«اقتصاد مقاومتی»، شـعاری تـوخـالـی!

image_pdfimage_print

مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٠ (۴ شهریور)

واژه راهنما: مذاکرات پنهان از مردم و برباد رفتن حق حاکمیت ملی. دفاع از حق حضور و فعالیت آزاد و علنی احزاب سیاسی- طبقاتی، در راس آن حزب طبقه کارگر، محک سرشت ضدامپریالیستی و دموکراتیک هر جریان میهن دوست می باشد.

ماه ها از زمانی که پنهان از مردم میهن ما حاکمیت سرمایه داری مافیایی سرگرم مذاکره با امپریالیسم است، می گذرد. مذاکراتی که با ”کد“ مساله ”اتمی“، اما به امید دریافت موافقت و تضمین از امپریالیست ها برای بقای حاکمیت پشت کرده به مردم، در جریان است!

نیـاز حاکمیت سرمایه داری برای پنهان نمودن این مذاکرات از مردم میهن ما، سرشت ضدمردمی و ضدملی آن را افشا می سازد.

خواست امپریالیست ها برای پنهان باقی ماندن مضمون صحبت ها، قابل درک است. آن ها، برخلاف ادعاهای پرطمطراقشان که گویا خواستار حفظ ”حقوق بشر“ در ایران هستند، در صدد دست یابی به اهداف استراتژیک خود و منافع اقتصادی ای در ایرانند که موافقت با نمونه هایی از آن ها را خامنه ای در نطق های خود بیان کرده است: موافقت با سرمایه گذاری نامحدود و پایه گذاری شرکت های سرمایه ای با صد در صد سرمایه خارجی، خریدن بلاشرط زمین، و حتی آن طور که برملا شد، «واگذاری زمین های کشاورزی به قطر» که در آن افتتاح فرودگاه نیز مجاز شناخته شده است (ن ک ”به مذاکره مخفی از مردم با امپریالیسم پایان دهید!“ http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/1806).

بر این پایه است که خواست امپریالیست ها برای مذاکره پنهان از مردم میهن ما، حاکمان اصلی ایران، قابل شناخت و درک و در هماهنگی با سرشت تجاوزگر و نواستعماری آن ها می باشد.

 

اما آیا حاکمیت استبدادی جمهوری اسلامی می تواند جز بهانه های صوری و دروغین، علت دیگری برای خواست خود برای مذاکره پنهان از حاکمان اصلی و واقعی میهن ایرانی ها، با امپریالیست ها بیان کند؟ واقعیت آنست که این حاکمیت ضدمردمی، حتی یک بار نیز علت ضرورت چنین مذاکرات پنهان از مردم را توجیه نکرده است. در هیچ نماز جمعه که در آن حتی تا مرز مکروه اعلام کردن خوردن گوشت مرغ نیز پـُر می گویند، امامان جمعه کلمه ای درباره تفهیم ضرورت مذاکره پنهان از مردم با امپریالیسم بر زبان نبرده اند، چه رسد به شخص خامنه ای!

بیگانه بودن، ”غیرخودی“ بودن مردم میهن ما برای حاکمیت سرمایه داری مافیایی و رژیم ولایی- امنیتی استبدادی آن، نامحرم بودن ٧۵ میلیون ایرانی از با خبر شدن از مضمون مذاکرات پنهانی با امپریالیسم می تواند تنها و تنها یک دلیل داشته باشد و آن آنست که در این مذاکرات حق حاکمیت ملی ایران از این طریق در معرض دستبرد امپریالیست ها قرار داده می شود که حاکمیت سرمایه داری برای حفظ خود، منافع ملی مردم ایران را گام به گام قربانی می کند! پایان چنین راهی نه تنها برقراری ”رژیم کاپیتولاسیون“، بلکه تبدیل ایران به نومستعمره امپریالیست ها خواهد بود.

«اقتصاد مقاومتی» که خامنه ای زیر فشار تنگنای بده و بستان در مذاکرات پنهان از مردم مطرح می کند، نشان مقاومت و بیان سرشت ملی موضع حاکمیت سرمایه داری مافیایی نمی باشد که گویا می خواهد اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی را متوقف ساخته و به سیاست اقتصادی ملی و در خدمت منافع مردم میهن ما روآورد. اگر هدف چنین می بود، می بایستی در ابتدا دسترسی مردم را به محتوای این مذاکرات ممکن می ساخت. باید با آن ها در میان می گذارد که هدف امپریالیست ها از این مذاکرات چیست و تضاد آن با منافع مردم کدامست! باید اعتراف می کرد که بر سر چه نکاتی تاکنون با امپریالیست ها به توافق رسیده اند و چرا چنین توافقی حافظ منافع ملی ایران و مردم آن می باشد؟

اما نه مضمون و محتوای این مذاکرات و نه هدف هایی که حاکمیت استبدادی سرمایه داری در این مذاکرات پنهان از مردم دنبال می کند، با منافع ملی مردم میهن ما همخوانی دارد. این است آن واقعیتی که باید همواره به آن اندیشید و هر سخنی و ادعایی که رژیم ولایی و نمایندگانش مطرح می کنند را با محک آن سنجید. ازجمله شعار توخالی «اقتصاد مقاومتی» که خامنه ای مطرح ساخته است.

همه نیروهای میهن دوست و در مرکز آن طبقه کارگر و حزب آن در شرایط تشدید تجاوزگری و جنگ طلبی  کنونی امپریالیست ها، مبارزه ضدامپریالیستی را صحنه جدایی ناپذیر از مبارزه ضددیکتاتوری مردم میهن ما ارزیابی کرده و همان طور که در گذشته نیز به آن پایبند بوده است، لحظه ای در انجام وظیفه در زمینه نبرد ضدامپریالیستی و دفاع از منافع و حاکمیت ملی کوتاهی نخواهد نمود. اما تردیدی نباید در آن داشت که پیروزی در نبرد ملی و ضد امپریالیستی، مبارزه برای دفع خطر تبدیل شدن ایران به نومستعمره سرمایه مالی جهانی امپریالیستی، از دالان مبارزه انقلابی برای برطرف ساختن نظام دیکتاتوری ولایی- امنیتی می گذرد، زیرا وجود و عملکرد این نظام ضدمردمی، پیش شرط پیروزی ارتجاع جهانی و داخلی می باشد.

اشکال پوشیده و علنی، ”مسالمت آمیز“ و ”غیرمسالمت آمیز“، تجاوز علنی نظامی و ”منطقه پرواز ممنوع“ و یا تجاوز پوشیده نظامی از نوع کنونی آن در سوریه تنها زمانی می تواند مورد بهره برداری امپریالیسم و عاملان آن قرار گیرد و با موفقیت قرین باشد که شرایط خفقان کنونی بر کشور حاکم، زندان ها انباشته از مبارزان و حقوق قانونی و دموکراتیک مردم توسط حاکمیت سرمایه داری پایمال می شود.

 

بدون شرکت دموکراتیک مردم میهن انقلابی در مبارزه علیه تجاوز نظامی علنی و پوشیده امپریالیسم و عاملان آن، موفقیت در نبرد ضدامپریالیستی ناممکن است. از این روی خواست حضور قانونی و فعالیت آزاد احزاب طبقاتی و سازمان های دموکراتیک، در راس آن حزب طبقه کارگر، پیش شرط ایجاد شدن شرایط دفاع ملی و پیروزی در نبرد ضدامپریالیستی، ازجمله در صحنه اقتصادی می باشد. دفاع علنی و قاطعانه از این خواست، محک شناخت سرشت مردمی و ملی هر جریان سیاسی میهن دوست است.

رژیم ولایی- امنیتی روی برگردانده از مردم میهن ما که ازجمله با سرکوب هر حرکت دموکراتیک مردم و کشتار ”سرد“ زندانیان سیاسی، ازجمله رهبران مردم در بازادشتگاه های مرگ تدریجی اوین و خانه های به زندان بدل نموده آن ها، راه مقاومت دموکراتیک مردم را برای مقابله با امپریالیسم و تجاوزگری آن بسته است. این سیاست ضدمردمی، سیاستی است ضدملی و این حاکمیت را به متحد طبیعی امپریالیسم بدل نموده است. از این روی است که دفاع ملی از دالان مبارزه انقلابی ضددیکتاتوری علیه رژیم حاکم می گذرد.

 

باید به این منظور هر چه سریع تر و با تجهیز وسیع ترین طبقه ها و لایه های میهن دوست و در مرکز آن طبقه کارگر ایران، نبرد آزادیبخش دموکراتیک و ملی را علیه دیکتاتوری و برای دفاع از منافع ملی و حق حاکمیت مردم ایران سازمان داد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.