چند درصد مردم ایران مایلند در نظام سرمایه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند؟

مقاله شماره ١٣٩٠/۱۰  (١١ آبان)  بخش نخست

واژه راهنما: واگن کنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران! پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن کوتاه!

از حق حاکمیت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع کنیم!

پاسخ به پرسش عنوان نوشتار درباره تعداد مخالفان حاکمیت نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که قطعا نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان آن را برپایه همه‏ پرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و یا لااقل در یک نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از گروه‏ها و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مختلف مردم ایران ارایه داد. چنین نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور آلمان در ماه اوت ٢٠١٠ توسط یک موسسه تحقیقات اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شد. ٨٨ درصد شرکت ‏کنندگان در این نظرخواهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اظهار داشته‏ اند که خواستار یک «نظم نوین اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» هستند، زیرا نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قادر نیست «توازن اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرور در جامعه» را ایجاد کند، «از محیط زیست حفاظت» نماید و «نسبت به استفاده بهینه از منابع طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» از خود مسئولیت نشان دهد. تحقیقات مشابهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در بخش جامعه شناسى‏ دانشگاه “ینا”، شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شرق آلمان، در آلمان دموکراتیک سابق انجام شده است، ۴۵ درصد همه آن‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مورد پرسش قرار گرفته‏ اند و ۵٢ درصد افراد زیر سن سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سال از این نظر پشتیبانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کرده‏اند که «سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان را نابود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد.»

نکات بالا از پاراگراف نخست پیش‏گفتار کتاب جدید مارکسیست جوان آلمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، خانم سارا واگن‏ کنشت نقل شد که به منظور احراز دکتراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصاد منتشر کرده است. سارا واگن‏ کنشت که در سال ١٩۶٩ در شهر “ینا” متولد شده است و پدرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارد، پیش‏تر در رشته علوم اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز به احراز عنوان دکترا نایل شده‏ بود. نکاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از تز دکتراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق او درباره علل فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوسیالیسم اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نحوه روند “اشغال از درون” احزاب کمونیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اروپا، در نوشتارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شده‏اند (نگاه شود ازجمله به مقاله شماره ١۶ سال ١٣٨٩: واگن کنشت: فروپاشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوسیالیسم با تسخیر احزاب کمونیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم از درون ممکن شد. http://www.tudeh-iha.com/?p=1236&lang=fa).

واگن‏ کنشت در اثر کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، با پژوهشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موشکافانه و سخت‏گیرانه از شرایط نظام حاکم “نولیبرال” بر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، عمدتاً با توجه به وضع کشور آلمان، نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران افول،‏ در چهارچوب اِعمال برنامه نولیبرال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، قدرت و امکان رشد «بازده و نوآورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» خود را از دست داده است.

پژوهش‏گر، تجزیه و تحلیل درخشان خود از وضع بحرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را بدون ارایه راه خروج از آن و ترسیم نظام سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مورد نظر خود، به پایان نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند. واگن‏کنشت نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که با برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالکیت عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر رشته‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمده تولیدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خدماتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ایجاد مالکیت انحصارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر بخش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از امور اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه که بنا به سرشت خود نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توانند موضوع سودورزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باشند (مانند تولید آب آشامیدنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تامین بهداشت و سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، راه‏ها، زیربناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه و …)، به سود کسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که ارزش‏ها را بوجود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آورند، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان به نظام خلاق و نوآور سوسیالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دست یافت که در آن، کسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صاحبات ثمرات تولید شده خواهند بود که «ارزش‏ها را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏آفریند».

هدف ارایه نکات پیش‏گفته از کتاب سارا واگن‏ کنشت، ارایه ترجمه اثر او و یا انتقال مضامین مطرح شده در نظم مورد نظر او در اثرش به فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست، اگر چه مطالعه دقیق و آموزش از آن را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان و باید قویاً توصیه نمود و امیدوار بود که برگردان فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کتاب در آینده در اختیار فارسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زبانان قرار گیرد.

هدف از این سطور آنست که با تکیه به نکاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که عمدتاً نتایج تحقیقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این پژوهش‏گر زبردست مارکسیست است، کوشش شود، مرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر شرایط اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم بر ایران در ارتباط با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شود، پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فاجعه‏انگیز اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” که با نقض غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که پینوشه‏ ار و فاشیست‏ مابآنه با مهمیز نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شده است، در چهارچوب یک مقاله برشمرده و براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه روز آزادیخواهانه- دموکراتیک و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم نتیجه‏ گیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارایه شود.

پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، حاکمیت نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به “متحد طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به متحد داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع مشترک با سرمایه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل شده است.

تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ذهنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واقعا موجود میان این حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بوروکراتیک- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بزرگ تجارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بقایاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بزرگ زمیندارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نماینده آن، رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با امپریالیسم، تنها در ظاهر، با وحدت طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع آن‏ها هم‏خوانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ندارد. براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه، اتهام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر محافل امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ درباره برنامه‏ریزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به منظور “ترور سفیر عربستان سعودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در آمریکا” توسط افرادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حاکمیت رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در آن به طور سربسته شخص خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را هم در مظان اتهام قرار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد، تنهـا این نکته را به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند که محافل سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اهداف دور پردازانه‏ ترى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را در مورد ایران در سر دارند. سخنان خامنه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کرمانشاه درباره امکان «تغییر نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏»، پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مستقیم است به این تهدید اخیر امپریالیسم آمریکا و اتهام سربسته نسبت به شخص او.

این امر اما به مفهوم نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع مشترک آن‏ها با این‏ها بر سر اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. امپریالیسم خواستار پاره پاره کردن ایران و تبدیل آن به واحدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که قادر به حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود نبوده و اجباراً به نومستعمره‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جدید کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شوند. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که میان ساکنان آن‏ها اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیز برقرار باشد. یوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق، نمونه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از چنین برنامه نواستعمارگرانه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. به مورد اجرا گذاشتن برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران توسط حاکمیت کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را این محافل کافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دانند، همان طور که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سوریه نیز چنین بود و هست. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این دو کشور کافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیست. امپریالیست‏ها همه چیز را مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهند. بر پایه این استدلال است که مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دفاع از منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون وجود پایگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ یک جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ممکن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد!

صرفنظر از آنکه رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ظاهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با شکل سلطنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ساواکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران پیش از انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ ‏ دارا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، ماهیت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هر دو رژیم را باید یک‏سان ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمود. هر دو، نماینده طفیلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هستند که با رشته‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مرعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نامرعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، وابسته به نظام اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، وابسته به “اقتصاد بازار بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت” تحت سلطه سرمایه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشند.

سرکوب آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پایمال نمودن آماج‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما توسط رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از یک‏سو و تبدیل شدن حاکمیت نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مجرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر که همچنین همکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن‏ها با امپریالیسم در یوگسلاوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سابق- هرسگوینا، افغانستان، عراق و … را نیز در برمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گیرد، با این امید واهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همراه بوده است که براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود ادامه حیات را در شرایط نبود پایگاه اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پایدار در کشور، با وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیش‏تر به امپریالیسم تضمین کند.

تمجید نمایندگان صندوق بین‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول از چگونگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران، نشان شدت این وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن از تائید سرمایه‏‏مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بقاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. خواست تائید احترام گذاشتن امپریالیسم به استقلال جمهورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نه خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بلکه خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تامین حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏د ارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکم است. به حراج گذاشتن صنعت نفت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده ایران در بازار بورس سهام و از این طریق پایمال نمودن دستاورد مبارزات ضداستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم میهن ما در سال‏ها بیست و سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این قرن، هدیه خائنانه دیگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این راستا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد!

یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

بدیهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که محافل امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تن به چنین خواستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نخواهند داد. هدف آن‏ها بستن‏ بندهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر دست و پاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. همان طور که اشاره شد، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترین راه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به این هدف استعمارگرانه، تجزیه کشورها به واحدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هرچه کوچک‏تر و در نتیجه‏، ناتوان‏تر براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حفظ استقلال خود و مقاومت در برابر دیکته امپریایستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرالیسم “خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نیز یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تحقق این برنامه از طریق گشودن مرزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پایمال ساختن تمام قوانین حافظ حقوق زحمتکشان و تولیدکنندگان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این کشورها و ایجاد امکان “صلح‏آ میز”(!) برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و کنسرن‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فراملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر سرنوشت مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نمونه به کمک تحمیل ضوابط “سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به آن‏ها.

کوشش نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راستگرا از هر قماش، از سلطنت‏ طلب تا “چپ” پنهان شده در پشت مواضع راست، براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیوند مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طریق طرح “حقوق بشر”، بدون پاسخ به پرسش درباره “حقوق دموکراتیک” همه لایه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زحمتکش و پائینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه (برخوردارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از حق کار، درآمد مکفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از کار شرافتمندانه، برخودارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از سرپناه و مسکن متناسب و همچنین آموزش رایگان، سرپرستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پزشکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بهداشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و …)، تکیه و افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فشار جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به زنان و همزمان مسکوت گذاشتن فشار طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر زنان، برجسته ساختن اختلاف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سرکوب‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام شده علیه خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن ما، بدون تکیه بر ضرورت حفظ وحدت سرزمین مشترک، از این منطق ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به منظور حفظ نظام غارتگر سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود که برباد دهنده استقلال کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تبدیل آن‏ها به زائده اقتصاد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

توطئه اخیر امپریالیسم که با تشکیل به اصطلاح “کمیته براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گذار به دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” سازمان داده شده است، به بازوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مسلح آن نیروها راست و “چپ” پنهان شده در پشت هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست تبدیل شده است که برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت آن‏ها بر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مورد تائید امپریالیسم و در راس آن امپریالیسم آمریکا است. این توطئه در مورد لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بمباران هفت ماهه هواپیماهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سازمان تجاوزگر ناتو و ارسال ماموران امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به مورد اجرا گذاشته شد. اولین تصمیم حاکمیت جدید وابسته به امپریالیسم در لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، کوشش براى‏ تمدید زمان باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماندن نظامیان ناتو در لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و علنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختن حضور مزدوران و ماموران امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این کشور است. در مورد سوریه نیز همین برنامه در شرف تکوین است. توطئه ه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در مورد ایران نیز تدارک دیده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

خانم وزیر امورخارجه آمریکا، در مصاحبه اختصاصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمریکا در روز ٢۶ اکتبر ٢٠١١، با سکوت تائیدآمیز درباره دستگیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و زندانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن موسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و کروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها توسط حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن، به مردم میهن ما نیز توصیه نمود، از امپریالیسم «تقاضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کمک» نمایند! این آن برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست از هر قماش آن را مورد تائید و تاکید قرار مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند. حق حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و تمامیت ارضى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایران، دستخوش تاثیر این امیال و برنامه‏ ها قرار گرفته است. باید هشیار بود. باید خط فاصل میان منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک مردم را با “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” مورد نظر نیروهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ راست لحظه‏ا ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از مد نظر دور نداشت!

سیاست واقعاً ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک است که با احترام گذاشتن به حقوق مردم و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه زحمتکشان تحکیم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یابد. سرشت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ضرورت اِعمال خشونت‏بار سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اجتناب‏ناپذیر مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازد. از این روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که حل مساله ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طریق انتخاب راه رشدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ترقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهانه و علیه برنامه دیکته شده محافل امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بدون حل مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به عبارت دیگر، بدون سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ممکن نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. امرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که به این معناى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متقابل نیز مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد که سرنگونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حل مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، بدون پاسخ به انتخاب راه رشد آینده کشور ممکن نیست.

یا پاسخ دندانشکن به راه رشد نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حل مساله ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با حفظ استقلال اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور، یا وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به امپریالیسم و تبدیل شدن به زائده و بازیچه دست آن! دیالکتیک وحدت حل مساله دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ از سرچشمه این استدلال سیرآب و مستدل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود.

“آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”

واگن کنشت در اثر خود نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد که همین سرنوشت وابستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برده‏وار و سرواژگونه در انتظار وسیع‏ترین ﻻیه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متروپل نیز مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، چنانچه انسان نتواند “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” را جایگزین “سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” کند!

شعار و خواست مشهور روزآ لوکزامبورگ، لنین و همه مدافعال طبقه کارگر و همه زحمتکشان در جهان، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هشدار براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه آگاهانه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “سوسیالیسم” به عنوان تنها جایگزین براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “بربریت” سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به شعار و خواست‏ روز و مبرم انسان امروزه در همه کشورها تبدیل شده است.

شعار پیش گفته لوکزامبورگ در مورد شرایط کنونى‏‏ ایران نیز صدق مى‏‏کند. خط فاصل میان سیاست‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنونى‏‏ و حاکمیت ملى‏‏ در خدمت منافع مردم، خط فاصل است میان سیاست ضدمردمى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ در ایران، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه سیاست ضد منافع کارگران، دهقانان، روشنفکران، جوانان، زنان و مردان میهن‏دوست و خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیر ستم میهن ما، و همچنین ضد منافع سرمایه‏ داران تولید کننده و کسبه و بازارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک و متوسط که بنا به سرشت منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود، داراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تضاد منافع با برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هستند، با سیاست اقتصادى‏‏- اجتماعى‏‏ ترقى‏‏ خواهانه با دورنمایى‏‏ سوسیالیستى‏‏. هدف مبارزات کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مردم، برپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ چنین حاکمیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است!

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه پایمال کننده حق زحمتکشان و طبقه کارگر در ایران، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که همراه است با لغو کلیه قوانین ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و حافظ منافع مردم، به دستور سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ازقبیل صندوق بین‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … انجام مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه “آزادسازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” که پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مخرب آن در سیاست ضدکارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهان و ایران بروز کرده است نیز به دیکته همین سازمان‏ها عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گردد.

ابعاد سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایت فقیه در ایران در برابر چشمان همه قرار داشته و افشاگرانه است. لغو قانون کار تصویب شده پس از پیروزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن ۵٧  — که در تنظیم و تصویب نهایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن سیاست شفاف و صریح جانبدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دفاع از منافع طبقه کارگر توسط حزب توده ایران نقشى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داشته است –، و همچنین لغو قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستجمعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میان کارگران و کارفرمایان (نگاه شود به “اعتصاب کارگران پتروشمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خوزستان” در سایت حزب توده ایران، ١٠ مهر ٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1484 که در آن به حذف قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رسمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در قانون کار اشاره شده است) از طریق تحمیل شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیمانکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انسانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که با توسعه ٨٠ درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت و سفید امضاء و تسهیل شرایط اخراج کارگران همراه است (نگاه شود به “چاقوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جراحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ «اصلاح» قانون کار، زیر گلوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران”، نامه مردم ٨٧٩، ١٨ مهر ٩٠، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1488 که در آن طرفند “قراردادهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ موقت” در چهارچوب “اصلاح” ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون کار مورد بررسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انتقادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و افشاگرانه قرار گرفته است)، تقلیل واقعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستمزدها در شرایط سرکوب سندیکاهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزاد و فعالان آن، از طریق تنظیم دستمزدها بدون توجه به رشد قیمت‏ها و گرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ واقعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، هم‏سان سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قیمت‏ها در بازار داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و خارجى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طریق حذف یارانه‏ها و ….، همگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برنامه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده به دستور صندوق بین‏ المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، بانک جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جلسات سران هفت کشور و دیگر سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است.

پیامد این دستورات بیرون آمده از کشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیش گفته امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است که یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اعضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هیات مدیره شوراهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کار استان تهران را برا آن مى‏دارد در آغاز آبان اعلام کند که «حداقل دستمزد کارگران با نرخ خط فقر به میزان سه برابر فاصله دارد»! و «براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاهش فاصله مزدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کارگران با نرخ خط فقر باید دستمزد کارگر بین ۵٠ تا ۶٠ درصد افزایش یابد»!

طبقه کارگر پایدارترین و میهن‏دوست‏ترین طبقه را در کشور تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و تنها نیروى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیگیر ضامن حفظ استقلال کشور مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، همان طور که در دوران دفع تجاوز حمله نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عراق صدام حسین، که به دستور امپریالیسم عملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شد، یک بار دیگر به اثبات رسید. اکنون نیز منافع طبقه کارگر که از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏کند، محکى‏‏ است عینى‏‏ براى‏‏ تعیین هدف‏هاى‏‏ جنبش مردمى‏‏ در ایران.

نظام حاکم سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ایران با شکل حکومت عتیقه‏ا ى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، قرون وسطى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولایت فقیه، با اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاست نولیبرال و استعمارگرانه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، ضد مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین و به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ویژه ضد کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ترین سیاست اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند که نتایج آن، همان طور که واگن کنشت نیز در کتاب خود آن را درباره زحمتکشان و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متوسط کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد و به اثبات مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رساند، فاجعه‏ بار و جنایتکارانه مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. راه خروج از شرایط حاکم، مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تواند تنها اتخاذ سیاستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … به سود منافع زحمتکشان و لایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پائینى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- میانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جامعه، ازجمله سرمایه‏ داران ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و علیه برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازارآزاد بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نظارت آن ‏باشد. امپریالیسم مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواهد برنامه نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به کمک ترفند فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ایدئولوژیکِ “پسامدرنیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” به مردم کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و همچنین متروپل‏ تحمیل کند.

یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از پایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مبارزه با علم و دستاوردهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در این جوامع مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. کوشش پاپ اعظم کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بندیکت شانزدهم که تا نشستن بر کرسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ولایت فقیه کلیساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاتولیک به عنوان پاپ‏اعظم، رئیس دادگاه انگیزسیون کلیساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاتولیک بود، در اعلام برخورد به “عقلانیت” و با به مبارزه طلبیدن علم و روشنگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که تا حد نفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قانون تکامل داروین نیز پیش مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رود، روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است از برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” که توسعه فقر، گرسنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏حقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “٩٩ درصد” از مردم کشورها، به ‏ویژه زنان را به سود یک در صد باقى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانده دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. پیامدهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که توسط صدها هزار زن و مرد، پیرو وجوان در تظاهرات توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در شهرهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متعدد ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و آسیایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در روزهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اخیر فریاد زده شده است.

“جن‏گیرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”، “چاه چمران” و دیگر ترفندهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مشابه و راه‏ حل‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ماوراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ طبیعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مطرح شده توسط سران رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، در کنار فشار و تبعیض جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در زمینه آموزش، به‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ویژه دانشگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به زنان، باوجود ظاهر متضاد آن با شیوه‏هاى‏‏ معمول در کشورهاى‏‏ متروپل، نیز کوشش‏هایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در راستاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ همین برنامه پسامدرنیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوران افول مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. ممانعت از رشد فرهنگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، علمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و شغلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زنان در جامعه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بیکارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رشدیابنده و سواستفاده ابزارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از زنان، به کمک پرنوگرافیسم و همچنین به کمک خرافات مذهبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رسوم سنتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کوشد «مبارزه با تبعیض جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را صرفاً اقدام‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مانند تفکیک جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» بنمایاند (نگاه شود به “مبارزه خستگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناپذیر زنان علیه تبعیض جنسیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و نابرابرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” نامه مردم شماره ٨٧٩، ١٨ مهر ١٣٩٠ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1487)، همگى‏‏ ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پسامدرن امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

لغو کلیه قوانین ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که حافظ منافع زحمتکشان و بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متوسط و کوچک سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد، همان طور که اشاره شد، یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمده‏ترین بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستورات سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از قبیل صندوق‎ بین‏المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پول، سازمان تجارت جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و … را تشکیل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. از این طریق راه برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حاکمیت سرمایه کلان کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متحدان داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن ‏و نابودى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ رقم زده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود. چنین وضعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را اکنون مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏توان در اتحادیه اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ملاحظه نمود. با تصویب قرارداد معروف به “ماستریش”، «امپریالیسم آلمان به هدف تاریخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به بازار مطمئن و تضمین شده براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صدور کالاهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود دست یافت [هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در دو جنگ جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نتوانست به آن دست یابد]. بازارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که به بزرگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بازار در قرن‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نوزده و بیست تاریخ اروپایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در اختیار ایالات متحده آمریکا در قاره آمریکا است. گردش آزاد کالا و سرمایه، در کنار پول واحد (یورو)، همه ابزارهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دفاعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را که به کمک آن‏ها کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کوچک و ضعیف‏تر قادر به مقاومت در برابر فشار اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشور قدرتمندتر در اختیار داشتند، از دستشان خارج نمود.» (کلاوس واگنر، “سومین بحران بزرگ” ١۴ اکتبر ٢٠١١، uz)

در کوتاه‏ترین مدت پس از امضاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرارداد ماستریش، کشور آلمان به کشورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ با بالاترین صادرات در جهان و به کشور اول صادر کننده کالا در جهان تبدیل شد که پس از سه سال جاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود را به ج خ چین داد!

اگر حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و رژیم ولایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن در ایران فعالیت سندیکاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آزاد و مستقل کارگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و اعتصاب را غیرقانونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اعلام، و رهبران کارگران را به زندان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اندازد، در کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ متروپل مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کوشند با خریدن رهبران کارگران، با کشاندن آن‏ها به مرداب ارتشاء و فحشاء، با تبدیل نمودن آن‏ها به عناصر “سوسیال دموکرات” از نوع شرودر، بلر و دیگران، نقش مبارزه‏جویانه طبقه کارگر را نابود سازند، به امید آنکه حاکمیت سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساخته و به اصطلاح بتوانند پایان  تاریخ را اعلام کنند.

وظیفه حفظ نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وابسته و گویا ابدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ساختن آن در ایران را عمال ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم نیز دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند. سخنان یکى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از عمال ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبلیغات امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، علیرضا نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده، در تلویزیون صداى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آمریکا ٢١ اکتبر ٢٠١١ در این مورد نمونه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وار است. او با خرسندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سرور تجاوز ناتو به لیبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و قتل معمر قذافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را نشان پایان دادن به دوران برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اصل بین‏ المللى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ احترام به حق حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشورها توسط امپریالیسم اعلام نمود و آن را «اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که به گذشته تعلق داشته است»! وانمود ساخت. این اظهارات که برملا شدن ماهیت ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این عمال و افشاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ناخواسته سیاست تجاوزگرانه امپریالیسم است، در عین حال، بیان هدف‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دوباره دوران استعمار کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پیرامونى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جهان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

در قرون حاکمیت بلامنازع استعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “جهان سوم”، ارسال کشتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توپدار و تفنگداران و مزدوران مسلح براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تسخیر سرزمین‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خلق‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دیگر در افریقا، آسیا، آمریکاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لاتین و …، همین هدف، یعنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پایمال کردن حق تعیین سرنوشت خلق‏ها را در همه قاره‏ها دنبال مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نمود. پانصد سال پیش، کشیشان کلیساى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کاتولیک، با همین هدف نسل بومیان کشورهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بسیارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را با کمک نظامیان آدمکش و تحت عنوان “مسیحى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردن” آن‏ها، برانداختند. اکنون نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده‏ها کف بر لب آورده  همین هدف را به عنوان صدور “حقوق بشر” آمریکایى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏  از تریبون رسانه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وعده مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهند و با آن مردم میهن ما را تهدید مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کنند!

پروفسور جرج فولبرایت، مارکسیست آلمانى‏ به مناسبت قتل معمر قذافى‏ که قند در دل نورى‏زاده ها و ارابانش آب کرده است، در نوشتار کوتاهى‏ تحت عنوان “سلطه” (Durchgrief) منتشر کرده است (UZ، ارگان مرکزى‏ حزب کمونیست آلمان) که مساله نقض حق حاکمیت ملى‏ و برقرارى‏ نظم “پدرخواندگى‏” را در “نظم نوین امپریالیستى‏” مورد بررسى‏ قرار مى‏دهد. در متن، جمله «ما همه شما را به چنگ خواهیم آورد» به کار برده شده است که مى‏توان آن را “زیرعنوان” مناسبى‏ براى‏ نوشتار دانست که برق موذیانه مضمون آن، از چشمان ریز نورى‏ زاده در زمان تعریف از قتل قذافى‏ نیز بیرون مى‏زد.

فولبرایت پس از برشمردن موارد تاریخى‏ این “سلطه” از “چائوچسکو”ها تا صدام، میلوسویچ، و تیرباران بن دلادن «که زنده در کاخ سفید به نمایش گذاشته شد» و …، که مى‏توان آن را با قتل نامردانه “لومومبا”، “چه گوارا” و دیگران نیز تکمیل نمود، مى‏نویسد آن ها با انتشار سر خونین قذافى‏ در رسانه‏ها که انتشار آن عمدى‏ و برنامه ریزى‏ شده بود، هدفى‏ داشتند و مى‏خواستند پیامى‏ را با آن به گوش همه برسانند! «وظیفه نمایشى‏ Showdown  که براى‏ انتشار چگونگى‏ قتل ارایه شد، بیان این سمبل بود که دوران جدیدى‏ آغاز شده است. این آغازى‏ است خونین، این امضاى‏ خونین را به عنوان “سمبل” به خاطر بسپارید!

سلاخى‏ شده ها … تنها یک نقطه مشترک داشتند: همگى‏ مخالف آن چیزى‏ بودند که به آن “غرب” اطلاق مى‏شود. نوکرانش، که ابدا کمى‏ هم بهتر نیستند [سعودى‏ ها و …!]، مورد محبت قرار مى‏گیرند. براى‏ بقیه این پیام است: “ما همه شما را به چنگ خواهیم آورد!” اگر دستگیرى‏ میلوسیویچ رنگ و روى‏ “مدنى‏” داشت، … در جریان تجاوز ناتو به لیبى‏ از هر ظاهر قانونى‏ نیز آگاهانه صرفنظر شد. به جاى‏ آن ابزار تجاوزگرانه عریان سیاست استعمارى‏ به خدمت گرفته شد.

“ما همه شما را به چنگ خواهیم آورد!” داراى‏ دو معنا است. یکى‏ اینکه همه خیر، در جده اتفاقى‏ نخواهد افتاد. دیگرى‏ اما به معنایى‏ که باوجود این، “همه” را در بر مى‏گیرد. همه آن‏هایى‏ که هنوز “دیکتاتور” هم نشده اند، اما در چهارچوب “نظم نوین جهانى‏” نمى‏گنجند. حتى‏ یک فرد اپوزیسیون ساده. همه باید چنین بیاموزند: “قدرتى‏ وجود دارد که مافوق همه اصل هاى‏ حاکمیت ملى‏ و حقوق فردى‏ مى‏باشد. این نیرو مى‏تواند هر زمان و هر جا که بخواهد، سلطه خود را برقرار کند. لذا، توصیه مى‏شود، رفتار مناسب از خود نشان دهید!”

این روزها بسیار از “سلطه” صحبت به میان آورده مى‏شود. خانم صدراعظم [آنجلا مرکل در آلمان] مى‏خواهد آن را علیه دولت هاى‏ اروپایى‏ به کار گیرد که ضعیف هستند. “ترویاى‏ دولتى‏” [برنامه جاسوسى‏ کمپوترهاى‏ مردم که وزارت داخله آلمان مورد استفاده غیرقانونى‏ قرار داده و افشا شده است!] که سلطه بر هر فرد دلخواه را به مورد اجرا گذاشته است. این همان برنامه “Big Brother” [پدرخوانده] در سطوح مختلف است. سلاخى‏ افراد در کشورهاى‏ پیرامونى‏ نیز همین برقرارى‏ “سلطه” است که حتى‏ در قرن نوزدهم نیز به این صورت توسط امپریالیسم اعمال نمى‏شد.»

سخنان پیش گفته وزیر امور خارجه آمریکا، هیلارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کلینتون در مصاحبه‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اختصاصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خود در ٢۶ اکتبر که در آن در شرایط زندانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بودن و حضور نداشتن رهبران شناخته شده “جنبش سبز”، موسوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها و کروبى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، به مردم ایران توصیه کرد، از آمریکا «براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تغییر در ایران درخواست کمک» نمایند، در واقع سندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را افشا نمود که تنها ۴ روز پیش نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده از همین رسانه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خبر آن را اعلام داشته بود. از “پدرخوانده” تقاضا کنید!

توطئه نقض حق حاکمیت ملى‏ مردم میهن ما از طریق دست و پا کردن “کمیته‏ اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” معلوم‏ الحال و گوش به فرمان با هدف سازمان دادن دخالت نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که در بسته‏بندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ “دوستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” و “دلسوزى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏” ارایه و خواستار وضع “پرواز ممنوع” مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شود، هدفى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ جز برقرارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیطره نواستعمارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیسم را بر ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ پاره پاره دنبال نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏کند. صراحت بیان امپریالیسم و عمال ایرانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آن از قماش نورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏زاده‏ها هشدارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است جدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میهن دوستان. باید پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شکن به این “توصیه” بى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرمانه از این طریق داد که میان خط و مرز ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مبارزات در پیش و برنامه امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متحدان رنگارنگ آن فاصله‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ روشن و شفاف برقرار ساخت.

برنامه خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اجرا شده در ایران، همان‏طور که پیش‏تر نیز اشاره شد، حتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ صنایع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شده نفت را هم مصون نداشته است. با این اقدام ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، رژیم خائن به منافع ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و مردم، برنامه‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ را به مورد اجرا مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏گذارد که از کشوى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میز سازمان‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیرون آمده است. وظیفه این خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها، ایجاد زمینه اشتغال براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بیکاران نمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد. این نکته را واگن‏ کنشت در اثر خود در مورد کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان نیز به روشنى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نشان مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دهد. هدف از اجراى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این برنامه، ایجاد امکان خریدن بخش‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سودده شرکت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ عمومى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و متعلق به مردم توسط سرمایه مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگر است. سرمایه‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ این شرکت‏ها با مالیات شهرنشین‏ها به منظور ارایه خدمات شهرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و پاسخگویى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نیازهاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اولیه انسان‏ها تامین شده اند. این خصوصى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏ مالى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سوداگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ که بارشدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏درصدى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به امکان غارت و زمینه براى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دستیابى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به سود نیاز دارد، طعمه و فیله‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ لذیذى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *