زنده‏باد نامه مردم (٢) پایمال ساختن ”حقوق ملت“، پیش‏شرط «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ مردم» «مبارزه دائمى‏‏‏ با نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏»، «جبهه اصلى‏‏‏ مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏ نیروهاى‏‏‏ چپ و مترقى‏‏‏» نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ علیه نولیبرالیسم، اجراى‏‏‏ «بدیل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» سیاست ضدمردمى‏‏‏، پیش‏شرط «بده بستان با امپریالیسم»

image_pdfimage_print

مقاله شماره ۴٢/٨٩ (دوم بهمن)

واژه راهنما: حزب توده ایران خواستار مبارزه مستمر علیه نولیبرالیسم و مدافع اقتصاد ملى‏‏ مردم‏گرا. مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏، مبارزه علیه نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏. پیامد پایمال کردن “حقوق ملت”، پیش‏شرط «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ مردم» و «بده بستان با امپریالیسم». “چپ دروغین” و هواداران “سوسیالیسم دموکراتیک” از یک قماش.

سرمقاله پراهمیت نامه مردم شماره ٨۵٩ تحت عنوان «طرح هدفمند کردن یارانه‏ها، اقتصاد نولیبرالى‏‏‏ و مدافعان “شرمگین” احمدى‏‏‏نژاد»، کارپایه سیاسى‏‏‏- تئوریکى‏‏‏ مستدلى‏‏‏ را براى‏‏‏ نبرد «توده‏هاى‏‏‏ مردم در راستاى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ دموکراسى‏‏‏ و تغیرات بنیادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ با سمت‏گیرى‏‏‏ در جهت عدالت اجتماعى‏‏‏» ارایه مى‏‏‏دهد و  کارپایه شرایط نبرد «… جبهه ضددیکتاتورى‏‏‏ علیه سیاست‏هاى‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏ انگلى‏‏‏ترین بخش سرمایه‏دارى‏‏‏ کلان کشور که دولت احمدى‏‏‏نژاد نماینده آن‏ها … و خواهان اجراى‏‏‏ برنامه‏هاى‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏ در اقتصاد کشور است، …» را در شفاف‏ترین شکل برمى‏‏‏شمرد و آن را به مثابه مضمون نبرد آزادیبخش مردم میهن ما در دوران کنونى‏‏‏ علیه امپریالیسم و علیه متحدان داخلى‏‏‏ آن، «قدرت‏هایى‏‏‏ که بر سرمایه‏هاى‏‏‏ انباشته شده از غارت و دزدى‏‏‏ و جنایت خوابیده‏اند و اکنون مى‏‏‏خواهند با تمکین به نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏ در نهایت سازش رژیم با امپریالیسم را غسل دهند» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند.

نگاهى‏‏‏ به فرازهاى‏‏‏ سرمقاله نامه مردم

طرح “هدفمند کردن یارانه‏ها”، سیاستى‏‏‏ «ضدملى‏‏‏»

١- نسخه “هدفمند کردن یارانه‏ها” را سرمقاله سیاستى‏‏‏ «ضدملى‏‏‏» ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند و آن را یکى‏‏‏ از مفاد برنامه “آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏ مى‏‏‏داند که با «آزادسازى‏‏‏ قیمت‏ها» و ارتقاى‏‏‏ آن به سطح قیمت‏ها در “بازار جهانى‏‏‏” همراه و به نابودى‏‏ اقتصاد ملى‏‏ مى‏‏انجامد.

«بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏ها»

٢- مقاله با برجسته ساختن سیاست ضدمردمى‏‏‏ حاکمیت «انگلى‏‏‏ترین بخش‏هاى‏‏‏ سرمایه‏دارى‏‏‏ کلان کشور» که با پایمال نمودن “حقوق ملت” در قانون اساسى‏‏‏ و سرکوبى‏‏‏ سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏- دموکراتیک و سیاسى‏‏‏- طبقاتى‏‏‏ طبقات و لایه‏هاى‏‏‏ اجتماعى‏‏‏، کارگران، روستائیان، زن‏ها، دانشجوها و معلم‏ها و … را دچار «بى‏‏‏پناهى‏‏‏» کرده است. وضعى‏‏‏ که بدون ایجاد شدن آن «دولت احمدى‏‏‏نژاد قادر نمى‏‏‏بود که تصمیمى‏‏‏ چنین تبهکارانه و گستاخانه‏یى‏‏‏ [براى‏‏‏ اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرال هدفمندکردن یارانه‏ها] را به پیش برد» و سیاست «ضدملى‏‏‏» خود را «به مورد اجرا بگذارد.»

«بى‏‏‏پناهى‏‏‏ واقعى‏‏‏» مردم میهن ما ناشى‏‏‏ از چیست؟

٣- سرمقاله «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ واقعى‏‏‏» مردم میهن ما را اما این واقعیت تلخ ارزیابى‏‏‏ مى‏‏‏کند که دشمن امپریالیستى‏‏‏ توانسته است «رسوخ و جا سازى‏‏‏ اندیشه‏هاى‏‏‏ الگوى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏» را « باوجود پیامدهاى‏‏‏ بسیار منفى‏‏‏ آن، در بین بخش بزرگى‏‏‏ از روشنفکران کشور در حکم نوش‏داروى‏‏‏ حلال مشکل‏ها، مخصوصا در کشورهاى‏‏‏ در حال رشد، تبلیغ» کرده و آن را به برخى‏‏‏ از روشنفکران بباوراند.

مبارزه علیه «دیکتاتورى‏‏‏ حاکم» به «برنامه اقتصادى‏‏‏ مردمى‏‏‏» نیازمند است

۴- «مبارزه با دیکتاتورى‏‏‏ حاکم بدون اتحاد قشرهاى‏‏‏ مختلف جامعه مخصوصا سازمان‏دهى‏‏‏ زحمتکشان امکان‏پذیر نیست. [امرى‏‏‏ که] تنها با ارایه برنامه اقتصادى‏‏‏ مردمى‏‏‏ با سمت‏گیرى‏‏‏ بارز به سوى‏‏‏ تحول نیروى‏‏‏ کار و سرمایه تولیدى‏‏‏ ملى‏‏‏ ارزش‏افزا مى‏‏‏توان زحمتکشان و قشرهاى‏‏‏ جامعه را در راستاى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ دموکراسى‏‏‏ و تغییرات بنیادى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏- اجتماعى‏‏‏ بسیج کرد.»

منافع ملى‏‏ و دموکراتیک مردم جدایى‏‏ناپذیرند!

۵- در نکات برجسته شده در بالا، رابطه پراهمیت میان منافع ملى‏‏‏ در نبرد علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏، مبارزه براى‏‏‏ برنامه یک اقتصاد ملى‏‏‏ و دموکراتیک مردم‏گرا و کوشش براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان و از این طریق توسعه پایگاه مردمى‏‏‏ جنبش آزادی‏خواهى‏‏‏ و ضددیکتاتورى‏‏‏ در موجزترین شکل توضیح داده مى‏‏‏شود. در آن جا نشان داده مى‏‏‏شود که مبارزه براى‏‏‏ سازماندهى‏‏‏ زحمتکشان در سازمان‏هاى‏‏‏ صنفى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏، یعنى‏‏‏ تحقق بخشیدن به دستاوردهاى‏‏‏ آزادى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن، تنها مى‏‏‏تواند با اتخاذ مواضع اقتصادى‏‏‏ به سود یک برنامه اقتصادى‏‏‏ دموکراتیک و مردم‏گرا تحقق یابد.

از این روى‏‏‏ باید تصورات ایجاد شده تحت تاثیر تبلیغات دشمن امپریالیستى‏‏‏ را نزد برخى‏‏ها بدور افکند که گویا مى‏‏‏توان با برقرارى‏‏‏ «قانون مقدس “عرصه و تقاضا”ى‏‏‏ “بازار آزاد” (بى‏‏‏نظارت) و کوچک سازى‏‏‏ نقش بخش دولتى‏‏‏ و کاهش آن به حد ایجاد بازار انعطاف‏پذیر، … اقداماتى‏‏‏ از قبیل آزادسازى‏‏‏ قیمت‏ها، سمت‏گیرى‏‏‏ به سوى‏‏‏ بازار آزاد در اختصاص دادن عامل‏هاى‏‏‏ تولید، چوب حراج زدن به دارائى‏‏‏هاى‏‏‏ عمومى‏‏‏ …» به «آزادى‏‏ و دموکراسى‏‏» دست یافت. این تصورات نهایتاً عمیقاً ضدملى‏‏‏ را نباید جایگزین اندیشه‏ برپایى‏‏‏ یک اقتصاد دموکراتیک و ملى‏‏‏ تضمین شده در اصل‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن مردم میهن ما نمود که بیان نبرد انقلابى‏‏‏ مردم میهن ما براى‏‏‏ رهایى‏‏‏ از استبداد ستم‏شاهى‏‏‏ و سیاست نواستعمارى‏‏‏ و استقلال شکن امپریالیسم مى‏باشد.

توهم ناشى‏‏ از تبلیغات امپریالیستى‏‏

۶- سرمقاله پراهمیت نامه مردم (شماره ٨۵٩) در برخورد انتقادى‏‏‏ به آن دسته از «روشنفکران و تحلیل‏گران اقتصادى‏‏‏ کشورمان» که گرفتار توهمات ناشى‏‏‏ از تبلیغات امپریالیستى‏‏‏ هستند، مى‏‏‏نویسد: «شواهد، تائید کننده این واقعیت است که موضع‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ برخى‏‏‏ روشنفکران و تحلیل‏گران اقتصادى‏‏‏ کشورما در مورد سیاست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ دولت احمدى‏‏‏نژاد در این روزها، و موشکافى‏‏‏ این موضع‏گیرى‏‏‏ها، عمق سقوط فکرى‏‏‏ و سیاسى‏‏‏ آنان را نشان مى‏‏‏دهد. در واقع همه طرفداران اقتصاد نولیبرالى‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏ و هیزم شکنان صندوق بین‎المللى‏‏‏ پول در سرتیتر موضع‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ خود این طور مى‏‏‏گویند: ببینید، ما با ماهیت کار احمدى‏‏‏نژاد مخالف نیستیم، آزادسازى‏‏‏ قیمت‏ها، روى‏‏‏آوردن به بازار آزاد، فروش اموال عمومى‏‏‏، اخراج فله‏اى‏‏‏ کارگران همه با برنامه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏ و صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول مطابقت دارد، اما کارى‏‏‏ را که او انجام مى‏‏‏دهد، اینجایش کج و آنجایش لوچ است … و گر نه، با نفس کارهایش مخالفتى‏‏‏ نیست. مخالفت این گروه تحلیل‏گران راست‏گرا و سوسیال دموکرات منش کشورمان در این است که احمدى‏‏‏نژاد همه این کارها را با ریش و تسبیح انجام مى‏‏‏دهد، چون او در عمل به جاى‏‏‏ اینکه در مورد آخرین نسخه‏پیچى‏‏‏هاى‏‏‏ صندوق بین‏المللى‏‏‏ پول و تئورى‏‏‏هاى‏‏‏ پرطمطراق نظریه‏پردازان آن سخنورى‏‏‏ کند، با فحاشى‏‏‏ به سرمایه‏دارى‏‏‏ جهانى‏،‏‏ آن را انجام مى‏‏‏دهد و حتى‏‏‏ پاى‏‏‏ امام زمان را هم به میان مى‏‏‏کشد. … و آخوندها … به عنوان نماینده خدا بر روى‏‏‏ زمین، صیغه عقد بین کلان سرمایه‏داران سپاه پاسداران و کلان سرمایه‏دارى‏‏‏ فاسد بیت ولایت فقیه را با سرمایه بین المللى‏‏‏ جارى‏‏‏ مى‏‏‏سازند. … احمدى‏‏‏نژاد با روش‏هاى‏‏‏ راهزنانه و غارتگرانه …، بزرگ‏ترین تمرکز سرمایه بوروکراتیک توسط نظامیان وابسته به سپاه پاسداران را به وجود آورد. … دولت کودتا، همان‏طور که مورد خواست باطنى‏‏‏ شما نولیبرال‏ها است، مى‏‏‏تواند آخرین روش‏هاى‏‏‏ بهره‏کشى‏‏‏ را در کشور حاکم کند. قراردادهاى‏‏‏ موقت را در عرصه کار و کارگرى‏‏‏ مشاهده کنید[!] … آیا شما لیبرال‏ها نبودید که به عوض افشاى‏‏‏ سیاست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ویرانگرانه و سرمایه‏دارى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد، سیاست‏هاى‏‏‏ او را  – به دروغ –  مترادف سیاست‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ چاوز در ونزوئلا و مورالس در بولیوى‏‏‏ معرفى‏‏‏ کردید؟»

«بازار آزاد (بى‏‏‏نظارت)»، الگوى‏‏‏ رژیم‏هاى‏‏‏ کوتایى‏‏‏ پینوشه در شیلى‏‏‏ و احمدى‏‏‏نژاد در ایران

٧- سرمقاله پراهمیت نامه مردم نشان مى‏‏‏دهد که چگونه سرشت کودتایى‏‏‏ رژیم دست‏نشانده پینوشه و حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ مافیایى‏‏‏ حاکم بر ایران در هم‏خوانى‏‏‏ و هم‏سویى‏‏‏ قرار دارند. «دولت احمدى‏‏‏نژاد و سپاه پاسداران و با یارى‏‏‏ بوروکراسى‏‏‏ فاسد بیت ولایت فقیه، به طور متحد …» سیاست سرکوب خونین مردم را، همانند رژیم کودتایى‏‏‏ پینوشه، به پیش‏شرط «فرو دادن الگوى‏‏‏ نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏ در حلقوم مردم» میهن ما به خدمت گرفته‏اند.

نوکلونیالیسم پیامد نولیبرالیسم

٨- سیاست استعمارگرانه و تجاوزگرى‏‏‏ امپریالیسم نسبت به کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ در دهه‏هاى‏‏‏ اخیر مبتنى‏‏‏ بر «اشاعه و تحمیل نولیبرالیسم و تبلیع مزایاى‏‏‏ “بازار بى‏‏‏نظارت” در دو دهه گذشته، رکن جدید و اصلى‏‏‏ سیاست‏هاى‏‏‏ امپریالیسم بوده است». مبارزه علیه این نبرد طبقاتى‏‏ از بالا، مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏ مى‏‏باشد.

نبرد آزادیبخش ملى‏‏

٩- از این روى‏‏‏ نیز مضمون نبرد آزادیبخش خلق‏ها در شرایط “جهانى‏‏‏سازى‏‏‏” امپریالیستى‏‏‏، مبارزه با این برنامه استعمار و استثمارگرانه امپریالیستى‏‏‏ است که هدف آن نابودى‏‏‏ کامل استقلال اقتصادى‏‏‏ کشورهاى‏‏‏ پیرامونى‏‏‏ و از این طریق برباد رفتن استقلال سیاسى‏‏‏ آن‏ها است.

نابودى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏

١٠- تمرکز سرمایه در دست سپاه پاسداران در خدمت نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏

سرمقاله از ارزیابى‏‏‏ خود این نتیجه‏گیرى‏‏‏ را ارایه مى‏‏‏دهد که «سپاه در مقام بزرگ‏ترین نیروى‏‏‏ مدافع تمرکز سرمایه در کشور، منطقا خواهان اجراى‏‏‏ برنامه نولیبرالى‏‏‏ در اقتصاد کشور است» که به دست محمود احمدى‏‏‏نژاد و حمایت «ولى‏‏‏ فقیه رژیم، على‏‏‏ خامنه‏اى‏‏‏» عملى‏‏‏ مى‏‏‏شود … «بنیادهاى‏‏‏ انگلى‏‏‏، بزرگ‏ترین شرکت‏ها از نظر تمرکز سرمایه در کشور و حتى‏‏‏ در سطح خاورمیانه به حساب مى‏‏‏آیند که بدون کوچ‏ترین پاسخگویى‏‏‏ در زیر نظر خامنه‏اى‏‏‏ قرار دارند … بیت ولى‏‏‏ فقیه یکى‏‏‏ از عظیم‏ترین کانون‏هاى‏‏‏ تمرکز سرمایه‏هاى‏‏‏ کلان کشور نیز بنا به منافع خود، پشتیبان برنامه نولیبرالى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد است. کلان تجار بازار که کانون تمرکز سرمایه عظیم غیرتولیدى‏‏‏ و رانت‏خوارى‏‏‏ است، دشمن آشتى‏‏‏ناپذیر رشد و توسعه تولیدات داخلى‏‏‏‏اند و بنابراین از طرح‏هاى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد، مخصوصاً پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانى‏‏‏، حمایت مى‏‏‏کنند. … دولت احمدى‏‏‏نژاد محصول این سرمایه‏دارى‏‏‏ فاسد است، و این دو عامل در شرایط کنونى‏‏‏، سد راه تغیرات بنیادى‏‏‏ زیربنایى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ و تحول دموکراتیک روبناى‏‏‏ سیاسى‏‏‏ کشورمان‏ اند.»

«تغیرات بنیادى‏‏‏ جامعه» و «گشایش به سمت تغیرات دموکراتیک- ملى‏‏‏»

١١- سرمقاله درباره راه «تغیرات بنیادى‏‏‏ جامعه» و «گشایش به سمت تغیرات دموکراتیک- ملى‏‏‏» چنین به نتیجه‏گیرى‏‏‏ مى‏‏‏پردازد: «تغیرات بنیادى‏‏‏ جامعه ما تنها از طریق درهم شکستن تسلط سیاسى‏‏‏ این قدرت‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ مى‏‏‏تواند ایجاد شود، قدرت‏هایى‏‏‏ که بر سرمایه‏هاى‏‏‏ انباشته شده از غارت و دزدى‏‏‏ و جنایت خوابیده‏اند و اکنون مى‏‏‏خواهند با تمکین به نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏ جهانى‏‏‏، در نهایت سازش رژیم با امپریالیسم را غسل دهند.»

موضع مبارزه‏جویانه حزب توده ایران

١٢- سرمقاله برپایه تحلیل فوق پایبندى‏‏‏ به مضمون نبرد آزادیبخش خلق‏هاى‏‏‏ میهن ما توسط حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را برجسته مى‏‏‏سازد و مى‏‏‏نویسد: «حزب توده ایران مبارزه دائمى‏‏‏ با نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏ در چهارچوب جهانى‏‏‏ شدن را دفاع واقعى‏‏‏ از منافع ملى‏‏‏ کشورمان در مقابل دست اندازى‏‏‏ و تجاوز اقتصادى‏‏‏ امپریالیسم در دو دهه گذشته دانسته است.»

پیشنهاد حزب توده ایران: «بدیل اقتصادى‏‏ مردم‏گرا»

١٣- «بدیل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» آماج مبارزات کنونى‏‏‏

این سرمقاله پراهمیت با تاکید بر وحدت نبرد ضدامپریالیستى‏  -‏‏ در چهارچوب مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیسم –  و مبارزه براى‏‏‏ دموکراسى‏‏‏ و برقرار حق حاکمیت مردم  – در چهارچوب مبارزه براى‏‏‏ «بدیل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا» –  را آماج مبارزات کنونى‏‏ ارزیابى‏‏ کرده و بر این واقعیت پاى‏‏‏مى‏‏‏فشرد که «ما بر این باوریم که با پیروى‏‏‏ از برنامه‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏ نولیبرالى‏‏‏ نمى‏‏‏توان به مصاف احمدى‏‏‏نژاد رفت. در این مبارزه یک بدیل اقتصادى‏‏‏ دیگرى‏‏‏ را بایستى‏‏‏ به عرصه مبارزه آورد، یک بدیل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا که رشد اقتصاد ملى‏‏‏ و منافع تولید کنندگان ملى‏‏‏ در آن لحاظ شده باشد. اقتصادى‏‏‏ که بر پایه استعدادهاى‏‏‏ انسانى‏‏‏، منابع طبیعى‏‏‏ کشورما سازمان‏دهى‏‏‏ شده باشد و زندگى‏‏‏ و کار لایه‏هاى‏‏‏ مختلف زحمتکشان بر پایه تولید ارزش‏افزا تضمین شده باشد. به عبارت دیگر، آن چنان برنامه اقتصادى‏‏‏یى‏‏‏ که منافع و حقوق اقتصادى‏‏‏ و اجتماعى‏‏‏ و دموکراتیک طبقه کارگر و توده زحمتکشان شهرى‏‏‏ و روستائى‏‏‏ مشروط به انگیزه و توان سوداگرى‏‏‏ سرمایه‏داران نباشد.»

“چپ دروغین رادیکال” و هواداران “سوسیالیسم دموکراتیک” از یک قماشند

١۴- سرمقاله نامه مردم در پایان، با اشاره به این واقعیت که همچنان‏که «مروجان اقتصاد نولیبرال ناخواسته به نظریه‏پردازان بى‏‏‏جیره و مواجب بیت ولایت فقیه تبدیل شده‏اند»، شوخى‏‏‏ تلخ دیگرى‏‏‏ را مبنى‏ بر این‏که «برخى‏‏‏ حامیان دروغین “چپ رادیکال” و توجیه‏گر بى‏‏‏پرده رژیم به همراه هواداران “سوسیالیسم دموکراتیک” مورد تائید بى‏‏‏بى‏‏‏سى‏‏‏، با سران موتلفه و مشاوران اقتصادى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد در رابطه با طرح “هدفمند کردن یارانه‏ها” هم‏صدا شده‏اند»، برجسته مى‏سازد. واقعیتى‏‏‏ که «این حقیقت تلخ را بار دیگر به نمایش مى‏‏‏گذارد که بین طرفداران اقتصاد نولیبرالیستى‏‏‏ و نیروهائى‏‏‏ که با صراحت مدافع “اصلاحات اقتصادى‏‏‏” دولت احمدى‏‏‏نژاد هستند، تفاوت ماهوى‏‏‏ وجود ندارد.»

متن سرمقاله نامه مردم شماره ٨۵٩ تحت عنوان طرح “هدفمند کردن یارانه‏ها”، اقتصاد نولیبرالى‏‏ و مدافعان “شرمگین” احمدى‏‏نژاد

http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1267

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.