احیای فعالیت مبارزه جویانه جنبش دهقانی وظیفه مبرم روز!

مقاله شماره: ١٣٩١ / ۴۴ (٧ اسفند)

واژه راهنما: حل مساله نهایی زمین. جنبش مبارزه جوی دهقانی.

در برنامه نوین حزب توده ایران برای تصویب در ششمین کنگره حزب، حل نهایی مساله زمین در ایران یکی از خواست های مرکزی است. این خواست با توجه به شرایط اسفبار زندگی دهقانان ایران از یک سو و وضع تولید کشاورزی در حال نابودی در کشور از سوی دیگر، می تواند نقشی تعیین کننده در تحولات بنیادین آینده کشور ایفا سازد.

از این روی است که در مقاله ”مسئله زمین، زندگی دهقانان و برنامه اقتصادی رژیم ولایت فقیه“ در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩١۴، ٢٢ بهمن ١٣٩١ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1863) با اشاره به «سیاست های ضد مردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه در بخش کشاورزی» و با ارایه آمار و گزارش ها نشان داده می شود که «دهقانان میهن ما در چنگال فقر و عقب ماندگی گرفتارند. پس از سه دهه پس از انقلاب بهمن، معضل زمین همچنان گلوی روستائیان کشور را می فشارد.» از این روی ارگان مرکزی حزب بر نکته پراهمیت «حمایت بی دریغ از حقوق دهقانان و مبارزه خستگی ناپذیر برای زنده کردن جنبش دهقانی» انگشت گذاشته و آن را به عنوان وظیفه مبرم مبارزان توده ای اعلام می کند.

نکات متعددی از نابسامانی ها را مقاله نامه مردم با ارایه داده ها و گزارش ها مورد بررسی قرار می دهد. ازجمله مساله «مهاجرت روستائیان به شهر»، «کاهش سطح تولید کشاورزی»، بحران ناشی از پرداخت نشدن «مطالبات کشاورزان» و …. مقاله به کمک داده ها نشان می دهد که این نابسامانی ها پیامد «سیاست های مخربِ» اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی توسط حاکمیت سرمایه داری در ایران می باشد. برای نمونه اجرای دستور صندوق بین المللی پول برای حذف سوبسیدها، که با «تورم ٣۵ درصدی» قیمت تولیدات کشاورزی (خبرگزاری ایسنا، ۵ بهمن ماه ٩١) همراه بوده است، موجب این وضع فاجعه بار برای کشاورزان شده است که «خرید تضمینیِ» تولیدِ دهقانی که قیمت فراورده های آن یک سال پیش از طرف دولت اعلام شده بود، به ضد خود تبدیل گشته و برای دهقانان با تشدید فقر همراه بوده است. حتی خبرگزاری ایسنا خود را مجبور دیده است از «ناکارآمدی این بازوی حمایتی» سخن گوید. خبرگزاری ایلنا نیز از نقش سلف خران و واسطه ها خبر می دهد (١ آذرماه) که سود بران اصلی حذف یارانه های کشاورزی هستند که دولت نظام سرمایه دار مجری برنامه صندوق بین المللی پول در ایران، دولت احمدی نژاد آن را به مورد اجرا گذاشته و به مقام قهرمانی در اجرای این سیاست ضدمردمی و ضدملی نیز نایل گشته است. در حالی که کشاورزان برای هر کیلو سیب زمینی «قیمت تضمین» شده در سال گذشته را بالغ بر ١۶٠ تومان دریافت می کنند، سلف خرها و واسطه ها، سیب زمینی را «با ۶٠٠ تومان افزایش قیمت در هر کیلو در بازار مصرف عرضه» (ایلنا، همانجا) می دارند!

نامه مردم با اشاره به نقش «اجرای برنامه آزاد سازی اقتصادی و شدت یافتن تحریم های امپریالیستی …، [تعیین] نرخ خرید تضمینی را پایین تر از ارزش واقعی محصولات و هزینه ها و کار انجام شده از سوی دهقانان [اعلام کرده] … که سبب زیان و ضرر روستاییان کشور، خصوصا دهقانان خرده پا و تهیدست می شود.» نامه مردم با اشاره به «ورشکستگی دهقانان، به ویژه پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه های حامل سوخت، کود و بذر که دامنه یی گسترده و سخت نگران کننده یافته است …»، خاطرنشان می سازد که «سیاست های رژیم ولایت فقیه درست در نقطه مقابل منافع دهقانان زحمتکش کشور قرار دارد.»

با توجه به نابسامانی ها برشمرده شده که تنها بخشی از آن ها از مقاله افشاگرانه نامه مردم منتقل شد، اهمیت مبارزه برای احیای اتحادیه های مبارزه جویی دهقانی، خود را با تمام قد نشان می دهد. بایستی تمام نیرو را به منظور دستیابی به خواست های به حق و قانونی دهقانان که در برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران به تصویب ارگان های حزبی رسیده است، تجهیز نمود. به ویژه مساله حل نهایی زمین به سود روستاییان، ارتقای سطح تولید کشاورزی داخلی از طریق حمایت از دهقانان و تضمین سطح زندگی شرافتمندانه برای آنان و خانواده هایشان، مبارزی با سلف خری، واسطه گری تجاری و همچنین مبارزه با واردات بی رویه محصولات کشاورزی از خارج که بایستی از طریق مبارزه با اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی عملی گردد، ازجمله در زمینه حذف یارانه ها، و … خواست ها و شعارهایی مبرمی می باشند که قادر به تجهیز نیروهای دهقانی برای دفاع از منافع خود بوده و رشته های ارتباط جنبش انقلابی کارگری و دهقانی را تشکیل می دهند.

پیش به سوی احیای توان نبرد اتحادیه های مبارزه جوی دهقانی!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *