری و ساماندهی تبدیل وضعیت شغلی خود عنوان کردند.

شماری از پرستاران بیمارستان‌های استان اصفهان روز شنبه اول شهریور ماه با اجتماع مقابل استانداری مطالبات معوق خود را از جمله پرداخت حق کرونا، اصلاح روند تعداد مرخصی استعلاجی در دوره بیماری و ساماندهی تبدیل وضعیت شغلی از مسئولان امر خواستار شدند.

آرش نجیمی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این خصوص گفت: “روز دوشنبه هفته گذشته پرستاران و رئیس بیمارستان خورشید اصفهان با رییس دانشگاه و معاون درمان دیدار و گفت‌وگو کردند. در این جلسه قرار شد پرستاران بیمارستان خورشید که از روزهای ابتدای شیوع کرونا به درمان بیماران اختصاص داده شده بود، استراحت کنند اما منظور از مطالبات و اجتماع پرستاران پاداش کرونا بوده است و این موضوع تنها به بیمارستان خورشید و پرستاران این بیمارستان اختصاص ندارد بلکه برای تمامی کادر درمان صدق می‌کند”.

وی افزود: “پاداش کرونا به تخصیص دولت باز می‌گردد که در صورت تامین مالی از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود. براساس دستورالعمل‌ها پاداش پرستاران ناشی از کرونا قابل حساب است”.

مطالبات پرستارانی که در این اجتماع حضور دارند از اسفندماه سال گذشته به آن‌ها تعلق نگرفته است که این مطالبات معوق شامل پرداخت حق کرونا، اصلاح روند تعداد مرخصی استعلاجی در دوره بیماری و ساماندهی تبدیل وضعیت شغلی است.

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی فارابی

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image-122.png است

روزشنبه اول شهریور ماه، کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی فارابی در اعتراض به کاهش چشم گیر دستمزدهایشان دست به تجمع زدند.
کارگران قرارداد مستقیم شرکت پترشیمی فارابی در این خصوص می گویند:در نحوه محاسبه اضافه کاری، نوبت کاری، تعطیل کاری و جمعه کاری آنها تغییراتی به وجود آمده است. آنها افزودند: این تغییرات، موجب کسر از مجموع ریالی دستمزد ماهانه آنها می‌شود و تغییرات در فیش حقوقی مرداد ماه اعمال شده است.

شرکت‌های پیمانکاری انگلی که دولت برای مکیدن خون کارگران به جان آن‌ها انداخته است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن photo_2020-08-22_00-43-59.jpg است

کارگران پیمانی شرکت راه‌آهن از اینکه در چند سال گذشته در استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند، گله دارند و خواستار تغییر وضعیت استخدامی خود به قرارداد مستقیم هستند.

کارگران پیمانی شرکت راه‌آهن در تماس با ایلنا گفتند: از اینکه در چند‌ سال گذشته به صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری مشغول کار هستیم، معترض هستیم و خواستار آن هستیم که وضعیت استخدامی‌مان به قرارداد مستقیم تبدیل شود.

این کارگران مدعی‌اند: پیمانکاران نیروی انسانی در مقام کارفرما هیچ آورده مالی ندارند در عین حال به هیچیک از تعهدات قانونی خود در قبال کارگران تحت مسئولیت خود عمل نمی‌کند.

کارگران پیمانی راه‌آهن در ادامه یاد آور شدند: در اعتراض به این موضوع، آخرین پیگیری‌هایی که از سوی برخی همکاران به صورت مجزا صورت گرفته؛ مربوط به روز پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه می‌شود که همزمان کارگران شرکت «گسترش آهن‌راه» در محدوده محل کار خود و کارگران راه‌آهن ایثارگران در مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع صنفی زدند.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 1570572_101-300x169.jpg است

کارگران پیمانی راه‌آهن همچنین درباره پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی خود گفتند: سال‌هاست برای دریافت مطالبات صنفی خود و همچنین در اعتراض به سیاست‌گذاری‌های مدیران در رابطه با واگذاری بخش عمده‌ای از تأمین نیروی انسانی به شرکت‌های پیمانکاری پیگیری‌های زیادی را انجام داده‌اند که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

به گفته کارگران، طرحی از جانب نمایندگان مجلس نوشته شده و این طرح از دو سال پیش قرار است با تایید شورای نگهبان اجرایی بشود اما شورای نگهبان به دلیل دیده نشدن بار مالی این طرح، آن را رد کرده است.

آنها با اشاره به اینکه در نتیجه حضور پیمانکاران مرتبا حقوق و دستمزدمان با تاخیر پرداخت می‌شود، افزودند: در نتیجه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها دچار مشکلات معیشتی زیادی شده‌ایم و به همین دلیل قصد داریم در صورت ادامه بی‌توجهی مسئولان به حرکت اعتراضی خود ادامه بدهیم.

به گفته آنها، کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی در بخش‌های مختلف راه‌آهن مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها وجود دارد.

کارگران درباره سختی کار خود افزودند: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکار علاوه بر نداشتن امنیت شغلی که ما را از لحاظ روحی دچار آسیب کرده، بسیاری از همکاران ما مبتلا به مشکلات جسمی شده‌اند.

آنها با تاکید بر اینکه کارگران پیمانی بعد از سال‌ها کار در بخش‌های مختلف ریلی از همه مزایای قانونی کار بی‌بهره بوده و از قرارداد‌های موقت خود با پیمانکار خسته شده‌اند، در خاتمه خواستار پاسخگویی مسئولان راه‌آهن کشور درخصوص افزایش مشکلات کارگران این واحد خدماتی شدند.

تجمع کارگران شرکت “گسترش آهن راه” و کارگران “راه آهن ایثارگران”

پنجشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹، شماری از کارگران شرکت “گسترش آهن راه” در محدوده محل کار خود و کارگران “راه آهن ایثارگران” در مقابل ساختمان مجلس، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

کارگران پیمانی شرکت راه ‌آهن در این خصوص گفتند: “از اینکه در چند‌ سال گذشته به صورت پیمانی در استخدام چند شرکت پیمانکاری مشغول کار هستیم، معترض هستیم و خواستار آن هستیم که وضعیت استخدامی‌مان به قرارداد مستقیم تبدیل شود”.

آن ها افزودند: “پیمانکاران نیروی انسانی در مقام کارفرما هیچ آورده مالی ندارند در عین حال به هیچ یک از تعهدات قانونی خود در قبال کارگران تحت مسئولیت خود عمل نمی‌کند”.

کارگران پیمانی راه‌آهن نیز در خصوص پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی خود عنوان کردند: “سال‌هاست برای دریافت مطالبات صنفی و همچنین در اعتراض به سیاستگذاری‌های مدیران در رابطه با واگذاری بخش عمده‌ای از تأمین نیروی انسانی به شرکت‌های پیمانکاری پیگیری‌های زیادی انجام شده که تاکنون به نتیجه نرسیده است”.

به گفته این کارگران؛ طرحی از جانب نمایندگان مجلس نوشته شده و این طرح از دو سال پیش قرار است با تایید شورای نگهبان اجرایی بشود اما شورای نگهبان به دلیل دیده نشدن بار مالی این طرح، آن را رد کرده است.

آن ها با اشاره به اینکه در نتیجه حضور پیمانکاران مرتبا حقوق و دستمزدمان با تاخیر پرداخت می‌شود، افزودند: “در نتیجه پرداخت نشدن به موقع دستمزدها دچار مشکلات معیشتی زیادی شده‌ایم و به همین دلیل قصد داریم در صورت ادامه بی‌توجهی مسئولان به حرکت اعتراضی خود ادامه بدهیم”.

به گفته این کارگران؛ کارگرانی که توسط شرکت‌های واسطه نیروی انسانی در بخش‌های مختلف راه‌آهن مشغول به کار هستند، ثبات شغلی ندارند و هر لحظه امکان بیکاری آنها وجود دارد”

آن ها عنوان کردند: “متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل نبود نظارت بر عملکرد پیمانکار علاوه بر نداشتن امنیت شغلی که ما را از لحاظ روحی دچار آسیب کرده، بسیاری از همکاران ما مبتلا به مشکلات جسمی شده‌اند”.

تجمع کارگران شهرداری یاسوج

روز پنجشنبه، ۳۰ مرداد ۹۹، جمعی از کارگران شهرداری یاسوج، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع کردند.

کارگران معترض با اشاره به تعویق ۹ ماهه در دریافت حقوق و مطالباتشان، گفتند: “در روز استیضاح شهردار با حضور در همین مکان اعتراض کردیم، شهردار شهر یاسوج با حضور در جمع ما وعده داد که اگر چرخ ماشینم را بفروشم مشکلاتتان را حل می‌کنم، چند ماه از وعده شهردار می گذرد و هنوز مشکل ما حل نشده است”.

یکی از کارگران معترض نیز گفت: “هر وقت برای مطالبه حق و حقوق‌مان جلوی شهرداری یا شورای شهر تجمع کردیم یا حرفی زدیم ما را تهدید به اخراج و کسر حقوق کرده‌اند”.

وی افزود: “ما چه گناهی کرده‌ایم که باید ۹ ماه حقوق نگیریم، در تمام این مدت با تمام سختی‌ها، به کارمان ادامه دادیم و حاضر نشدیم حتی یک روز در خدمت رسانی به مردم خللی وارد شود”.

یکی دیگر از این کارگران حاضر در تجمع گفت: “عضو شورای شهر در جواب اعتراض به من گفته که اگر ادامه بدهم ترتیبی می‌دهم که از کار اخراج شوید، کجای قانون آمده است که عضو شورای شهر می‌تواند کسی را که چند سال سابقه کار دارد، به دلیل مطالبه حقوق اخراج کنند”.

خاطرنشان می‌شود که ۹ ماه حقوق کلیه کارگران شهرداری یاسوج پرداخت نشده است.

تجمع کارکنان عوارضی قزوین

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن photo_2020-08-20_11-38-13-300x300.jpg است

روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۹، کارکنان عوارضی قزوین در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در مقابل اداره کل راه و شهرسازی این استان دست به تجمع اعتراضی زدند.

یکی از کارکنان در این خصوص گفت: “چندماهی از عدم پرداخت حقوق و مزایای ما می‌گذرد؛ اما همچنان بلاتکیف هستیم و مسئولان توجه جدی به حل مشکلات ما ندارند.

وی افزود: “با وجود اینکه برای حل مشکلات خود چندین بار در مقابل استانداری، اداره‌کل راهداری و راه و شهرسازی تجمع کردیم؛ اما متاسفانه این تجمع‌ها بی‌نتیجه بوده و مسئولان برای حل مشکلات، توپ را به زمین یکدیگر پاس می‌دهند”.

این کارمند ادامه داد: “با وضعیت اقتصادی و شرایط موجود کرونایی، بی‌انصافی است که با گذشت چند ماه از مشکلات کارکنان عوارضی، این مشکلات هنوز به نتیجه نرسیده است و برای حل آن باید اقدام جدی از سوی مسئولان صورت بگیرد”.

وی عنوان کرد: “نامه نگاری‌های بسیاری به استانداری و ارگان‌های ذی‌ربط انجام شده است؛ اما هیچ کدام از این نامه‌ها نتیجۀ مثبتی را دربرنداشته و تنها به وعده‌های توخالی منتهی شده است”.

نمایندۀ کارکنان عوارضی قزوین نیز در این خصوص گفت: “پیگیر مطالبات خود بودیم و این پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد؛ اما متاسفانه هیچ اقدامی نسبت به تعیین تکلیف کارکنان انجام نشده است”.

وی افزود: “بسیاری از کارکنان عوارضی قزوین، تقریبا هشت ماه بدون حقوق و بیمه در این شرایط سخت اقتصادی و بیماری کرونا هستند و کسی به مشکلات آنها رسیدگی نمی‌‎کند”.

نمایندۀ کارکنان عوارضی قزوین عنوان کرد: “مشکل اساسی کارکنان عوارضی، نداشتن بیمه، حقوق و بلاتکیلفی و بی عدالتی‌های صورت گرفته در حق آنهاست؛ این کارکنان از دی ماه تا اسفندماه سال گذشته و از فروردین ماه سال جاری تا به امروز بلاتکلیف هستند”.

وی ادامه داد: “تعداد کارکنان عوارضی در ابتدا ۶۰ نفر بود که بعد از واگذاری به مجری طرح الکترونیکی کردن با ۱۲ نفر تسویه شد و ۴۸ نفر باقی مانده از نیروها همچنان بلاتکلیفند”.

تجمع کارگران پروژه ان جی ال ۳۱۰۰ شرکت پیمانکاری عمومی ایران

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹، گروهی از کارگران پروژه ان جی ال ۳۱۰۰ شرکت پیمانکاری عمومی ایران (IGC)، در محل این پروژه واقع در دشت عباس دهلران استان ایلام دست به اعتصاب و تجمع زده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع کارگران کنتورسازی قزوین

روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹، شماری از کارگران کنتورسازی قزوین با برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه این کارخانه خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این کارگران اهم مطالبات خود را پرداخت ۲۷ ماه حقوق معوقه خود، بازگشت کارگران اخراجی، معرفی همه کارگران به بیمه بیکاری، پرداخت سنوات و سایر مزایای معوقه خود عنوان کردند.

تجمع جمعی از کارگران نورد ساوه در اعتراض به «حذف عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور»

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image-124.png است

جمعی از کارگران شرکت پروفیل ساوه با حضور و تجمع در مقابل اداره کار این شهرستان نسبت به حذف عناوین مشاغل سخت و زیان‌آور از عناوین شغلی خود اعلام نارضایتی کردند.

یکی از کارگران حاضر در مقابل اداره کار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این خصوص گفت: این کارخانه به دلیل وجود آلودگی‌های محیطی فراوان طبق گزارشات کمیته‌های استانی و علیرغم مخالفت‌های کارفرما جزء مشاغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده است.

اما در سال ۹۷ زمانی که طبق سنوات گذشته کارگران اقدام به مراحل قانونی بازنشستگی کردند متوجه شدند که قانون سختی و زیان‌آوری کار تا پایان سال ۹۲ محاسبه شده است و طبق برگه ضمیمه‌ای که وجود داشت امکان اعتراض را برای کارگران فراهم کرده بود اما اداره کار آن را اعلام نکرده بود و با گذشت زمان اعتراض عملاً دستمان به جایی بند نشد.

اداره تأمین اجتماعی از اجرای حکم بازنشستگی سر باز می‌زند و بسیاری از کارگران این شرکت قربانی اختلاف همیشگی اداره کار و تأمین اجتماعی شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ۲ سال است که تمرکز ما برای کار و زندگی از دست رفته و تنها پیگیر این مشکل هستیم اضافه کرده است: به دیوان عدالت اداری نیز شکایت کرده‌ایم، اما به دلیل بالا بودن هزینه وکالت دیوان قادر به تأمین آن نبوده‌ایم و هیچ دسترسی به پرونده مذکور نداریم.

متأسفانه به دلیل کوتاهی بعضی از کارمندان کمیته کارگری شهرستان و استان حق صدها کارگر در حال ضایع شدن است.

داود میرزائی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه نیز در این خصوص گفت: تجمع صبح دیروز به دلیل عدم تایید مشاغل سخت و زیان آور کارگران شرکت پروفیل ساوه در سال ۹۳ بوده است.

برخی از این کارگران که در سال‌های قبل با این مشکل مواجه شدند بصورت انفرادی اقدام کردند و علیرغم دریافت رای کمیته تجدید نظر استان در خصوص تایید مشاغل سخت و زیان آور آنها، اما تامین اجتماعی از اجرای آن خودداری می‌کند.

از طرفی هم اداره کار رای گروهی کارفرما در سال ۹۷ را که به ضرر کارگران صادر شده بود به آنان ابلاغ نکرد و اخیرا آن را با پست به درب منزل کارگران ارسال کرده بود که همین امر موجب اعتراض شدید کارگران در خصوص نحوه ابلاغ این مصوبه مهم بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *