«یانکی گوهم» و گرایش ضد امپریالیستی در ایران!

سخن روز شماره ۴۳
۹ آذر ۱۳۹۹، ۲۹ نوامبر

در میهن ما از دیرباز مبارزه ی ضد امپریالیستی توسط توده های میلیونی مردم میهن ما پیگیرانه دنبال شده است. شعار «یانکی گو هم» که همه ی ما در شب‌های تاریک بر روی دیوارها در شهرها نوشتیم زیر خطر تعقیب و زندان، بیان این واقعیت است. موضع تاریخی حزب توده ایران در نبرد ضد امپریالیستی یک روز هم تغییر نکرده است و قطع نشده است.
اکنون نیز باید این نبرد میهن دوستانه را با امپریالیسم و مدافعان آن در طبقه های حاکم در ایران با پیگیری دنبال نمود. باید نشان داد که سرشت مبارزه ی ضد امپریالیستی از چه ویژگی‌هایی برخوردار است.
با چنین سیاست انقلابی می‌تواند حزب توده ایران گرایش های ضدامپریالیستی را در ایران و نزد لایه‌های متفاوت مردم تقویت کند و با انحراف ها مبارزه‌ای روشنگرانه- افشاگرانه بعمل آورد. شرایط حاکم بر ایران، بی تردید به طور روزانه تضادی آشتی ناپذیر را میان خلق و امپریالیسم ایجاد می‌کند و می پروراند که میان منافع توده های بزرگ مردم و به ویژه طبقه ی کارگر و زحمتکشان و منافع ارتجاع حاکم و متحدان امپریالیستی آن وجود دارد.
تنها با چنین سیاستی می‌توان ضمن پشتیبانی و تقویت گرایش ضد امپریالیستی نزد توده های زحمتکش و مردم میهن دوست، ازجمله رفقای توده ای، به سد راه سواستفاده ارتجاع از این خواست مردمی و میهن دوستانه زحمتکشان ایران برای ارضای منویات طبقاتی ارتجاعی خود شد.
حزب توده ایران هیچ‌گاه در تنگنای پاسخگویی مستدل و انقلابی در نبرد طبقاتی در کشور نیست. نه شیفته ی گرایش های مثبت و اصلاحات توسط طبقه های حاکم شده است، و نه ابایی داشته است، گام های مثبت و اصلاحی ارتجاع سلطنتی و حاکمان کنونی را با نام بنامد، تعمیق و پیگیری اصلاحات را خواستار شود.
این مبارزه ی روشنگرانه وافشاگرانه ی حزب توده ایران، حزب طبقه ی کارگر ایران، سیاستی اصولی و پیگیر است که ناشی از خواست حزب توده ایران برای تغییر واصلاح به سود مردم و زحمتکشان میهن ما می باشد. حزب توده ایران آنقدر اصلاح طلب است که به خاطر اصلاحات در ایران که آماج نبرد دمکراتیک و روز جنبش توده‌ای و مردم میهن است، برای ایجاد شدن شرایط انقلاب در ایران می کوشد. اصلاح و انقلاب یک روند دیالکتیکی توامان است!
علی خامنه ای در «دیدار روسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی» چند روز پیش، با تأیید برنامه «دخالت در منطقه»‌، سرشت ارتجاعی سیاست خارجی تنش افزا و ماجراجویانه ج ا را باری دیگر عریان نمود. او با زدن دست رد به سینه ی سیاست نزدیکی و همکاری استراتژیک صلح آمیز مورد نظر جمهوری خلق چین که وزیر خارجه آن در سفر تمیز، وزیرخارجه ایران به پکن اخیراً پیشنهاد کرده است، بار دیگر به اثبات رساند که اجرای قریب به چهل ساله اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی در ایران از سر بی اطلاعی نیست که گویا علی خامنه ای به آن اذعان داشته است. او در این «دیدار» با تأیید برنامه «دخالت در منطقه» که با «دخالت امپریالیست ها» در منطقه توجیه شد، باری دیگر به اثبات رساند که پای اقتصاد سیاسی امپریالیستی، تنها پای یک سیاست ضد مردمی و ضد میهنی و ارتجاعی نزد طبقه های حاکم در ایران نیست. ارتجاع حاکم در ایران آماده است با دامن زدن به سیاست تنش زا و تجاوزگرانه ی دخالت امپریالیسم در منطقه پاسخی دهد که امپریالیسم به آن نیاز دارد.
نفی سیاست نزدیکی صلح آمیز که جمهوری خلق چین برای روابط «اقتصادی- نظامی- آمنیتی» به ایران برای ۲۵ سال پیشنهاد نمود که هدف ایجاد شرایط آرامش و تفاهم را در منطقه ی خلیج فارس دنبال می کند، پای دیگر اجرای سیاست خانمان برانداز اجرای برنامه اقتصادی امپریالیستی را تشکیل می‌دهد که با «حکم حکومتی» علی خامنه ای برای نقض غیرقانونی اصل های اقتصادی قانون اساسی ایران ممکن گشته است!
در نوشتاری که در ارزیابی نظر علی خامنه ای در این «دیدار» در دست تهیه است، سرشت موضع ایجاد شرایط تحریک آمیز در منطقه که نتیجه و پیامد سیاست ارتجاع حاکم در ایران است توضیح داده و شکافته خواهد شد. چنین مبارزه‌ای تنها سیاست هوشمندانه ی توده‌ای است برای تقویت گرایش ضد امپریالیستی در ایران و میان توده های میهن دوست از یک سو، و افشای سرشت دروغین سیاست ارتجاع حاکم از سوی دیگر، که می‌خواهد «صورتک» غیرواقعی ای برچهره بزند به امید باور توده ها و توده‌ای ها به موضع ضد امپریالیستی ارتجاع ایران!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *