نامه رفیق عاصمی به رفیق خاوری: طرح تنها مسئله ”آزادى ها“ کافی نیست!

سخن روز شماره ۴
۴ آبان ۱۴۰۰، ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱

مقدمه “توده ای ها”

هیئت تحریریه “توده ای ها” تصمیم گرفته است که بعضی از نامه ها، دست نوشته ها و مصاحبه های منتشر نشده از رفیق شادروان عاصمی را به خاطر اهمیت تاریخی آنها به انتشار برساند. به جز تصحیح غلط های املایی هیچ تغییری دیگری در متن اصلی داده نشده است.
“توده ای ها”

*****

۹ مه ۲۰۰۹

رفیق عزیز خاورى

بدنبال صحبت تلفنى ٧ ماه مه، تصمیم گرفتم از انتشار نوشتار آماده شده در شرایط کنونى صرفنظر کنم.

شاید در این بین، نوشتار درباره ”راه توده“ را در ”توده‏اى ها“ مطالعه کرده باشید. بى تفاوت از آنچه میان ما موضوع گفتگو است، مبارزه علیه برنامه ارتجاع براى سازمان سازى و رهبرتراشى براى حزب، برنامه گذشته و حال من هست و به آن عمل خواهم کرد. در تائید برداشت شما، اخیراً هم شواهدى پدید آمده ‏اند که ناگفته نخواهم گذاشت. ازجمله درباره تارنگاشت‏ هاى دیگر. طرح مسائل از دیدگاه و از جایگاه حزب مى توانست نقشى بسیار پراهمیت‏ تر بیابد.

متاسفانه امکان توضیح نکته دومى که به نظر من در میان گذاشتن آن از اهمیت برجسته‏ اى برخوردار است، در صحبت تلفنى پدید نیامد. لذا نکاتى در مورد آن برایتان مى نویسم.

در شرایط کنونى باید مضمون و درونمایه ”جبهه ضددیکتاتورى“ را توسعه داد. هنگامى که میرحسین موسوى نیز مجبور است درباره اصل‏هاى ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى صحبت کرده و آن را به موضوع تبلیغات انتخاباتى خود تبدیل نماید، اعترافى است به ژرفش تضاد اصلى در جامعه. تضادى که حاکمیت سرمایه ‏دارى باوجود یکدست شدنش بعد از انتخاب احمدى نژاد در چهار سال پیش، قادر به حل آن نشده است.

پاسخ حزب به این وضع، مى تواند و به نظر من باید موضعگیرى صریح و روشن درباره وضع اقتصادى کشور باشد. این تنها به معناى برشمردن گرانى، کمبودها، تخریب‏ تولید داخلى، واردات بى رویه و … نیست. نکته اساسى موضع‏گیرى براى دورنماى رشد اقتصادى کشور، راه رشد اقتصادى است. راه رشدى که مسلما بند نخست آن، باید نفى قاطع و صریح و روشن اجراى برنامه امپریالیستى ”خصوصى و آزادسازى اقتصادى“ باشد.

مبارزه خلق ونزوئلا و شخص چاوز در ده سال اخیر، در تائید بى چون و چراى درستى موضع‏ گیرى علیه نسخه نولیبرال سرمایه‏ دارى است، که اکنون و با پیروزى اخیر او در همه ‏پرسى ماه فوریه، سیماى روشن‏تر و دقیق‏تر مى یابد و جهت‏ گیرى سوسیالیستى را با صراحت بیش‏تر با مردم در میان مى گذارد.

طرح تنها مسئله ”آزادى ها“ در چارچوب ”جبهه ضددیکتاتورى“، بازگشت و عقب‏ نشینى از اهداف انقلاب بهمن است، که با اصل‏هاى زیربنایى و اقتصادى خود، راه رشد غیرسرمایه‏ دارى را براى آینده گشوده بود. در میان گذاشتن تنها آماج آزادى به مثابه هدف مبارزات کنونى، بازگرداندن انقلاب به سطح انقلاب بورژوازى است.

فروپاشى کشورهاى سوسیالیستى سابق، از راه طرح همین یک شعار ”ژورنالیستى“ ممکن شد. دستاوردهاى اجتماعى- سوسیالیستى، سطح فرهنگ پیش‏رفته، آموزش، برخوردارى از درمان رایگان، تامین شغل و تامین خدمات در دوران پیرى با همین شعار ”آزادى“ در این کشورها پایمال شد. بازسازى سرمایه ‏دارى در این کشورها، بازگشتى ضدانقلابى بود.

طرح روشن و صریح نکته بالا، نکته پراهمیتى در بروز سرشت انقلابى حزب است. مرز ضرورى را بین حزب و جریان‏هاى بورژوازیى، صرف نظر از فراکسیون‏هاى آن در حاکمیت کنونى و یا در اپوزیسیون راست خارج از کشور، پدید مى آورد. به اتحادهاى اجتماعى، درونمایه مردمى و انقلابى مى دهد. نقش راهبردى حزب را در مبارزه براى آزادى و ترقى اجتماعى برجسته مى سازد. خواست زحمتکشان، خواست طبقه کارگر که از منافع کل اجتماع دفاع مى کند را جایگزین خواست لایه‏ هاى خرده‏ بورژوازى و نیروهاى واپسگرا و همچنین نیروهاى راست در درون و بیرون از کشور مى سازد. این به معناى برافراشتن پرچم حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران بر فراز نبردهاى اجتماعى- طبقاتى خواهد بود.

به نظر نگارنده، یکى از نکته ‏هاى پراهمیتى که مى تواند و باید به موضوع گفتگوى صمیمانه درون حزب تبدیل گردد، این نکته پراهمیت پیش گفته است. آماجى که با ژرفش تضاد اصلى در جامعه، از مبرمیت خاص برخوردار شده است.

رفیق عزیز، شرایط حاکم بر رابطه میان ما، بیست سال است که به پایمال شدن حق نگارنده براى انجام وظایف حزبىش انجامیده. بدون تردید، این نامهربانى و سهل ‏انگارى در برابر حق یک رفیق توده ‏اى، یکى از علل عمده نادرستىها و اشتباه ‏هاى در گذشته بوده است، که مى توانسته پیش نیاید. مى توان گذشته را گذاشت و از آن گذشت، اگر بتوان آینده را در خدمت حفظ منافع و مصالح حزب و حق مسلم هر توده‏اى صادق و دلسوزى سازمان داد، که شرکت در سرنوشت حزب را به‏ مثابه نیاز درونى و انسانى خود حس مى کند و آماده دفاع از آن و مبارزه براى دسترسى به آن مى باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *