اعتصاب پیروزمند کارگران معدن بافق، دفاع از منافع ملی ایران است! طبقه کارگر ایران با مبارزه ی دمکراتیک خود از منافع همه مردم دفاع می کند! به اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی پایان دهید!

مقاله شماره ١٣٩٣ / ١٩ (١٠ تیر)

واژه راهنما: اعتصاب پیروزمند کارگران بافق و نبرد رهایی بخش مردم میهن ما.

پیروزی نبرد پنج هزار کارگر معدن بافق از بُعدی تاریخی- ملی برخوردار است!

خبر پیروزی اعتصاب ٣٩ روزه ی ۵٠٠٠ معدنچی مبارز بافق که در روز چهارشنبه چهارم تیرماه ١٣٩٣ در رسانه ها انتشار یافت و نقشه خصوصی سازی معدن سنگ آهن را توسط حاکمیت نظام سرمایه داری در ج ا افشا و با شکست روبرو نمود، داری بُعدی ملی- میهنی و تاریخی است. معدنچیان که با مبارزه پیگیرانه خود، خطر بیکاری بسیاری از همرزمان و تشدید غارتگر استثمارگرانه خود را دفع نمودند، در عین حال این واقعیت را به اثبات رساندن که منافع صنفی آنان و منافع سیاسی و میهنی همه مردم از یک پارچگی تاریخی برخوردار است. از این رو است که این پیروزی نشان این واقعیت است که نبرد دمکراتیک طبقه کارگر ایران برای حراست از منافع خود، در واقع و نهایتاً نبردی جانفشانانه و شورانگیز برای دفاع از منافع ملی مردم میهن ماست!

اجرای برنامه خصوصی سازی ثروت های ملی و متعلق به مردم میهن ما و نسل های آینده آن توسط حاکمیت سرمایه داری با این امید و هدف واهی انجام می شود که می پندارند می توانند از این طریق تضمینی برای بقای خود از امپریالیست ها دریافت کنند. زهی بی خردی! سرنوشت قذافی و نتایج اجرای همین سیاست در سوریه در دهه گذشته، سرآب چنین پنداری را به نمایش می گذارد و حتی برای واپس مانده ترین ذهن ها نیز قابل شناخت می سازد.

بدل شدن به مهره ی وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی که پیامد اجرای نسخه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی است که به دستور سازمان های نظام سرمایه داری امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و … توسط رژیم ولایی اجرا می شود، به علت سرشت ضد ملی آن که همراه است با نابودی قوانین ملی حافظ منافع مردم و فروش ثروت های ملی به سرمایه سوداگر خارجی و داخلی، همزمان منافی منافع سرمایه داران تولید کننده در کشور بوده و با پیامد منفی تبدیل کشور به نیمه مستعمره نواستعماری سرمایه مالی جهانی امپریالیستی همراه است!

از این روست که باید پیروزی شکوهمند کارگران مبارز و مصمّم معدن آهن بافق را پیروزی همه مردم و خلق های میهن ارزیابی نمود و سر تعظیم در برابر جانفشانی میهن دوستانه و دمکراتیک آن ها فرود آورد. ۵ هزار کارگر مبارز معدن بافق باری دیگر این واقعیت انکارناپذیر را به اثبات رساندند که طبقه کارگر ایران با مبارزه خود از منافع همه مردم دفاع می کند. از این رو نیز دفاع متقابل از خواست کارگران توسط لایه های میهن دوست مردم میهن ما، دفاع از منافع خود و حق حاکمیت ملی کشور ماست.

درس پراهمیت دیگری که همه میهن دوستان، در راس آن زحمتکشان شهر و روستا، روشنفکران انقلابی، زنان، جوانان، معلمان و دیگر لایه های مردمی می توانند و باید از این پیروزی بیاموزند، این درس است که یورش مغول گونه مدافعان اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی را می توان با مبارزه پیگیر و هوشمندانه از حرکت باز داشت و به عقب راند.

مردم میهن ما با تجربه تاریخی خود خوب می دانند که استعمار پای خود را در میهن ما با انواع قراردادهای اقتصادی که گویا رشد و شکوفایی ایران را به دنبال خواهد داشت، گشودند و راه جهنم وابستگی استعماری و شرایط برقراری ”کاپیتولاسیون“ را به مردم میهن ما (و همچنین به مردم کشورهای دیگر) سنگفرش کردند. اجرای قانون حذف یارانه ها که با عنوان دروغین ”هدفمند ساختن یارانه ها“ به دست دولت گذشته و کنونی انجام شد و می شود، هدفی جز ارتقای قیمت ها به سطح ”جهانی“ نداشته و ندارد که تنها به معنای ارتقای سود سرمایه ی سوداگر مالی جهانی و داخلی و ایجاد تورم و گرانی و فلاکت برای مردم میهن ماست.

متاسفانه بخش هایی از مبارزان علیه سلطه سرکوبگرانه ی دیکتاتوری ولایی به این واقعیت بی توجه هستند که خفقان و سرکوب مردم میهن ما و در راس آن زحمتکشان یدی و فکری در شهر و روستا از این رو به مورد اجرا گذاشته می شود که شرایط قبرستانی را برای به مورد اجرا گذاشتن این برنامه امپریالیستی در کشور برقرار سازند. زندان و شکنجه و قتل و سرکوب ها در سال های اخیر و به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال ٨٨ همانقدر یورش مغول گونه ارتجاع را برای ایجاد شرایط به منظور اجرای این برنامه امپریالیستی تشکیل داده و می دهد که به بند کشیدن رهبران جنبش مردمی و حصر غیرقانونی موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنور چنین وظیفه ای را داراست. سکوت معنا دار امپریالیست ها در باره سرکوب مردم و حصر رهبران آن ها در مذاکرات در جریان، در تائید خشنودی آن ها از سیاست ضد مردمی و ضد دمکراتیک رژیم دیکتاتوری است.

سخنان خامنه ای خطاب به علی مطهری که در آن اقدام غیرقانونی حصر رهبران جنبش ”سبز“ به عنوان «ملاطفت» با آنان عنوان شد، روی دیگر سکه سکوت و خشنودی ارتجاع جهانی برای سرکوب و حصر غیرقانونی رهبران مردم میهن ماست که مخالف تبدیل شدن ایران به نومستعمره اقتصاد امپریالیستی هستند.

مبارزه علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی تنها هنگامی می تواند به پیروزی نهایی دست یابد که قادر باشد جایگزینی برای برنامه امپریالیستی ارایه دهد: برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک به سود لایه های وسیع مردم میهن ما، زحمتکشان و لایه های میانی و میهن دوست و سرمایه داری ملی! با چنین برنامه دمکراتیک و ملی می توان مبارزه توده ها را برای تحقق بخشیدن به آن سازمان داد. گردان مرکزی و اصلی این نبرد آزادیخواهانه- دمکراتیک و ملی- ضد امپریالیستی، همان طور که نمونه اعتصاب شکوهمند کارگران مبارزه معدن سنگ آهن بافق نشان می دهد، طبقه کارگر ایران است که از منافع کل خلق دفاع می کند.

حزب توده ایران در ششمین کنگره خود در سال ١٣٩١ برنامه جایگزین پیشنهادی خود را به جای نسخه نولیبرال امپریالیستی ارایه داده است. هسته مرکزی آن، در کنار حذف اجرای نسخه امپریالیستی، تنظیم یک برنامه ملی- دمکراتیک برای اقتصاد کشور است که هدف آن بهبود شرایط زندگی زحمتکشان از طریق رشد تولید و خدمات داخلی است که در آن نقش سرمایه خصوصی میهن دوست، در کنار بخش عمومی ی اقتصاد، نقشی بزرگ و دمکراتیک و مدافع حق حاکمیت ملی است. بخش عمومی (دولتی) در این پیشنهاد تحت کنترل شفاف نیروها و حزب های مردمی قرار دارد. در چارچوب چنین برنامه اقتصاد ملی است که امکان استفاده از سرمایه گذاری خارجی ایجاد می شود، بدون آنکه نقش تخریبی آن بتواند علیه استقلال اقتصادی- سیاسی ایران موثر واقع گردد.

همه میهن دوستان و به ویژه بخش های بزرگی از اصلاح طلبان خواستار تحقق یافتن و اجرای چنین برنامه اقتصاد ملی در ایران هستند. گفتگو و بحث مشخص در این باره برای دست یافتن به توافق های ضرور، از مبرمیت تاریخی برخوردار است و در عین حال پاسخی شایسته به کوشش و نبرد شورانگیز و سخت ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق و دیگر زحمتکشان در رشته های دیگر تولیدی و خدمانی در شهر و روستا است.

یک پارچگی نبرد رهایی بخش مردم میهن ما شرط نخست برای دفع یورش سرمایه امپریالیستی است که می کوشد با خریدن و غارت ثروت های ملی تحت عنوان خصوصی سازی، نقشه خود را برای تبدیل ایران به نیمه مستعمره نواستعماری نظام سرمایه داری جهانی به ثمر برساند.

 

متحداً این هدف ضد میهنی را دفع کنیم و با شکست روبرو سازیم!

به اجرای برنامه نولیبرال امپریالیستی پایان دهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *