سیمای مردمی حزب توده ایران به صورت PDF کتاب بالینی هر توده ای مبارز!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴٩ (٢ آذر)

واژه راهنما: رفرم در خدمت انقلاب و نه به جای انقلاب و یا در برابر آن. وظایف روز جنبش انقلابی کارگری. اهمیت پیود وظایف سوسیالیستی و وظایف دمکراتیک.

 

کتاب نود صفحه ای ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ اثر زنده یاد ف. م. جوانشیر (فرج اله میزانی) دو موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که مضمون آن در زیرعنوان کتاب پدیدار می شود: ”بحثی در مشخصات حزب طراز نوین طبقه کارگر ایران“!

اولین موضوع در ”سیمای مردمی حزب توده ایران“، ترسیم نبرد سخت کوشانه همه نسل های توده ای است علیه دشمنان و آن هایی که هدف نابودی و تسخیر حزب توده ایران را از درون دنبال می کنند. در این کتاب، کوشش جریان های ضدتوده ای علیه حزب توده ایران افشا و موفقیت مبارزه علیه آن توسط توده ای ها نشان داده می شود.

ما با نمونه دیگری از این افشاگری علیه عملکرد مخالفان و دشمنان حزب طبقه کارگر ایران از طریق ”نامه سرگشاده رفیق علی خاوری، عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران به کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق“ دو باره آشنا می شویم که همین روزها در ”نویدنو“ (١٣٩٢ر٠٨ر٢۶ http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-731-92-247-920826.htm) باز انتشار یافته است. در این نامه سرگشاده، رفیق عزیز علی خاوری در نامه مردم (دوره هفتم، سال دوم، شماره ٣٩۴، ٢٣ آذر ١٣۵٩) ناتوانی جریان های ضدتوده ای را در برخورد منطقی و سازنده با نظریات حزب توده ایران افشا و مورد انتقاد قرار می دهد. رفیق خاوری در این نامه برخورد «خصمانه، عصبی، غیرمسئول، انتقادناپذیر و گریزان از بحث سالم و در عین حال نامطمئن از مواضع انتخاب شده» را نزد رهبران سازمان مجاهدین خلق مورد انتقاد قرار می دهد که در فحاشی به تنها حزبِ مدافع منافع زحمتکشان ایران خلاصه می شود.

رفیق جوانشیر در افشاگری علیه چنین کوشش دشمنان و مخالفان برای منحرف ساختن هدف گیری ملی، مردمی و انقلابی حزب توده ایران در «نبرد علیه انحراف های ”چپ“ و راست» در صفحه ۴۴ اثر خود می نویسد:

«یکی از بزرگترین وظایفی که از نخستین روز تاسیس حزب توده ایران بر دوش آن افتاد، نبرد علیه انحراف ها در جنبش کارگری و موضع گیری قاطع در سطح جهانی بود.

چنان که می دانیم، تلاش امپریالیسم جهانی از ده ها سال پیش متوجه آن است که دژ طبقه کارگر را از دورن اشغال کند. در کشورهای پیشرفته سرمایه داری این تلاش از مدت ها پیش  – حتی از زمان مارکس –  آغاز شده و موفقیت هایی نیز کسب کرده است [که اکنون باید متاسفانه تجربه های تلخ بیشتری را به آن افزود]. پس از جنگ دوم جهانی این تلاش وسعت بیشتر یافت و از جمله در کشور ما که امپریالیست ها نسبت به آن حساسیت ویژه دارند، کوشش برای منحرف کردن جنبش کارگری از نخستین روز تاسیس حزب در مرکز توجه محافل امپریالیستی قرار گرفت. …».

موضوع دوم در کتاب، توضیح سرشت انقلابی حزب توده ایران است که در برقراری پیوند و مستدل نمودن ضرورت پیوند میان «وظیفه دمکراتیک» و «وظیفه سوسیالیستی» حزب توده ایران ریشه دارد (نگاه شود به ”واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر …“ آبان ٩٢، http://www.tudeh-iha.com/lang/fa/archives/2250). رفیق جوانشیر این سرشت انقلابی حزب را در صفحه ۴۶ کتاب چنین بر می شمرد: «سومین مشخصه اصلی حزب طراز نوین طبقه کارگر این است که این حزب در برابر نظام ضدمردمی حاکم موضع قاطع انقلابی دارد. حاضر به سازش اصولی با حاکمیت ضدخلقی نیست و برای تحول بنیادی جامعه می رزمد. مسلما این بدان معنا نیست که احزاب کارگری با هرگونه رفرم و با هرگونه سازش، در هر شرایطی مخالفند. ولی این بدان معناست که این احزاب رفرم را هم در خدمت انقلاب می خواهند و نه به جای انقلاب و یا در برابر آن.»

 

پیشتر زنده یاد جوانشیر با اشاره به برداشت لنین از «احزاب طراز نوین» و دوران پایه گذاری آن پس از پیروزی انقلاب اکتبر، در صفحه ١٣ در توضیح وظایف روز جنبش انقلابی کارگری ازجمله می نویسد:

«در این دوران نوین دیگر گفتگو از تئوری انقلابی به طور کلی کافی نیست. باید تئوری انقلابی را در شرایط مشخص تکامل بخشید و به کاربرد؛ دیگر بحث کلی از پشتیبانی از جنبش های انقلابی کافی نیست، باید جنبش های واقعی انقلابی موجود و ازجمله و بخصوص جنبش انقلابی توده های ستمکش مستعمرات را شناخت و از آن حمایت کرد و آن را رهبری نمود؛ دیگر بحث کلی از پیوند با توده ها کافی نیست، باید در شرایط نوین انقلابی توده ها را درک کرد، به اهمیت پیود وظایف سوسیالیستی و وظایف دمکراتیک، اتحاد کارگران و دهقانان، اتحاد پرولتاریای جهانی با جنبش های مستعمرات پی برد و اشکال ضرور استقرار این پیوند را یافت . …».

بدون تردید وظایف فوقِ حزب طبقه کارگر ایران در اشکال و مضمون های نوین در دوران کنونی نیز به قوت خود باقی هستند. درک نقش اسلوبی اهمیت «پیوند میان وظایف دمکراتیک و سوسیالیستی حزب طبقه کارگر» که در وسعت در کتاب نشان داده و در کنار نکات پراهمیت دیگری مستدل می گردد، این اثر را به ”کتاب بالینی“ هر توده ای مبارز بدل می سازد. لذا می توان انتشار آن را به صورت PDF گامی در جهت تحقق بخشیدن به وظایف روز حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران ارزیابی و آن را همگام و همراه با انتشار کتاب های توده ای در پایگاه اینترنتی حزب توده ایران تلقی نمود.

اثر دیگر زنده یاد جوانشیر با عنوان ”اقتصاد سیاسی“ نیز با سخت کوشی رفیق ها دو باره نویسی و با چاپ جدید در همان پایگاه اینترنتی ی نامه مردم به صورت PDF انتشار یافته است و نمونه موفق دیگری را در کمک به خودآموزی توده ای ها تشکیل می دهد. مطالعه ”اقتصاد سیاسی“ که همراه است با نکاتی از شرایط اقتصادی ایران و زندگی طبقه کارگر آن، می تواند برای علاقمندان کمکی جدی در درک اثر دورانساز کارل مارکس، ”سرمایه“، باشد که اخیرا همزمان با ”مانیفست حزب کمونیست“، اثر مشترک کارل مارکس و فردریش انگلس، بانیان سوسیالیسم علمی به عنوان ”ارثیه دانش ماندگار بشری“ در فهرست یونسکو ثبت و حفظ دستخط های این دو اثر به وظیفه همه بشری بدل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *