صلح‏خواهى‏‏‏، مبارزه به سود آزادى‏‏‏ و علیه خطر تجاوز امپریالیسم است! نابودى‏‏ جنبش آزادى‏‏خواهى‏‏، هدف تجاوز نظامى‏‏ امپریالیسم است!

مقاله شماره ٨٩ / ٢٩ (٢٧ شهریور)

واژه راهنما: صلح، آزادى‏‏‏ و استقلال. هدف تجاوز نظامى‏‏‏ به ایران. دفاع ملى‏‏‏ و مبارزه علیه ارتجاع. موضع به ظاهر دفاعى‏- ملى‏ حاکمیت ولایى‏ در خدمت برنامه امپریالیستى‏.

تهدید نظامى‏‏‏ امپریالیسم و ژاندارم منطقه‏اى‏‏‏ آن اسرائیل را باید جدى‏‏‏ گرفت. تهدیدى‏‏‏ که بدون اعمال سیاست ضدمردمى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ حاکمیت ولایى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ علیه مردم میهن ما، نمى‏‏‏توانست از عمق و وسعت کنونى‏‏‏ برخودار بوده و به خطرى‏‏‏ عاجل تبدیل شود.

همانطور که در سرمقاله نامه مردم شماره ٨۵١ تحت عنوان “سلطه طلبى‏‏‏ امپریالیسم، دولت کودتا و مصالح جنبش مردمى‏‏‏” (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1161) بیان شده است، تهدید امپریالیسم علیه میهن ما و علیه سیر و رشد جنبش آزادى‏‏‏خواهى‏‏‏ در ایران، از سنتى‏‏‏ سیاه، سلطه‏گرانه و ضد انسانى‏‏‏ برخوردار است: «تاریخ معاصر تحولات میهن ما از کودتاى‏‏‏ ننگین ٢٨ مرداد که توسط دستگاه‏هاى‏‏‏ جاسوسى‏‏‏ ایالات متحده و دولت بریتانیا سازماندهى‏‏‏ شد تا تاراج منافع نفتى‏‏‏ و گازى‏‏‏ کشور و دخالت مستقیم در شیوه حکومت مدارى‏‏‏ میهن ما در دهه‏هاى‏‏‏ پیش از انقلاب و سپس دخالت‏ها و توطئه‏هاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ درهم کوبیدن و شکست انقلاب بهمن ١٣۵٧، نشانگر این واقعیت روشن است که سیاست‏هاى‏‏‏ مداخله‏جویانه کشورهاى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ به هر بهانه و زیر هر لوایى‏‏‏، همواره به شدت مخرب و بر ضد منافع ملى‏‏‏ میهن ما عمل کرده است و لذا مقابله قاطعانه با این مداخلات بخشى‏‏‏ از وظایف ملى‏‏‏ و دموکراتیک جنبش آزادى‏‏‏خواهانه در ایران است.»

اما عمق و وسعت کنونى‏‏‏ توطئه و تهدید امپریالیستى‏‏‏ و به‏ویژه تدارک اقدام امپریالیستى‏‏‏ براى‏‏‏ تجاوز نظامى‏‏‏ به ایران در شرایط کنونى‏‏‏، از کیفیتى‏‏‏ استثنایى‏‏‏ برخودار شده است. بحران اقتصادى‏‏‏- مالى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ در سطح جهانى‏‏‏ و به‏ویژه در ایالات متحده آمریکا، محافل هار سرمایه‏دارى‏‏‏ این کشور را براى‏‏‏ تحقق بخشیدن به برنامه استراتژیک نظامى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ آن و پاره پاره کردن ایران جهت دست‏یابى‏‏‏ به ثروت‏ها و منابع زیرزمینى‏‏‏، به‏ویژه نفت و گاز آن، آماده براى‏‏‏ ماجراجویى‏‏‏ جدیدى‏‏‏ نموده است.

در مقاله پیش گفته نامه مردم، گوشه‏هایى‏‏‏ از این تدارک امپریالیستى‏‏‏ در منطقه افشا شده است. فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا را باید ارج نهاد. انقلابى‏‏‏ کهنسال که آوا مورآلس، رئیس جمهور بولیوى‏‏‏ او را «پدربزرگ انقلاب» نام نهاده است، پس از چهار سال زمینگیر بودن به علت بیمارى‏‏‏، در اولین حضور خود در مجلس ملى‏‏‏ کوبا خطر تجاوز نظامى‏‏‏ امپریالیسم به ایران و بر پا شدن یک جنگ اتمى‏‏‏ را هشدار داد. هشدار فیدل کاسترو، که به طور مستقیم و با صراحت خطر تجاوز امپریالیستى‏‏‏ و دامن زدن به یک جنگ اتمى‏‏‏ علیه ایران را مورد خطاب قرار مى‏‏‏دهد، نشانه دیگرى‏‏‏ در تائید این خطر و عاجل بودن خطر تجاوز نظامى‏‏‏ به ایران است.

مقاله “سلطه طلبى‏‏‏ امپریالیسم، دولت کودتا و مصالح جنبش مردمى‏‏‏” در نامه مردم به درستى‏‏‏ بر روى‏‏‏ نقش کمکى‏‏‏ محافل داخلى‏‏‏ براى‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏ انگشت مى‏‏‏گذارد و مى‏‏‏نویسد: «سردار سید مسعود جزایرى‏‏‏، معاون فرهنگى‏‏‏ و تبلیغات دفاعى‏‏‏ ستاد کل نیروهاى‏‏‏ مسلح جمهورى‏‏‏ اسلامى‏‏‏ ایران، با اشاره به جنگ روانى‏‏‏ آمریکا از طریق تهدیدهاى‏‏‏ نظامى‏‏‏ اظهار داشت: “در صورتى‏‏‏ که آمریکا مرتکب این اشتباه تاریخى‏‏‏ و بزرگ شود و جنگ را آغاز کند، مدیریت این جنگ با آن نخواهد بود.” جزایرى‏‏‏ افزود: “دوران زدن از طریق حمله هوایى‏‏‏ و فرار کردن، تمام شده است و واکنش ایران به هرگونه تجاوز نظامى‏‏‏ ویرانگر، گسترده و عمیق خواهد بود.” اظهارات جزایرى‏‏‏ در امتداد همان تهدیدات و سخنان ماجراجویانه‏یى‏‏‏ است که احمدى‏‏‏نژاد و خامنه‏اى‏‏‏ ضربه زدن به منافع آمریکا در هر نقطه جهان و در سراسر کره زمین را وعده مى‏‏‏دهند!»

نقش کمکى‏‏‏ محافل داخلى‏‏‏ براى‏‏‏ برنامه امپریالیستى‏‏‏ به چه معناست؟

به این منظور باید کلیه اقدامات محافل سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ حاکم کنونى‏‏‏ در روابط خارجى‏‏‏ آن، صرفنظر از آنکه این اقدامات از روى‏‏‏ قصد و یا از سر نادانى‏‏‏ ارزیابى‏‏‏ شود، مورد توجه و بررسى‏‏‏ افتراقى‏‏‏ قرار گیرد. سیاست ضدمردمى‏ این حاکمیت علیه مردم میهن ما که همچنین از مضمون ضدملى‏ برخوردار بوده و در خدمت تحقق یافتن امیال سلطه‏گرانه امپریالیسم مى‏باشد، موضوع بررسى‏ در این سطور نیست.

این اقدامات کمکى‏‏‏ در دو مرحله و در دو سطح توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ عملى‏‏‏ شده‏ و در اختیار محافل تبلیغاتى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ «جنگ روانى‏‏‏» امپریالیسم علیه ایران گذاشته شده است. هدف این «جنگ روانى‏‏‏» تجهیز افکار عمومى‏‏‏ مردم جهان علیه ایران و علیه “خطر اتمى‏‏‏شدن” آن است.

اظهارات پیگیر احمدى‏‏‏نژاد از روز آغاز دوره نهم ریاست جمهوریش در دفاع از جنایات رژیم هیتلرى‏‏‏ آلمان علیه یهودیان و کوشش براى‏‏‏ انکار و تعدیل جنایت تاریخى‏‏‏ فاشیسم هیتلرى‏‏‏ علیه بشریت و جنایت ضدانسانى‏‏‏ هولوکاست و دیگر اظهارات از این دست که هیچگاه کوچکترین پشتوانه‏اى‏‏‏ در افکار عمومى‏‏‏ مردم میهن ما نداشته و ندارد، را باید مرحله نخست اقدامات کمکى‏‏‏ ارتجاع ولایى‏‏‏ حاکم براى‏‏‏ تحقق یافتن برنامه استراتژیک نظامى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ امپریالیسم آمریکا در پاره پاره کردن و تجزیه ایران به بخش‏هاى‏‏‏ قومى‏‏‏- مذهبى‏‏‏ ارزیابى‏ کرد.

وظیفه این اظهارات نادرست و دروغین، نابود ساختن نهایى‏‏‏ اعتبار والاى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما نزد افکار عمومى‏‏‏ مردم جهان بوده است. بر این بستر، تبلیغات امپریالیستى‏‏‏ توانست ایران را به افکار عمومى‏‏‏ مردم جهان، کشور حامى‏‏‏ “تروریسم” معرفى‏‏‏ کرده و در طول چندین سال با جنگ روانى‏‏‏- تبلیغاتى‏‏‏ خود به بهانه “اتمى‏‏‏شدن” ایران، تدارک تجاوز نظامى‏‏‏ به ایران را ببیند.

مرحله دوم کمک محافل حاکمیت ولایى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ براى‏‏‏ موفقیت استراتژى‏‏‏ نظامى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ امپریالیسم و توجیه ضرورت تجاوز نظامى‏‏‏ به ایران، صرفنظر از انگیزه آن، اظهارات طالبان‏گونه محافل حاکمیت ولایى‏‏‏ مى‏‏‏باشد. پاسخ نظامى‏‏‏ به تجاوز امپریالیستى‏‏‏ در سراسر جهان، که آیت‏الله خامنه‏اى‏‏‏، احمدى‏‏‏نژاد و سرداران ریز و درشت آن‏ها از خود بروز مى‏‏‏دهند، تنها در ظاهر، از موضعى‏‏‏ دفاعى‏‏‏ و میهن‏دوستانه برخودار است. علت این امر عدم تناسب قوا و امکانات نظامى‏‏‏ ایران و امپریالیسم جهانى‏‏‏ نیست.

وجود چنین عدم تناسب قوا را مى‏‏‏توان با تجهیز مردم میهن‏دوست ایران و مردم صلح‏دوست جهان جبران نمود. پاسخ دندان‏شکن مردم میهن ما به تجاوز صدام و اخراج ارتش بیگانه از ایران و آزادى‏‏‏ خرمشهر، همانند مقاومت قهرمانانه مردم ویتنام و کوبا نمونه‏هایى‏‏‏ از این توانایى‏‏‏ خلق‏ها در مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏ و علیه سلطه‏گرى‏‏‏ هستند. واقعى‏‏‏بینى‏‏‏ و مضمون میهن‏دوستانه اظهارات اخیر میرحسین موسوى‏‏‏ علیه تجاوز احتمالى‏‏‏ امپریالیسم از چنین پشتوانه واقعى‏‏‏ و تاریخى‏‏‏ برخوردار است، زمانى‏‏‏ که مى‏‏‏گوید: «همه ما به صورت بى‏‏‏پرده و صریح از منافع ملى‏‏‏ خود دفاع خواهیم کرد.»

صلح، آزادى‏‏‏ و استقلال

موضع میهن‏دوستانه مبارزه علیه خطر تجاوز نظامى‏‏‏ امپریالیسم در مضمون صلح‏خواهانه آن نهفته است.

این مضمون صلح‏خواهانه در تضاد آشتى‏‏‏ناپذیر قرار دارد با مضمون جنگ‏طلبانه به اصطلاح “میهن‏دوستى‏‏‏” حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ که نقش کمکى‏‏‏ و ضدملى‏‏‏ آن براى‏‏‏ توجیه و تحقق یافتن برنامه استراتژیک نظامى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ امپریالیسم، پیش‏تر نشان داده شد.

سرمقاله پیش گفته نامه مردم این موضع مردمى‏‏‏ و میهن‏دوستانه را در خلاصه‏ترین شکل بیان مى‏‏‏دارد: «نیروهاى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموکراتیک میهن ما همواره عنوان کرده‏اند که بهترین راه جلوگیرى‏‏‏ از تجاوز و مداخله‏گرى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏ در میهن، ایجاد یک جنبش صلح همه‏گیر در کشور است.»

با چنین موضعى‏‏‏ است که مى‏‏‏توان بدون کم و کاست اظهارات میرحسین موسوى‏‏‏ را مورد تائید قرار داد که در عین حفظ استقلال عمل جنبش سبز در مبارزه علیه تجاوز احتمالى‏‏‏ و برجسته ساختن تفاوت این واکنش با سیاست حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏، دفاع از «منافع ملى‏‏‏» ایران را سرلوحه وظیفه جنبش سبز اعلام مى‏‏‏کند. او مى‏‏‏گوید: «آنچه مربوط به جنبش سبز است، واکنش به هرگونه تهدیدى‏‏‏ از سوى‏‏‏ بیگانگان، با حفظ حد و مرز با اقتدارگرایان، است. همه ما به صورت بى‏‏‏پرده و صریح از منافع ملى‏‏‏ خود دفاع خواهیم کرد.»

با توجه به سابقه تاریخى‏‏‏ برشمرده شده در سرمقاله نامه مردم است که باید خطر تجاوز نظامى‏‏‏ امپریالیسم را در شرایط کنونى‏‏‏، اقدامى‏‏‏ علیه جنبش آزادى‏‏‏خواهانه و میهن‏دوستانه کنونى‏‏‏ مردم ایران ارزیابى‏‏‏ نمود، که با هدف ممانعت از پیروزى‏‏‏ این جنبش انقلابى‏‏‏ بر ارتجاع داخلى‏‏‏ حاکم تدارک دیده شده است؛ پیروزى‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ که به معناى‏‏‏ پیروزى‏‏‏ و احیاى‏‏‏ آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏ و ملى‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ مى‏‏‏باشد؛ پیروزى‏‏‏ که خار چشم امپریالیسم و ارتجاع داخلى‏‏‏ بوده و هست.

سازماندهى‏‏‏ این دفاع اکنون ضرورتى‏‏‏ بى‏‏‏چون و چرا را تشکیل مى‏‏‏دهد که همان سازماندهى‏‏‏ جنبش صلح‏خواهى‏‏‏ در ایران و خارج از کشور مى‏‏‏باشد.

– این سازماندهى‏‏‏ مى‏‏‏تواند استقلال جنبش صلح‏خواهى‏‏‏ و آزادى‏‏‏خواهى‏‏‏ را در برابر سیاست به ظاهر “میهن‏دوستانه” حاکمیت ولایى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ کنونى‏‏‏ به مردم جهان نشان داده، «حد و مرز با اقتدارگرایان» (موسوى‏) را برجسته ساخته و باد بادبان تبلیغات امپریالیستى‏‏‏ را بگیرد؛

– این جنبش مى‏‏‏تواند با نشان دادن خطر ناشى‏‏‏ از تجاوز نظامى‏‏‏ امپریالیسم و یا ژاندارم منطقه‏اى‏‏‏ آن، محافل نژادپرست حاکمیت اسرائیل، بند به دست و پاى‏‏‏ امپریالیسم و متحدان داخلى‏‏‏ و خارجى‏‏‏ آن بگذارد؛

این جنبش مى‏‏‏تواند براى‏‏‏ پیروزى‏‏‏ جنبش انقلابى‏‏‏ مردم میهن ازجمله از این طریق بکوشد که نشان دهد، که جنگ‏طلبان اسرائیلى‏‏‏ که خواستار برپا کردن یک جنگ اتمى‏‏‏ علیه میهن ما و در منطقه هستند، همان نژادپرستانى‏‏‏ مى‏‏‏باشند که سرزمین‏هاى‏‏‏ فلسطینى‏‏‏ را به “گتوهاى‏‏‏” هیتلرى‏‏‏ تبدیل ساخته‏اند و با پنهان شدن در پشت اظهارات ماجراجویانه احمدى‏‏‏نژادها و … مردم بیگناه فلسطین را “یهودى‏‏‏”وار در پشت دیوارهاى‏‏‏ بتونى‏‏‏ زندانى‏‏‏ کرده و آب و نان را هم بر رویشان بسته‏اند؛

– با چنین موضعى‏‏‏ جنبش صلح‏خواهى‏‏‏ مردم میهن ما خطر ١۶٠ تا ٢٠٠ بمب‏ اتمى‏‏‏ اسرائیل را براى‏‏‏ مردم منطقه و جهان همانقدر افشا مى‏‏‏سازد که امکان تبلیغ دروغین به اصطلاح “دفاع” از فلسطینى‏‏‏ها را از حاکمیت ارتجاعى‏‏‏ ولایت فقیه در ایران سلب و به مردم آزادى‏‏‏خواه و میهن‏دوست ایران تفویض مى‏‏‏کند.

خواست خلع سلاح اتمى‏ اسرائیل و تبدیل منطقه به منطقه بدون سلاح اتمى‏ مى‏تواند یکى‏ از خواست‏هاى‏ افشاگرانه جنبش آزادى‏خواهى‏ و میهن‏دوستانه جنبش صلح‏خواهى‏ مردم ایران باشد.

مواضع صریح میرحسین موسوى‏‏‏ در دفاع از صلح، علیه خطر تجاوز نظامى‏‏‏، درخواست از مردم صلح‏خواه در جهان و کشورهاى‏‏‏ حامى‏‏‏ مردم ایران براى‏‏‏ ممانعت از تجاوز نظامى‏‏‏ به ایران، و انواع دیگر اقدامات تبلیغى‏‏‏ و ترویجى‏‏‏ براى‏‏‏ دفع خطر تجاوز نظامى‏‏‏، اهرم پراهمیت و موثرى‏‏‏ در جهت محدود ساختن این خطر و هم در جهت تامین جو صلح‏خواهى‏‏‏ در کشور و جهان خواهد بود.

حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران که از منافع کل جامعه ایران دفاع مى‏‏‏کند، در سازماندهى‏‏‏ جنبش صلح در ایران و خارج از کشور از مسئولیت ویژه‏اى‏‏‏ برخوردار است. مخالفت با تجاوز و مداخله نظامى‏‏‏ و سازماندهى‏‏‏ ایستادگى‏‏‏ و مقاومت مستقل جنبش مردمى‏‏‏ علیه تجاوز نظامى‏ احتمالى‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏ آن، در انطباق کامل است با مضمون دفاع از آماج‏هاى‏‏‏ مردمى‏‏‏- دموکراتیک و ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما و کوشش براى‏‏‏ احیاى‏‏‏ آن‏ها.