تاریخ و دیالکتیک، فهرست منابع، آغاز٢۶

image_pdfimage_print

مقاله شماره ٨٩/٣٠

فهرست منابع کتاب

١- کانت، امانوئل، “پرولئگومئنا”، ۱۹۴۴، ص ۳۸٫

۲- پلخانوف، گ و، “نظریاتى‏‏ درباره تاریخ ماتریالیسم، ۱۹۴۶، ص ۱۶٫

۳- دیدئروت، د، “اندیشه‏هایى‏‏ درباره فلسفه و طبیعت”، ۱۹۴۷، ص ۵۴٫

۵- لنین، و ا، “ماتریالیسم و آمپیروکریتیتیسم” ۱۹۴۷، ص ۵۴٫

۶- لوکاش، جورج، “هگل جوان”، ۱۹۴۸، ص ۳۱۴٫

۷- گل، گ و، “فنومونولوژى‏‏ روح”، ۱۹۴۹، ص ۳۱۴٫

۸- به نقل از لنین، و ا، “بازمانده‏هاى‏‏ فلسفى‏‏”، ۱۹۴۷، ص ۱۴۲٫

۹- هگل، گ و، “علم و لوژیک”، جلد اول ۱۹۴۸، ص ۵۱٫

۱۰ – همانجا ص ۲۲۸٫

۱۱- همانجا ص ۵۲٫

۱۲- هگل، گ و،  “فنومنولوژى‏‏ روح”، جلد اول، ۱۹۴۹، ص ۲۱٫

۱۳- هگل، گ و، “علم لوژیک”، جلد اول، ۱۹۴۸، ص ۵۹٫

۱۴- همانجا ص ۶۳٫

۱۵- همانجا ص ۵۲٫

۱۶- همانجا ص ۵۶٫

۱۷- همانجا ص ۵۶٫

۱۸- هگل، گ و، “فنومونولوژى‏‏ روح”، ۱۹۴۹، ص ۲۳٫

۱۹- همانجا ص ۱۱٫

۲۰- هگل، گ و “علم لوژیک”، جلد اول، ١٩۴٨، ص ۶٧.

۲۱- هگل، گ و، “فنومنولوژى‏‏ روح”، ۱۹۴۹، س ۱۹٫

۲۲- همانجا ص ۲۱٫

۲۳- مارکس، ک، “فقر فلسفه”، ۱۹۳۲، ص ۵۴۲٫

۲۶ – دفاتر سالیانه آلمان- فرانسه، ۱۸۴۴، ص ۷۱٫

۲۷- انگلس ف “آنتى‏‏ دورینگ” ۱۹۴۸ ص ۴۱۳٫

۲۸- همانجا ص ۲۴٫

۲۹- لنین و ا “بازمانده‏هاى‏‏ فلسفى‏‏” ۱۹۴۹ ص ۲۸۶٫

۳۰- همانجا ص ۲۷۶٫

۳۱- همانجا ص ۹۹٫

۳۲- مارکس ک “کاپیتال” جلد سوم ۱۹۴۹ ص ۹۳۷٫

۳۳- مارکس، ک، “کاپیتال” جلد ۱، ص ۹۰٫

۳۴- مارکس، ک، “کاپیتال” جلد ۳، ص ۸۸۲٫

۳۵- همانجا ص ۸۸۲٫

۳۶- انگلس ف “رشد سوسیالیسم” ۱۹۴۵ ص ۷۸٫

۳۷- مارکس، ک، “کاپیتال”، جلد ۱، ۱۹۴۷، ص ۷۸٫

۳۸- مارکس- انگلس، “ایدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏” ۱۹۳۲، ص ۶۳٫

۳۹- مارکس، ک’ “کاپیتال”، جلد ۱، ۱۹۴۷، ص ۸۱٫

۴۰- همانجا ص ۸۸ و جلد ۳ ص ۸۸۰٫

۴۱- همانجا ص ۸۸۴ و ۸۸۵٫

۴۲- مارکس ک “فقر فلسفه” ۱۹۳۲ جلد دوم ص ۵۴۳٫

۴۳، ۴۷ تا ۵۱- لنین، و ا، “بازمانده‏هاى‏‏ فلسفى‏‏” ۱۹۴۹، ص ۸۰، ص ۱۷، ۱۴۵، ۸۹، ۸۹٫

۴۴- مارکس، ک “کاپیتال”، جلد اول، ١٩۴٧، ص ٧۵۴.

۴۵- انگلس، ف، “رشد سوسیالیسم” پیشگفتار.

۴۶- نگاه کن به استالین، ژ، “درباره ماتریالیسم تاریخى‏‏ و دیالکتیکى‏‏” ١٩۴۶، ص ۵

۵۲- انگلس ف “لودویک فویرباخ” ۱۹۴۶ ص ۱۷٫

۵۳- مارکس ک “تئورى‏‏ درباره ارزش اضافه”.

۵۴- لنین و ا “ماتریالیسم و آمپروکریتیتیسم” ۱۹۴۷ ص ۳۵۰٫

۵۵- وبر، م “سوسیالوژى‏‏ مذهبى‏‏” جلد اول، ١٩٣۴، ص ١٩٢

۵۶- لنین، و ا “بازمانده‏هاى‏‏ فلسفى‏‏”، همانجا ص ٨٣

۵٧- انگلس، ف “آنتى‏‏دورینگ”، همانجا ص ٢۵

۵٨- مارکس- انگلس “ایدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏”، همانجا ص ٣١

۵٩- مارکس، ک “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏”، ١٩٠٩، ص ۴١٠

۶۰- انگس ف، آنتى‏‏دورینگ ۱۹۴۸ ص ۴۱۰

۶۱- کلیات م ا “دیالکتیک طبیعت” ۱۹۳۵ ص ۷۱۵٫

۶۲- همانجا ص ۷۰۷٫

۶۳- شاسشاتیس، ف، :درباره قابل شناخت بودن جهان”، ۱۹۴۹، ص ۵۶

۶۴- لنین و ا “بازمانده‏هاى‏‏ فلسفى‏‏ ۱۹۴۹ ص ۱۹۵٫

۶۵- هگل، گ و “علم لوژیک”، جلد ۱، ۱۹۴۶، ص ۲۶٫

۶۶- انگلس ف، “آنتى‏‏ دورینگ”، ۱۹۴۸ ص ۲۴

۶۷- انگلس ف “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏” ۱۹۴۷ ص ۱۵۱٫

۶۸- مارکس ک، “کاپیتال”، جلد ۳، ۱۹۴۹ ص ۸۷٫

۶٩- کلیات م ا، جلد ۱، “خانواده مقدس”، ۱۹۳۲، ص ۸۷٫

۷۰- “مسائل تاریخ اقتصاد” ۱۹۲۰، ص۱۵٫

۷۱- همانجا ص ۱۵٫

۷۲- مارتین آ، “سوسیولوژى‏‏ رنسانس” ۱۹۴۹ ص ۱۵٫

۷۳ تا ۷۸ همانجا ص ۱۶، ۲۳، ۲۱ و ۲۲، ۲۲، ۲۵ و ۳۰، ۲۵٫

۷۹- مارکس ک، “کاپیتال” جلد ۱، ۱۹۴۷، ص۸۸٫

۸۰- مارکس ک “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏” ۱۹۰۹، ص xiv.

۸۱- لنین، و ا، “بازمانده‏هاى‏‏ فلسفى‏‏” ۱۹۴۹ ص ۲۴۸٫

۸۲- انگلس ف “آنتى‏‏دورینگ” ۱۹۴۸ ص ۱۰۷٫

۸۳- “پژوهش مارکسیستى‏‏” انستیتوى‏‏ پژوهش سوسیالیسم علمى‏‏، ۱۹۴۹ ص ۱۰۶٫

۸۴- هگل گ و “عقل در تاریخ” ۱۹۱۷ ص۷٫

۸۵- لنین و ا، “بازمانده‏هاى‏‏ فلسفى‏‏” ص۲۴۹٫

۸۶- کلیات م ا  جلد ۲، :ایدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏” ۱۹۳۲ ص ۱۵٫

۸۷- همانجا ص ۱۴

۸۸- مارکس ک “سرمایه” جلد ۱،۱۹۴۷ص۱۷)

۸۹- انگلس ف “لودویک فویرباخ” ۱۹۴۶ ص ۲۵ و ۴۳٫

۹۰- همانجا ص ۴۱٫

۹۱- پلخانف گ و “نظریاتى‏‏ درباره تاریخ ماتریالیسم” ۱۹۴۶ ص ۲۵٫

۹۲- مارکس ک، “تزهاى‏‏ درباره فویرباخ”، تز سوم ۱۹س۴۶ص ۵۶٫

۹۳- پلخانف، همانجا ص ۷۹٫

۹۴- بلوخ ا “آزادى‏‏ و نظم” ۱۹۴۷ ص۱۵۰٫

۹۵- مارکس ک “کاپیتال” جلد ۱، ۱۹۴۷ ص ۱۵۰٫

۹۶- مارکس ک، “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏” ۱۹۰۹ ص LV.

۹۸- مارکس “کاپیتال” همانجا ص۱۸۷٫

۹۹- همانجا ص ۱۸۶٫

۱۰۰- همانجا ص ۱۸۸٫

۱۰۱- همانجا ص ۱۸۹٫

۱۰۲- همانجا ص ۱۸۹٫

۱۰۳- همانجا ص ۱۸۵٫

۱۰۴- مارکس ک، “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏” ۱۹۰۹ ص xiv .

۱۰۵- مارکس- انگلس “ایدئولوژى‏‏ آلمانی” ۱۹۳۲ جلد ۲ ص ۲۱٫

۱۰۶- لوکاش گ، :هگل جوان” ۱۹۴۸ ص ۴۴۱- ۴۳۹٫

۱۰۷- مارکس ک “سرمایه” جلد اول ۱۹۴۷ ص ۵۳۷٫

۱۰۸- همانجا ص ۵۴۰٫

۱۰۹- همانجا ص ۵۳۹٫

۱۱۰- انگلس ف، “منشاء خانواده، مالکیت شخصى‏‏ و دولت” پیشگفتار نشر اول.

۱۱۱- مارکس ک “فقر فلسفه” ۱۹۳۲ جلد ۲ ص ۳۲٫

۱۱۲- مارکس- انگلس، “ایدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏”، جلد دوم، همانجا ص ۳۲٫

۱۱۳- مارکس، ک، “فقر فلسفه”، همانجا ص ۵۴۹٫

۱۱۴- به نقل از “درباره ماتریالیسم تاریخى‏‏ و دیالکتیکى‏‏” ۱۹۴۶ ص ۲۷٫

۱۱۵- مارکس ک، “درباره انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏” ۱۹۰۹، ص xviii .

۱۱۶- لنین و ا “بازمانده‏هاى‏‏ فلسفى‏‏” ۱۹۴۹ ص ۲۸۵٫

۱۱۷- مارکس ک “تزهاى‏‏ درباره فویرباخ”، تز نهم، ۱۹۴۹ ص۵۴٫

۱۱۸- مئرینگ ف “درباره ماتریالیسم تاریخى‏‏” ۱۹۴۷ ص ۴۴٫

۱۱۹- پلخانوف گ و “درباره برداشت ماتریالیستى‏‏ تاریخ” ۱۹۴۶ ص ۱۰).

۱۲۰- همانجا ص ۱۲٫

۱۲۱- مارکس- انگلس “ایدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏” جلد ۲، ۱۹۳۲، ص ۱۵٫

۱۲۲- لوکاش گ، “هگل جوان” ۱۹۴۸ ص ۶۱۳٫

۱۲۳- مارکس ک “درباره انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏” ۱۹۰۹ ص ۶۱۳٫

۱۲۴- انگلس ف “آنتى‏‏دورینگ” ۱۹۴۹ ص ۱۸۳٫

A124-  کوفلر، ل، “درباره تاریخ جامعه سرمایه‏دارى‏‏” ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹٫

۱۲۵- مارکس ک “هیجدهم برومئر” ۱۹۴۶ ص ۴۰٫

۱۲۶- مارکس انگلس “خانواده مقدس” ۱۹۳۲ جلد اول ص ۳۸۱٫

۱۳۰- مارکس، ک، “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏” ۱۹۰۹، ص.

۱۳۱- مارکس ک، “کاپیتال” جلد ۱، ۱۹۴۹ ص ۱۶۵٫

۱۳۲- لوکاش، گ، “رئالیسم روسى‏‏ در ادبیات جهان”، ۱۹۴۹، ص ۱۶۵٫

۱۳۳- مارکس- انگلس، “مانیفست حزب کمونیست”، ۱۹۴۶، ص ۱۹٫

۱۳۴- اشتین ک فون، “تاریخ جنبش اجتماعى‏‏ در فرانسه” جلد ۱ ص.

۱۳۵- مارکس ک، “کاپیتال” جلد ا ص ۵۱۴٫

۱۳۶- همانجا ص ۲۷۵ و ۱۸۶٫

۱۳۷- مارکس- انگلس “ایدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏” ۱۹۳۲ جلد ۲ ص ۳۲٫

۱۳۸- مارکس و انگلس درباره هنر و مطبوعات، مجموعه‏اى‏‏ از آثار آن‏ها ۱۹۴۸، ص۲۹٫

۱۴۰- انگلس ف “انتى‏‏دورینگ” ۱۹۴۸ ص ۳۶۶٫

۱۴۱- مارکس ک “کاپیتال” جلد ا ۱۹۴۷ ص۶۸۰٫

۱۴۲- انگس، ف، “رشد سوسیالیسم از اتوپى‏‏ به علم”، پیش‏گفتار انتشار به‏زبان انگلیسى‏‏ ۱۹۴۵، ص ۱۵٫

۱۴۳- انگلس ف “آنتى‏‏ دورینگ”، همانجا ص ۳۹۵٫

۱۴۴- مارکس- انگلس “ایدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏ همانجا ص ۲۳۶٫

۱۴۵- مارکس، ک، “کاپیتال”، جلد اول، ۱۰۴۷ ص ۳۳۱٫

۱۴۶- انگلس ف رشد سوسیالیسم ١٩۴۵، ص ۴۶.

۱۴۷- مارکس ک “کاپیتال” جلد ۱ همانجا ص ۵۶۴ و ۵۶۵٫

۱۴۸- همانجا ص ۵۷۸٫

۱۴۹- همانجا ص ۵۷۸٫

۱۵۰- همانجا ص۱۸٫

۱۵۱- مارکس- انگلس، “ایدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏” ۱۹۳۲، جلد دوم، ص ۳۷٫

۱۵۳- به نقل از لوکاش، “هگل جوان” همانجا ص ۳۵۸٫

۱۵۴- انگلس، ف، در “کارل مارکس”، مجموعه‏اى‏‏ از خاطرات و نوشته‏ها ۱۹۴۷، ص ۱۵۰٫

۱۵۵- مارکس- انگلس، “ایدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏”، ۱۹۳۲، جلد دوم، ص ۲۴٫

۱۵۶- مارکس، ک، “کاپیتال”، جلد سوم، ۱۹۴۹، ص ۹۳۶٫

۱۵۷- انگلس ف، “موقعیت طبقه کارگر در انگلستان”.

۱۵۸- مارکس، ک، “کار دستمزدى‏‏ و سرمایه”.

۱۵۹- مارکس ک “در مورد مسئله یهودى‏‏ها”، ۱۹۱۹، ص ۳۳٫

۱۶۰- مارکس، ک، “انتقاد اقتصاد‏ملى‏‏” ۱۹۰۹، ص xiv .

۱۶۱- همانجا ص xv .

۱۶۲- زآلامون، گ G. Salamon، تحت عنوان “مقدمه بر لورنس ف اشتین، تاریخ جنبش اجتماعى‏‏ در فرانسه” ص xxxiv.

۱۶۴- لوکاش، گ، “هگل جوان”، ۱۹۴۸، ص ۳۱۸٫

۱۶۵- مارکس، ک، “کاپیتال” جلد ۱، ۱۹۴۷، پس گفتار در مورد چاپ دوم و مارکس- انگلس “ایدئولوژى‏‏ آلمانى‏‏”، ۱۹۳۲، جلد ۲، ص۱۴٫

۱۶۶- انگلس، ف، “منشاء خانواده، مالکیت خصوصى‏‏ و دولت”، ۱۸۸۴، پیش‏گفتار براى‏‏ چاپ اول.

۱۶۷- انگلس، ف، “جنگ دهقانى‏‏ در آلمان”، ۱۹۴۶، ص ۵٫

۱۶۸- به ۱۶۵ نگاه کن.

۱۶۹- همانجا ص ۵٫

۱۷۰- انگلس، ف، “منشاء خانواده، مالکیت خصوصى‏‏ و دولت”، ۱۹۱۰، ص xv

۱۷۱- مئرینگ، ف|، “افسانه لسینگ” ۱۹۱۹، نطق پیش از چاپ دوم، ص viii.

۱۷۲- وبر، م، “علم به‏مثابه شغل”، رساله درباره تئورى‏‏ جامعه‏شناسى‏‏، ۱۹۴۷، ص ۳٫

۱۷۳- انگلس، ف، “جنگ دهقانى‏‏ در آلمان”، همانجا ص۳۹٫

۱۷۴- همانجا ص ۶۹٫

۱۷۵- لنین، و ا، “بازمانده‏هاى‏‏ فلسفى‏‏”، همانجا ص ۲۸۶٫

۱۷۶- انگلس، به نقل از مویزل Meusel “درباره انقلاب انگلیسى‏‏”، ۱۹۴۹، ص ۳۶٫

۱۷۷- مارکس در تز اول درباره فویرباخ ازجمله مى‏‏نویسد: “انسان باید در پراتیک، حقیقى‏‏ بودن، یعنى‏‏ واقعیت و توانائى‏‏ و ناسوتى‏‏ بودن تفکر خود را اثبات کند. بحث درباره واقعیت یا عدم واقعیتِ تفکرِ جدا از پراتیک، مسئله‏اى‏‏ است صرفاً اسکولاستیک”.

۱۷۸- مارکس، ک “کاپیتال”، جلد ا، ۱۹۴۷، ص ۷۹۱٫

۱۷۹- انگلس، ف، “جنگ دهقانى‏‏ در آلمان”، همانجا ص ۵٫

۱۸۰- هگل، ف، “فنومنولوژى‏‏ روح” ۱۹۴۹، ص۲۱٫

۱۸۱- لئوکه، ج، Of Government 1690، جلد ۲، ص ۵

۱۸۲- اشتین، ل. و.، تاریخ حقوق جنایى‏‏ فرانسه، جلد ۳

۱۸۳- مارکس، ک. “سرمایه”، ۱۹۴۹، جلد ۳، ص ۸۶۷

(تاریخ و دیالکتیک، فهرست منابع، پایان ٢۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.