فهرست مقالات انتشار یافته در توده ای ها شهریور ١٣٨٧ تا پایان ١٣٩۴

فهرست مقالات انتشار یافته در توده ای ها

شهریور ١٣٨٧ تا پایان ١٣٩۴

 

مقاله شماره: ١٣٩۵ / ١٨ (١٣ خرداد)

واژه راهنما: فهرست مقالات

 

سال ١٣٩۴

 

۱- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١ (٣ فروردین)

برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی
نگرشی به «بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن»

واژه راهنما: اقتصادی. سیاسی

درمان «درد بی درمان اقتصاد ایران». نقش «بورژوازی ملی» در «عصر جهانی شدن». وحدت منافع طبقه ها و لایه های زحمتکش و ملی.

«استقبال ورود به مباحث» که در نوشتار «پاسخی کوتاه به … فرهاد عاصمی» توسط حمید آصفی در اخبار روز (۲۴ اسفند ۱۳۹۳ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65883 [1]) ابراز شده است و اندیشه جستجوی “دستور کاری برای بررسی برنامه اقتصاد ملی مشترک” را دنبال می کند که باید توسط همه نیروهای چپ و ترقی خواه و میهن دوست در دور “میز احزاب نزد اخبار روز” مورد بررسی قرار گرفته و تعیین شود، به نگارنده جسارت دنبال کردن نکته مرکزی ای را می دهد که نظریه پرداز(*) در مقاله خود مطرح ساخته و به درستی می پرسد: «دوستان چپ و مارکسیست ما [با توجه به] درد بی درمان اقتصاد ایران و مسایل اجتماعی و منافع ملی و عدالت ممکن و یا سوسیالیسم ممکن، در ذیل یک دولت ملی دموکراتیک، چه پاسخی و راه حلی دارند؟»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2473

 

۲-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢ (٩ فروردین)

پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی در برنامه اقتصاد ملی ایران!
نگرشی به «تجدیدِ نظر در مسائل اقتصادی چپ»!

واژه راهنما: «چاره اندیشی برای مسائل اقتصادی» ایران. نفی پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی، برباد دادن اندیشه چپ است! رشد در ارتباط با محیط زیست، استفاده بهینه از منابع و ….

در ابرازِ نظری کوتاه و فشرده در ارتباط با مقاله «”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟» که در اخبار روز انتشار یافت (٢١ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65852 [1])، ”امیر ایرانی“ در نوشتاری با عنوان «تجدید نظر در مسائل اقتصادی چپ» (٢٢ اسفند)، پس از «درود» به نویسنده مقاله، و ضمن سخنانی دوستانه، چنین ادامه می دهد:

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2476

 

۳- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣ (١٣ فروردین)

سرشت طبقاتی خشونتِ مذهبی و سکولار!
نگرشی به «مبانی خشونت و اعمال قهر در ادیان»

واژه راهنما: «قهر» و «آزادی» ابزار حاکمیت طبقاتی.

با عنوان «مبانی خشونت و اعمال قهر در ادیان»، محمد ربوبی ترجمهِ موفق و روانی را که مطالعه آن لذت بخش است، از بررسی برخی از استادان دانشگاه مونتسر آلمان در اخبار روز (۶ فروردین ١٣٩۴ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66073 [1]) منتشر کرده است. اصل بررسی در روزنامه سرمایه داری بزرگ آلمان، ”فرانکفورته آلگمینه سیتونگ“ انتشار یافته است.

نگرشی به بررسی این استادان از این رو ضروری است، زیرا بررسی گرچه ظاهر امر خشونت مذهبی را نزد دیگر مذهب ها در جهان نشان می دهد، اما قادر نشده است، علل اِعمال خشونت مذهبی و سکولار را در تاریخ گذشته و در دوران کنونی برای خواننده قابل شناخت ساخته و به درک همه جانبه علل پدیده کمک رساند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2479

 

۴- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴ (١۵ فروردین)

اندیشه هایی در باره ساختارِ برنامه ی اقتصاد ملی!

واژه راهنما: دفاع از سرمایه ملی، وظیفه ای اجتماعی. مساله مالکیت بر زمین. بحران اضافه تولید. خصوصی سازی، ”فروش آینه و شمعدان عروس“!

به منظور پاسخ به پرسش حمید آصفی در مقاله «پاسخی کوتاه به …» (٢۴ اسفند ١٣٩٣ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65883 [1]) که مایل بود از نظرِ «دوستان چپ و مارکسیست» در باره موضع شان نسبت به «بورژوازی ملی مولد سرمایه» با خبر شود، بررسی ای در این زمینه با عنوان «برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی، نگرشی به ”بورژوازی ملی در عصر جهانی شدن“» انتشار یافت (”اخبار روز“ ٢٩ اسفند http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=65996 [2]). هنوز بازتابی از آن نزد نظریه پرداز دیده نشده است.

در این میان ابرازنظر کننده ”ابی“ پرسش مشخص دیگری را در ارتباط با بررسی پیش گفته در باره جایگاه بورژوازی ملی در برنامه اقتصاد ملی برای دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی طرح کرده است که از اهمیت برجسته ای برخوردار است. او می پرسد: «شرکت های با مدیریت خصوصی که زیر مجموعه بعضی شرکت ها و یا ارگان های دولتی می باشند و از رانت استفاده کرده و یا می کنند و نقش مترقی در تولید ایفا می نمایند، در این تحلیل در چه جایگاهی قرار دارند؟»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2482

۵-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵ (١٨ فروردین)

محک برای حجم سرمایه گذاری خارجی، نیاز اقتصاد ملی است!
عدالت اجتماعی، اندیشه ای مذهبی نیست!

واژه راهنما: جایگاه ”عدالت اجتماعی“ در اقتصاد ملی- دمکراتیک. محدود ساختن تنظیم برنامه به یک محک، واقع بینانه نیست. چگونه می خواهیم زندگی کنیم؟

”امیر ایرانی“ با ابرازنظرِ راهگشای خود (نگاه شود به مقاله شماره ۴ امسال در ”توده ای ها“ «اندیشه هایی در باره ساختار برنامه ی اقتصاد ملی!» که در ”اخبار روز در ١۴ فروردین ١٣٩۴ انتشار یافت http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=66205 [1]) روند بحث مشخص در باره «چاره اندیشی برای تغییر شرایط و بهبود زیست فردی و جمعی مردمان سرزمین»نمان را گامی به پیش می برد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2485

 

۶- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶ (٢١ فروردین)

یافتن راه حل مشترک، راهی پر تضاریس!
نگرشی به «راه رشد غیرسرمایه داری»

واژه راهنما: سرشت ملی و دمکراتیک و ویژگی خاص برنامه اقتصاد ملی دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه.

علی رضا جباری (آذرنگ) در مقاله «نقد مقاله ی ”سطحی نگری به چپ ایران“» (اخبار روز ١٧ فروردین ١٣٩۴) محق است که خواننده با مطالعه ی مقاله ی ”سطحی نگری به چپ ایران“، با یک دوگانگی مضمونی روبروست.

مخاطب سخن در مقاله ”سطحی نگری به چپ ایران“ کیست؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2488

 

 

۷- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٧ (٣٠ فروردین)

طبقه کارگر، پیگیرترین مدافع منافع ملی!

واژه راهنما: وحدت عینی بر روی منافع ملی. فرهنگ جایگزین برای فرهنگ حاکم.

پیش تر به وحدت عینی منافع طبقه کارگر و بورژوازی ملی در دوران ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه پرداخته شده بود (نگاه شود ازجمله به “چپ کدام برنامه اقتصاد ملی را پیشنهاد می کند”، اخبار روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۳). این وحدت بر این پایه قرار دارد که زحمتکشان و هم بورژوازیِ ملی و خواستار استقلال اقتصادی ایران، از یک سو زیر فشار سرکوب حاکمیت دیکتاتوری قرار داشته و از برخوردار شدن از آزادی های قانونی محرومند و از سوی دیگر با یورش سرمایه مالی امپریالیستی روبرو هستند که مایل است، با نابودی قوانین ملی، برنامه نولیبرال حاکمیت جهانی سرمایه مالی را به زحمتکشان و همه میهن دوستان در ایران (و همه کشورهای پیرامونی دیگر) تحمیل کند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2491

 

‏۸- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٨ (۶ اردیبهشت)

زمینه عینی اتحادهای اجتماعی!
نگرشی انتقادی به مقاله «چه گرایشی، به چپ و عدالت اجتماعی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟»

واژه راهنما: ساختار برنامه اقتصاد ملی. متحد تاریخی در مرحله ملی- دموکراتیک. وحدت عین و ذهن.

در مقاله ”یافتن راه حل مشترک، راهی پرتضاریس“ (اخبار روز ١٩ فروردین) بغرنجی تداوم بحث در باره برنامه اقتصاد ملی مورد توجه قرا گرفته است که می توان بازتاب آن را در مقاله ”چه گرایشی، به چپ و عدالت خواهی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟“ یافت. حمید آصفی با جمله وزین زیر سخنش را در مقاله به پایان می رساند: «مدل اقتصادی که در ایران به توسعه انسانی و اقتصادی می انجامد، می تواند برای مرحله تاریخی [کنونی] ایران، تلفیقی از بازار و برنامه ریزی غیر متمرکز [؟]، با دیدبانی جامعه مدنی و مطالبه محوری آن و با موتور پیش برنده بورژوازی ملی مترقی و مدرن باشد، هرچند باید بطور پیوسته در معرض بازسازی در سطوح کلان و زیربنایی قرار گیرد».

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2494

 

۹-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٩ (٧ اردیبهشت)

تحمیل مهاجرت سیاسی ابزار سرکوب ارتجاع!
مرحله ”ملی- دمکراتیک“ یا ”دموکراتیک“؟!

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی و مضمون ”اقتصاد سیاسی“ آن. اتحادهای اجتماعی. نام حزب توده ایران. انتقال مکانیکی الگوهای رشد. ”دیالکتیک رضامندی و طغیان“.

ابرازنظر کننده ”سعید- کاشان“، در ارتباط با مقاله ”چه گرایشی، به چپ و عدالت خواهی در ایران پذیرش اجتماعی می دهد؟“ که نویسنده آن حمید آصفی (اخبارروز ٢۴ فروردین ١٣٩۴) است، در ابرازنظری در بخش ”نظرات دیگران“ در اخبار روز (٢۵ فروردین) با عنوان ”آگاهی و واقعیات“، ازجمله می نویسد:

«… ثانیا، با اینکه بنده آزاد از جبر مذهب و خدایان ناشناخته هستم، اما کاملا با شما موافقم که رسیدن به عدالت اجتماعی از مذهب هم می تواند شکل بگیرد. نمونه آن فرناندو لوگو، رئیس جمهور سالهای ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ پاراگوئه [است] که یک ”کشیش کاتولیک“ بود.

متاسفانه چپ امروز (ارتدوکس بهتر است بگویم) و اغلب خارجه نشین، از خیلی واقعیات بدورند و خیال می کنند در جامعه عقب مانده ای چون ایران  (عقب مانده از لحاظ فرهنگ عدالت- محور و هم تکنولوژیک)

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2497

 

۱۰-  مقاله شماره ١٣٩۴ / ١٠ (١١ اردیبهشت)

منافع ملی، زمینه عینی اتحادی با تساوی حقوق متحدان!

واژه راهنما: زمینه عینی . ذهنی اتحادهای اجتماعی. مقوله فیتیش شده آزادی (جورج لوکاش). طبقات حاکم منافع خود را منافع ”عام“ می نمایند. ترفند برای نفی ضرورت انقلاب اجتماعی.

آخرین جمله در مقاله «توسعه، دموکراسی و بورژوازی ملی در ایران» (اخبار روز ٣١ فروردین) که نظریه پرداز حمید آصفی نگاشته است، مبنی بر این برداشت است که: «این طبقه [بورژوازی ملی] با طبقه کارگر منافع مشترک دارد …»!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2500

 

۱۱-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١١ (١٢ اردیبهشت)

”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه!
بهره بردن از تجربه کشورهای دیگر!

واژه راهنما: شناخت شرایط مشخص در هر دو کشور پیش شرط الگوبرداری علمی. راه رشد غیرسرمایه داری و بازگشت به برنامه نپ لنین. شرایط عام و خاص در نظم اقتصادی- اجتماعی. نسخه برداری مکانیکی حزب توده ایران؟ انتقاد بدون ارایه پیشنهاد؟

چگونگی استفاده از الگوهای اقتصادی در کشورهای دیگر برای رشد اقتصادی ایران نکته پراهمیتی را تشکیل می دهد. لذا بررسی شیوه استفاده از این تجربه ها می تواند در بحث در باره برنامه اقتصاد ملی ایران نقش مثبتی ایفا سازد.

حمید آصفی در مقاله ”چالش های چپ سنتی ایران در عصر جهانی شدن“ (اخبار روز ۴ اردیبهشت) در اشاره به راه رشد ”ترکیه“ در دو دهه اخیر، آن را الگوی مناسبی برای ایران نیز می نامد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2503

‏۱۲-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١٢ (١۵ اردیبهشت)

انکار ظریف و شعار علیه کارگر افغانی، دو چهره ی یک واقعیت!
ناقوس تعمیق نبرد طبقاتی به صدا درآمده است!

واژه راهنما: ”زندانی سیاسی“ ابزار فشار به رژیم؟ تعمیق نبرد طبقاتی در ایران. همبستگی و اتحاد کارگران.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2506

۱۳- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١٣ (١۶ اردیبهشت)

روند تکوین صوری و مضمونی ی پدیده!
نسخه برداری از الیانفسکی؟

واژه راهنما: سرشت صورتبندی اقتصادی- اجتماعی. انباشت سود و سرمایه و نبرد طبقاتی. نقش عینی شرایط انقلابی. تز الیانفسکی اولین کوشش برای بازگشت به ”نپ“. تجربه های جدید برای بازگشت به ”نپ“. اقتصاد سیاسی ی مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب.

پس از مطالعه نوشتاری که چاپ شده ولی فرصت مطالعه نیافته بود، با عنوان «بخش های منتشر نشده ای از خاطرات مهندس سحابی» که نظریه پرداز حمید آصفی در اخبارروز (٢٠ فروردین ١٣٩۴) منتشر کرده است و نقدی که علی رضا جباری (آذرنگ) بر آن نگاشته (همانجا ٢۴ فروردین)، و به ویژه با خواندن جمله ای که هیئت تحریریه اخبارروز با ظرافت باریک بینانه به عنوان فشرده مضمون موضعِ انتقادی ”آذرنگ“ در آ‎غاز مقاله برجسته ساخته است، در ذهن روند تکوین صوری (شکل) و همچنین مضمونی (محتوایی) پدیده ای خود را می نماید که توضیخ آن، انگیزه نگارش این سطور و برخی نتیجه گیری ها از آن است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2509

۱۴-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۴ (٢۵ اردیبهشت)

بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ یا خرده کاری؟
عمده و غیرعمده!

واژه راهنما: زمینه عینی ی اتحاد طولانی در مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه میان لایه های بورژوازی ملی و طبقه کارگر. منافع طبقه کارگر ایران ستوان فقرات خواست دموکراتیک و ملی ی جنبش رهایی بخش کنونی ایران.

در همین آغاز گفته شود که نگارنده ارایه برنامه برای ممانعت از ضایعات در تولید گوجه فرنگی و دیگر محصولات کشاورزی را که نظریه پرداز حمید آصفی به تفصیل در مقاله مستدل خود با عنوان ”بورژوازی ایران نفس می کشد“ (اخبار روز ١۵ اردیبهشت ١٣٩۴) مطرح ساخته است، مورد تائید قرار می دهد. گرچه نگارنده یک اقتصاددان متخصص نیست، ولی بر پایه تخصص شغلی خود، پایبندی به اسلوب کار علمی میدانی برای

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2512

۱۵-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۵ (٣٠ اردیبهشت)

دیالکتیک منافع طبقه کارگر و منافع کل جامعه!
عمده، سرشتِ ”اقتصاد سیاسی“ است!

واژه راهنما: در دوران طلوع صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری، منافع بورژوازی ی انقلابی، «منافع ملی» را برای کشورها تشکیل داد. در دوران افول و گندیدگی نظام سرمایه داری، «عصر جهانی سازی امپریالیستی»، منافع طبقه کارگر به سطح منافع ملی ارتقا یافته است. از این رو، طبقه کارگر با دفاع از منافع خود، از «منافع ملی» همه مردم و از تمامیت ارضی و استقلال ملی کشور دفاع می کند!

”اقتصاد سیاسی“ جایگزین باید لزوما از چه سرشتی برخوردار باشد؟ تفهیم ضرورتِ مبارزه برای تغییر شرایط، تنها راه برای تغییر شرایط است. ”عمده“ پس از پیروزی انقلاب بهمن چه بود؟

 

«کاکل بلند کوه ها که اولین تماشاگر سپیده دمانند …» (احسان طبری)

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2516

۱۶-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١۶ (٨ خرداد)

پایبندی به مضمون پرسویه مبارزه حزب طبقه کارگر ایران!
«خواننده های» دستچین شده ی ”نویدنو“!

واژه راهنما: نظربندی درون حزبی و فعالیت تبلیغی- ترویجی در جامعه. استفاده از «شبکه»های اینترنتی.

پایگاه اینترنتی ”نویدنو“ در شماره ٨٠۴ خود (٢۵ اردیبهشت ١٣٩۴) «حاصل کار فشرده چند ماهه رفیق احمد سپیداری» را با عنوان ”مبارزات اجتماعی شبکه ای و مرکزیت دموکراتیک“ منتشر ساخت (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-804-70.940275.htm [1]).

به منظور توسعه فعالیت «تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران»، نظریه پرداز در مقاله خود خواستار «تلفیق اصل سانترالیزم دموکراتیک» با «شبکه های» ارتباط اینترنتی است. به سخنی دیگر، او خواستار «شبکه ای» شدن «حوزه های حزبی» است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/251

۱۷- مقاله شماره: ۱۳۹۴ / ۱۷ (۱۴ خرداد)

ستنزِ تضاد چیست؟
انتقاد چپ از خود از چه موضعی؟
عمده در پس انقلاب بهمن چه بود؟

واژه راهنما: تعمیق انقلاب و دفع وابستگی عمده بود. آزادی های به دست آمده اهرم دستیابی به این هدف. برپایی جبهه ضد دیکتاتوری و تنظیم برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک وظایف روز. موافقتنامه لوزان، گامی به سوی تقسیم ایران.

در مقاله ای با عنوان “چرا مهر نامه به خود اجازه می دهد چپ را تخریب کند؟” (اخبار روز ۴ خرداد ١٣٩۴ http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=67201 [1])، حنیف یزدانی پور ضرورت انتقاد چپ از خود را مطرح می سازد. او با نام بردن از حزب توده ایران و سیاست حزب طبقه کارگر در پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، خواستار انتقاد از خود ازجمله توسط حزب توده ایران می شود. یزدانی پور استدلالی برای گویا نادرست بودن سیاست حزب توده ایران در آن سال ها مطرح نمی سازد. از این رو، برخورد در ظاهر مبارزه جویانه نظریه پرداز به ”مهرنامه“، در دفاع از سیاست حزب توده ایران عملی نمی گردد، بلکه در بهترین حالت، ناشی از عدم درک سیاست حزب توده ایران در این سال هاست. به ویژه نشانی از درک عمده از غیرعمده در نظریات ابراز شده در ارتباط با سیاست آن روز حزب توده ایران در نوشتار دیده نمی شود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2522

۱۸-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ١٨ (١۵ خرداد)

دیالکتیک ماتریالیستی مضمون را قابل شناخت و درک می سازد!
هر بیان انتقادی کمک است!

واژه راهنما: انسانِ در جستجویِ پاسخِ مستدل برای رازهای نگشوده. رشد فردی- انُتولوژیکِ شناخت نزد فرد انسان، بازتابی فشرده از رشد آنترپولوژیکی شناخت نزد گونه انسان. ”تئوری شناخت“ مبتنی بر ”دیالکتیک ساده دلانه- ساده لوحانه“ و دیالکتیک ماتریالیستی. شناختِ تضاد در دیالکتیک ساده دلانه، میان پدیده ها سرگردان است. در شناخت ماتریالیسم دیالکتیکی ذهن و عین به وحدت می رسند و ”مضمون“ واقعیت، «وحدت بیو- پسیکو- سوسیال» شخصیت انسان، قابل شناخت و درک می شود. دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم.

ماجرا از این قرار است که در ارتباط با مقاله حنیف یزدانی پور با عنوان ”چرا مهرنامه به خود اجازه می دهد چپ را تخریب کند؟!“ (اخبار روز ۴ خرداد ١٣٩۴)، نگارنده ابرازنظری با عنوان ”سنتز تضاد چیست؟“ نگاشت (همانجا، ۵ خرداد). امیر ایرانی در واکنش به ابرازنظر نگارنده، نوشتار ”دیالکتیک و کاربرد آن در جاهای مختلف“ را در همانجا (٧ خرداد) منتشر نمود. امیر ایرانی، ناخواسته نکته های پراهمیتی را در نوشتار خود مطرح ساخته که بررسی انتقادی آن رواست.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2525

۱۹-  مقاله شماره ١٣٩۴ / ١٩ (٢١ خرداد)

سرشت دوگانه اعتصاب های کنونی در ایران!
ژرفش تضاد میان کار و سرمایه!

واژه راهنما: علل ژرفش تضاد اصلی در ایران. بی حرمتی به شخصیت انسان زحمتکش. دیالکتیکِ وحدت مبارزه صنفی و سیاسی- فرهنگی- تمدنی و مدنی ی طبقه کارگر. جانبداری و همبستگی با رشد فرهنگی و مدنی جامعه ایران.

شرایطِ کار و زندگی زنانِ پرستار در ایران که «٨٠ % کادر درمانی» کشور را تشکیل می دهند و بانو الف- پگاه در مقاله ”ما ٩٣ % هستیم …“ توصیف می کند (اخبار روز ١٣ خرداد ١٣٩۴)، عمق سرشت ضد مردمی نظام سرمایه داری حاکم را در ایران بر ملا و قابل شناخت می سازد. «دستمزد ماهانه سیصد هزارتومانی»، «عدم امنیت شغلی»، «نبود زمان کار مشخص»، «شب کاری های فرساینده»، «بیمارهای روحی روانی، اسکلتی و …» وغیره وغیره، شرایطی را قابل شناخت می سازد که علت ژرفش تضاد اصلی در نظام سرمایه داری حاکم در ایران است، تضاد میان کار و سرمایه!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2530

۲۰-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٠ (٢۴ خرداد)

”برنامه حداقل کارگری“!
”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک!

واژه راهنما: «پیوند» میان «مبارزه صنفی و سیاسی»، انطباق اندیشه مارکسیستی- توده ای بر شرایط کنونی ایران. سرشت ملی- دموکراتیک برنامه حداقل کارگری. ”عدالت اجتماعی نسبی“ و جایگاه خاص آن. سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست. شیوه تولید سرمایه داری، تهدیدی برای ادامه هستی. سرمایه گذاری خارجی و حفظ محیط زیست.

تعریفِ ”برنامه حداقل کارگری“ ی حزب توده ایران را زنده یاد فرج الله میزانی – جوانشیر، دبیر وقت کمیته مرکزی و مسئول تشکیلات کل حزب توده ایران، در کتاب ”سیمای مردمی حزب توده ایران“  – جزوه بالینی هر توده ای –  به دست می دهد. او «مضمون اصلی برنامه»های حزب توده ایران را در طول همه ی سال های مبارزه سخت آن، انطباق واقع بینانه اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنین بر شرایط مشخص ایران اعلام می کند که در آن «وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک به طور گسست ناپذیر – آن طور که لنین توصیه می کند – به هم پیوند [داده شده] و جنبش دموکراتیک و ضدامپریالیستی عموم خلق به جلو، به سوی نبرد با سرمایه داری، به سوی سمت گیری سوسیالیستی هدایت می شود.»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2533

۲۱-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢١ (٣٠ خرداد)

”اقتصاد سیاسیِ“ جایگزین و برنامه اقتصاد ملی!
برنامه ریزی در سطح و در عمق

واژه راهنما: رشد اقتصادی در هماهنگی با رشد فرهنگی و خدمات اجتماعی. اهمیت برنامه ریزی متمرکز و نقش دولت ملی. تفاوت برنامه ریزی در دو مرحله رشد اقتصادی در سطح و عمق. عملکرد و نه مالکیت عمومی ریشه نتایج منفی اقتصادی. شفافیت و کنترل دموکراتیک رشد اقتصادی. استقلال واحدهای اقتصادی «در چارچوب برنامه مرکزی». نظرات لیبرمان، هاری نیک، کلاوس بلسینگ و دیگر اقتصادادانان مارکسیست.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2536

۲۲-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٢ (٣٠ خرداد)

آقای زآگلادین و سایه گم شده اش!
جنبش تساوی طلبی ی دموکراتیک و جانبداری از فرهنگ و منافع طبقه کارگر!

واژه راهنما: گاسپار میکولوس تاماس: سکتاریسم و جنبش تساوی طلبی دموکراتیک. چگونه چپ انقلابی در جنبش تساوی طلبی دموکراتیک حل می شود. مبارزه با نولیبرالیسم، بدون مبارزه با سرمایه داری؟ نگرشی انتقادی به موضع احمد سپیداری در مقاله ”از کوبا هنوز هم باید بسیار آموخت“. شعر ”خطر“ از زنده یاد سیاوس کسرائی.

نه؟!، داستان آقای زآگلادین را نمی دانید، بگذارین براتون تعریف کنم.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2539

۲۳-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٣ (۱۶ تیر)

وحدت و اتحاد، کدام یک، هر دو، بر کدام پایه؟
چگونه می توان به سردرگمی نظری پایان داد؟!

واژه راهنما: ساختار طبقاتی جامعه محک عینی ارزیابی. موضع ضدکمونیستی و ضدتوده ای پنهان در پس نامگذاری های اراده گرایانه برای سوسیالیسم علمی. بریدن با سیستم نظام سرمایه داری و یا ”مهندسی اجتماعی“ آن؟ برداشت افتراقی از مضمون و شکل. دمکراسی بورژوایی و حاکمیت فاشیستی. دموکراسی سوسیالیستی پایمال شد. وحدت نظری و سازمانی. نگرش انتقادی به نظر نظریه پردازان بهروز خسروی، بهزاد کریمی و شیدان وثیق.

جانبداری از فرهنگ و منافع طبقه کارگر در مبارزات اقتصادی- اجتماعی در جامعه محکی عینی است برای موضع مبارزان ترقی خواهی، زیرا با واقعیـت ساختار طبقاتی جامعه در انطباق قرار دارد. چنین موضعی کمک است برای جهت یابی جنبش ”چپ“ در همه لایه بندی های آن. از این طریق، چپ به اهرم و اسلوبی علمی برای شناخت شرایط نبرد و تعیین موضع گیری های اقتصادی- اجتماعی خود دست می یابد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2542

۲۴-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۴ (١٨ تیر)

چپ ایران اتحاد عمل را از کجا آغاز می کند؟
آموزش از ”نـه“ بزرگ مردم یونان کمک است؟

واژه راهنما: وحدت در حزب طبقه ی کارگر و اتحادهای اجتماعی. دشمن طبقاتی توانسته است زبان علمی ”چپ“ را بی اعتبار کند. زبان، شکلِ تظاهر آگاهی. زبان، آنچه انسان را به انسان بدل می سازد (توماس زودندورف). سمیناری علمی در باره ”تعریف“ مقوله های وحدت و اتحاد.

”البرز“ گرامی، شما با ابرازنظر ۶ تیر خود نسبت به مقاله ”وحدت و اتحاد، کدام یک، هر دو، بر کدام پایه؟“ (اخبار روز ۴ تیر ١٣٩۴) هوشمندانه رشته پراهمیت ادامه بحث را انتخاب و برجسته ساخته اید. نگارنده متاسفانه با دیرکرد به آن می پردازد. از دیرکرد عذر می خواهم.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2545

۲۵- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۵ (١٩ تیر)

«مصرف مطلوب» در ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک و سوسیالیستی!
پیرامون پرسش خانم فروغ اسدپور در ارتباط با مساله «مصرف مطلوب»

واژه راهنما: دیالکتیک رشد نیروهای مولده و آزادی های سوسیالیستی. «شرایط، سطح دانش را به سطح شعور مسئولان تنزل داده بود» (نشست دانشمندان اتحاد شوری پس از پیروزی ضدانقلاب). «چگونه می خواهیم زندگی کنیم». شیوه مصرفی در جامعه سوسیالیستی- کمونیستی. انتقاد سازنده و مرز آن با انتقاد پوزیتویستی. اقتصاددانان آلمانی هاری نیک، کلاوس بلسینگ، یورگ گولدبرگ، مانفرد زون.

مقاله اردشیر زراعی قنواتی را با عنوان پرسش آمیزِ «چرا سوسیالیست ها باید از میراث تاریخی خود شرمنده باشند؟» با لذت مطالعه کردم و از منطق روشنگرانه آن بسیار آموختم که به پرسش های بسیاری با «نرمی زبان و استواری منطق» (احسان طبری) پاسخ می دهد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2548

۲۶- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢۶ (٢۶ تیر)

مارکس، یهودی سرگردان و نگرش نظاره گرِ ظاهربین!
پیرامون نظرات شیدان وثیق که عمده را نمی بیند! (یک)

واژه راهنما: مارکسولوژی و نفی مضمون مارکسیسم. ظاهر و مضمون. غیرعمده ابزار دستکاری. گذشته در خدمت آینده. فراگشت Evolution پدیدار شدن زبان نزد انسان.  قانون دیالکتیکی نفی در نفی. دیدگاه مارکسیستی در باره انسان شناسی.

مارکسولوژی marxologie نام “علم”ی است که در دانشگاه های کشورهای سرمایه داری تدریس می شود. هدف آن، نفی اندیشه بانیان سوسیالیسم علمی، مارکس و انگلس است که به مثابه نظم نوینِ جامعه شناسی علمی با نام مارکسیسم در متن تاریخِ اندیشه انسانی ظبط شده. به منظور نفی مضمونِ اندیشه ی تاریخی- طبقاتی از جامعه انسانی که در مفهوم “مارکسیسم” نهفته و مبتنی است بر برداشت ماتریالیستی از تاریخ، مداحان سرمایه داری می کوشند برای اسلوب بررسی مشخصِ واقعیت با نام اسلوب ماتریالیسم دیالکتیکی، جایگزینی ارایه دهند. این جایگزین، نگرش ظاهربینانه به واقعیت است. مارکس آن را نگرش نظاره گرِ ظاهربین می نامد. نگرش نظاره گرِ ظاهربین، ظاهر پدیده و یا واقعیت امر را مطلق می سازد. در نتیجه، مضمون پدیده غیرقابل شناخت و درک باقی ماند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives

۲۷-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٧ (١ مرداد)

«چپ دگر» و سرگردانی!
پیرامون نظریات شیدان وثیق که واقعیت را اراده گرایانه تصویر می کند! (دو)

واژه راهنما: «چپ دگر» و شیوه آنارشیستی. تحریف و ادعای میان تهی. برنامه حداقل کارگری (جوانشیر). پیوند میان مبارزه صنفی و سیاسی، میان دموکراسی و منافع ملی. چه موقع خواست دموکراتیک به خواست ضد سرمایه داری فرامی روید؟ فاعل اجتمای و لایه بندی آن. دیالکتیک نفی. شکل و مضمون اتحادهای اجتماعی. روی سخن به مخاطب اصلی است.

در بخش یک بررسی نظریات شیدان وثیق در مقاله ”مارکس، یهودی سرگردان و …“ (١) نشان داده شد که او می کوشد به کمک برداشت نظاره گرِ ظاهربین از واقعیت، ساختار طبقاتی جامعه را نفی کند. او می کوشد به این هدف از طریق مطلق سازی ی اهمیت غیرعمده در پدیده دست یابد. پیامد نفی ساختار طبقاتی جامعه توسط «چپ دگر»، سرگردانی نظری ای است که این «جنبش تساوی طلبی دموکراتیک» (گاسپار میکلوس تاپاس) و یا «چپ غیر چپ» (جیمز پتراس)، ازجمله به منظور برپایی اتحادهای اجتماعی، با آن روبروست. اندیشه «چپ دگر»، سرگردان در جنگلِ نظریه هایی است که خود اراده گرایانه از واقعیت ترسیم می کند. آن طور که برای نمونه نظریه پرداز شیدان وثیق در نوشتار ”چپ دگر در برابر سه پرسش بنیادین“ (اخبار روز ٢٨ آبان ١٣٩١) انجام می دهد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2555

 

۲۸- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٨ (۵ مرداد)

شکست استراتژی ”استحاله رژیم“ و نگرانی فرخ نگهدار!

واژه راهنما: امضای ”موافقت نامه اتمی“ گامی به سود ”نقشه جغرافیای بزرگ خاورمیانه“. گذار از دیکتاتوری، تنها راه عینی.

حمله غیر مستدل و میان تهی فرخ نگهدار به موضعِ انتقادیِ حزب توده ایران نسبت به امضای توافقنامه بر سر مساله ”اتمی“، که آن را «موضع گیری عقده ای و از سر خشم» می نامد، ریشه در واقعیت دیگری دارد که شکافتن آن می تواند کمک باشد برای شناخت و درک ”تضاد عمده“ی حاکم بر جامعه ایرانی در شرایط کنونی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2558

۲۹- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٢٩

از «انقلاب مشروطه حل مساله دموکراسی» دستور روز است!
در «دیدار به منظور بحث و گفتگو» چه گذشت؟

واژه راهنما: ارایه اولین بخش از بحث ها در دیدار در کلن در تاریخ سوم مرداد ١٣٩۴.

هدف، ارایه گزارش از دیدار نیست. اما برخی از نکته های طرح شده، شایسته بازگو شدن هستند. یکی از آن ها، مضمون عنوان این سطور است که گفتگو در باره آن، تا به حیات ”آلته فویرواخه“ در کلن/ آلمان هم کشید. نویسنده این سطور می کوشد با طرح درک خود از بحث، مساله را بشکافد که می تواند با سخنان دیگر شرکت کنندگان تدقیق و تکمیل گردد.

صحبت بر سر آن بود که چرا حل مساله آزادی در ایران از زمان انقلاب مشروطه تاکنون به نتیجه نرسیده است؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2561

 

۳۰- « مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٠ (١٣ مرداد)

وطن پرستی» داریم تا «وطن پرستی»!
نگرشی به جنس «وطن پرستی»!

واژه راهنما: معیار سنجش محدودیت آزادی و تعمیق نبرد طبقاتی.

معیار برای سنجش شدت سرکوب آزادی در ایران، شدت رنجی است که باید زنان زحمتکش با دستمزد سه بار زیر مرز فقر و یا محروم بودن زنان حتی از تماشای بازی والیبال و یا تعقیب به خاطر رعایت نکردن ”پوشش اسلامی“ تحمل کنند.

معیار تشدید نبرد طبقاتی در ایران، شدت توده ای ستیزی ی دستگاه های تبلیغات ارتجاع حاکم در نظام سرمایه داری است. در این صحنه، نقش «عمله ارتجاع» (احسان طبری)، نقشی چشم گیر و در عین حال افشا کننده برای سنجش تعمیق تضاد اصلی در جامعه است.

”امیر ایرانی“ در ابراز نظری نسبت به مقاله اردشیر قلندری با عنوان ”شادی های گذرا!“ (اخبار روز ٣١ تیر ١٣٩۴)، موضع «یک وطن پرست ایرانی» را در برابر موضع «یک توده ای»، «وطن پرستی» را در برابر «توده ای» بودن قرار داد! ادعایی میان تهی و غیر مستدل!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2564

 

 

۳۱-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣١ (١۵ مرداد)

اتحاد برای گذار از دیکتاتوری و برنامه اقتصاد ملی
جبهه ضد دیکتاتوری و تجهیز زحمتکشان

واژه راهنما: گذار از دیکتاتوری مرحله ای مستقل؟ برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”بالا“ یا از ”پایین“؟ «مرحله دموکراتیک» و «مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی» (مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران را در سال ١٣٩١). وحدت ”آزادی و عدالت اجتماعی“. «توهم زایی» سیریزا و آموزش از آن برای ایران. ضرورت مکمل برای برنامه «حداقلی …».

در بخش دوم بررسی نظریات شیدان وثیق (اخبار روز اول مرداد ١٣٩۴) به بررسی بحث های در جریان میان گردان های متفاوت چپ ایران در باره شکل و مضمونِ اتحادهای اجتماعی، ضرورت پیوند میان خواست دموکراتیک و سیاسی، و بیش از آن، پرداخته شد. وظیفه سطور زیر بررسی رابطه میان اتحاد اجتماعی برای گذار از دیکتاتوری ولایی و برنامه اقتصادی- اجتماعی ای است که باید پس از این گذار در ایران به مورد اجرا گذاشته شود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2567

۳۲- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٢ (٢٣ مرداد)

آموزش نظری و سیاسی از تجربه ”سیریزا“ در یونان!
در «دیدار به منظور بحث و گفتگو» چه گذشت؟ (٢)

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٢ (٢٣ مرداد)

واژه راهنما: ”سیمای مردمی حزب توده ایران“: تبدیل شدن خواست دموکراتیک به سیاسی و آگاهی اجتماعی، پیش شرط تجهیز توده ها. خواست بینابینی. پیوند گسست ناپذیر میان آزادی و عدالت اجتماعی نسبی.

 

اول- آموزش نظری، تبدیل شدن خواست دموکراتیک به سیاسی

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2570

 

۳۳- مقاله شماره: ١٣٨٧ / ۵ (شهریور)

جبهه ضددیکتاتورى‏، شعارى‏ امروزین؟ کارپایه اتحادهاى‏ مردمى‏ و ملى‏

واژه راهنما: مقاله ”جبهه ضد دیکتاتوری“ اثر زنده یاد منوچهر بهزادی

 

از آرشیو توده ای ها

«پیش از آنکه متحد شویم، باید نخست مرزها را با قاطعیت و صراحت تمام مشخص کنیم. درغیراین‏صورت، اتحاد ما فقط مفهوم موهومى‏ خواهد بود که بر تشتت موجود پرده مى‏کشد و مانع برانداختن قطعى‏ آن مى‏شود.» (لنین)

مقاله زیر که در سال ١٣٨٧ در ”توده ای ها“ انتشار یافت، از این رو به صورت کنونی بازانتشار می یابد، زیرا بحث در باره برپایی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری که یکی از مصوبه های پراهمیت ششمین کنگره حزب توده ایران است، با مشکلات عملی روبروست که به نظر نگارنده، ریشه در برداشت نظری نادرست از مضمون چنین جبهه ای دارد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2573

۳۴-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣۴ (٩ شهری

اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی
”فرهنگ“ و ”سانترالیسم دموکراتیک“

واژه راهنما: نقش اراده گری در نقض اصل سانترالیسم دموکراتیک. اراده گری در حزب توده ایران. نفی امکان گذار به سوسیالیسم در شرایط کنونی، در تضاد با مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران. تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری از ”بالا“ یا ”پایین“؟ ”فرهنگ“ بازتاب هستی اجتماعی. بررسی بانو وحیده مولوی با همکاری ”گروه بیدارزنی و موسسه رحمان“ در باره خشونت علیه زن در ایران.

در بحث های اخیر در ارتباط با مقاله «آموزش نظری و سیاسی از تجربه ”سیریزا“ در یونان!» (اخبار روز، ٢٠ مرداد ١٣٩۴) از جمله دو نکته طرح می شود که نهایتاً با یکدیگر در ارتباط قرار دارند و شایسته توجه و بررسی مشخص از دیدگاه نیروی چپ در ایران هستند. یکی، ”سانترالیزم دموکراتیک“ و دیگری، مبارزه برای رشد ”فرهنگی“ جامعه!

سانترالیسم دموکراتیک

اصل لنینی سانترالیسم دموکراتیک، دستاورد بزرگ چپ انقلابی است که در خدمت به ثمر رساندن نظربندی ی دموکراتیک در درون حزب طبقه کارگر قرار دارد و در عین حال، اهرم پرتوانی را نیز برای عملکرد یکپارچه حزب تشکیل می دهد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2576

 

۳۵-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣۵ (١٢ شهریور)

تعمیق بحران اجتماعی و گذار خواست دموکراتیک به سیاسی!
نگرشِ چپ انقلابی به مقاله «حزب توده ایران و جنبش مستقل زنان»

واژه راهنما: دیالکتیکِ استقلال سازمان های دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی، دیالکتیکِ خواست های دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی. سرشتِ ”تاریخی“ خواست های دموکراتیک و سیاسی- طبقاتی. «شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود، خصلت کارگری و سوسیالیستی به خود می گیرد» (ف. م. جوانشیر، سیمای مردمی حزب توده ایران.) «من انقلابم!» (احسان طبری، با پچپچه پاییز، ٩). ”اسلام سیاسی“، ایدئولوژی جامعه قبیله ای- برده داری در ایران.

هسته مرکزی در سخن پیمان نعمتی در مقاله «حزب توده ایران و جنبش مستقل زنان»، این ارزیابی است که جنبش زنان یک جنبش دموکراتیک مستقل در ایران است. این ارزیابی ای مستدل و محقانه است!

به نظر او، حزب توده ایران گویا چنین برداشتی از جنبش زنان ندارد و می خواهد با «استفاده ابزاری» از این جنبش، آن را در خدمت «تغییر قدرت سیاسی، جایگزینی آن با حکومتی … دیگر» قرار دهد. این ارزیابی ناوارد و برداشتی نادرست است! پیمان نعمتی در اینجا محق نیست!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2586

 

۳۶- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣۶ (١١ شهریور)

بازتابی از مضمون کتاب ”وارثان گیلگامش“ اثر عبداله اوچلان
مذهب، ریشهِ تاریخی زن ستیزی!
رشد اندیشه سحرآمیز- جادویی به مذهبی!

واژه راهنما: بازتابی از مضمون کتاب ”وارثان گیلگامش“ اثر عبداله اوچلان. با مقدمه ی فرهاد عاصمی. نامه فردریش انگلس به ژوزف باخ.

مقدمه برای معرفی بخش هایی از کتاب ”وارثان گیلگامش“، اثر عبداله اوچلان، در باره تاریخ ١٢ هزار ساله قوم های آریایی زبان ساکن منطقه ”مزوپوتامین“. در کتاب، تاریخ برپایی تمدن این قوم ها، با نام تمدن سومرآیی توصیف می شود که با تاریخ ”انقلاب کشاورزی“ در دوران سنگ نو در جامعه بشری آغاز می گردد. گذار از جامعه کمونیستی کهن که مبتنی بر روابط ”مادرسالاری“ و باور به تصورات سحرآمیز- جادویی انسان است، به نظام برده داری مبتنی بر سلطه نظم ”پدرسالاری“ در جامعه سومرآیی که پنداشت وجود خدایان آسمانی ایدئولوژی آن را تشکیل می دهد، توضیح داده می شود و با کشفیات جدید در کاوش های باستان شناسی دهه های اخیر در منطقه مستند می گردد. رهبر زندانی حزب کارگران کردستان این کتاب را در زندان ایمرعلی ترکیه به عنوان دادخواست علیه محکومیتش در ترکیه، به دادگان حقوق بشر اروپایی نگاشته است

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2581

 

۳۷- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٧ (٢۴ شهریور)

حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات!
”اقتصاد سیاسی“ ملی- دموکراتیک یا سرمایه داری؟

واژه راهنما: «آتش ققنوس بجاست». تازاندن مبارزه؟ مضمون انقلابی، مردمک چشم. خط مشی انقلابی- اندیشه سوسیال دموکرات. سرشت «برنامه حداقلی …» چیست؟ «برنامه حداقل» حامی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از ”بالا“ یا از ”پایین“؟ اهرم اجتماعی برپایی جبهه ضد دیکتاتوری از پایین. آزادی، عدالت اجتماعی و برنامه ملی- دموکراتیک. موضع مستقل طبقه کارگر. وحدت عینی منافع زحمتکشان و سرمایه ملی در مرحله ملی- دموکراتیک. اندیشه سوسیال دموکرات و برنامه اقتصاد ملی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2589

۳۸- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٨ (اول مهر)

زندگی نیازمند تنوع و تکثر، پیش شرط تنوع
«یادت … در انعکاس بی وقفه آینه ها …» (احسان طبری)

واژه راهنما: ”تئوری شناخت“ مارکسیستی و برداشتِ پوزیتویستی از «تنوع انسان». تئوری بازتاب و درک حقیقت، که کلیت است (ف. هگل). تئوری شناخت معلول پوزیتویسیتی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2592

۳۹- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٣٩ (١٠ مهر)

وحدت آزادی و عدالت اجتماعی: «ما گرسنه ایم!»
ویژگیِ اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دموکراتیک

واژه راهنما: وحدت مضمونی ی ”آزادی“ و ”عدالت اجتماعی“: «ما گرسنه ایم!». سیاست انقلابی در دوران های غیرانقلابی. مساله «مالکیت» و پرچم مبارزاتی ای که چپ از کف داده است. ادامه بحث با ابرازنظرها در ارتباط با مقاله ”حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات“.

بحث میان خط مشی انقلابی حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات در حزب در باره تاکتیک مناسب برای برپایی ”جبهه ضددیکتاتوری“ به منظور گذار از سد دیکتاتوری حاکم، و از این طریق ایجاد زمینه برای مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه، که تعریف ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ را از مرحله کنونی انقلاب در ایران تشکیل می دهد، بر این نکته متمرکز شده است که آیا نباید با توجه به ”تناسب قوا“ در جامعه، تعریف ششمین کنگره را از این طریق ”تعدیل“ نمود که یک ”زیرمرحله ی دموکراتیک“ را پذیرفت که در آن از یک سو نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری برقرار است، که اما خود را متعهد به پایبندی به موازین ”قانونی“ و ”دموکراتیک“ (به اصطلاح ”قواعد بازی“) دانسته و آن را در سند تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری مورد تائید قرار می دهد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2595

 

۴۰- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴٠ (١٨ آبان)

آگاهی، معمایی غیرقابل درک؟ نگرشِ ماتریالیست- دیالکتیکی به مساله رابطه روح- تن (پسیکوفیزیولوژی)

واژه راهنما: آگاهی طبقاتی، سلاح تغییر شرایط حاکم. با آموزش و خودآموزی سلاح نبرد را برّا و به روز داریم.

 

پیش گفتار

«آگاهی»، پیامدِ فرگشتی ی تعیین کننده است در مرحله گذار زندگی از حیوانی به انسانی نزد انسان واره ها در یک میلیارد سال پیش. از هنگام این فرگشتِ تعیین کننده در روند تکاملی گونه انسان (آنتروپولوژی)، اهرم پرتوان «آگاهی» در خدمت حفظ و تداوم و بهبود شرایط هستی آن قرار داشته و دارد. به سخنی دیگر، «آگاهی»، کیفیتِ نوینِ پدیدار شده است در روند رشد ماده زنده، که در سطح بغرنج و پرلایه ی شده آن به وجود آمد و بازتابی است نسبت به نیاز به حفظ و تداوم هستی انسان.

 

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2600

۴۱-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴١ (اول آذر)

سیاست انقلابی در شرایط غیرانقلابی!
پیامد نبود برنامه اقتصادی ملی جایگزین!

واژه راهنما: رفرم در خدمت انقلاب! زحمتکشان مخاطب سیاست توده ای هستند. «اقتصاد تولید محور» با چه مضمونی؟ دفاع از رفرم به منظور بالا بردن سطح آگاهی توده ها و هموار ساختن دستیابی به سوسیالیسم (لنین).

روی سخن روشنگرانه ی مقاله ی نامه مردم با عنوان ”بحران فزاینده اقتصادی رژیم ولایت فقیه و بسته «ضد رکود» دولت روحانی“ (شماره ٩٨۵، ١٢ آبان ١٣٩۴)، بر پایه شیوه ”مبارزه فرهنگی“ و اقناعی، خطاب به دست اندرکاران نظام در دولت حسن روحانی و نه خطاب به نیروهای زحمتکش و میهن دوست است که باید بسته «ضد رکود» را افشا کرده و آن را علیه نظام ولایی به کار گیرند. مقاله ی که پر از «داده های مستند» است، از این رو در نتیجه گیری از «موشکافی عمیق» خود که در آغاز مقاله وعده می دهد، نازا باقی می ماند، زیرا پیشنهاد جایگزینی برای زحمتکشان ندارد و ارایه نمی دهد. پیشنهاد جایگزینی که بازتاب متناسب از تعریف مصوبه ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ از مرحله «ملی- دموکراتیک» فرازمندی انقلابی جامعه ایران باشد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2604

 

۴۲- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴۲ (۵ آذر)

خط مشی انقلابی حزب توده ایران و ”راه توده“ قلابی!
کالبدشکافی یک ادعای توخالی!

واژه راهنما: سیاست انقلابی در دوران های غیرانقلابی. ”راه توده ی قلابی“ مضمون سیاست طبقاتی و اتحادی خط مشی انقلابی حزب توده ایران را نفی می کند. صحبت بر سر اتحاد دموکراتیک در جامعه و نه دنباله روی ی حزب طبقه کارگر از سرمایه داران است. ترفندهای ژورنالیستی ”راه توده ی قلابی“.

در ”راه توده قلابی“ (۵٢۵، ٣٠ مهر ١٣٩۴) با عنوان ”نگاهی به مصاحبه علی خاوری …“ نوشتاری انتشار یافته که هدف آن پامال ساختن مضمون خط مشی انقلابی حزب توده ایران در دوران های ”غیرانقلابی“ است. هدف، پامال ساختن دو مشخصه این سیاست انقلابی است که زنده یاد ف. م. جوانشیر، دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران آن را در اثرش ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ توصیف می کند و مستدل می سازد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2608

۴۳-  مقاله شماره: ١٣٩۴ ۴٣ (١٣ آذر)

سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات!
نگرشی به «افشای پروژه تسلیم طلبی»!

واژه راهنما: سیاست انقلابی در دوران های غیرانقلابی. بحث و صحنه بازی انحرافی. تهدید مردم توسط ”راه توده قلابی“.سیاست مستقل ضد دیکتاتوری صحنه مبارزه واقعی برای گذار از دیکتاتوری ”داعشی“ به صحنه اصلی مبارزه.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2626

 

نگرشی به مقاله ”اصلاح طلبی آری، تسلیم طلبی نه!“ در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران که راه ”اصلاحات برای تغییر“ را نشان می دهد و مضمون ”پروژه اصلاحی طلبی با مضمون تسلیم طلبی“ را نفی می کند! (١)

 

۴۴- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴۴ (٢١ آذر)

سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات! (٢)
چگونه می توان «تناسب قوا» را برای «حضور حداکثری مردم» تغییر داد؟!

واژه راهنما: مصرف بدون پشتوانه تولیدی ملی. مرداب بدهی های فردی و دولتی غیرقابل بازپرداخت. چگونه به متحد مردم بدل می شویم: اگر ”اصلاح طلبان“ مایلند «اراده اکثریت مردم» را به پشتوانه سیاست خود بدل سازند، باید خواست واقعی مردم که ناشی از نیاز غیرقابل تردید آن ها به ”عدالت اجتماعی نسبی“ است، مطرح سازند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2620

۴۵- مقاله شماره١٣٩۴ / ۴۵ (٢٣ آذر)

سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه انتخابات (٣)
چگونه می توان به «پلاتفرم مشترک با نیروهای سیاسی متفاوت» دست یافت؟

واژه راهنما: مضمون شفاف اتحادهای اجتماعی. از طبقات حاکم بیاموزیم و منافع و خواست های خود را با صراحت مطرح و از آن دفاع کنیم. طرح خواست مردم و منافع قانونی ی زحمتکشان، پیش شرط برپایی اتحادهای دموکراتیک پایدار و پیگیرِ اجتماعی به منظور «اصلاحات برای تغییر» و گذار از دیکتاتوری است.

بدون روشنی و شفافیت مواضع، اتحادهای اجتماعی پا نمی گیرند! از این رو مفید است که برخی ها که خود را اصلاح طلب می پندارند و یا اعتدال گرا می نامند، «”لب“ مطلب» را با صراحت بیان کرده اند (١). برای نمونه می نویسند که به ادامه ”زندگی“ در صحنه تعیین شده توسط رژیم دیکتاتوری قانع هستند و با تن دادن به شرایط دیکته شده آن، یعنی حاکمیتِ ”نظارت استصوابی شورای نگهبان“، سلطه ”کمیته های قوه قضایه“ و غیره موافقند و از دولت مجری برنامه ضد مردمی و ضد ملی دیکته شده توسط سازمان های مالی امپریالیستی دفاع کرده و سر تسلیم بر آستانِ دیکتاتوری می سایند!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2628

۴۶-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴۶ (سوم دی)

به چه کسی رای خواهم داد؟!
نگرشی به مضمون اتحادهای اجتماعی!

واژه راهنما: دیالکتیک شکل و مضمون. شفافیت و صراحت موضع، پیش شرط برپایی و پاقرص کردن اتحادهای اجتماعی. مضمون اقتصادی- اجتماعی در جبهه ضد دیکتاتوری؟ زمینه عینی، شرط ایجاد شدن توافق ذهنی اتحاد. «هژمونی» به مفهوم کوشش برای به دست آوردن پشتیبانی قلبی و اعتماد عقلایی توده ها.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2631

 

زمان برگزاری انتخابات پیش رو نزدیک و نزدیک تر می شود، بدون آنکه اتفاق نظر در این باره در اپوزیسیون ایجاد شده باشد که باید در آن شرکت نمود و یا خیر، و یا به چه کسی رای داد؟ در حالی که تجربه انتخابات در سال های طولانی اخیر درس های پراهمیتی را برای مبارزان در برداشته است، بتوانند با قاطعیت موضع خود را تعیین کنند، بحث ها هنوز در دور دو محور کلی در جریان است. گروهی با اشاره به سیاست شناخته شده ”مهندسی انتخابات“، طیفی از مواضعی را نمایندگی می کند که محور اصلی آن، نفی شرکت در انتخابات است. گروه مقابل، با انواع استدلال ها، اما بدون طرح مضمون سیاست مورد دفاع خود، دفاع از خطی مشی را توصیه می کند که آن را ”اصلاح طلب“ و ”اعتدال گرا“ ارزیابی کرده و می گوید، باید واقع بین بود و میان امکان ها، آن وجه را انتخاب و تقویت کرد که ”رئوف تر“ به نظر می آید و ظاهری دلپذیرتر داراست!

۴۷- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴٧ (٧ دی)

خط مشی انقلابی حزب توده ایران و نگرانی ”راه توده“!

واژه راهنما: مشخصه های خط مشی انقلابی حزب توده ایران. آگاهی خود بخودی و درک طبقاتی ”مضمون“ مبتنی بر اندیشه مارکسیستی- توده ای. «سمت گیری اقتصادی دولت روحانی»! سه پرسش توده ای ها از علی خدایی!

علی خدایی در ”راه توده“ دزدیده شده توسط او مدعی است که «مشی توده ای» را نمایندگی می کند!

این یک ادعای میان تهی است. خط مشی انقلابی حزب توده ایران دارای ویژگی و مشخصه هایی است که ”راه توده“ قلابی دارا نیست!

یکی از مشخصه های خط مشی انقلابی حزب توده ایران، نشان دادن ”مضمون“ سیاست ارتجاع است. شناخت مضمون و از این طریق درک سرشت سیاستِ ارتجاعی ی طبقات حاکم در نظام سرمایه داری، تنها وسیله برای ارتقای سطح آگاهی طبقه کارگر و همه توده های محروم و زیر فشار است که بدون دستیابی به آن، طبقه کارگر به نقش تاریخی و انقلابی خود برای تغییر شرایط حاکم پی نمی برد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2633

۴۸-  مقاله شماره ١٣٩۴ / ۴٨ (٢۵ دی)

ندیشه سوسیال دموکرات و بحث سیاسی (١)
نگاهی روشنگرانه به مقاله مهرداد اخگر در صدای مردم!

واژه راهنما: دیالکتیک ظاهر و مضمون پدیده. رابطه ی ارزیابی سیاسی و امنیتی. مرحله ملی- دموکراتیک، نه سوسیالیسم و نه سرمایه داری است. «دم خروسِ» اندیشه سوسیال دموکراسی در انبان اندیشه. مهرداد اخگر یک مسئول امنیتی- اطلاعاتی. مهرداد اخگر یک توده ای. رساله ”سخنی با همه توده ای ها“.

 

اندیشه سوسیال دموکرات از بحث سیاسی از این رو ابا دارد، زیرا با طفره رفتن از بحث، می تواند مواضع خود را به این امید پنهان نگاه دارد، که سیاست ارتدادیِ عدول از مواضع طبقاتی را بهتر به پیش ببرد و زمینه آشتی طبقاتی را در جامعه تدارک ببیند. به گفته روزا لوکزامبورگ در تزهای گروه ”انترناسیونال“ که صد سال پیش علیه سیاست رهبری راست حزب سوسیال دموکرات آلمان در شب جنگ جهانی اول مطرح ساخت، آن ها می خواهند «حزب انقلابی طبقه کارگر که هدف گذار از سرمایه داری را بر پرچم خود حک کرده است‏، به حزبی در خدمت حفظ نظام سرمایه داری بدل سازند» (١). به این منظور، این اندیشه غیردیالکتیکی، “ظاهرامر” را برجسته کرده و نقش عمده ی “مضمون” را در پدیده از طریق سکوت در باره آن بی اهمیت جلوه داده و عملاً نفی می کند. به مثابه نمونه برای چنین شیوه ی غیرمارکسیستی- توده ای، می توان مقاله مهرداد اخگر را در صدای مردم و نویدنو (٢) ذکر نمود.

هدف مقاله ی مهرداد اخگر که باید آن را در سطور زیر نشان داد و مستدل کرد، دُور کردن توجه از مضمونِ دو مقاله ای است که در صفحه توده ای ها انتشار یافته (٣).

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2638

 

۴۹-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۴٩ (٢٧ دی)

انتخابات پیش رو و سیاست مستقل حزب توده ایران!
”تحلیل مشخصِ شرایط مشخص“، شیوه مارکسیستی- توده ای!

واژه راهنما: «دشواری» واقعی ”راه توده“. مرحله «بورژوا- دموکراتیک» یا ملی- دموکراتیک انقلاب؟! یکپارچگی ی دیالکتیکی آزادی- عدالت اجتماعی و منافع ملی در مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک، زمینه اتحادهای اجتماعی.

 

بهیچ وجه عجیب نیست که با نزدیک شدن موعد انتخابات، مضمون اکثر مقاله ها در نشریات نیز پرداختن به انتخابات و برای برخی ها، تبلیغ برای آن باشد. یکی از این نشریات ”راه توده“ است که در مقاله ای در اطراف «دشواری ٢٣ ساله»اش (شماره ۵٣۶)، پس از داستان سرایی ها خواستار دفاع از «روحانی» می شود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2640

 

۵۰- اندیشه سوسیال دموکرات و بحث سیاسی (٢)
نامه به رفیق خاوری
نگاهی روشنگرانه به مقاله مهرداد اخگر در صدای مردم!

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵٠ (٣ بهمن) بخش نخست http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2638 [1]

واژه راهنما: بحث درون حزبی در باره شیوه مبارزه متناسب با خط مشی انقلابی و تصویب شده در ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١ و برنامه سیاست زدایی از حزب. تعمیق نبرد طبقاتی در جامعه. شعار حداقل دستمزد، شعار مرکزی مبارزه صنفی- سیاسی جنبش کارگری. مرز جدایی میان سیاست مستقل کارگری حزب توده ایران از سیاست همه جریان های ناسره

 

مهرداد اخگر یک توده ای

مهرداد اخگر که یکی از دست اندرکاران در نشریه نویدنو است، نمی تواند از مضمون مقاله ها و همچنین از دریافت نامه های نگارنده به این هیئت بی خبر باشد و آن را نخوانده باشد! هنگامی که او می خواهد گویا «دم خروس را بعد از بیست سال سکوت» نشان دهد، واقعیت را بیان نمی کند! آیا واقعیت را در نکته دیگری بیان خواهد کرد؟ مطلب را بشکافیم!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2643

 

۴۱-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵١ (۶ بهمن)

استقلال سیاست انقلابی کارگری و اتحادهای اجتماعی
دفاع از خط مشی انقلابی حزب توده ایران

واژه راهنما: «شعارهای دموکراتیک در ادامه پیگیر و قاطع خود خصلت کارگری به خود می گیرند.» اتحاد عمل تاریخی در مرحله ملی- دموکراتیک. خط مشی انقلابی حزب توده ایران پس از انقلاب بهمن و مخالفان آن. دفاع از خواست های دموکراتیک و مساله «دنباله روی از خمینی».

 

در گفتگو با رفیقی، نگرانی ای مطرح شد که باید آن را جدی گرفت. صحبت از آن بود که برای برخی از توده ای ها به ویژه در ایران، رابطه میان سیاست مستقل حزب طبقه کارگر که بر پایه یک خط مشی انقلابی برای مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب ایران قرار دارد، و مساله اتحادِ اجتماعی با نیروهایی که خواستار گذار از دیکتاتوری حاکم ولایی هستند، با پرسش هایی همراه و با شفافیت روشن نیست. ناروشن همچنین مساله اولویت میان استقلال سیاست انقلابی ی کارگری و مبارزه علیه دیکتاتوری به منظور ایجاد شرایط برقراری آزادی های قانونی است که باید آن را پیش شرط دموکراتیک و ملی برای گذار از بحران اقتصادی- اجتماعی حاکم ارزیابی نمود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2646

۵۲- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵٢ (١۴ بهمن)

«تاریخ، اقتصادی است در پویه شدن» (کارل مارکس)
«بستری که به پیشامدهای تاریخی جان می بخشد و شخصیت می دهد»!

واژه راهنما: انتقادِ اصولی سیامک. رفقای مسئول حزبی شرایط بحث سالم درون حزبی را ایجاد سازند!

 

در ابرازنظر درباره مقاله ”اندیشه سوسیال دموکرات و بحث سیاسی (٢)“، رفیق سیامک می نویسد:

رفیق گرامی فرهاد، با آرزوی تندرستی و شادی و اینکه خسته نباشید. چند وقتی است که نوشته های شما را با شوق بسیار دنبال می کنم، و در این زمینه باید بگویم که با بسیاری از گفته های شما موافقم. شما همیشه می کوشید که متد درست دیالکتیکی را در تحلیل های خود به کار ببرید که به نظر من تنها کار درست است. و در دیدن ذات دورنی پدیده ها و به کنار زدن پرده برونی آنها بسیار ژرفنگر و توانا هستید. دسته های گوناگون در درون و بیرون حزب با برنامه های گوناگون می کوشند تا حزب ما را از تنه اصلی بدن خود، یعنی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان جدا کنند. گروه هایی در بیرون می کوشند تا ما را پیروی بی اراده مخلصان ”اصلاح طلب“ راه فقیه بکنند. میخواهند این گونه به ما بنمایند که سیاست ما، تنها گزینش یکی از دسته ها میان چاکران سینه چاک ولی فقیه و مخلصان ”اصلاح طلب“ راه فقیه است. راه سومی، به ویژه اگر پایبند به منافع زحمتکشان باشد، به نظر این گروه راه به نا کجا آباد دارد. من در این هم شک ندارم که همانطور که شما نوشتید، مسئول نوشته های کارگری ”نامه مردم“ گرایش سوسیال دموکراسی به ویژه از نوع انگلیسی آن دارد. به نظر من شما با انتقاد درست و به جا و یاد آوری این گرایش در نوشته خود میبایست از پیوند این انتقاد با نامه خصوصی خود به رفیق خاوری پرهیز میکردید. نامه خصوصی باید خصوصی بماند تا ما دچار بیماری خاطره نویسی و افشای گفتگوهای درون حزبی نشویم. شاد و پیروز باشید.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2649

۵۳- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵٣ (١۶ بهمن) بخش نخست http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2638 [1] ، بخش دوم http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2638 [1]

اندیشه سوسیال دموکرات و بحث سیاسی (٣)
سرشت طبقاتیِ تبلیغات: ”ما مالک تن و جان خود هستیم!“

واژه راهنما: نگاهی روشنگرانه به مقاله مهرداد اخگر در صدای مردم! شرایط سالمِ بحث درون حزبی. مبارزه ی روشنگرانه- تبلیغیِ متناسب با خط مشی انقلابی و تصویب شده در ششمین کنگره حزب توده ایران در سال ١٣٩١. دست رد به سینه ی سیاست زدایی از حزب طبقه کارگر. مبارزه ضد سرمایه داری لبه تیز نبرد ملی- آزادیبخش.

 

انحراف مبارزه ی حزب انقلابی طبقه کارگر به سوی جریان سوسیال دموکرات

در کنار انواعِ جریان ها از قبیل “راه توده”ی قلابی که استقلال سیاست و خط مشی انقلابی حزب توده ایران را نفی و دنباله روی از این یا آن لایه حاکمیت را «مشی توده ی» قلمداد می سازد، ما با پدیده دیگری نیز در طیف سیاست دشمن طبقاتی روبرو هستیم. انحراف مبارزه حزب انقلابی طبقه کارگر به سوی جریان سوسیال دموکرات

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2651

۵۴-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵۴ (١٨ بهمن)

تنهِ اصلیِ حزب توده ایران!
«تنها من مانده ام» – هوراااا، من، تنها نمانده ام!

واژه راهنما: نیاز به بحث سازنده درون حزبی. تحکیم یک پارچگی نظری و وحدت سازمانی حزب توده ایران وظیفه ی روزِ توده ای ها. راه رشد غیرسرمایه داری و دفاع از شرکت طبقه کارگر در رهبری انقلاب، دفاع از وحدت منافعِ دموکراتیک و ملی کل مردم میهن ما است.

 

در ابرازنظر در ارتباط با مقاله ی «اندیشه سوسیال دموکرات و بحث سیاسی (٣)، سرشت طبقاتی تبلیغات: ”ما مالک تن و جان خود هستیم!“»، رفیق عزیز سیامک می نویسد و نشان می دهد که من، تنها نمانده ام! (١)

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2653

۵۵-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵۵ (٢٠ بهمن) بخش نخست http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2638 [1] ، بخش دوم http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2638 [1]   بخش سوم http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2651 [2]

اندیشه سوسیال دموکرات و بحث سیاسی (۴)
موضع مهرداد اخگر در «معرکه ”اتحاد طلبی“ آقایان»!

واژه راهنما: نگاهی روشنگرانه به مقاله مهرداد اخگر در صدای مردم! شرایط سالمِ بحث درون حزبی. مبارزه ی روشنگرانه- تبلیغیِ متناسب با خط مشی انقلابی. «خواندن پسامدرنِ اندیشه مارکس»

ادامه ی بحث در باره روشنگری و تبلیغ طبقاتی (که پیش تر آغاز و پایان نیافته بود)

 وظیفه تبلیغات نشان دادن آشکار دو قطبِ متضاد در پدیده است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2655

۵۶- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵۶ (٢٢ بهمن)

پیش بسوی آشتی سراسری حزبی
«امواج جوشانی که دائم در میان مانند» (ا ط)

واژه راهنما: رفیق سیامک می نویسد!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2658

۵۷- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵٧ (٢۵ بهمن)

حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران!
«تو در کدام قشونی؟ کدام باد بر درفش تو می وزد؟» (حیدر مهرگان)

واژه راهنما: نگرشی به پیشنهاد “۱۰ مهر”. «حزب چپ» و جایگاه اجتماعی آن. رسالت تاریخیِ بازسازی سوسیالیستی جامعه ایران. دیالکتیک مبارزه دموکراتیک با اتحادهای اجتماعی. تاریخ حزب توده ایران، تاریخ مبارزات طبقه کارگر ایران است و برعکس! ستاره ی راهنما، دفاع از مبارزات طبقه کارگر است!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2661

۵۸- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵٨ (٢٧ بهمن)

اول بگو «در کدام قشونی … پرولتاریا یا بورژوازی»!

واژه راهنما: ابرازنظر رفیق نصرت. ”دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم“. مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب. خط مشی انقلابی حزب توده ایران.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2663

۵۹-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۵٩ (٢ اسفند)

تحکیمِ رابطه انقلابی با طبقه کارگر!
چگونه شرایط حاکم تغییر می یابد؟

واژه راهنما: وحدت نظر و عمل (تئوری و پراتیک) در فلسفه مارکسیستی- توده ای. پرسشِ ”برای کی؟“، ”به سود کی؟ مشی انقلابی در شرایط غیرانقلابی.

 

تفاوت مبارزان پایبند به اندیشه مارکسیستی- توده ای با دیگر مبارزان در این نکته تبلور می یابد که آن ها به پرسشِ ”برای کی“، ”به سود کی“ همیشه پاسخی روشن و شفاف می دهند. در نظر و عملکرد آن ها نباید موضع جانبداری از زحمتکشان، از منافع زحمتکشان را با ذربین جستجو نمود، این جانبداری جان مایه نظر و عملکرد آن ها را تشکیل می دهد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2666

۶۰- مقاله شماره: ۱۳۹۴ / ۶۰ (۹ اسفند)

 واقع گراییِ انقلابی‌ یا تسلیم طلبیِ واقعی؟!

واژه راهنما: رفیق سیامک می نویسد: رهبری حزب طبقه کارگر در انقلاب ملی- دموکراتیک. چماق “واقع گرایی”. “ستاره راهنما”ی دفاع از زحمتکشان. رابطه پیشگام و توده‌ ‌ها.

مقدمه
بورژوازی و احزاب طرفدارش از هر موقعیتی استفاده می کنند تا احزاب کارگری و طرفدارانش را به “رمانتیسم” و دور بودن از واقعیت متهم کنند. اینها ما را “دایناسور”، “جزمگرا”، “عقب مانده” و “استالینیست” می خوانند، تا با خیال خود، به استدلال خود وزن محکمی بدهند.

ولی‌ واقعیت چیست؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2668

 

۶۱- مقاله شماره: ۱۳۹۴ / ۶۱ (۱۰ اسفند)

مضمون و نتیجه گیری نزد ”راه توده“ در تضادند!

واژه راهنما: زبان، شکل بروز آگاهی. ساختار آگاهی. کیفیتِ آگاهی. منطق علمی. ترفند ژورنالیستی.

 

فردا نمایش میان تهی انتخابات در ایران برگزار می شود. پیش تر، یعنی در تاریخ ٢٢ بهمن ماه ١٣٩۴، ”راه توده“ی قلابی در «سرمقاله شماره ۵۴٠» خود به واقعیتی اعتراف می کند که نباید آن را گذاشت و به سادگی گذشت!

این اعتراف چنین بیان شده است: «صرف ترکیب مجلس هم در نهایت تعیین کننده نیست»!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2676

۶۲- مقاله شماره: ۱۳۹۴ / ۶٠ (۱۱ اسفند)

شاعر توده ای، سیاوش کسرائی!<br />

نگرشی به فیلم مستد “در جستجوی خورشید” ساخته بی بی سی!<br />

 

واژه راهنما: رفیق سیاوش می نویسد: کوبیدن حزب توده ها با شاعر توده ها! از دشمن طبقاتی بیاموزیم.

 

کسانی که آشناییِ اندکی هم با حرفه خبرنگاری دارند، می دانند که هیچ حرفی و هیچ تصویری در یک فیلم مستند تصادفی نیست، هر چند که به چشم بیننده چنین می نماید. قبل از آغار فیلم برداری، کارگردان به چند سوال مهم ازجمله سوالات زیر باید جواب بدهد:

 • مخاطب فیلم کیست؟
 • پیام فیلم چیست؟
 • هدف من از فیلم چیست؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2678-

۶۳- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶٣ (١٣ اسفند)

خاک به چشم حقیقت پاشیدن!
”فریبکاری بس است، آقای خدایی“

واژه راهنما: رفیق باقر فاطمی می نویسد.

 

اخیراً رفیق گرامی باقر فاطمی نوشتاری با عنوان ”فریبکاری بس است، آقای خدایی“ به توده ای ها ارسال کرد. آن طور که ابراز شد، متن برای آقای علی خدایی نیز ارسال شده است.

بازتاب نوشتار رفیق فاطمی که در زیر می خوانید، چند سطر کوتاه شده است. موضوع حذف شده، بازمی گردد به موضع نویسنده در ارتباط با تدارک و برگزاری کنگره سوم حزب توده ایران. متاسفانه رفیق فاطمی نتوانست با حذف این نکته موافقت کند. این حذف اما مستدل و لذا ضروری است. گرچه بررسی شرایط تدارک و برگزاری کنگره سوم حزب توده ایران از دیدگاه شناختِ همه جوانبِ تاریخ حزب توده ایران ضروری است، اما طرح فردی مساله ای که باید در یک کمیسیون صلاحیت دار حزبی مورد بررسی قرار گیرد، به روند کنونی گفتگو برای «پیش بسوی آشتی سراسری حزبی» که رفیق سیامک مطرح نموده اند، کمک نمی کند. اهمیت تقویت همبستگی توده ای ها، نگارنده را بر آن داشت، آن را از نوشتار رفیق فاطمی حذف کند. ضرورت این حذف از این رو نیز قابل درک است، زیرا میان «فریبکاری آقای خدایی» و این مساله ارتباطی وجود ندارد!

باید میان اختلاف نظر سیاسی میان توده ای ها و ”تضاد منافعگروه هایی که خود را توده ای می نمایند، تفاوت قایل شد. به طور مجزا به این مساله پرداخته خواهد شد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2682

۶۴= مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶۴ (١٣ اسفند)

واقع گرای انقلابی و تسلیم طلبی واقعی‌ (٢)
«چاره رنجبران در وحدت و تشکیلات است»

واژه راهنما: رفیق سیامک می نویسد. به تقلیل سطح مطالبات مردم به حدی که رژیم اجازه می دهد پایان دهیم. بی اعتقادی به نیروی مردمی و بی‌ عملی خود را با دنباله روی از مردم توجیه نکنید! افشاگری بدون تحلیل طبقاتی در سطح می ماند. تسلیم طلبی، آتش بس یک طرفه.


باری دیگر یک انتخابات طراحی شده در جمهوری اسلامی برگزار شده است. این بار ۴۰ در صد از واجدان شرایط در انتخابات در آن شرکت نکردند. و بسیاری از شرکت کنندگان نیز از سر ناچاری و نومیدی و نبود آلترناتیو قابل لمس، و نه‌ به خاطر باور  به معجزه از این امامزاده مرده، در این انتخابات شرکت کردند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2684

۶۵-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶۵ (١۴ اسفند)

کلیت، حقیقت است!

واژه راهنما: هدف از پاره پاره کردن حقیقت.

 

نظریهِ پردازِ دیالکتیک دانی با نام محسن در ارتباط با مقاله ”واقع گرای انقلابی و تسلیم طلبی واقعی (٢)، «چاره رنجبران در وحدت و تشکیلات است»“ دو ابراز نظر ارسال کرده است. او در مجموع چنین می نویسد:

«دوست گرامی، مشگل شما این است که دیالکتیک ات را بلد نیستی. عزیز من، تضاد عمده در این مرحله، تضاد بین مردم زحمتکش و سلفی های آدم خوار است. تضاد بین سرمایه مالی خونخوار و مردم زحمتکش، غیره عمده است. این تسلیم طلبی نیست …».

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2686

۶۶-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶۶ (١۵ اسفند)

کلیت، حقیقت است! (٢)

واژه راهنما: نظری- سیاسی

حقیقت نسبی و رابطه میان حقیقت های نسبی

 

بازنویسی نظر ابرازنظر کننده محسن:

رفیق برادر توده ای خارج نشین عزیز دل، بابا هگل شکر خورد که گفت، حقیقت در کل است. حقیقت نسبی است و دائم در حال تغییر. منظور من تضاد بین سلفی های داخلی و مردم زحمتکش بزرگوار ایران عزیز است، نه در عرصه جهانی. در حال حاضر، تضاد بین سرمایه مالی خونخوار و مردم زحمت کش ایران، تضاد غیر عمده است. و [لذا] روحانی و هاشمی و کل جناح سرمایه داری وابسته بقول شما فرنگ نشینان کمپرادور، بایستی حمایت مشروط شوند. روشنفکر بایستی بازدم مردم زحمتکش را پشت گوشش احساس کند. … مرشد ما می گوید، چپ، یعنی با مردم راست، [نه] یعنی علیه مردم! نیمی از مردم قهرمان ما مراسم بیعت را تبدیل به همه پرسی علیه استبداد کردند … بدرود

 

محسن گرامی!

حقیقت مشخص یا تاریخی (گذرایی- در حال تغییر و شدن)، نسبی است! در این زمینه شما محقید. اما مفهوم ”حقیقت، کلیت است“، بازمی گردد به رابطـه میان حقیقت های مشخصِ نسبی!

۶۷- مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶٧ (١٨ اسفند)

دفاع از منافع طبقاتی، محک است!
راه رشد سرمایه داری، سرابی بیش نیست!
سرشتِ مشترکِ سکوتِ ”نصرت“ و ”محسن“!

واژه راهنما: سیاسی. اقتصادی

وحدت منافع طبقه کارگر و منافع ملی. مضمونِ نبرد رهایی بخش کنونی در جهان. هجوم نواستعماری اقتصادِ جهانی شده امپریالیستی به منافع ملی. انقلاب ”بورژوا- دموکراتیک“. مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه.

 

چندی پیش رفیق ”نصرت“ وعده ای تهدید گونه داده بود که نسبت به مواضع طرح شده در توده ای ها موضع خواهد خواهد گرفت و در ارتباط با مساله ضرورت یکپارچگیِ نظری در جنبش توده ای، موضع نویسندگان نامه ”١٠ مهر“ را توضیح خواهد داد. اما آن هنگام که با پرسشِ «بگو در کدام قشونی … پرولتاریا یا بورژوازی؟» روبرو شد، صلاح دید سکوت پیشه کند! که باید امیدوار بود، گذار باشد!

ما با چنین برخوردی نزد نظریه پردازانِ دیگری هم روبرو هستیم. نظریه پردازانی که آن هنگام که می خواهند مواضع طبقاتی مورد تائید خود را در لباس منافع کل جامعه بپوشانند و آن را منافع ”عام“ القا کنند، سخن برای گفتن و نظر برای ارایه دارا هستند، اما تن به گفتگوی مشخص نمی دهند و سکوت را بر ادامه بحث ترجیح می دهند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2691

۶۸-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶٨ (١٩ اسفند)

مبارزه برای آزادی های دمکراتیک با افق سوسیالیستی!
شب پرستان مشت مشت بر ستاره ها، رنگ شب می پاشند (رفیق احسان طبری)*

واژه راهنما: سیاسی- نظری

حقیقت، کلیت است. ضرورتِ تحلیل طبقاتی. پیوند مبارزه روشنگرانه- ترویجی با تبلیغی- افشاگرانه.

 

رفیق سیامک می نویسد:

مبارزه برای آزادی های دمکراتیک همیشه از الویت‌های برنامه کاری احزاب کارگری بوده است. ولی‌ متاسفانه
یکی‌ از ظفر‌های ایدولوژیک نئولیبرالیستی در این است که موفق شده است تا بسیاری از مفاهیم معمول آزادی‌های دمکراتیک را از بار طبقاتی آن تخلیه کند، و در نهایت آن ها را به این شکل، به کلمات ”بی‌ خطر“ تبدیل سازد. کلماتی چون ”حقوق زنان“، ”حقوق بشر“ (**)، ”محیط زیست“ و ”آزادی“ از این دستهِ کلمات هستند.

نئولیبرالیست ها با ترفند و حیله و با تکیه به دوستان محقّق دانشگاهی شان موفق شدند که با تاکید و تحلیل از شکل پدیده‌ها، مضمون آن ها را مخفی‌ کنند. و با این کار به همه کسانی‌ که در عطش ساختن جهانی‌ بهتر، مجنون‌وار و بدون تسلط بر سوسیالیزم علمی‌ پا در راه جاده ی صعبِ تغییرِ وضعیت موجود گذشته اند، آدرس عوضی‌ بدهند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2693

۶۹- ”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب (١)

مقاله شماره: ١٣٩۴ / ۶٩ (٢١ اسفند)

واژه راهنما: اقتصادی

شعار ”حداقل دستمزد“، شعار مبارزه علیه سیاست ضد مردمی و ضد ملی و نشان وحدت منافع زحمتکشان و منافع ملی مردم میهن است! راه رشد سرمایه داری، سرابی بیش نیست. ”آقایان“ و ”بانوان“ جدید هم تابع دیکتاتوری ولایی.

 

در مقاله پیش با عنوان ”دفاع از منافع طبقاتی محک است“ (٩۴/۶٨)، پس از طرح استدلال هایی این نتیجه گیری به عمل آمده بود که «راه رشد سرمایه داری در شرایط کنونی در جهان، سرابی بیش نیست

وظیفه این سطور پرداختن به این موضوع و توضیحات بیش تری در باره آن است که انجام خواهد شد. در این بین نظریه پرداز گرامی محسن، در ابرازنظری دوستانه، مدعی است که ارزیابیِ حزب توده ایران از شرایط حاکم بر ایران به «ندیدن درخت» می ماند که ناشی از «شیفته جنگل» بودن است! (١) او برای تاکید برداشت خود، «موضع ”نامه مردم“» را در ارتباط با «همین باصطلاح انتخابات» مورد پرسش قرار می دهد و ملامت خود را با تکرار انتقاد گذشته، از این رو به جا می داند، زیرا «نیمی از مردم قهرمان ما مراسم بیعت را تبدیل به همه پرسی علیه استبداد نمودند».

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2695

 

۷۰-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٧٠ (٢۶ اسفند)

آموزش و خودآموزی وظیفه ی مبرم و روز!
اسلوب دیالکتیکی درک پدیده ناشناخته
”کدام کتاب را می خوانی“؟

واژه راهنما: تئوریک. سیاسی

نگاه شود همچنین به مقاله ۴٣ و ۴۴ از سال ١٣٩٢ با عنوان ”خودآموزی نبردی انقلابی“http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2235 [1] و http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2238 [2].

«بگذار مرا گستاخ بخوانند، بگذار مرا شریر و خام پندار بنامند، …». با شناخت جفت متضاد در پدیده، مضمون پدیده قابل شناخت می گردد! دیالکتیکِ ”زبان الکن و اجتهاد“. برگزاری سمینارهای علمی. دیالکتیک پیوند میان مبارزه صنفی و سیاسی و مبارزه برای حداقل دستمزد. مکانیسمِ انتقال آگاهی طبقاتی. کیفیت بالای تئوریک نزد رهبری کنونی حزب طبقه کارگر ایران.

 

رفیقِ گرامی ”ابی“ با ابرازنظر پراهمیت خود، توجه را به مبارزه با پیامد جنایت هولناک ارتجاع داخلی و خارجی که با قتل عام دانشمندان توده ای در ارتباط قرار دارد، جلب می کند. او می نویسد:

«طبقه کارگر ایران هنوز منافع و رسالت تاریخی خود را درک نکرده. آیا باید منتظر بود که این آگاهی خود به خودی صورت گیرد؟ آیا این امکان پذیر است؟ نقش پیشاهنگان چه می شود؟ مگر نه این که این آگاهی باید توسط حزب و تشکیلاتِ حزبی سازمان دهی گردد؟!»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2698

۷۱-  مقاله شماره: ١٣٩۴ / ٧١ (١٧ اسفند

نویسنده بخش کارگری به انتقاد وقعی نمی گذارد!
مساله تفاوت در ارزیابی یا تضاد منافع؟)

واژه راهنما: تئوریک. سیاسی. کارگری

اسلوبِ روشنگری- تبلیغیِ مارکسیستی- توده ای. تئوریِ رابطه دیالکتیکی میان مبارزه صنفی و سیاسی. تئوریزه کردن مورد مشخص، اسلوب انتقال آگاهی طبقاتی. رابطه ی دیالکتیکی میان مبارزه صنفی و سیاسی برای حداقل دستمزد.

 

چرا نویسنده مقاله های کارگری در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، به انتقادها وقعی نمی گذارد؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2700

 

۷۲- مقاله شماره: ۱۳۹۴ / ۷۲ (۲۹ اسفند)

پیوند نامقدس بین بورژوازی انگلیِ‌ وابسته و امپریالیسم مالی

واژه راهنما: سیاسی. اقتصادی

پیمان با زحمتکشان تنها سرمایه ما. “قطب نمای طبقاتی” در آسمان مبارزه “کار” و “سرمایه”. زبان و مفاهیم مارکسیستی. کدام سیاست تامین کننده منافع زحمتکشان است؟ تحلیل مشخص طبقاتی و اقتصادی از وضعیت مشخص. رابطه بین بورژوازی وابسته و امپریالیست های مالی. توافق همه جناح‌های رژیم در باره برنامه اقتصادی نظام. حاکمیت ملی‌ بدون اقتصاد ملی‌ تحقق ناپذیر است. شاخص‌ِ اقتصاد ملی‌ قطع منافع شرکت های فراملیتی است. مبارزه با غارت شرکت های فراملیتی بخش ملی‌ اهداف ملی‌ و دمکراتیک. تنها افشا و مبارزه با ظاهر ایدئولوژی مذهبی‌ رژیم، مبارزه ای انحرافی. تامین هژمونی طبقه کارگر در انقلاب ملی‌ و دمکراتیک.

 

 

ﻣﻦ در ﺗﻔﺎوت ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻢ، در ﺗﻔﺎوت زﻳﺴﺘﻢ، در ﺗﻔﺎوت ﮔﺮﻳﺴﺘﻢ، و ﺑﻰ ﺷﻚ در ﺗﻔﺎوت ﻧﻴﺰ ﺧﻮاهم ﻣﺮد، ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻰ ﺗﻔﺎوت ﺑﺰﻳﻢ؟ (رفیق احسان طبری، پیمان، شعر زندان)

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2706

 

 

 

سال ١٣٩٣

 

١-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١ (١٢ فروردین)

عمده و غیرعمده
دفاع از خط مشی انقلابی حزب توده ایران وظیفه ای عمده

واژه راهنما: تئوری، سیاسی، تاریخی

”راه توده“، ”مهر“، ”عدالت“ و شرکاء عمده را مسکوت می گذارند.

«در ”تالک شوها“ در رسانه های کشورهای سرمایه داری کوشش می شود به اصطلاح بحث ها و گفتگوها در سطح ”اسمال تالک“ محدود بماند. به عبارت دیگر در سطح روزمره گی، خصوصی، فردی و …».

این دو سطر از صفحه ٣٣ مقدمه ای نقل شد که بر کتاب ”از دیدارِ خویشتن، یادنامه زندگی احسان طبری“ نگاشته شده است. این کتاب اخیراَ به صورت پ د اف در ”توده ای ها“ انتشار یافت. مقدمه، بررسی ای است از برخوردهای ناروا و مغرضانه «ویراستار»، محمدعلی شهرستانی به نظرهای احسان طبری در این یادنامه. او این کتاب را در سال ١٣٨٢ از روی دست خط احسان طبری که «بر حسبِ اتفاق» به دستش رسیده، در تهران انتشار داده است. شهرستانی با عنوان «یادداشت ویراستار» در ده صفحه، با شیوه ای غیرعلمی و همچنین ناجوانمردانه، مواضعی را علیه نظرهای احسان طبری در یادنامه طرح کرده است که شایسته پاسخ بودند. مواضع او با نگاهی انتقادی و افشاگرانه در مقدمه پیش گفته مورد بررسی قرار گرفت.

ازجمله یکی از شیوه های اِعمال شده توسط «ویراستار»، دستکاری هدفمند در مضمون نوشته های احسان طبری است. شهرستانی این شیوه را ازجمله از این طریق به مورد اجرا در می آورد که نکته های غیرعمده و حواشی را می پروراند، تا نکته های عمده را کم رنگ ساخته و یا حتی به فراموشی بسپارد و از این راه اندیشه را از صحنه اصلی به صحنه مورد نظر خود منتقل و منحرف سازد. به اصطلاح ”توپ بازی“ را در صحنه مورد خواست و علاقه خود، به جریان اندازد. …

چنین شیوه ای را می توان در بحث ها و جدل های سیاسی بسیاری نیز مشاهده کرد. در سطور زیرین با نمونه هایی از عملکرد جریان های ”راه توده“ و ”مهر“ و ”عدالت“ نشان داده خواهد شد که چگونه بحث درباره خط مشی انقلابی حزب توده ایران را به بیراهه مورد نظر خود می کشانند و نیروی و توان توده ای ها را به هدر می دهند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2306

 

۲-  مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢ (١٣ فروردین)

 روی سخن به طبقه کارگر است!

«بازتولید استبداد»

واژه راهنما: نظری- سیاسی

دفاع از منافع زحمتکشان، دفاع از منافع همه مردم است! مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی! روشنگری طبقاتی.

نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران در اولین شماره سال ١٣٩٣ خود مقاله پراهمیتی با عنوان ”سال نو خورشیدی: به سوی بدنه اجتماعی یا به دنبال سراب؟“ منتشر ساخته که شایسته توجه ویژه است (چهارم فروردین، شماره ٩۴٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2465-2014.0 [1]).

مقاله با توجه به «ارزیابی وضعیت سیاسی در سال گذشته» که باید بر پایه آن، «رویکردهای عملی در سال جدید» را برای مبارزه جنبش مردمی تعیین کرد، این پرسش را «پیش روی کنشگران سیاسی» طرح می کند که چگونه می توان «با فروکش کردن تب و تاب در میزان توهم نسبت به دولت روحانی، جنبش مردمی به انسجام پیشین اش بازگردد»؟

مقاله سپس ارزیابی حزب توده ایران را از شرایط عینی ناشی از دیکتاتوری حاکم بر جامعه تکرار می کند و می نویسد: «تحول های سیاسی همین یکی دو هفته گذشته آشکارا نشان داد که در چارچوب ساختارهای موجود امکان تحول های بنیادین – بدون تکیه بر جنبش مردمی –  صورت تحقق به خود نمی گیرد. [و برجسته می سازد که با توجه به سیاست اقتصادی دولت روحانی که ادامه همان سیاست گذشته ضدمردمی و ضدملی است، نمی توان] تحولی کیفی به نفع جنبش مردمی در سال جدید [را] شاهد باشیم.» …

مقاله ی نامه مردم در پایان ارایه فاکت ها، چنین به نتیجه گیری می پردازد: «دورخیزهای اشاره شده در بالا، با توجه به اینکه انتخابات مجلس تا حدود دو سال دیگر [اسفند ماه ٩۴] قرار است برگزار گردد، هیچ معنایی به جز تلاش برای کنترل جنبش مردمی نمی تواند داشته باشد.» و با طرح این پرسش که «جریانی که مهم ترین مهره آن یعنی رفسنجانی باید اجازه شرکت در انتخابات را از شخص دیگری دریافت کند …»، آیا می تواند در تغییر بنیادین ضروری نقش مثبتی ایفا کند …؟ که پاسخ البته منفی است!  …

مزروعی می کوشد تز خود [علت بازتولید استبداد] را از این طریق گویا به اثبات برساند که می نویسد: همه «ما سی و شش میلیون شاه کوچک» هستیم! یا به عبارت دیگر، او تک تک مردم میهن ما را مسئول «بازتولید استبداد» در ایران ارزیابی می کند.  …

ایجاد شدن زمینه ذهنی از دو رو ضروری است

یکی، برپایی اتحادهای اجتماعی

حضور نیروی فعالِ ترقی خواه و آگاه، یا «زمینه ذهنی»، در صحنه مبارزات در جامعه که قادر باشد ”متحدان“ مرحله کنونی را تجهیز کرده و برای هدف های مردمی و به ویژه ضداستبدادی، سازماندهی و به حرکت انقلابی راهنما باشد؛

دیگری، پیوند با پایگاه طبقاتی

به سخنی دیگر، بدون برخوردار بودن عامل ترقی خواه و سوبژکت ”ذهنی“ی تاریخی از پشتیبانی پایگاه طبقاتی خود در جامعه، این نیرو قادر به جلب ”متحدان“ در مرحله معین مبارزاتِ اقتصادی- سیاسی، در مورد مشخص ایران، ”مرحله ملی- دمکراتیک“ کنونی نیست! وضعی که سال ها است که انواع جریان های به اصطلاح ”چپ“ِ سکولار و جمهوری خواه با آن روبرو هستند! با توجه به وضع جریان های ”راه توده“ و ”عدالت“ و … می توان مورد تاکید قرار داد که پیامد نبود پیوند با پایگاه طبقاتی و برخورداری از پشتیبانی آن از گردان سازمان یافته خود، وابستگی به ”متحدان“ و دنباله روی از آنان، امری محتوم و اجتناب ناپذیر است!  …

باوجود این شناخت نظری ی مبتنی بر جامعه شناسی ی علمی، یا مبتنی بر اندیشه مارکسیستی- توده ای و تجربه گذشته حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران، مقاله پراهمیت پیش گفته نامه مردم (و به طریق اولی، ارزیابی علی مزروعی)، با دو مشکل نظری روبروست:

اول- روی سخن با «کنشگران سیاسی» است؛ به سخنی دیگر، شناختِ اندیشه شناخته شده ی مارکسیستی- توده ای که جلب ”متحدان“ بدون فعال کردن ”قلب“ فعال و تپنده جنبش کارگری ممکن نیست، مورد توجه قرار نمی گیرد. همچنین به این نکته توجه نمی شود که در صورت وقوع تحولات، بدون حضور این ”قلب“، نمی توان نقش تعیین کننده یی برای تعمیق انقلاب ایفا نمود! ”بهار عربی“ چنین درسی نمی دهد؟ سرکوب حزب توده ایران توسط ارتجاع داخلی و خارجی با هدف تحمیلِ شکست به انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما، تائیدی در این زمینه نیست؟

در زیر نشان داده خواهد شد که نمی توان با این استدلال موافق بود که گویا هنگامی که روی سخن به ”متحدان“ است، نمی توان دفاع از منافع طبقه کارگر را که وظیفه مقاله های دیگر است، برجسته ساخت.

دوم- جلب زحمتکشان به صحنه و از این طریق سازماندهی «زمینه ذهنی» برای تحول بنیادین، تنها از طریق طرح خواست های طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یدی و فکری ممکن است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2308

۳-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣ (٢٣ فروردین)

گفتگو میان توده ای ها (”نویدنو“ ٣)
اندیشه فراکسیونی ابزار کیست؟

واژه راهنما: این نوشتار پیش تر در تاریخ ٢٢ فروردین ١٣٩٣ در نویدنو شماره ٧۵٢ (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-752-93-46-930122.htm [1]) انتشار یافت. «اختلاف نظرهای» اصولی. ”دو نوع شخص با حقیقت دشمنی می ورزند: مغرضان و گمراهان“.«تاریخ حزب توده ایران را تاریخ این اختلافات». …

اندیشه فراکسیونیستی حاکم بر جنبش توده ای، به مانع جدی در برابر تبادل نظر و گفتگو میان توده ای ها بدل شده است.

رفیق های هیئت تحریریه ”نویدنو“!

بررسی «توضیح» انتشار یافته در نویدنو (١۴/١٢/١٣٩٢) با عنوان «در توضیح ایراد آقای فرهاد عاصمی» (http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-731-92-247-920826.htm [2])، می تواند به صورت های مختلف انجام شود. نگارنده عجالتاً شکل کنونی را انتخاب کرده ام تا شاید کمکی باشد برای ایجاد تفاهم. «توضیح» دو نکته اساسی در بر دارد. یکی ادعای «تبلیغ برای سایت دیگر» در ”نویدنو“ و دیگری اتهام «نفوذ اندیشه فراکسیونیسم» به ”نویدنو“.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2310

 

۴-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴ (٢۴ فروردین)

«اخگری از احساس انسانی، ایرانی و انقلابی» (احسان طبری)
«بازی برد- برد» به سود سرمایه مالی امپریالیستی است!

واژه راهنما: سیاسی، اقتصادی

یحیی اﻻ اسحاق مدافع «بازی برد- برد» برای سرمایه امپریالیستی است!

تاریخ نگاری مارکسیستی- توده ای و تاریخ نویسی بورژوازی. افشای «قوانین نهان» نظام سرمایه داری وظیفه افشاگرانه و روشنگرانی فعالیت تبلیغی. چگونه وابستگی و وحدت منافع سرمایه داران حاکم داخلی و خارجی به اثبات می رسد. باید «بازی» در صحنه منافع مردم میهن ما را به حاکمان دیکتاتور تحمیل نمود. برنامه پیشنهادی برای ”اقتصاد سیاسی ملی“ توسط حزب تود ایران.

زنده یاد احسان طبری، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران … می گوید: «از نظر یک مارکسیست، پدیده های تاریخی تعبیری دارند که ناشی از قوانین تکامل مادّی و معنوی جامعه معیّن است. … [باید کوشید] انبوه فاکتوگرافیک، با سیستم بندی منطقی و بر اساس تحلیل ناشی از جامعه شناسی علمی عَرََضه گردد.»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2312

۵- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۵ (٢٧ فروردین)

گفتگو میان توده ای ها (”نویدنو“ ۴) تجهیز نیروهای انقلابی برای تغییر «خانم/آقای واقعیت»!
اختلاف بر سر مضمون فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران!

واژه راهنما: تز «حذف نظام سرمایه داری در کشور ما در مرحله کنونی امکان پذیر» نیست در جزوه «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»، تزی غیرعلمی و مطلق گرایِ غیرمستدل است! نگرش از بلندای منافع طبقه کارگر، به معنای موضع گیری علیه نظام سرمایه داری! «مخرج مشترک» با متحدان به تنهایی، خلع سلاح تئوریک و سیاسی طبقه کارگر و مانع برپایی ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“ است و پاسخگوی منافع طبقه کارگر نیست. تجهیز نیروهای انقلابی برای تغییر، وظیفه روز است. پیشنهادهای بیابینی. مبارزه سوسیالیستی در مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه، پرچم مبارزاتی جلب طبقه کارگر و همچنین متحدان ضددیکتاتوری از لایه های بینابینی به این جبهه است!

در ”نامه اول“ منتشر شده در ”نویدنو“ که به مناسبت گفتگو میان هاتف رحمانی و احمد سپیداری و به منظور نشان دادن بی توجهی جنبش کمونیستی به «واقعیتِ» حاکم در جامعه به طور عام و در جنبش توده ای به طور خاص (ویتنام، یونان و ایران) انتشار یافت (٢٩/١٠/١٣٩٢http://www.rahman-hatefi.net/navidenou)، ازجمله گفته می شود: «یا نمونه دیگر، همین آقای عاصمی خودمان و نقد او بر جزوه واکاوی … است که عملاً با نادیده گرفتن ”تغییر کمّی به کیفی دیالکتیک“، برای پیش برد حرف و انتقاد خود به ”دیالکتیک احتمال“ متوسل  می شود، چرا؟ چون در جزوه واکاوی …، نویسندگان با در نظر داشت واقعیت ”مشخصِ“ جامعه ما نوشته اند ”اقتصاد سوسیالیسم“ برنامه مرحله کنونی ما نیست. …».

در «نامه» حتی یک جمله در باره چگونگی «نادیده گرفتن ”تغییر کمّی به کیفی دیالکتیک“ و … توسل به ”دیالکتیک احتمال“» توسط «عاصمی خودمان» بیان و کوششی برای اثبات ادعاها نمی شود. نقش فعال نیروی آگاه در تغییرات کمّی مورد توجه قرار نمی گیرد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2315

۶- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۶ (٣٠ فروردین)

مردم ایران از شما بازخواست خواهند کرد!
«
این بایای تاریخ است»! (احسان طبری)

واژه راهنما: ثروت های ملی را از طریق «مزایده» به ثمن بخس به سرمایه گذار خارجی می فروشند. تعیین ارزش شرکت ها و ثروت های مردم بدون هر ضابطه قانونی انجام می شود. ”خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی“ برنامه استقلال بر باد ده!

یکی از مهره های حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران با نام میرعلی اشرف پوری حسینی که عنوان ”رئیس سازمان خصوصی سازی“ را یدک می کشد و مامور اجرای برنامه ضدمردمی و ضدملی ”خصوصی سازی“ی صندوق بین المللی پول“ در ایران است، در ٢۵ فروردین ١٣٩٣ و در مصاحبه با ”ایسنا“ خبر داد که فروش ثروت های ملی و متعلق به مردم به «خریداران خارجی» با «شیب تند» در دوران دولت حسن روحانی در جریان است و به گفته او، قرار است که «در سال ٩٣ حدود سه شرکت بزرگ را به خریداران خارجی از طریق مزایده به فروش برسانیم.»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2318

۷-

مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٧ (٢ اردیبهشت)

انتقاد به «هدفمندی یارانه ها» از کدام موضع؟
راه نجات، پایان بخشیدن به برنامه امپریالیستی است!

واژه راهنما: مساله بر سر تعدیل سیاست نولیبرالیسم نیست. مساله پایان بخشیدن به آن است که باید به دست توانمند زحمتکشان و همه لایه های میهن دوست تحقق یابد. مصاحبه فرشاد مومنی و پیشنهادهای حزب توده ایران.

فرشاد مومنی در مصاحبه با ”شرق“ (٢٩ فروردین ٩٣) نکاتی درست و واقعیت های دردناکی را علیه پیامدهای اجرای «قانون هدفمند کردن یارانه ها» مطرح می سازد! مصاحبه کننده، مرضیه محمودی، در پایان خواستار با خبر شدن از جمع بندی او از علل بحران حاکم بر ج. ا. و راه خروج از آن می شود و می پرسد: «راهکار شما چیست؟»

مومنی که در مصاحبه با ”اعتماد“، سیاست فوق را «یک سیاست مخرب و شکست خورده» ارزیابی کرده، خطاب به محمودی چنین ابرازنظر می کند:

«من در بالا هم این سوال را طرح کردم که [آیا] دولت ناگزیر از اجرای این قانون است[؟]»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2320

۸-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٨ (٧ اردیبهشت)

 

 روز جهانی نبرد طبقه کارگر و وظایف پیش رو!

واژه راهنما: اندیشه فعال برای تغییر. شناخت ضرورت تغییر شرایط توسط انسان. اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران «به مناسبت روز جهانی کارگر!» مضمون ضدمردمی و ضدملی سیاست نظام حاکم سرمایه داری در ج. ا. ایران.

در اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران «به مناسبت روز جهانی کارگر!» (اول اردیبهشت ١٣٩٣، نامه مردم ٩۴۵، http://www.tudehpartyiran.org/2013-22-31-04/2498-2014-0 [1]…)، نکته های پراهمیتی از «مبارزه پرشور زحمتکشان» در جهان و ایران برشمرده می شود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2325

۹- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٩ (١٠ اردیبهشت)

جایگزین ارتجاعی به جای تحول دمکراتیک و ملی!
«
دو چهره ضدمردمی و ضدملی یک سیاست» (احسان طبری)

واژه راهنما:  باید با ایجاد ”جبهه گسترده ضددیکتاتوری“، جایگزین مردمی- دمکراتیک و ملی- ضدامپریالیستی نسخه ارتجاعی را به منظور «تحول ملی و دمکراتیک» کشور عملی ساخت. برنامه حداقل کارگری. طبقه کارگر پیگیرترین مدافع آزادی و استقلال کشور!

سرانجام، دولت حسن روحانی با به مورد اجرا گذاشتن مرحله دوم حذف یارانه های اجتماعی که آن را ”هدفمندی یارانه ها“ نامیده اند و تحقق بخشیدن به یکی دیگر از دستورهای دیکته شده توسط سازمان های حافظ منافع و سلطه نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی از قبیل صندوق بین المللی پول است، برنامه ارتجاعی ی نظام سرمایه داری حاکم را به مردم میهن ما تحمیل نمود، در حالی مردم میهن ما تشنه یک تحول دمکراتیک و ملی هستند!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2327

۱۰-  مقاله شماره ١٣٩٣ / ١٠ (١۵ اردیبهشت)

گفتگو میان توده ای ها (نویدنو۵)
درک خط مشی انقلابی حزب توده ایران

واژه راهنما: اختلاف بر سر تفاوت میان موضع مارکسیستی- توده ای و سوسیال دمکرات است! دفاع از اساسنامه حزب توده ایران یا تسلیم شدن به اندیشه فراکسیونیستی؟ موضع پوزیتویستی ی ناممکن بودن گذر از سرمایه داری قابل دفاع نیست! مطلق گرایی شیوه ضددیالکتیکی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2329

۱۱- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١١ (٢١ اردیبهشت)

حاکمیت ج ا راه تعمیق وابستگی به اقتصاد جهانی امپریالیستی را برگزیده است!
همبستگی خلق های جهان سوم حربه نبرد ملی- ضدامپریالیستی است!

واژه راهنما:  حاکمیت ج. ا. ایران همکاری در صنایع نفت را با کشورهای جهان سوم قطع می کند. پاره کردن رشته های همبستگی میان خلق ها در مقاومت مشترکشان در برابر یورش اقتصاد امپریالیستی، سیاستی ضد مردمی و ضدملی است.

قطع همکاری در صنایع نفت میان ایران و ونزوئلا که محمد جواد شمس، مدیرعامل شرکت پتروپارس، خبر آن را ١٧ اردیبهشت ١٩٩٣ اعلام داشت، گامی دیگر است که حاکمیت سرمایه داری در ایران به دست دولت حسن روحانی برای وابسته ساختن عمیق تر اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی امپریالیستی برداشت.

۱۲-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١٢ (٢٧ اردیبهشت)

«فضیلت را به رذیلت بدل» نسازیم! (احسان طبری)
صحنه اصلی، تحکیم خط مشی انقلابی حزب توده ایران!

واژه راهنما: برخوردِ مسئولانه و دلسوزانه نسبت به مصالح عالیه حزب توده ایران. شرایط فعالیت حزب توده ایران در افغانستان. تحقیقاتِ علمیِ شفاف و قابل کنترل و تحت نظارت حزب توده ایران در باره سرگذشت شعرها. دفاع از تاریخ مبارزات حزب توده ایران در زندان های جمهوری اسلامی. برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران. بی توجهی به نقش روشنگرانه و آموزشی در فعالیت تبلیغی. تسلیم در برابر اندیشه فراکسیونیستی. روند دستیابی به «وحدت» از طریق برخورد نظرها. «… پیدایش مارکسیسم … از زمینِ عریان نجوشیده است» (احسان طبری). «آشنایی با کارنامه خونین و سوزان حیات معنوی آنان، یک بیداری، یک غرور و یک احساس وظیفه ژرف بود» (احسان طبری) با این امید که به قول او، «فضیلت را به رذیلت بدل» نساخته باشم.

”نویدنو“ در تاریخ نهم اردیبهشت ١٣٩٣ نامه هایی را منتشر نموده که میان نگارنده و فردی با نام مستعار ف. خاور در چند سال اخیر رد و بدل شده است. پیش تر از نگارنده پرسشی در باره انتشار نامه ها نشد، در حالی که نیمی از نامه ها، از نگارنده هستند. ارزیابی حقوقی این اقدام هدف این سطور نیست.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2336

۱۳- مقاله شماره : ۱۳۹۳ / ۱۳ (۱ خرداد)

وهمِ “جایگزین وجود ندارد” را پاره کنیم!
در پس موضع ضدتوده ای کدام واقعیت نهفته است؟

واژه راهنما: گذر از نظام سرمایه داری ممکن و ضروری است. نظام جایگزین برای «نظام اسلامی». برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران، برنامه سوسیالیستی نیست، اما باقی ماندن در نظام وابسته سرمایه داری نیز نیست!

خانم مرکل، صدراعظم آلمان، قریب یک هزار و پانصد میلیارد یورو را که اکنون به صورت سرمایه منفی در “بد بانک” ها نگهداری می شود، برای نجات همان بانک های خصوصی ی ورشکست شده با این ادعا از جیب مردم آلمان به آن ها پرداخت که مدعی شد که «هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد!»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2338

 

۱۴- مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۱۴ (۴ خرداد)

 «بیچاره فرهاد»
مبارزه اجتماعی با تحلیل شرایط حاکم آغاز می شود!

واژه راهنما: دیالکتیکِ “امکان و ضرورت تاریخی”. وحدت سیاست دولت احمدی نژاد و روحانی. مطلق گرایی. نقض استقلالِ خط مشی انقلابی حزب طبقه کارگر. هدف، پاره پاره کردن نظری و سازمانی حزب توده ایران است.

“عدالت”، یکی از جریان هایی  است که خود را مدافع حزب توده ایران می نماید تا در پس آن، منطق دیالکتیکی مبارزه انقلابی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران را نقض کند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2341

 

۱۵-  مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۱۵ (۶ خرداد)

«به درمان» راضی باشیم؟
«زیاده خواهی طرف غیرایرانی» را پذیرا باشیم؟

واژه راهنما: سرشت مشترک امپریالیسم و رژیم دیکتاتوری ناشی از نظام ضدانسانی سرمایه داری است! نبود آزادی و سرشت زن ستیزی نظام حاکم.

دو خبر در “کلمه” دارای مضمونی صریح و واحد هستند:

محمد خاتمی: در ارتباط با اسارت غیرقانونی موسوی ها و کروبی: «حالا که رفع حصر صورت نگرفته، لااقل به فکر زندگیشان باشیم و بگذاریم معالجه شان صورت بگیرد»؛

یوسف رحمانی: «مایه نگرانی … زیاده خواهی طرف غیرایرانی است …  – که همانند زیاده خواهی در مذاکرات در باره ملی شدن صنعت نفت در ایران با محمد مصدق –  اساساَ مایل به پیروزی مذاکره» نیست!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2343

۱۶- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١۶ (١۶ خرداد)

اقتصاد ملی- دمکراتیک یا نولیبرالِ امپریالیستی برای ایران؟

واژه راهنما: از آماج مردمی و ملی- ضدامپریالیستی انقلاب بهمن ۵٧ دفاع کنیم. سرشتِ دمکراتیک و ضدامپریالیستی ی اقتصاد ملی. مضمون نبرد رهایی بخش ملی در دوران کنونی. اعتماد بنفس حزب توده ایران مستدل است. فعالیت آزاد و قانونی حزب توده ایران، محک سنجش آزادی فعالیت احزاب!

اخیراً محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، در سخنانی انتقادی، حزب توده ایران و همه مارکسیست ها را مورد سرزنش قرار داد. هدف این انتقاد، عملاً به معنای فاصله گیری از اصل های ۴٣ و ۴۴ قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بهمن ۵٧ است که از برنامه اقتصادی پیشنهاد شده از طرف حزب توده ایران به قانون اساسی راه یافت.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2346

۱۷- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١٧ (۲۳ خرداد)

گفتگو میان توده ای ها (نویدنو ۵)
«ارتقای سوسیالیسم علمی» و قانون دیالکتیکی ”کمیت و کیفیت“!
نگرش علمی به تاریخ مبارزات حزب توده ایران

واژه راهنما: دیالکتیک ”کمیّت و کیفیت“، ”نفی در نفی“، ”روند خود بخوی و آگاهانه“، ”شرایط علّی“، ”ضرورت تاریخی“ و رابطه علّی ”علت و معلول“ در ارتباط با درک مشخص از خط مشی انقلابی حزب توده ایران در شرایط کنونی. خط مشی انقلابی حزب توده ایران، دستاوردی تاریخی برای یکپارچگی نظری جنبش توده ای و محک شناخت سره از ناسره. استراتژی حزب پس از بهمن ۵٧. انتقال دیالکتیکی تجارب گذشته به حال. پیشنهادهای بینابینی برای رفع بحران در جامعه. مضمون سرشت ضدامپریالیستی نبرد رهایی بخش کشورهای پیرامونی.

در نامه های رد و بدل شده میان هاتف رحمانی و احمد سپیداری در ”نویدنو“ که متاسفانه قطع شد، دو نکته پراهمیت طرح، ولی بحث برای تعمیقِ درک آن دنبال نشد. یکی مساله قانون دیالکتیکی ”کمیت و کیفیت“ است که رحمانی در نامه اول خود مطرح ساخت و دیگری، مساله «ارتقاء سوسیالیسم علمی» است که سپیداری در نامه چهارم خود به بحث گذاشت. (نگاه شود ازجمله به http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-740-92-331-921029.htm [1])

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2348

۱۸-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ١٨ (٨ تیر)

گفتگو میان توده ای ها (نویدنو۶)
«
ارتقای سوسیالیسم» و مبارزه برای اتحادها اجتماعی!
سرشت ملی- ضدامپریالیستی جنبش رهایی بخش!

واژه راهنما: «کج نیفتی به چپ و راست، خطر!» (سیاوش کسرای). کار جمعی علمی، «شیوه مطمئنِ» رهبری ی علمی. وحدت دو سوی مبارزه برای ارتقای سطح آگاهی و جلب متحدان، گامی در سطح ”ضرورت تاریخی“ برای پیروزی در مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب. وحدت ”لحظه تاریخی“ و ”لحظه منطقی“ محـک پایبندی به شیوه علمی برای «ارتقای سوسیالیسم». بدون تئوری علمی، مبارزه با خطر سفسطه و عملگرایی ی غیرمستدل روبروست.

بحث در باره ضرورت «ارتقاء سوسیالیسم علمی» را احمد سپیداری در نامه چهارم خود طرح نمود (نگاه شود ازجمله به http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-740-92-331-921029.htm [1]). به منظور تدارک نظری شرکت در این بحث، در نوشتار ”گفتگو میان توده ای ها (نویدنو ۵)، «ارتقای سوسیالیسم علمی» و قانون دیالکتیکی ”کمیت و کیفیت“! (خرداد ١٣٩٣، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2348 [2]) اسلوب این ارتقاء از دیدگاه تئوری شناخت مارکسیستی- توده ای طرح و نشان داده شد که «قلب و انگیزه تغییر و رشد، نفی آنچه که هست، است». به سخنی دیگر، آنچه که وجود دارد از چیزِ دیگری زائیده شده، تاریخی داراست.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2350

 

۱۹-  مقاله شماره ١٣٩٣ / ١٩ (١٠ تیر)

اعتصاب پیروزمند کارگران معدن بافق، دفاع از منافع ملی ایران است!
طبقه کارگر ایران با مبارزه ی دمکراتیک خود از منافع همه مردم دفاع می کند!
به اجرای نسخه نولیبرال امپریالیستی پایان دهید!

واژه راهنما: اعتصاب پیروزمند کارگران بافق و نبرد رهایی بخش مردم میهن ما.

پیروزی نبرد پنج هزار کارگر معدن بافق از بُعدی تاریخی- ملی برخوردار است!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2353

۲۰-

مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٠ (١٠ تیر)

 پنج سالگی و تداوم ”جنبش سبز“

واژه راهنما: اصلاح طلبان و پیشنهادهای حزب توده ایران

علی مزروعی یکی از نظریه پردازان اصلاح طلب در مقاله ای به مناسبت سالگرد پنجمین سال کودتای انتخاباتی سال ١٣٨٨ که آغاز جنبش ”سبز“ را تشکیل می دهد، آن را «فرصتی» اعلام می کند برای «بازنگری راهی که طی شده» به منظور بررسی «نقاط قوت و ضعف و کامی ها و ناکامی ها … [تا] با تکیه بر تحلیل های واقع بینانه، امیدوارانه و استوار راه را ادامه دهیم.» هدف نظریه پردازِ اصلاح طلب آن است که با بازنگری نکته های فوق، به این پرسش پاسخ دهد که «نیروی تحول خواهِ جامعه برای دست یابی به مطالبات جنبش چه باید بکند؟»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2355

۲۱- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢١ (۲۶ تیر)

 گفتگو میان توده ای ها (نویدنو٧)
حقیقت قابل شناخت است!
نظریه ”بازتاب“ و رابطه آن با ”فردیت“!

واژه راهنما: تعمیق وحدت نظری در باره خط مشی انقلابی حزب توده ایران! ”تاریخ“ پدیده ای قابل شناخت. جامعه شناسی مارکسیستی- توده ای. ”دست ها کوتاه از ثروت های ملی و متعلق به مردم!“ ”مالکیت عمومی بر ثروت، زیربنای استقلال ملی است!“ ایدئولوژی پسامدرن، ایدئولوژی امپریالیستی دوران افولِ سرمایه داری. دیالکتیک “فرد و جمع”، ذهن و عین”. “مدل بازتابِ” ماتریالیستی و درک کلیت.

در گفتگویی با رفیقی در جریان هیجدهمین جشن روزنامه ”اوتست“، ارگان مرکزی حزب کمونیست آلمان که در آخرهفته پایانی در ماه ژوئن ٢٠١۴ در شهر دورتموند آلمان برگزار شد، در ارتباط با بحث و گفتگو میان توده ای ها به منظور تعمیق وحدت نظری در باره خط مشی انقلابی حزب توده ایران، صحبت از آن شد که ”نظرهای متفاوت که ناشی از دیدگاهِ افراد است“، به طور عینی وجود دارد و گویا امری ”طبیعی“ و اجتناب ناپذیر است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2357

 

۲۲- مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢٢ (٢٩ تیر)

نبرد طبقه کارگر ضامن استقلال ملی و پیش شرط آزادی! (یک)
گفتگویی با ”اصلاح طلبان“
برپایی جبهه ضد دیکتاتوری، نیازی تاریخی- ملی است!

واژه راهنما: با نگرش به مقاله پراهمیت ”اتحاد تزلزل ناپذیر همه نیروهای ترقی خواه ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب“ در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره ٩۵١، ٢٣ تیر ١٣٩٣ (http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2574-2014-0 [1]).

در هفته های اخیر خبر اعتراض و اعتصاب کارگران کارخانه و معدن در سراسر ایران به طور روزافزون در رسانه ها منتشر می شود و اوج جدیدی را در نبرد طبقاتی در ایران نوید می دهد. خواسته های کارگران به طور عمده بازتاب نگرانی ی به جای زحمتکشان از خطر بیکاری است که با هدف حفظ محل کار و درآمد برای گذران زندگی خانواده خود طرح می شود. این خواست صنفی کارگران اما از ویژگی خاصی برخوردار است که در گذشته با این شفافیت و صراحت قابل شناخت نبود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2361

۲۳-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٣ (٣٠ تیر)

جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن!

واژه راهنما: انتشار متاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ به صورت PDF

کتاب ”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“ به صورت پ دِ اف در ”توده ای ها“ انتشار یافت.

”جامعه مدنی و آگاهی پسامدرن“، اثر توماس مچر، جامعه شناس و نویسنده مارکسیست آلمانی در مجموعه ای با عنوان ”آیا مدرنیته شکست خورده است؟ انتقاد ایدئولوژیک به نظریه پسامدرنیسم“ در آلمان انتشار یافته است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2363

۲۴- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢۴ (٢ مرداد)

پیوند نبرد صنفی و سیاسی!
نگرشی به دو خبر از جنبش کارگری و زنان!
”انتخاب مستقیم اعضای کارگری شورای کار توسط کارگران“!

واژه راهنما: پیوند وظیفه دمکراتیک و سیاسی (سوسیالیستی) حزب توده ایران.

«مصوبه شورای عالی کار، حقوق کارگران را پایمال می کند» و «خود استثماری کارگران زن با توسعه مشاغل خانگی» عنوان های دو خبرند که این روزها در رسانه ها انتشار یافته اند. (نگاه شود به http://wp.sedayemardom.net/?p=19636 [1])

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2366

۲۵-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢۵ (۶ مرداد)

گفتگو میان توده ای ها (نامه مردم ٢)
«اتحاد تزلزل ناپذیر همه ی نیروهای ترقی خواه ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب»
زمینه عینی و ذهنی «اتحاد»

واژه راهنما: نقطه مشترک میان نیروهای میهن دوست به منظور گذر از مرحله انقلاب ملی- دمکراتیک. سرشت دمکراتیک- مردمی و ملی- ضدامپریالیستی جبهه خلق، در برابر سرشت سرکوبگرانه و غارتگرانه دو گروه متخاصم داخلی و خارجی! کارگران برای دفاع از منافع صنفی خود به مبارزه ای سیاسی و میهنی می پردازند و از منافع همه خلق در برابر یورش ارتجاع جهانی و داخلی دفاع می کنند. وحدت سرشتِ دمکراتیک و ملی انقلاب در این مبارزه انکارناپذیر است!

عنوان «اتحاد تزلزل ناپذیر همه ی نیروهای ترقی خواه، ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب»، از مقاله ای در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩۵١، ٢٣ تیر ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/274-2014-0 [1]) برگرفته شده است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2368

۲۶- مقاله شماره ١٣٩٣ / ٢۶ (١٣ مرداد)

گفتگو میان توده ای ها (نامه مردم ٣)
ناپیگیری در تفهیم خط مشی انقلابی حزب توده ایران!
شعار دفاع از منافعِ ملی، یک «تکانه تحول»!
چپ روی و راست روی- پراکندگی و سرکردگی

واژه راهنما: مبارزه اعتصابی طبقه کارگر ایران علیه ”خصوصی سازی“ی ثروت های ملی و متعلق به مردم، از آن چنان ژرفای منافع همه مردم میهن ما برخوردار است که می تواند به «تکانه تحول» (ا ط) برای مبارزات همه مردم بدل گردد. شعار روز: پایان بخشیدن به ”خصوصی سازی“ به سود سرمایه مالی امپریالیستی و متحدان داخلی آن!

نتیجه گیری سیاسی از اعتصاب کارگری. اعتصاب های کارگری و مضمون نبرد رهایی بخش ملی. رابطه میان پراتیک و تئوری. تعمیق تضاد اصلی در ایران. رشد نبرد صنفی به سطح سیاسی. دونکیشوت و آسیای بادی.

مقاله «اتحاد تزلزل ناپذیر همه ی نیروهای ترقی خواه، ضامن تحقق شعارهای مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب» که در ”نامه مردم“، ارگان مرکزی حزب توده ایران انتشار یافته (شماره ٩۵١، ٢٣ تیر ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/274-2014-0 [1]) دارای دو گروه مخاطب است. یکی، طیف نیروهای غیرچپِ «پیشرو و عدالت خواه» ایران و دیگری، نیروهای چپی که گویا «شعار تشکیل جامعه سوسیالیستی» را «طرح» می کنند که «شعاری زودرس و بی محتواست و موجب به انزوا کشاندن طبقه کارگر و زحمتکشان» می شود.

نام فرد خاصی در زیر مقاله نامه مردم (از این به بعد ”مقاله“) ذکر نشده است. لذا می توان ”مقاله“ پراهمیت را موضعی در سطح هیئت تحریریه نامه مردم ارزیابی نمود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2372

۲۷-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٧ (٢٧ مرداد)

علتِ یورش به زندانیان سیاسی، «گروگان های» دربند چیست؟
بدون دفاع از منافع ملی، دفاع از آزادی، عدالت و قانون مداری ممکن نخواهد بود!

واژه راهنما: منافع مشترک با ”جنبش سبز“. رابطه سیاست ضد مردمی و ضد ملی نظام سرمایه داری.

در ”کلمه“ سید مسیحا موسوی، یکی از هواداران ”جنبش سبز“، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را با سخنان زیر معرفی می کند: «وزرات اطلاعات دولت روحانی … نه تنها از ابزارهای در اختیار خود برای اثبات ضدامنیتی بودن تداوم بگیر و ببندها استفاده نمی کند، بلکه همکاری های غیررسمی و پاسکاری های پنهانی با سپاه و قوه قضائیه دارد و کماکان برخی پرونده سازی ها از این کانال انجام می شود.»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2374

۲۸-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٨ (١ شهریور)

درس اخلاقی چاره نیست! براستی چاره چیست؟
منافع مشترک، هدف مشترک، راه مشترک!

واژه راهنما: گفتگویی با ”اصلاح طلبان“ با تکیه به ارزیابی زنده یاد نورالدین کیانوری از شرایط اقتصادی- اجتماعی ی ایران در سال ١٣٧٣. نشانِ افتخارِ صندوق بین المللی پول، بعد از احمدی نژاد، به سینه دکتر حسن روحانی نیز نصب شد!

تردیدی در این امر روا نیست که همه میهن دوستان ایرانی در برخوردار شدن از حقوق قانونی، برخوداری از آزادی های فردی و اجتماعی، از آزادی بیان و عقیده، آزادی در شرکت در سازمان های صنفی- دمکراتیک و سیاسی- طبقاتی، برخورداری از امنیت و عدالت اجتماعی آن طور که قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ بهمن ۵٧ مردم میهن ما به آن در اصل های بخش ”حقوق ملت“ تصریح دارد، دارای منافع مشترک هستند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2379

۲۹- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٢٩ (٨ شهریور)

چرا گویا میان دولت یازدهم و دهم جنگ است؟

چرا ارتجاع جاکم به سیاست ضد مردمی خود نیاز دارد؟

واژه راهنما: از مبارزه یک پارچه مردم بافق و کارگران معدن سنگ آهن علیه خصوصی سازی دفاع کنیم! چرا فشار به «گروگان»های زندانی؟ «ما باید دقیقاً بدانیم، روند حوادث در کدام سو حرکت می کند و چه باید بکنیم»؟!

 

رسانه ها در ایران روزی نیست که از جنگ میان دولت حسن روحانی و انصار دولت احمدی نژاد خبری پخش نکنند. این در حالی است که عمده ترین فعالیت هر دو دولت، یعنی فعالیت در صحنه اقتصادی، در انطباق کامل قرار داشته و مکمل یکدیگر هستند. هر دو مجری برنامه ”خصوصی سازی، مقررات زدایی و آزادی سازی اقتصادی“ هستند که دستورالعمل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای هر دو دولت بوده و هست. احمدی نژاد و هم روحانی در اجرای این وظیفه ضد مردمی و ضد ملی آن چنان بلندپروازانه عمل کرده اند که خانم لُگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، نشان افتخار به سینه هر دو دولت نصب کرده و هر دو را مورد تشویق قرار داده است. حسن روحانی در جلسه اداری دولت،٣٠ مرداد، به ”دستاورد“ دولتش مباهات می کند که همراه است با تشویق سازمان های مالی امپریالیستی: «صندوق بین المللی پول و بانک جهانی [که] کار دولت ایران را در تاریخ کشورهای در حال توسعه، کم نظیر» ارزیابی کرد!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2381

۳۰- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٠  (١٢ شهریور)

 اعتصابی که به قیام مردم فراروئیده!
مقاله ی ”خصوصی سازی، افزایش بیکاری و نابودی امنیت شغلی کارگران“ از ارزیابی سیاسی اعتصاب کارگران ایران پرهیز دارد!؟
دروازه شهرهای ناگشوده را بگشائیم!

واژه راهنما: به مصوبه های ششمین کنگره حزب توده ایران پایبند باشیم. اندیشه سوسیال دمکرات علیه سرشت انقلابی خط مشی حزب توده ایران. «سنگلاخی خاراگین در آستان مرغزار کبود» (احسان طبری، با پچپچه پاییز، ٩).

کارگران معدن سنگ آهن بافق در نبردی یک پارچه و پرمخاطره از اردیبهشت ماه علیه خصوصی سازی معدن خود به مبارزه پرداخته اند. در دور دوم اعتصاب ۵٠٠٠ نفره ی کارگران که از ٢٨ مرداد ١٣٩٣ و به علت بازداشت فعالین کارگری آغاز شد و خانواده کارگران و «مردم شهر به تناوب» در آن شرکت دارند، کارگران خواستار «برکناری مدیرعامل معدن و جایگزینی او با مدیر بومی، متعهد و متخصص، لغو کامل خصوصی سازی و آزادی ٩ کارگر بازداشت شده» هستند (ایلنا، به نقل از نویدنو ١٣٩٣ر٠۶ر٠٧).

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2383

۳۱-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣١ (٣١ شهریور)

 دو ”تضاد“ در برابر جنبش کارگری ایران!
وحدت مبارزه علنی- مخفی و داخل- خارج از کشور!
از مبارزه «زود هنگام و زودرس» دوری کنیم!

واژه راهنما: وحدت منافع اقتصادی- اجتماعی با منافع ملی. پرسشی که در برابر جنبش کارگری به طور اخص و در برابر جنبش مردمی به طور اعم مطرح است. سرشت دمکراتیک برنامه اقتصاد ملی و مردمی تنها از طریق تامین آزادی های قانونی برای مردم و برقراری شرایط کنترل عمومی بر اقتصاد ملی حفظ می گردد. آموزش از نبرد کارگران و مردم شهر بافق!

در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ۹۵۵، ۱۷ شهریور ۱۳۹۳) نوشتار کوتاهی با عنوان “کارگران زندانی را آزاد کنید!” در دفاع از حقوق کارگران در بند نگاشته شده است. نوشتار در چارچوب “تاملی بر رویدادهای ایران” انتشار یافته و در ارتباط قرار دارد با مبارزه ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در استان یزد علیه خصوصی سازی معدن.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2385

۳۲- « مقاله شماره: ١٣٩٣/ ٣٢ ۶ مهر)

سخنی با همه توده ای ها» دیروز، امروز!

واژه راهنما: پیش گفتار از ارزیابی رساله زنده یاد رفیق نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران با عنوان ”سخنی با همه توده ای ها“ از سال ١٣٧٣.

پیش گفتار

بی تردید، رساله زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران با عنوان «سخنی با همه توده ای ها» که در سال ۱۳۷۳ نگاشته شده است، تاکنون یکی از پرمناقشه ترین ارزیابی ها را درباره شرایط حاکم بر ایران پیش از ”دوم خرداد ٧۶“ که حزب توده ایران آن را «حماسه ملی» ارزیابی نمود، تشکیل می دهد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2387

۳۳- مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣٣ (١ آبان)

با شیوه پوزیتویستی به جنگ خط مشی انقلابی حزب توده ایران می روند!
حزب توده ایران جانبدار حقوق خلق های ایران ازجمله خلق کرد است!
هر ”واقعیت“، به معنای ”حقانیت“ آن نیست!

واژه راهنما: کامران امین آوه و پاسخ جزوه «فرازی از هفت دهه سیرِ تکاملیِ نظرها و برنامه هایِ حزب توده ایران». «ارزیابی اشتباه حزب». میان خط مشی انقلابی حزب و یورش به آن رابطه ای وجود دارد؟

کامران امین آوه در نوشتاری با عنوان ”حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران“ که در تاریخ ٢۵ شهریور ١٣٩٣ – ١۶ سپتامبر ٢٠١۴ در سایت ”اخبار روز“ منتشر شد، مواضع حزب توده ایران را در سال های ١٣۶١- ١٣۵٧ در ارتباط با ”حقوق خلق کرد“ در ایران مورد انتقاد قرار می دهد. هدف سطور زیر بررسی همه جانبه این نوشتار و پاسخ به آن نیست، بلکه عمدتا نشان دادن شیـوه به کار گرفته شده توسط کامران امین آوه برای به اصطلاح اثبات نظر خود است.

نکته مرکزی در تضاد میان سیاست حزب توده ایران در این دوران با برداشت های ”ملی“ توسط جریان هایی در رهبری حزب دموکرات کردستان ایران، که امین آوه برخورد به آن را مورد انتقاد قرار می دهد، پافشاری حزب طبقه کارگر ایران، حزب توده ایران بر حفظ تمامیت ارضی ایران به مثابه موضعی ملی- ضدامپریالیستی است!

در سطور حاضر نشان دادن شیوه پوزیتویستی به کار برده شده در نوشتار موضوع بررسی را تشکیل می دهد. شیوه ای که دانسته یا ندانسته در خدمت تحقق برنامه ”خاورمیانه بزرگِ“ امپریالیسم آمریکا قرار دارد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2389

۳۴-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣۴ (٩ آبان)

جنایت اسیدپاشی و وحدت حاکمیت!

واژه راهنما: وحدت سیاست حاکمیت سرمایه داری و رژیم دیکتاتوری ولایی- امنیتی

در موضع گیری های متفاوتِ احساسی و افشاگرانه در ایران علیه جنایت اسیدپاشی ی زنجیره ای ی اخیر در اصفهان، آن طور که برای نمونه در مقالهِ ”اسیدپاشی در تاریخ“ توسط خانم زهرا ربانی املشی و یا مقاله ”جنایتی که آبروی حکومت را به چالش کشید“ توسط غلامعلی رجایی و یا سخنان تاجزاده ی در بند که توسط همسر شجاعش از زندان به رسانه ها انتقال یافت، جنبه های متفاوت این جنایت توصیف و نشان داده شد. جنبه تاریخی ظلم به زنان را خانم املشی با زبانی پراحساس و عاطفه بر می شمرد. این جنایتی است که ریشهِ تاریخیِ ده هزار ساله دارد و به دوران ”سنگ نو“ بر می گردد که با پایان دوران مادرشاهی همراه بود و ”زن“ در آن، به گفته مارکس، ”به اولین برده“ در دوران پدرشاهی بدل شد که سرمشق حاکمیت سرمایه داری در شکل دیکتاتوری ولایی آن در ایران امروز است. (نگاه شود به اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2263 [1])

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2392

۳۵- مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣۵ (١١ آبان)

ارتباط تنگاتنگ جنبش توده ای با مبارزه زحمتکشان
برنامه جایگزین اقتصادی پرچم مبارزه توده هاست

واژه راهنما: برنامه ی اقتصادیِ جایگزین، زمینه بحثی واقعی و مشخص با ”متحدان“. خصوصی سازی، به حراج گذاشتن «آینه و شمدانِ نقره»ای است که هر عروس تنها یک بار می تواند آن را به فروش برساند! کلیت حاکمیت از وحدت منافع برخودار است!

 

«حزب ما، حزب طبقه کارگر ایران، حزب توده های محروم و زحمتکش جامعه ما است» (نورالدین کیانوری، ”سخنی با همه توده ای ها“)

به همت مسئول های کنونی حزب توده ایران و با مصوبه های ششمین کنگره آن در سال ١٣٩١، پرچم احیای خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن، آرمان همه توده ای ها، ققنوس وار افراشته شده است. بدین ترتیب زمینه مشترک برای فعالیت همه توده ای های پایبند به هدف های میهن دوستانه و مدافعِ منافعِ زحمتکشان ایران ایجاد شده است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2406

۳۶- مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣۶ (٢٠ آبان)

چهره ی گزارشیِ زنده!
بحران اقتصادی- اجتماعیِ ایران، بحرانی وارداتی!
آنچه حزب توده ایران پیشنهاد می کند و به بحث می گذارد!

واژه راهنما: نگاهی به گزارش هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران به دومین نشست کمیته مرکزی. برنامه در پیش از سرنگونی برای دوران پس از سرنگونی دیکتاتوری. ریزش از ”راست“، تقویت صفوف از ”چپ“. خواست های مردمی و ملیِ جنبش طبقه کارگر پرچم مبارزه است.

نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران بخش نخست گزارش هیئت سیاسی به دومین نشستِ کمیته مرکزیِ منتخب ششمین کنگره ی حزب توده ایران را منتشر ساخت (شماره ٩۵٩، ١٢ آبان ١٣٩٣ http://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/2686-2014-11 [1]).

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2408

۳۷-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ٣٧ (٢۴ آبان)

سنت ارتجاعی، تداوم ضدانقلاب ده هزار ساله!
تصویب قانون زن ستیزانه، آرامش پیش از توفان!
”تاریخ زن“، تاریخ هویت جامعه انسانی

واژه راهنما: ”وارثان گیلگامش“ اثر عبداله اوچلان. جنبش زنان ایران، گردان نبرد علیه «رژیم دیکتاتوری ولایی». ”قو خورشید را انتظار می کشد“ (احسان طبری، سروده زندان).

در تداوم سنت ارتجاعی و ضدانقلابی ده هزارساله، مجلس اسلامی در ایران با تصویب قانونی در تاریخ ١٨ آبان ١٣٩٣، «بسیج را موظف به اجرای امر به معروف» کرد! حاکمیت نظام سرمایه داری در ایران که برای اِعمال سیاست ضد مردمی و ضد ملی ی اقتصادی- اجتماعی خود به سکوت قبرستانی در کشور نیاز دارد، باری دیگر با یک اقدام زن ستیزانه، یورش قانون شکنانه خود را به حقوق زن، به افزار برقراری ”آرمش پیش از توفان“ بدل ساخت.

تجاوز به حقوق زن که ١٢ تا ١٠ هزارسال پیش، در دوران ”سنگ نو“ آغاز شد و به سلب ”حق مادری“ یا ”مادرشاهی“ (مادرسالاری) از زن انجامید را فردریش انگلس که در کنار کارل مارکس بنیان گذار سوسیالیسم علمی است، «شکست تاریخی زن در جهان» می نامد که با «تحقیر جایگاه تاریخی زن» در جامعه همراه شد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2412

۳۸- مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۳۸ (۵ آذر)

انگیزه یورش به خط مشی انقلابی حزب توده ایران چیست؟!
گم شدن نام، سخن و چهره رهبران گذشته حزب توده ایران در مطبوعات حزبی

واژه راهنما: ”لکه سفید“. تجهیز همه نیروها برای گذر از دیکتاتوری ضروری است. «مناجات» در حق احسان طبری، حق نیست!

خسرو باقری، استاد دانشگاه، در مقاله ای پر احساس و عاطفه و در عین حال پایبند به اسلوب علمی پژوهش، با عنوان «دریغی بزرگ» که در ۲۱ آبان ۱۳۹۳ در وبلاگ خود منتشر ساخت (نویدنو آن را در همین ماه(۷۹۹)  بازتاب داد)، موضع دشمنانانه ی ضد توده ای های متعددی را که در مقاله ای در مجله ”مهرنامه“ (شماره ۳۷) انتشار یافته بود، کالبدشکافی می کند.

در ”مهرنامه“ مقاله ای به منظور «بررسی میراث سیاسی و ادبی احسان طبری» انتشار یافته است با عنوان «مرده ریگ مارکسیسم ایرانی». علاقمندان به طور قطع مقاله خسرو باقری را مطالعه کرده اند که در آن از «از میان ریگ ها و الماس ها»، ارزیابی زنده یاد احسان طبری، عضو هیئت سیاسی و دبیر وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران را در باره «زندگی» بازگو می کند «که همواره به سوی دریای فراخ نیل فام می رود، تا به بخشی از تاریخ بدل شود.»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2416

۳۹- مقاله شماره ١٣٩٣ / ٣٩ (١٣ آذر).

چهره ی گزارشیِ زنده! (٢)
برنامه اقتصاد ملی و مستقل، اهرم نبرد رهایی بخشِ ضدامپریالیستی

واژه راهنما: بخش دوم گزارشِ هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره اوضاع جهان به دومین نشست کمیته مرکزی. ”راه حل“ ارتجاعی خروج از بحران اقتصادی- اجتماعی. برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک، اهرم برپایی جبهه ضددیکتاتوری.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2419

۴۰-

مقاله شماره ١٣٩٣ / ۴٠ (١۶ آذر)

«سخنی با همه توده ای ها»
اهمیت رساله نورالدین کیانوری برای نبرد امروز!
احسان طبری «ایستاده» به ابدیت پیوست!

واژه راهنما: انتشار رساله «سخنی با همه توده ای ها» به صورت PDF

بی تردید، رساله زنده یاد نورالدین کیانوری، دبیر اول وقت کمیته مرکزی حزب توده ایران با عنوان «سخنی با همه توده ای ها» که در سال ۱۳۷۳ نگاشته شده است، تاکنون یکی از پرمناقشه ترین ارزیابی ها را از شرایط حاکم بر ایران پیش از ”دوم خرداد ٧۶“ که حزب توده ایران آن را «حماسه ملی» ارزیابی نمود، تشکیل می دهد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2423

۴۱- مقاله شماره ١٣٩٣ / ۴١ (۷ دی)

چرا استحاله رژیم ولایت فقیه ناممکن است؟
اصلاح طلبان مبارز – اصلاح طلبان مماشات گرا!

واژه راهنما: نگرانی رژیم دیکتاتوریِ وابسته به اقتصاد امپریالیستی، مستدل است. توده ای ستیزی در خدمت خنثی سازی این نگرانی رشد یابنده و برملا شده نزد مردم میهن ما، افشاگر سرشت ضد مردمی و ضد ملی نظام سرمایه داری حاکم است!

استحاله Trasformation به معنای دگرگون شدن پدیده است. علت علّی این روند، وجود نطفه، بافت و … در پدیده است که در جریان رشد خود، با دگردیسی اجزا و نهایتاً کلیت پدیده، پدیده نوین را پایه ریزی می کند. در ارتباط با رشد جامعه انسانی در طول تاریخ می توان چنین نمونه هایی یافت. گذار از برده داری به فئودالیسم به ویژه در اروپا، چنین نمونه ای است. با رشد نیروهای مولده، بازده تولید به شیوه برده داری از قرن چهارم تاریخ اروپایی آن چنان سیر نزولی را طی نمود که استقرار نظم مبتنی بر شیوه تولید ارباب- رعیتی که دهقان وابسته به زمین، برده پیشین ”آزاد شده“، اجازه داشت بخشی از تولید را سهم خود بداند، بر شیوه تولید گذشته برتری یافت.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2426

۴٢- مقاله شماره ١٣٩٣ / ۴١ (۶ بهمن)

«امپریالیسم، آن امپریالیسم نیست»؟
سرشت جانبدارانه هنر!

واژه راهنما: «هنر مانند دانش و فلسفه وسیله ایست برای شناخت واقعیت» (احسان طبری، مسائلی از فرهنگ، هنر، زبان“ چاپ سوم، صفحه ٢٢). درک نادرست از «رئالیسم سوسیالیستی». «وجدان علمی». موضع پوزیتیوستی تجدیدنظر طلبی.

ابرازنظر کننده ”شهیدی“ در ارتباط با مقاله ”سخنی با همه توده ای ها، اهمیت رساله نورالدین کیانوری برای نبرد امروز، احسان طبری ایستاده به ابدیت پیوست“ (آذر ١٣٩٣، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2423 [1]) می نویسد:

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2429

۴٣-  مقاله شماره ١٣٩٣ / ۴٢ (۸ بهمن)

منطقی شفاف و مستدل برای اثبات مبرمیت اتحاد ضددیکتاتوری

واژه راهنما: حزب توده ایران خواستار همکاری نیروهای خواستار «اصلاحات برای تغییر». تاکتیک های ارتجاع برای حفظ دیکتاتوری.

 

«حزب توده ایران معتقد است که شرایط کنونی کشور ضرورت همکاریِ نیروهای سیاسی مترقی و ملی را  باوجود تفاوت موضع گیری ها –  دو چندان کرده است. حزب ما آماده است با استفاده از تمام امکان های خود در راستای دفاع از فرایندِ اصلاحات و بسیج طیف وسیع قشرها و طبقه های اجتماعی برای گذر از دیکتاتوری، با دیگر نیروها و فعالان سیاسی آزادی خواه و میهن دوست همکاری کند. ما بر این باوریم که هرگونه تاخیری در تدارک چنین حرکت متحدی در مسیر دفاع از اصلاحاتِ واقعی و فرایند ”اصلاحات برای تغییر“، در محضر تاریخ نابخشودنی خواهد بود.»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2432

۴۴-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴۴ (٢٠ بهمن)

«گذار به دمکراسی»، چگونه؟

واژه راهنما: «ائتلاف» اجتماعی. «جنبش های جدید اجتماعی». نظر دکتر سعید مدنی در باره دو ویژگی خاص شرایط حاکم بر ایران. ”«همایش سراسری اصلاح طلبان» و کاروانِ «اعتدال گرایی»“. ”از فرایند «اصلاحات برای تغییر» به طور متحد دفاع کنیم“. طرح مشخص هدف جنبش مردمی که رژیم دیکتاتوری قادر به تحقق بخشیدن به آن ها نیست، یک صدایی را نزد لایه های مختلف جنبش ایجاد، خطر دچار شدن «تغییرات» در پیش را به سرنوشت ”بهار عربی“ محدود و سیاست امپریالیستی برای سرکوب جنبش های مردمی را خنثی می سازد.

در دوازدهمین بخش «سلسله مباحث دکتر سعید مدنی در باره جنبش های اجتماعی و وضعیت خاص جنبش سبز ایران که پیش از تبعید وی به زندان رجایی شهر کرج در بند ۳۵۰ زندان اوین برگزار» شد و خبر آن در ”کلمه“ (اول فوریه ۲۰۱۵) انتشار یافت، نظریه پرداز در سخنانی با عنوان «جنبش سبز، دیروز، امروز، فردا: گذار به دمکراسی»، نقطه نظرهای خود را طرح و به بحث گذاشته است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2440

۴۵- مقاله شماره ١٣٩٣ / ۴۵ (٢٧ بهمن)

 آنچه می توان از انتقاد فریبرز رئیس دانا آموخت!

واژه راهنما: تصحیح اشتباه. تبادل نظر میان گردان های جنبش مردمی برای تعیین هدف و راهکار. شیوه علمی بررسی تاریخی. موضع اتحاد شوروی در ارتباط با ”قرارداد شیلات“.

به توصیه رفیقی، ”نقد دیروز و امروز فریبرز رئیس دانا“ را در گفتگو با «تاریخ ایرانی» که توسط محمد یوسفی انجام گرفته، مطالعه کردم. در سطور زیر نگارنده مایل است، آنچه را از انتقاد او آموخته بازگو کند که شاید بتواند به درد مبارزه امروز جنبش ترقی و آزادی خواهی مردم میهن بخورد.

هسته مرکزی انتقاد رئیس دانا به حزب توده ایران در ارتباط با برخورد به ”جبهه آزادی“ و مهندی مهدی بازرگان در مرحله پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧، بی توجهی به «منش سیاسی او» است. «چون [بازرگان] مرد مذاکره بود، باید اعتماد او جلب می شد».

به سخنی دیگر، فریبرز رئیس دانا در گفتگو با «تاریخ ایرانی» به درستی به مساله ای توجه دارد که امروز هم مساله روز جنبش مردمی است. این مساله برمی گردد به رابطه و مذاکره میان گردان های مختلف خواستار ترقی خواهی و آزادی طلبی در ایران، که باوجود برداشت های متفاوت میان آن ها از شرایط حاکم بر کشور، ضرورتی انکار ناپذیر را تشکیل می دهد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2443

۴۶-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴۶ (اول اسفند)

تز استحاله پذیری سرمایه داری!

واژه راهنما: اتحادیه اروپا و سرمایه مالی امپریالیستی اروپایی. وحدت مبارزه سیاسی و دمکراتیک. پیشنهاد بینابینی. «اصلاحات برای تغییر». موضع حزب کمونیست یونان. استحاله ناپذیری «رژیم دیکتاتوری ولایی» و نظام سرمایه داری.

امیر هوشنگ اطیابی در مقاله ای که در اخبار روز (٢۵ بهمن ١٣٩٣، ١۴ فوریه ٢٠١۵) انتشار یافته، موضع «سکتاریستی و تمامیت خواهانه ی احزاب کمونیست» را مورد انتقاد قرار داده است. «محور اصلی» انتقاد او، موضع حزب های کمونیست اروپایی در «رد … اتحادیه اروپا» است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2447

۴۷-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴٧ (١٠ اسفند)

تـراژدی یـا ملـودرام؟!

واژه راهنما: اتحادیه اروپا در خدمت سرمایه مالی امپریالیستی. عبداله اوچلان و برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک. نقش بخش عمومی اقتصاد در اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک. ”مدرن“ کردن اصل های ۴۴ و ۴٣ قانون اساسی. به چند درصد بخش عمومی اقتصاد نیاز داریم؟

”تاجر ونیزی“، نام اثری از ویلهلم شکسپیر است که در آن طلبکار بر سر پایبندی بر سر متن قرار دادی پای می فشرد که او را محق می سازد که در صورت عدم بازپرداخت بدهی بر سر موعد، «یک کیلو از گوشت تن بدهکار» را ببرد و تصاحب کند.

آقای ولفگانگ شویبله، وزیر مالیه آلمان نیز بر سر پایبندی «دولت یونان» به قرار داد میان این کشور و سازمان های سرمایه مالی امپریالیستی (”ترویکا“) پای فشرد و عقب ننشست و در هر مصاحبه ای از آن صحبت کرد که «باید به قرارداد پایبند بود!» شویبله، به عنوان نماینده سرمایه مالی امپریالیسم اروپایی در ”اتحادیه اروپا“، پیروز شد!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2450

۴۸-  مقاله شماره: ١٣٩٣ / ۴٨ (١۴ اسفند)

جبهه ضد دیکتاتوری با مخالفان رنگارنگی روبروست!
نگاهی به هشتم مارس، روز جهانی زن!

واژه راهنما: بحثی در باره برخی دلایل شکست انقلاب بهمن. ریشه مذهبی زن ستیزی. ”اولین ضد انقلاب علیه زن“. مبارزه برای خواسته های ”زمینی“ انسان. محمد یزدی می کوشد صدای زن و مادر را به نام ”اسلام“ خاموش سازد.

گذار از سلطه دیکتاتوری ولایی از این رو به برپایی جبهه ضد دیکتاتوری با برنامه ای شفاف و مورد تائید همه نیروهای خواستار آزادی و عدالت اجتماعی نیاز دارد، زیرا تجربه منفی در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵٧ می آموزد که نبود جبهه متحد خلق با برنامه حداقل مشترک، شکست نهایی انقلاب را به انقلابیون تحمیل نمود. نبود چنین جبهه ای از یک سو نیروهای انقلابی را پراکنده و تاثیر عملکرد آن ها را محدود، و از سوی دیگر، زمینه تاثیر توطئه های دشمنان رنگارنگ انقلاب را دو چندان ساخت.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2453

۴۹- مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۴۹ (۱۸ اسفند)

مذهب، ریشهِ تاریخی زن ستیزی!
نگاهی به تاریخ جادو و مذهب!

واژه راهنما: نامه فردریش انگلس به ژوزف باخ. رشد اندیشه سحرآمیز- جادویی به مذهبی.

مقدمه ای برای معرفی بخش هایی از کتاب ”وارثان گیلگامش“، اثر عبداله اوچلان، در باره تاریخ ١٢ هزار ساله قوم های آریایی زبان ساکن منطقه ”مزوپوتامین“. در کتاب، تاریخ برپایی تمدن این قوم ها، با نام تمدن سومرآیی توصیف می شود که با تاریخ ”انقلاب کشاورزی“ در دوران سنگ نو در جامعه بشری آغاز می گردد. گذار از جامعه کمونیستی کهن که مبتنی بر روابط ”مادرسالاری“ و باور به تصورات سحرآمیز- جادویی انسان است، به نظام برده داری مبتنی بر سلطه نظم ”پدرسالاری“ در جامعه سومرآیی که پنداشت وجود خدایان آسمانی ایدئولوژی آن را تشکیل می دهد، توضیح داده می شود و با کشفیات جدید در کاوش های باستان شناسی دهه های اخیر در منطقه مستند می گردد. رهبر زندانی حزب کارگران کردستان این کتاب را در زندان ایمرعلی ترکیه به عنوان دادخواست علیه محکومیتش در ترکیه، به دادگان حقوق بشر اروپایی نگاشته است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2461

۵٠- مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۵٠ (۲۳ اسفند)

”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟
نقش «میز احزاب»؟

واژه راهنما: اقتصادی

برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی. «چپ ایران [و] بورژوازی ملی».

در مقاله ”بورژوازی ملی، مدار مولد سرمایه“ (اخبار روز، ۶ اسفند ١٣٩٣، ٢۵ فوریه ٢٠١۵ www.akhabr-rooz.com [1] ) ”حمید آصفی“ برنامه ”اقتصاد ملی“ای را برای ایران مطرح می سازد که در آن، «حمایت از بورژوازی ملی مولد»، که گویا وظیفه «چپ ملی در ایران» است، محور اصلی پیشنهاد را تشکیل می دهد. وظیفه ای که گویا پیش تر در جریان «جنبش دموکراتیک ملی جنگل و جنبش ملی شدن نفت» به آن عمل نشده است: «چپ ایران بورژوازی ملی را به رسمیت نشناخت و جدی نگرفت و بخصوص بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه از شناسایی بورژوازی ایران روی برگرداند …».

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2464

۵١- مقاله شماره: ۱۳۹۳ / ۵١ (۲۷ اسفند)

پرواز ققنوس
نگرشی به مساله «نفت شمال»!

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی. آتش ققنوس به جاست … پستانک کپک زده. «سوسیال دمکراسی ایرانی» فاقد زمینه عینی.

اگر دو برگی را که بر آن مقاله «نقد چپ و چشم انداز آن» نگاشته شده است بر باد گیریم، آنچه از آن باقی می ماند، آرزوی حسرت گونه «سوسیال دمکراسی ایرانی» است که بارها برباد رفته است و نمی تواند در آینده نیز سرنوشتی جز این داشته باشد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2467

 

سال ١٣٩٢

 

۱- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١ (اول فروردین)

«وحدت» و «تضاد»

واژه راهنما: «دیالکتیک اجازه نمی دهد به چشمش خاک بریزند، زیرا سرشت آن انتقادی و انقلابی است» (مارکس). وظیفه در برابر توده ای ها. پیوند میان وظیفه دموکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران! هسته مرکزی برنامه ارتجاع داخلی و خارجی برای پاره پاره کردن حزب توده ایران.

 تارنگاشت ”عدالت“ بالاخره مطلبی مثبت نوشت. منظور موضع انتقادی آن نسبت به ”توده ای ها“ست (٢٨ اسفند ٩١).

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1994

 

۲- وحدت روندی «پرتضاریس»!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٢ (۴ فروردین)

واژه راهنما: وظیفه توده ای ها در این شرایط چیست؟ مبارزه دموکراتیک و ضدامپریالیستی. مضمون نبرد آزادیبخش ملی. مبارزه دموکراتیک و ملی خلق های زیر ستم. توده ای ها امروز بیش از هر زمان دیگر، عمیقاً به وسیع ترین کار مشترک برای تحقق بخشیدن به وظایف تاریخی پیش رو نیاز دارند. نباید به انحراف مبارزه توده ای ها تن داد. پرسش های تاریخی را باید در محیطی علمی و از طریق کمیسیونی شایسته مورد بررسی قرار داد و پاسخ ها را جستجو نمود.

رفیق گرامی بابک، پیش از آنکه به بازگو کردن ابرازنظر شما آغاز کنم، مایلم تاسف خود را از قرار دادن نام شما در صف نام های «داستان سرایی دروغین» علی خدایی ابراز کنم و طلب پوزش نمایم. آنچه که اما می توان از همین یک نکته آموخت، این نکته است که روند دستیابی به «وحدت» از طریق برخورد تضادها، به قول طبری، روندی «پرتضاریس است و خُم رنگرزی نیست»! (احسان طبری، ”درباره انسان و جامعه انسانی“، ص ١١٢).

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1998

 

۳- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣ (١۵ فروردین)

پیوند میان تبلیغ و ترویج- آموزش، وظیفه دمکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران!

واژه راهنما: بیستمین کنگره حزب کمونیست آلمان. نظر اشتیگروالد، زپمان و طبری درباره وظایف کمونیست- توده ای ها. ریشه نظری- تئوریک مخالفت عملی همه جریان های سوسیال دموکرات با پیوند کار تبلیغی و ترویجی- آموزشی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2002

 

۴- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴ (١٧ فروردین)

استه تیکِ «بحث ایدئولوژیک- سیاسی»!

واژه راهنما: ع سهند خواستار «بحث ایدئولوژیک- سیاسی» است! مبارزه برای وحدت نظری و سازمانی حزب طبقه کارگر وظیفه روز مبارزان راه حزب توده ایران است. اندیشه سوسیال دمکرات خواستار تداوم جدایی است!

در نوشتاری که در آن لغزش های قابل چشم پوشی به منظور ممکن شدن بحث و گفتگویی سازنده میان توده ای ها وجود دارد، ع سهند در دفاع از ”راه توده“ خواستار «برخورد توده ای و مبارزه ایدئولوژیک- سیاسی» میان توده ای ها می شود. عنوان نوشتار «پیرامون نزاع ”نامه مردم“ با ”راه توده“» است (”عدالت“، ١٢ فروردین ١٣٩٢).

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2007

 

۵مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵ (٢٠ فروردین)

به هشیاری طبقه کارگر ایران باد درود!

واژه راهنما: نبرد علیه هژمونی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری.

خبر تشکیل ”اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام“، خبر پُرسویه ای است. پایه ریزی و اعلام تشکیل آن، خود سویه و جنبه پراهمیتی را در نبرد سندیکایی طبقه کارگر ایران در مرحله کنونی تشکیل می دهد که نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران آن را در مقاله ”آماج های جنبش سندیکایی در مرحله کنونی“ (شماره ٩٠٩، ١٣ آذر ١٣٩١) در وسعت می شکافد. (نگاه کن به سایت ”صدای مردم“ ١۶ و ١٨ فروردین ١٣٩٢ http://www.sedaymardom.net/dakheli/Do_art_print.php?aid=8581 [1]).

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2011

 

۶- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۶ (٢۵ فروردین)

ضرورت های مرحله ملی- دموکراتیک انقلاب و مساله گذار از سرمایه داری

واژه راهنما: مبارزه ترویجی- آموزشی حزب توده ایران. پیوند مبارزه ضد برنامه نولیبرال امپریالیستی و ضد صورتبندی اقتصادی- اجتماعی سرمایه داری. موضع سوسیال دمکرات سکوت در باره ضرورت گذار از نظام سرمایه داری است. «مکانیسم» روا برای موفقیت، طرح ضرورت گذار به سوسیالیسم. آموزش ایدئولوژی پسامدرن امپریالیستی به ”روشنفکران چپ“: بایستی آرزوهای دست نیافتنی را کنار گذاشت. گویا روند «بیگانگی» با شرایط هستی انسان در نظام سرمایه داری امری”طبیعی“ است. نولیبرالیسم تنها یک برنامه اقتصادی نیست، ستون فقرات ایدئولوژی پسامدرن امپریالیستی است. گذار از سلطه نولیبرالیسم، تنها از طریق گذار از نظام سرمایه داری ممکن است! در مرحله کنونی در ایران، گذار به سوسیالیسم مطرح نیست. خطر چپ روی و راست روی از دید طبری. دعوای قدیمی میان هواداران رفرم و انقلاب. به خودمشغولی با خرده کاری های مکرر و طرح دعاگونه پرسش های تاریخی پایان بخشیم.

رفیقی در ارتباط با بحث در مورد برنامه ترویجی- آموزشی حزب توده ایران می نویسد: طرح ضرورت گذار از نظام سرمایه داری در ایران در لحظه کنونی از این روی ”چپ روی“ است، زیرا ایران در مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک رشد قرار دارد.

در این برداشت، دو نکته متفاوت در مبارزه ترویجی- آموزشی حزب توده ایران، با یکدیگر درآمیخته اند. ناروشنی تئوریک- سیاسی ایجاد شده، ناشی از این درآمیختگی ناروا می باشد. مطلب را بشکافیم:

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2015

 

۷- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٧ (٢٨ فروردین)

وحدت جنبش سندیکایی، مردمک چشم مبارزه طبقه کارگر است!

واژه راهنما: ضرورت مبارزه برای وحدت جنبش کارگری سراسری.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2019

 

۸- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٨ (٣٠ فروردین)

مبانی علمی خط مشی انقلابی حزب توده ایران!
و گزارش «اجلاس نوروزی شورای سردبیری راه توده»

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٨ (٣٠ فروردین)

واژه راهنما: گره کار اندیشه نظریه پردازان «اجلاس …» در کجاست؟ انتخاب واژه «مشی توده ای» به جای مضمون «خط و مشی انقلابی حزب توده ایران»، اتفاقی نیست!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2023

 

۹- « مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٩ (١٢ اردیبهشت)

رهیافت ها بسوی دمکراسی»
با کدام محتوا و برای کی؟

واژه راهنما: علی مزروعی به دستاوردهای انقلاب بهمن بی توجه است. مضمون طبقاتی آزادی. پیوند میان آزادی و عدالت اجتماعی. حفظ بخش دولتی اقتصادی مردمی و ملی، پیش شرط مقاومت در برابر سلطه نواستعماری سرمایه مالی امپریالیستی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2027

 

۱۰- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١٠ (١۴ اردیبهشت)

برنامه آموزشی- خودآموزی نیاز مبرم روز!
«من رحم ها را باور می خواهم، به همان سان که دست ها را در کار، و مغزها را در اندیشه مدام». (احسان طبری، ”گریز“، شعر زندان)

واژه راهنما: آموزش جامعه شناسی علمی، مارکسیسم- لنینیسم، وظیفه مبرم و روز حزب توده ایران. سازماندهی آگاهانه آن، پاسخی است به جنایت قتل عام دانشمندان توده ای.

م. چابکی در ابرازنظری که متن کامل آن در ذیل نوشتار منتشر شد، در ارتباط با نوشتار «مبانی علمی خط مشی انقلابی حزب توده ایران و ”اجلاس نوروزی شورای سردبیری راه توده“»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2031

 

۱۱-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١١ (١۵ اردیبهشت)

”راه توده“ اندیشه طبری را مسخ می کند!
تز عامیانه مذهبی را نمی توان به احسان طبری نسبت داد!

واژه راهنما: این سخن نمی توان سخن طبری باشد! سیاست مقوله ای طبقاتی است. اندیشه مذهبی طرح شده، اندیشه دوران قبیله ای جامعه بشری.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2035

 

 • مقاله شماره: ۱۳۹۲ / ۱۲ (۲۱ اردیبهشت)
  پیوند مبارزه ضد سرمایه داری و ضد برنامه نولیبرال آن!
  نگاهی به «منطق» خط مشی انقلابی حزب توده ایران در نبرد ضدسرمایه داری!

واژه راهنما: نولیبرالیسم تنها یک برنامه اقتصادی نیست. تئوری «بیگانگی» مارکس. بدون مبارزه ضدسرمایه داری مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیسم ناممکن است. می خواهند دنباله روی از ارتجاع حاکم را به سطح برنامه حدقل کارگری حزب توده ایران ارتقا دهند. در نوشتار بعدی: در مرحله نبرد ضددیکتاتوری در ایران مبارزه ضدسرمایه داری مجاز است؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2042

 

 • مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١٣ (٢۵ اردیبهشت)

کمونیسم، جامعه آرمانی انسان دوستی …
آنتی کمونیسم، ایدئولوژی جنگ علیه آرمان خواهی …
«پیوند» مبارزه سندیکایی- دموکراتیک با مبارزه سیاسی- طبقاتی!

 

واژه راهنما: پیوند مبارزه سندیکایی- دموکراتیک با مبارزه سیاسی- طبقاتی. موضع پوشیده ضدکمونیستی سوسیال دمکراسی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2047

 

۱۴- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١۴ (٣٠ اردیبهشت)

در مرحله نبرد ضددیکتاتوری در ایران مبارزه ضدسرمایه داری مجاز است؟
«حرکت، وحدت اتصال و انفصال است»

واژه راهنما: استقلال سیاست انقلابی حزب توده ایران یا پیروی از متحدان؟ پیوند میان مبارزه ضد نظام سرمایه داری و ضد برنامه نولیبرالی امپریالیستی. «مرحله ای بودن حرکت به جلو» به چه معناست؟ وحدت ثبات و تغییر. دیالکتیک نبرد ضد نظام سرمایه داری در مرحله نبرد ضد دیکتاتوری.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2051

 

۱۵- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١۵ (٧ خرداد)

تنظیم برنامه تبلیغی- ترویجی و آموزشی نیازی مبرم و عاجل!

واژه راهنما: مارکسیسم- لنینیسم علم است و آموختنی! سازماندهی و تنظیم برنامه به منظور آموزش نسل جدید دانشمندان توده ای وظیفه ای مبرم و عاجل است! انسان و مبارزه با وظایف پیش رو، رشد می کند.  دست رد به سینه این خواست و برنامه دشمن طبقاتی بزنیم!

رفیق عزیز ”بهزاد“

شما با سخنان گرم و تشویقی خود، حقیقت نیاز جنبش مارکسیستی- توده ای، جنبش ترقی خواهی و آزادی طلبی – ضددیکتاتوری را به بحث و گفتگوهای نظری- تئوریک نشان می دهید که باری دیگر با دستاورد احیای خط مشی انقلابی حزب توده ایران ایجاد شده است.  شما ازجمله می نویسید:

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2055

 

۱۶-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١۶ (٨ خرداد)

دیالکتیک نبرد ضد نظام سرمایه داری در مرحله نبرد ضددیکتاتوری

واژه راهنما: «منطق» خط مشی انقلابی حزب توده ایران جایی برای دوگانگی غیردیالکتیکی در سیاست تبلیغی- ترویجی- آموزشی حزب طبقه کارگر باقی نمی گذارد. تشدیدِ نظم یافتهِ فعالیتِ نظری- تئوریک حزب طبقه کارگر ایران از ضروری مبرم برخودار است! طرد متزلزل ترین و جلب صادق ترین و پایدارترین لایه های اجتماعی به مبارزه ضد سرمایه داری، به سخنی دیگر، کمک به روند قطب بندی در اندیشه حاکم بر جامعه که به معنای کوشش برای برقراری هژمونی اندیشه انقلابی مارکسیستی- توده ای در جامعه است، تنها با پایبندی به وحدت فعالیت فعال و خلاق تبلیغی و ترویجی- آموزشی حزب طبقه کارگر ممکن می گردد. انتخاب غیر فعال رنگ لباس تا ارایه علنی و تهاجمی رای!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2060

 

۱۷- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١٧ (١١ خرداد)

راه توده“، راه توده ی نیست!
دشمنان طبری رنگارنگ اند، دشمن طبقاتی اما تنها یک رنگ دارد!

واژه راهنما: ابرازنظر بهرام. واکنشی به ”راه توده اندیشه طبری را مسخ می کند“.ایدئولوژی آنتی کمونیسم- ضد توده ی، به نام ”توده ی“!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2064

 

۱۸- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١٨ (١٢ خرداد)

«ما را چه شده است»؟!
«
پرورش روح تکاپو و قهرمانی»
«
تاریخ چنان ساخته شده است که برای پیشرفت آن، قهرمانی ضرور است» (احسان طبری)

واژه راهنما: مبارزه با «بی تفاوتی» که صادق شکیب در میان جوانان نشان می دهد، نیاز به اندیشه تئوریک و انتزاعی مبتنی بر جامعه شناسی علمی دارد. برنامه تبلیغی- ترویجی- آموزشی و خود آموزی مساله مبرم روز. درسی از واکنش ها به مساله انتخابات ریاست جمهوری پیش رو.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2075

 

۱۹- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ١٩ (١۴ خرداد)

«من هر شب، با خیش نگاهم، زمین آسمانِ شب زده را شخم می زنم» (احسان طبری، ”وعدهء دیدار“، شعر

زندان)

واژه راهنما: دیالکتیک شعر زندان ”وعدهء دیدار“ احسان طبری. دیالکتیک ”ضرورت و اتفاق“.

 

دیروز نوشتارِ ”ما را چه شده است“؟! پرورش روح تکاپو و قهرمانی، تاریخ چنان ساخته شده است که برای پیشرفت آن، قهرمانی ضرور است که پاسخ طبری به پرسش در عنوان نوشتار بود، منتشر شد (نگاه شود به http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2075) و رفیقی در واکنش به آن نوشت: «خوشحالم که می رزمید».

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2079

 

۲۰- مقاله شماره ١٣٩٢ / ٢٠ (١٧ خرداد)

اصـلاحـات یا انقـلاب و رابطه آن با انتخابات ریاست جمهوری پیش رو!

واژه راهنما: بسیاری از روشنفکران جامعه، مارکسیست و غیرمارکسیسی، طرفداری از تغییرات انقلابی را تقبیح می کنند. بحث بر سر شکل تغییر، بحثی روشنفکرانه و ذهنی است. «بالاخره بگو، تو طرفدار پرولتاریا هستی، یا بورژوازی؟» عملکرد نیروی کهن، شکـل بروز تحول انقلابی را تعیین می کند.

رفیق عزیز ”بهزاد“

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2083

 

۲۱- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٢١ (٢٢ خرداد)

دام دشمن طبقاتی!
فردا در انتخابات ریاست جمهوری، در کنار متحدان!
بررسی پژوهش گرانه رساله کیانوری!

واژه راهنما: با پایبندی به ارزیابی علمی و خط مشی انقلابی حزب توده ایران، از افتادن به دام دشمن طبقاتی پرهیز کنیم! وظیفه اصلی، طرح و بحث درباره برنامه حداقل کارگری حزب است. مبارزه تبلیغی- ترویجی حزب طبقه کارگر، کلیتی یک پارچه و بهم تنیده و هماهنگی را تشکیل می دهد. فهرست به منظور بررسی پژوهش گرانه رساله کیانوری!

رفیق عزیز ”بهزاد“

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2087

 

۲۲- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٢٢ (٢٨ خرداد)

 مرحله ملی- دموکراتیک، فعالیت تبلیغی- ترویجی و جبهه ضد دیکتاتوری!
از ”اطاق بازرگانی ایران“ بیاموزیم!

واژه راهنما: توانِ آگاهی طبقه کارگر و متحدان طبیعی آن سرچشمه تغییر انقلابی شرایط حاکم نظام غارتگر سرمایه داری است. به منظور مبارزه موفق علیه برنامه امپریالیستی نولیبرالیسم، باید جنبش مردمی ضد دیکتاتوری تا درون وسیع ترین ”متحدان گذرا“ نیز توسعه یابد. بورژوازی مساله ”مالکیت“ را نکته اساسی اعلام می کند. پیوند مبارزه ضددیکتاتوری و ضدامپریالیستی. مبارزه علیه این پیوند ضدمردمی و ضدملی، مضمون نبرد آزادیبخش ملی را در دوران کنونی تشکیل می دهد!  جنبش ضد «پیشنهاد نقشه راه جدید اقتصاد» اتاق بازرگانی ایران، جنبش برای طرح برنامه اقتصاد ملی است. پیوند ”تضاد عمده و روز“  — تضاد میان خلق و رژیم استبدادی ولایی- امنیتی —  با ”تضاد اصلی“  — تضاد میان منافع ملی و ضد امپریالیستی لایه های میهن دوست با اقتصاد جهانی امپریالیستی –

این پرسش مطرح است که فعالیت تبلیغی- ترویجی و آموزشی حزب طبقه کارگر باید از کجا آغاز و چگونه طرح شود و مخاطبانش کیانند؟

بورژوازی مساله ”مالکیت“ را نکته اساسی در فعالیت تبلیغاتی خود می داند:

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2090

 

۲۳- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٢٣ (٢٩ خرداد)

«هر روز در آینه یادت، گیسوان بلند معشوقم را شانه می کنم»! (احسان طبری، اخگران اسفند، شعر زندان)

واژه راهنما: حماسه ی نبرد توده ای ها در زندان ستمشاهی و ولایی- امنیتی.

باز انتشار دفاعیات رفیق عزیز علی خاوری در ”نویدنو“ و بزرگداشت خاطره زنده یاد رفیق فاطمه مدرسی (سیمین فردین) در ”صدای مردم“، باری دیگر اهمیت زندگی کردن با تاریخ حزب توده ایران، تاریخ نبرد طبقاتی سخت و حماسهِ آفرین طبقه کارگر ایران و از این طریق زنده نگاه داشتن «یاد» نبردِ راهروان شیرزن و شیرمرد در «سنگلاخی خاراگین در آستانه مرغزاری کبود» (با پچپچه پاییز، ٩)، خود می نماید.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2096

 

۲۴- مقاله شماره: ۱۳۹۲ / ۲۴ (۱ تیر)

جنبش آزادی خواهی و عدالت طلبی می رزمد!
واژه راهنما: انتخاب رئیس جمهور و ادامه مبارزه. دفاع طبقه کارگر ایران از منافع خود، دفاع از منافع تمام خلق، دفاع از استقلال اقتصادی ایران در برابر یورش سرمایه مالی امپریالیستی است. طبقه کارگر پیگیرترین طبقه در مبارزه علیه برنامه نولیبرال امپریالیستی و ستون فقرات مبارزه برای عدالت اجتماعی. مبارزه علیه برنامه امپریالیستی و سازماندهی طبقه کارگر لازم و ملزوم یکدیگر و در پیوند درونی قرار دارند.

برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، با دستاورد بزرگی همراه است که باید آن را به مثابه اهرم تداوم نبرد برای دفع دیکتاتوری و ایجاد تغییرات بنیادین- انقلابی در ایران به کمک گرفت.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2100

 

۲۵- مقاله شماره: ۱۳۹۲ / ۲۵ (۳ تیر)

درّه میان فقر و ثروت، مشخصه غارت نظام سرمایه داری!
واژه راهنما: شعار مبارزاتی طبقه کارگر در مرحله کنونی. مضمون نبرد آزادیبخش در دوران کنونی. پیوند درونی منافع طبقه کارگر و منافع تمام خلق. وحدت میان مبارزه دمکراتیک و ملی، میان مبارزه علیه دیکتاتوری و برای حفظ استقلال ملی. بهره گیری از همه اشکال مبارزه! در راس برنامه نولیبرال، خصوصی سازی همه خدمات اجتماعی قرار دارد. خریدن گام به گام همه ثروت ها و بدل نمودن انسان به بنده نیازمند به سرمایه هرز سوداگر.

نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران به نقل از رئیس کل بانک مرکزی افشا کرد که رشد «حجم نقدینگی» سرمایه داری سوداگر داخلی به رقمی بیش از سی درصد بالغ شده و «در زمانی کمتر از۲ ماه، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان» افزایش نشان می دهد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2103

 

۲۶- موضع آگاهانه در برابر کرنش در مقابل خود بخودی!
اندیشه ای نه خاموش کردنی، دژی نه تسخیرپذیر، نبردی «نپژمردنی»!

مقاله شماره: ۱۳۹۲ / ۲۶ (۵ تیر)
واژه راهنما: اسلوب کار ضد مارکسیستی- ضد توده ای سوسیال دمکراسی. «نقش ترمز و مسخ کننده» ی «تجربه گرایی و اکنون بینی» (احسان طبری). تاریخ و سنت نبرد چپ انقلابی- حزب توده ایران!
بحث با “راه توده”، بحث درباره خرده کاری که چه و چه می نویسد نیست.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2105

۲۷-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٢٧ (١۴ تیر)

«کشتگان درد را یاد آورید» (احسان طبری، ”غزل اسفند، به یاد ١٠ شهید اسفند ۶٢، شعر زندان)
به یاد اسیران بازداشتگاه ها باشیم!

واژه راهنما: سرنوشت موسوی ها در مصاحبه با ”اخبار روز“. جبهه گسترده ضد دیکتاتوری، اهرم تغییرات انقلابی.

١- رفیق محمد امیدوار در مصاحبه ای با ”اخبار روز“

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2116

 

۲۸- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٢٨ (١۵ تیر)

اندیشه سوسیال دمکرات در خدمت کیست؟
نوع غیرایدئولوژیک خصوصی سازی!
برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران- «آری، از این راه بیا، که بر آن رد پای شیر است تا آن کاخ زیبا …» (احسان طبری)

واژه راهنما: ”راه توده“ از منافع لایه دیگری از بورژوازی حمایت می کند. شیپور حزب طبقه کارگر: برنامه حداقل کارگری است. حزب توده ایران به ”هوای تازه برای استنشاق نیاز دارد“!

”راه توده“ در تداوم مقاله ی ”چپ ایران باید برنامه های اقتصادی منطبق بر شرایط را ارائه کند“ (نگاه شود به موضع آگاهانه در برابر کرنش در مقابل خود بخودی! اندیشه ای نه خاموش کردنی، دژی نه تسخیرپذیر، نبردی «نپژمردنی»، تیر ٩٢ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2105 [1] مقاله جدیدی  (۶ تیر) با عنوان ”بازگشت به قانون اساسی برای رهائی از بحران اقتصادی“ منتشر کرده است. در این مقاله نیز پایه و اساسِ به اصطلاح استدلال، ضرورت توجه به همان ”تناسب قوا“ی کذایی است که ”راه توده“ به کمک آن در مقاله پیش از توده ای ها خواستار تن دادن به ”ممکنات“ و ”مقدورات“ شده بود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2120

 • مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٢٩ (١٩ تیر)

… آسمان ترا نیمه خواند …» (احسان طبری)
درگذشت زنی از تبار انسان های والا

واژه راهنما: نوشتار دریافتی به یاد شهلا فرجاد. نگاه شود به سه مقاله ۴۵ تا ۴٧ به مناسبت روز ٨ مارس، اسفند ١٣٩١، ”قو خورشید را انتظار می کشد» احسان طبری، به مناسبت ٨ مارس http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1974 [1]

بدرود شهلای عزیز

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2127

 

۳۰- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٠ (٢١ تیر)

حقوق متساوی کارگران رسمی و پیمانی!
دستاوردی که حق قانونی طبقه کارگر ایران نیز است!
سندیکاهای مستقل و واحد طبقه کارگر استوارترین مدافع منافع زحمتکشان!

واژه راهنما: تساوی حقوق و دستمزد کارگران پیمانی و رسمی آماج مبارزاتی روز. تحقق یافتن منافع کل خلق، در تحقق یافتن منافع طبقه کارگر تجلی می یابد.

١- ضربه ای به استثمار

 

 

۳۱-

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣١ (٢۴ تیر)

از برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران دفاع کنیم!
مطالبات بینابینی
جابجایی وظیفه ”عدالت“ و ”راه توده“!
غافل از آنکه «عقاب را بال از پرواز است»! (احسان طبری)

واژه راهنما: عزایم خوانی ”عدالت“- رجز خوانی راه توده. دیالکتیک سیر خود بخودی و آگاهانه. آرمان والای طبقه کارگر. گرهگاه مرز اندیشه سوسیال دمکرات و چپ انقلابی. حزب توده ایران، پیگیرترین حزب در مبارزه برای اصلاحات. هدف سه مقاله ”راه توده“ شماره ۴١۴ (١٣ تیر). پیوند میان مطالبات دمکراتیک و سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران. محتوای نبرد آزادیبخش ملی دوران کنونی. خرده کاری ی بی پایان و عبث.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2135

 

 

۳۲-

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٢  (٣٠ تیر)

 پیوند میان وظیفه دمکراتیک و سوسیالیستی حزب توده ایران در مرحله ملی- دمکراتیک!
نمونه هایی از مطالبات ”بینابینی“ در شرایط مشخص کنونی!

واژه راهنما: لایحه کاهش ساعات کار زنان. کارت اعتباری کارگران. نامه سرگشاده احمد منتظری: شرکت موسوی ها و کروبی در مراسم تنفیذ. پیوند گسست ناپذیر میان وظایف سوسیالیستی و دموکراتیک حزب توده ایران. تعریف لنین از «مبارزه دموکراتیک» و «مبارزه سوسیالیستی».

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2140

 

۳۳- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٣ (۶ مرداد)

 سرنگونی دیکتاتوری، پیش شرط بازگشت آزادی و عدالت اجتماعی!
مماشات در برابر مبارزه جویی
اقتصاد ملی ی مستقل از برنامه استعمارگرانه امپریالیسم!

واژه راهنما: وضع بغرنج حاکم بر کشور و علل آن. خواست احمد منتظری، خواستی بینابینی. تغییرات بنیادی به سود طبقه کارگر و لایه های میانی.

در روزهای پیش از آغاز دوره یازدهم ریاست جمهوری، وضع نسبتاً بغرنجی در ایران برقرار است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2144

 

۳۴- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣۴  (٨ مرداد)

«تنها به نظاره ایستادیم»!
حلقه اهریمنی را بشکنیم. هوای آزاد را به حزب برسانیم!

واژه راهنما: اندیشه هایی در اطراف مرگ یک رفیق.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2148

 

۳۵-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣۵ (١١ مرداد)

برنامه اقتصاد ملی- ضدامپریالیستی، جایگزین شایسته در برابر نسخه نولیبرالیسم!
نگرانی دشمن طبقاتی را جدی بگیریم!

واژه راهنما: پیش قدمی حزب توده ایران برای تنظیم برنامه اقتصاد ملی. شدت درجه استثمار کارگران به نقل از نامه ”کانون مدافعان حقوق کارگر“.

در سرمقاله افشاگرانه «”نولیبرال“های وطنی، در صف ورود به کابینه» در نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران (شماره ٩٢۶، ٧ مرداد ١٣٩٢، http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=2014 [1])، از زبان علاءالدین میرمحمد صادقی، عضو هیئت رئیسه ”اتاق بازرگانی“، نگرانی ای نقل شده است که پاسخی است به پرسش مطرح در برابر هر میهن دوست: جایگزین در برابر نسخه نولیبرالیسم امپریالیستی چیست؟ راه رشد مردمی و ملی اقتصاد ملی از کدام سوست؟ چگونه می توان به عقب ماندگی اقتصادی و بحران اقتصادی- اجتماعی در جامعه غلبه نمود؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2154

۳۶-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣۶ (٢٠ مرداد)

نگاهی به شرکت نکردن محمد خاتمی در مراسم تنفیذ و تحلیف ریاست جمهوری!

واژه راهنما: «پیمانه» سنجش؟ خواست ذهنی این یا فرد و جریان و یا واقعیت عینی؟ واقعیات عینی ی شرایط حاکم بر جامعه، نقطه عمده بررسی است. واقعیت عینی در تداوم گذشته. حفظ شیوه اصلاح طلبی به هر قیمت، کار به جایی می برد؟

ایستادگی محمد خاتمی بر سر خواست آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه پایان دادن به بازداشت غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را که با شرکت نکردن او در مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور جدید عملی شد، باید گامی دیگر در جهت تعمیق روند نظربندی میان اصلاح طلبان ارزیابی کرد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2158

 

۳۷- مقاله شماره: ۱۳۹۲ / ۳۷ (۲۷ مرداد)

اصلاحات به سود کـی؟
آزادی طبقه کارگر، تنها به دست طبقه کارگر!
مصطفی تاجزاده برنامه دولت روحانی را عین «اصلاح طلبی» می داند!
واژه راهنما: تغییرات تدریجی. اصلاح انقلابی- اصلاح ضدانقلابی. تبدیل ایران به جولانگاه سرمایه مالی امپریالیستی. عزم راسخ طبقه کارگر برای به دست گرفتن سرنوشت خود. روح انقلابی مبارزات روزمره طبقه کارگر. سرکردگی طبقه کارگر در انقلاب ملی- دموکراتیک.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2164

 

۳۸-  مقاله شماره ١٣٩٢ / ٣٨ (۷ شهریور)

چرا سرکردگی طبقه کارگر پیش شرط پیروزی انقلاب ملی- دمکراتیک است!
چرا آزادی طبقه کارگر تنها به دست طبقه کارگر ممکن است؟

واژه راهنما: ابرازنظر ”مهران همایون“. طبقه کارگر چگونه دولتی را خواستار است. عمده، مضمون مبارزات کارگری است. تشکل طبقه کارگر در حزب توده ایران، اهرم دست یافتن به تعیین سرنوشت خود است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2167

۳۹- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٩ (١٨ شهریور)

حذف اصل ”ولایت فقیه“ کافی نیست!
برنامه ”اقتصاد ملی“ در خدمت منافع مردم و حفظ حاکمیت ملی!

واژه راهنما: علی مزروعی و «استبداد دینی». با حربه ”اقتصاد ملی“ و مردمی، از استقلال ملی دفاع کنیم.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2192

 

۴۰- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴٠ (٢۵ شهریور)

 آشتی میان منافع کارگر و سرمایه دار؟
بخش خصوصی و نهادهای مدنی

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴٠ (٢۵ شهریور)

آشتی میان منافع کارگر و سرمایه دار؟

”بخش خصوصی و نهادهای مدنی “

واژه راهنما: کارگران به چاله نمی افتند. نبرد طبقاتی از ”بالا“. تضاد کار و سرمایه. کارگران به سندیکای مستقل و هم به حزب مدافع منافع طبقه کارگر نیاز دارند. تقویت حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2197

 

۴۱- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴١ (٣١ شهریور)

خط مشی انقلابی، پیگیرترین مدافع اصلاحات مردمی- دمکراتیک!
اندیشه انتقادی در ”انتقاد اقتصاد سیاسی“!

واژه راهنما: آیا «سنگر توده ای ها در کنار دولت است»؟ سرچشمه وظایف توده ای ها، خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن. منافع طبقه کارگر، منافع کل خلق.

ابرازنظر کننده ای با نام مستعار ”کارگر توده ای“ در ارتباط با نوشتار ”چرا سرکردگی طبقه کارگر پیش شرط پیروزی انقلاب دمکراتیک است، آزادی طبقه کارگر تنها به دست طبقه کارگر ممکن است“ (شهریور ٩٢، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2167 [1]) ازجمله می نویسد: «آقای عاصمی عزیز، ای کاش می توانستید سری به خراب شده ای بنام ایران می زدید. متاسفم بگویم که قلم شیوا و فکر زیبای شما با واقعیات داخل کشور، اگر نه قرن ها که دهه ها فاصله دارد …».

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2216

 

۴۲-  مقاله شماره ١٣٩٢ / ۴٢ (١۵ مهر)

 اقتصاد سیاسی سوسیالیسم

واژه راهنما: کنفرانس علمی وپرتال با عنوان ”اقتصاد سوسیالیسم“. قانون ”ارزش“ مارکس. «بحران بزرگ». دستاورد برنامه ریزی مرکزی. ”بازار سوسیالیستی“. نقش تعیین کننده اقتصاد عمومی- اجتماعی. اقتصاد ملی جایگزین با سمت گیری سوسیالیستی. مذهب ابزار ایدئولوژیک حاکمیت پدرسالاری.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2222

 

۴۳-

مقاله شماره ١٣٩٢ / ۴٣ (١٨ مهر)

 خودآموزی نبردی انقلابی!
مارکسیسم- لنینیسم علم است!

واژه راهنما: آغاز انتشار کتاب به صورت PDF در ”توده ای ها“.

چندی پیش رفیق عزیزی با نام مستعار ک. مهرگان نوشت:

با سلام، امیدوارم که مقالات روشنگر شما بتواند تا حدود زیادی سوالات بوجود آمده را پاسخ بدهد. از این بابت تشکر می کنم، ولیکن، شما نیک می دانید که نبود منابع مطالعاتی میتواند بسیار زیان بخش باشد و منابعی که شما در مقالات خودتان معرفی می کنید، و تاکید بر مطالعه آنها میکنید، برای ما در داخل ایران قابل دسترسی نیستند و در سایت وزین شما و یا سایر سایت های مشابه نیز امکان دریافت این منابع مقدور نمی باشد. لطفا برای این موضوع تمهیدی اندیشیده شود.   با تشکر ک. مهرگان

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2235

۴۴- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴۴ (٣٠ مهر)

خودآموزی نبردی انقلابی! (٢)
تاریخ و دیالکتیک“، درسنامه‏ای برای درک ”دیالکتیک مشخص“!
«
کلیت، حقیقت است!» (هگل)

واژه راهنما: ”تاریخ و دیالکتیک“ به صورت PDF. ابرازنظر رفیق ک. مهرگان.

امکان بازانتشار آثار برجسته زنده یاد احسان طبری در این صفحه به صورت PDF (نگاه شود به ”خودآموزی نبردی انقلابی، مارکسیسم- لنینیسم علم است!“، مهر ١٣٩٢ http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2235 [1]) که امکان ضبط و چاپ آن را برای خواننده می گشاید، از این منظر نیز پراهمیت است که جلد دوم ”نوشته های فلسفی و اجتماعی“ و همچنین ”درباره انسان و جامعه انسانی“ در قریب به سه سالی به رشته تحریر در آمده‏اند که آموزگار چند نسل از توده‏ای ها پس از قریب به چهل سال دوری از ایران، در میهنِ شورانگیزِ سال های پس از انقلاب بزرگ بهمن بر روی کاغذ آورده است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2238

 

۴۵- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴۵ (۶ آبان)

انقلاب ملی- دموکراتیک بدون سرکردگی طبقه کارگر پیروز نمی شود!
تاکتیک و استراتژی طبقه کارگر در این انقلاب!
فعالیت تبلیغی- ترویجی حزب توده ایران در این مرحله!

 

واژه راهنما: توده‏ای ها به صحنه اصلی نبرد طبقاتی باز می گردند. کارپایه خط مشی انقلابی حزب توده ایران، یک پارچگی نظری و سازمانی حزب است که باید به آن پایبند و درعمل به آن پیگیر بود. تعریف انقلاب ملی- دمکراتیک. انقلاب ملی- دمکراتیک بهمن ۵٧ مردم ایران. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، سمت‏گیری سوسیالیستی ممکن است؟ وظایف پیش روی حزب توده ایران در شرایط مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه ایرانی. فعالیت تبلیغی و ترویجی- آموزشی حزب توده ایران در راستای «منطق» مصوبه های کنگره ششم. تاریخ حزب توده ایران، تاریخی یک‏پارچه است. تقسیم حزب به رهبری و تن حزب، گامی نادرست. تاریخ‏نگاری انقلابی نیاز به تدارک علمی دارد.

(به علت طولانی بودن این رساله، انتشار کلیت آن به صورت PDF عملی شد. برای مطالعه، به بخش کتاب‏ها مراجعه شود.)

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2240

 

۴۶-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴۶ (۶ آبان)

فعالیت نارسا و نازای تبلیغی- ترویجی!
اندیشه انقلابی جایگزین شایسته اندیشه پوزیتویستی!

واژه راهنما: ”به غارت شرکت‏های واسطه‏ای پایان دهیم!“، ”قراردادهای پیمانی نابود باید گردد!“، ”به اجرای نسخه ضدکارگری و ضدملی نولیبرالیسم امپریالیستی پایان دهیم!“، ”شکست دشمن طبقاتی دستاورد مبارزه کارگران است، آن را جشن بگیریم و تکرار آن را اجازه ندهیم!“، ”قانون تعلق سود به دستمزد معوقه تصویب باید گردد!“ دولت احمدی نژاد و روحانی، هر دو دولت در خدمت نظام استثمارگر سرمایه‏داری و چوبدست استثمار کارگر هستند. اندیشه انقلابی و مبارزه‏جویانه نبرد طبقاتی را جایگزین اندیشه پوزیتویستی کنیم!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2242

 

۴۷-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴٧ (١٠ آبان)

 مساله اتمی ”نام رمز“ مذاکرات!
اشغال ایران از درون!
بود و نبود استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور!

واژه راهنما: موفقیت استراتژی امپریالیستی یا تحکیم پایه های استقلال ملی؟ مضمون مذاکره مخفی از مردم ایران با عنوان «نرمش قهرمانانه»! خانم اشتن مخاطب برخورد طالبان منشانه به دختران موسوی ها است. سلامت بازداشت شدگان در خطر است. به یاری آنان بشتابیم. تهاجم مالی امپریالیسم با نام ”سرمایه‏گذاری خارجی“.

هوشمندی مدتی پیش گفت که مساله اتمی تنها نام رمز، ”کد“ مذاکرات است!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2248

 

۴۸- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴٨ (٢٩ آبان)

 «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»
«
عقاب را بال از پرواز است» (احسان طبری)

واژه راهنما: مضمون نبرد آزادیبخش ملی، ادعانامه ای علیه نسخه نولیبرال امپریالیستی. جایگاه منافع طبقه کارگر در مبارزات حزب طبقه کارگر. رابطه دیالکتیکی میان نبرد طبقاتی و مبارزه برای اتحادهای اجتماعی. مضمون و محتوای مارکسیستی- توده ای «پیوند میان عدالت اجتماعی و دمکراسی»، پرچمِ هوشمندانه ی قابل اعتماد! کیفیت خاص اقتصاد سیاسی ی مرحله ملی- دمکراتیک. مرحله ملی- دمکراتیک ادامه نظام سرمایه داری نیست. بود و نبود حزب توده ایران.

عنوان این نوشتار برداشته شده از «جزوه» پربار و پرمایه ای است که در مهرماه ١٣٩٢ در ارگان مرکزی حزب توده ایران انتشار یافت (نامه مردم شماره ۹۳۲).

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2250

 

۴۹- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۴٩ (٢ آذر)

 سیمای مردمی حزب توده ایران به صورت PDF
کتاب بالینی هر توده ای مبارز!

واژه راهنما: رفرم در خدمت انقلاب و نه به جای انقلاب و یا در برابر آن. وظایف روز جنبش انقلابی کارگری. اهمیت پیود وظایف سوسیالیستی و وظایف دمکراتیک.

 

کتاب نود صفحه ای ”سیمای مردمی حزب توده ایران“ اثر زنده یاد ف. م. جوانشیر (فرج اله میزانی) دو موضوع را مورد بررسی قرار می دهد که مضمون آن در زیرعنوان کتاب پدیدار می شود: ”بحثی در مشخصات حزب طراز نوین طبقه کارگر ایران“!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2256

 

۵۰- «

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٠  (۶ آذر)

واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر»(٢)
درک مطلق گرانه از «مرحله کنونی»، برداشتی غیردیالکتیکی
«
دروازه شهرهای ناگشوده را بگشایم!» (احسان طبری)

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٠  (۶ آذر)

واژه راهنما: «مرحله کنونی» باید به کدام فرازمندی راه یابد؟ اهرم مبارزاتی ”خواست های بینابینی“.

بخش نخست نوشتار در نکته ای موقتاً پایان یافت که در آن نشان داده شد که میان مضمون تز درست پیش گفته، یعنی «حزب توده ایران مرحله کنونی دگرگونی های ایران را گذر مستقیم به سوسیالیسم ارزیابی نمی کند [۴]»، و تز «حزب توده ایران بر اساس درک ماتریالیستی خود از تحولات تاریخی و شناخت واقعیت های عینی، حذف نظام سرمایه داری در کشور ما را در مرحله کنونی، امکان پذیر نمی داند [٢٣]»، یک تضاد وجود دارد. سنتز تضاد چیست؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2258

 

۵۱-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵١ (١٩ آذر)

دیالکتیک ”وعدهء دیدار“ (احسان طبری، شعر زندان)
چند لایگی مضمون دیالکتیکی اندیشه

واژه راهنما: نمی توان تزی را مورد تائید قرار داد که از نبودن شرایط گذر به سوسیالیسم در شرایط کنونی در ایران، این نتیجه گیری را مجاز می داند که «بر اساس درک ماتریالیستی از تحولات تاریخی و شناخت واقعیت های عینی، حذف نظام سرمایه داری در ایران در مرحله کنونی امکان پذیر نیست». آموزش از نشست فعالان جنبش زنان در تهران: «جنبش زنان از مطالبات پراکنده، کلان، مبهم و شعارگونه به سمت مطالبات خاص و مشخص حرکت می کند.»

در «جزوه» پربار و پرمایه با عنوان «واکاوی دیدگاه های اقتصادی- سیاسی حزب توده ایران در دو دهه اخیر» در نامه مردم، ارگاه مرکزی حزب توده ایران (شماره ٣٩٢، مهر ماه ١٣٩٢) دو تز مطرح شده اند. تز نخست گذر مستقیم به سوسیالیسم را در شرایط کنونی ایران به درستی نادرست اعلام می کند. تز دوم، به نادرست امکان گذر از سرمایه داری را در شرایط کنونی ایران نفی می کند. تز دوم، با منطق کل «جزوه» همخوانی ندارد و در تضاد قرار دارد با تز درست نخست.

در دو نوشتار پیش در ”توده ای ها“ برخی مواضع طرح شده در دو تز مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند. در نوشتار حاضر که از رساله هنوز انتشار نیافته ”دیالکتیک شعرهای احسان طبری در زندان“ نقل شده است، جنبه های دیگری از این دو تز، از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیکی، مورد بررسی قرار گرفته اند. این بررسی مبتنی بر شعر ”وعدهء دیدار“ زنده یاد احسان طبری انجام می شود که در زندان جمهوری اسلامی سروده است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2260

 

۵۲-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٢ (٢۵ آذر)

اولین ”ضدانقلاب“ در جامعه انسانی علیه زنان بود
وحدت مبارزه دمکراتیک و طبقاتی!
«
ترا نیمه خواستند» (احسان طبری)

واژه راهنما: آزادی زن به مثابه قله روند مَردُمِشِ انسان.

در روزنامه اینترنتی ”صدای مردم“ از برگزاری «نشست فعالان زن در تهران» گزارشی انتشار یافته است (در ١۵ آذر ١٣٩٢، http://wp.sedayemardom.net/?p=12439 [1]). در یکی از سخنرانی ها، خبری طرح می شود که در ارتباط با وحدت مبارزه دمکراتیک و طبقاتی جالب توجه است.

خبر چنین است: «امروز شاهد روندی در جنبش زنان هستیم که از مطالبات پراکنده، کلان، مبهم و شعارگونه به سمت مطالبات خاص و مشخص حرکت می کند، به طوری که مطالبه محوری، به یکی از عناصر مهم گفتمانی در جنبش زنان تبدیل می شود.»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2263

 

۵۳-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٣ (۵ دی)

وحدت سیاست احمدی نژاد و روحانی!
اقتصاد ملی- دمکراتیک، جایگزین نسخه نولیبرالیسم امپریالیستی!

واژه راهنما: مساله آزادی های قانونی، بندهای اصل ٢۶ قانون اساسی، حـق قانونی مردم! چانه زدن بر سر سهم و شرایط ”سرمایه گذاری خارجی“!

در گفتگویی، رفیقی با طرح مساله تناسب قوا، به طور ضمنی بر این نکته تکیه داشت که باید سیاست کنونی دولت روحانی را مورد تائید قرار داد، زیرا با توجه به سیاست گذشته ”اتمی“ حاکمیت و شعارهای تحریک آمیزِ دولت احمدی نژاد که پیامد تحریم ها را تشدید کرد، به طور واقع بینانه امکان اجرای سیاستِ دیگری وجود ندارد.

هنگامی که او با این پرسش روبرو شد که آیا ”وحدتی“ میان دو سیاست دولت گذشته و کنونی وجود دارد؟ پاسخ سکوت بود! چشمان، با نگاه حیرت زده می نگریست و مملو بود از پرسش ها، ازجمله پرسش های تمسخرآمیز!؟ و رفیق به معنایی محق بود!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2266

 

۵۴- مقاله شماره ١٣٩٢ / ۵۴ (٨ دی)

 اقتصاد ملی- مردمی، جایگزین شایسته برای نسخه اقتصادی نولیبرالِ دولت روحانی!

واژه راهنما: برنامه اقتصاد ملی حزب توده ایران

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2268

۵۵- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵۵ (١۴ دی)

وحدت میان اقتصاد ملی- دمکراتیک و نبرد ضدامپریالیستی!

واژه راهنما: حفظ مرزهای ”قانونی“ و ”حقوقی“ حق حاکمیت ملی، مضمون نبرد آزادیبخش دوران کنونی است.

در گفتگویی، رفیقی بر ضرورتِ توافق با کشورهای ”غربی“ از این رو تاکید داشت، زیرا ”جان مردم از وضع بحران اقتصادی- اجتماعی به تنگ آمده و پذیرفته اند که با ایجاد شدن توافق، امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران گشوده گشته، فرصت های شغلی به وجود خواهد آمد و بحران اقتصادی لااقل برای مدتی تعدیل می گردد.“ به نظر او ”موضع گیری در برابر این خواست مردم، بی نتیجه است و به انزوا می انجامد“.

چرا نمی توان با چنین موضعی موافقت داشت؟ بیش از این، چرا ضرورت برخورد انتقادی به چنین موضعی، از اهمیت درجه نخست برخوردار است؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2270

 

۵۶-   مقاله شماره ١٣٩٢ / ۵۶  (١٧ دی)

اهمیت قابل شناخت کردن شرایط اجتماعی حاکم!

واژه راهنما: استراتژی و شعارهای انتقالی. انتقال آگاهی مارکسیستی- توده ای به درون طبقه کارگر.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2275

 

۵۷- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٧ (٢٣ بهمن)

مارکسیسم“ دارای چه مفهومی است؟

واژه راهنما: پنجاهمین سالگرد ”اوراق مارکسیستی“ آلمان. پرسش هایی در اطراف نبرد جاری برای یورش سوم به منظور برپایی سوسیالیسم. نکاتی از رساله فولبرت، لوزردو، اشتیگروال و دات. مالکیت و نقش دولت. انباشت جدید بدوی سرمایه داری. طرح اقتصاد سیاسی سوسیالیسم. طرح مساله مالکیت.

به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز انتشار ”اوراق مارکسیستی“ در آلمان در سال ١٩۶٣‏، شماره نخست سال ٢٠١۴ این نشریه اقدام به انتشار مقاله و رساله هایی کرده است که در کنفرانس علمی به این مناسبت ایراد شده اند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2279

۵۸- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۵٨  (دوم اسفند)

چگونه می توان ”دست های نامرعی“ را کوتاه ساخت؟

واژه راهنما: پیشنهاد اقتصادی حزب توده ایران. تفاوت ”کوچک کردن دولت“ لیبرالی و در برنامه اقتصاد مارکسیستی- توده ای. بخش ”عموی اقتصاد“ حافظ منافع ملی و حقوق اجتماعی و نیازهای اولیه مردم.

یکی از دل مشغولی های علی مزروعی کوشش برای قانع کردن حاکمیت جمهوری اسلامی است، به «حکمرانی خوب» روی آورد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2283

 

۵۹-  مقاله شماره ١٣٩٢ / ۵٩ (٣٠ بهمن)

گفتگو میان توده ای ها ضرورتی مبرم! (”نویدنو“ ١)
تسلیم شیوه ارزان ”توپ بازی“ دشمن کار نشویم!

مقاله شماره ١٣٩٢ / ۵٩ (٣٠ بهمن)

واژه راهنما: مضمون گفتگوها. انتخاب دمکراتیک موضوع. عمده و غیرعمده در مبارزه روز. خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن. اهمیت تشخیص مساله ”عمده“ از ”غیرعمده“ برای گفتگو میان توده ای ها خود می نماید. ترفندِ شناخته شده که نباید به دام آن افتاد!

«بدان منگر که سرد و زرد در تابوتم. من سراپای قبیله ام»!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2281

 

۶۰- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۶٠  (۵ اسفند)

 حماسهء نبرد انسان
دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری
(انتشار به صورت PDF)

واژه راهنما: انجام وظیفه حزبی. انتشار به صورت PDF، جایگزین انتشار توسط ”بخش انتشارات حزب توده ایران“.انتشار ”حماسهء نبرد انسان، دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری“  در صفحه ”توده ای ها“ با این آگاهی انجام می شود که به وظیفه و دِین در برابر شفاف ساختن تاریخ نبرد حزب توده ایران در زندان و بازداشتگاه های جمهوری اسلامی علیه ارتجاعِ داخلی و متحدانِ خارجی آن عمل شده است!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2291

 

۶۱-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۶١ (١١ اسفند)

 گفتگو میان توده ای ها ضرورتی مبرم! (”نویدنو“ ٢)
انتقاد سیاسی یک آزمون!

واژه راهنما: چگونه باید به «غیبت خانم/آقای واقعیت» پایان داد؟ شناخت «واقعیت»، شناخت «غیبت خانم/آقای واقعیت» به معنای دست یافتن به انگیزه و دریافت احساس «مهمیز» (احسان طبری) برای جستجوی راه های گذر از این نبود و «غیبت» است.

پیشنهاد برای سمینار علمی. «ارتقاء سوسیالیسم علمی». «مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه». تناسبِ دیالکتیکی میان تئوری و پراتیک. دیالکتیک روند خودبخودی و آگاهانه. شرایط عینی تغییر انقلابی وجود دارد؟ شرایط ذهنی تغییر انقلابی. شناخت عمده از غیرعمده. نشانی از نفوذ اندیشه فراکسیونیسم.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2295

 

۶۲-  مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۶٢ (٢۶ اسفند)

از دیدارِ خویشتن“ (احسان طبری)

واژه راهنما: انتشار ”یادنامه زندگیِ“ احسان طبری به صورت  PDF.

در دیداری در منزلِ ”شاعر بزرگ میهن ما“، هوشنگ ابتهاج (ه. ا. سایه) در کلن، ”سایه“ گرامی پرونده ای را از نوشته ها و آثار زنده یاد احسان طبری، عضو وقت هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران نشان داد که به امانت نزد اوست.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2300

۶۳- مقاله شماره: ١٣٩٢ / ۶٣ (٢٨ اسفند)

«هدر رفتن سرمایه ملی در صورت ضعف نظارت»!
«
آسانی که عمل به آن، مشگل است»!
زبان دمکراتیک، بیان به زبان توده ها!

واژه راهنما: زبان، شکل تظاهر آگاهی. زبان مارکسیستی- توده ای، آگاهی انقلابی و علمی است. آن را حفظ کنیم! برنامه نولیبرال امپریالیستی، شکل غارت استعمارگرانه سرمایه مالی سوداگرِ کشورهای متروپل سرمایه داری در جهان و به ویژه در کشورهای پیرامونی است.

ابراز ابرازنظر کننده گرامی ”مهدی“ در ارتباط با مقاله «چگونه می توان ”دست های نامرعی“ را کوتاه ساخت؟» (اسفند ١٣٩٢، http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2283 [1]) می نویسد:

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/2304

 

 

 

سال ١٣٩١

 

١– مقاله شماره ١٣٩١ / ١ (١٠ فروردین)

مضمون ”اتحاد چپ“

واژه راهنما: انتقادی به نوشتار ”ققنوس مدافع آزادی و منافع زحمتکشان“.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1744

۲- مقاله شماره ١٣٩١ / ٢  (١۵ فروردین)

«رفیق مریم»
پیامت را دریافت کردیم!

واژه راهنما: توده ای ستیزی رسانه های امپریالیستی. ”نبرد طبقاتی از بالا“!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1748

۳- مقاله شماره ١٣٩١ / ٣  (٢٠ فروردین)

آزادی وسیع در جمهوری اسلامی!
”عدالت“ واقعیت را دستکاری می کند!

واژه راهنما: دو پرسش از ”عدالت“: شرایط حاکم بر ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب و اکنون مطابقت دارند؟ «حداقل منافع طبقه کارگر در شرایط کنونی» به چه معناست؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1752

 

۴- مقاله شماره ١٣٩١ / ۴  (٣١ فروردین)

روح آزادی …
باری دیگر، روز رستاخیز ما فرا رسیده است!
بگذار رنگ سرخ به رنگ روز تبدیل گردد!

واژه راهنما: بخش هایی از نطق انتخاباتی کاندیدای ”جبهه خلق“ فرانسه، ژان لوک ملانشون، برای انتخابات در پیش ریاست جمهوری فرانسه که با حضور ١٢٠ هزار شرکت کننده در روز ۱۸ آوریل، روز آغاز انقلاب ”کمون پاریس” در قرن نوزدهم، در میدان باستیل پاریس  ایراد کرد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1756

۵- مقاله شماره: ١٣٩١ / ۵  (٢٣ اردیبهشت)

پیوند مبارزه صنفی و سیاسی،
افشاندن بذر آگاهی طبقاتی در بین کارگران!
نگرشی انتقادی به کمبودها!

واژه راهنما: سرمقاله نامه مردم، ارزیابی مارکسیستی- توده ای ضروری برای شناخت و درک کلیت روندهای اجتماعی و تغییرات بنیادی- انقلابی در پیش رو. سلطه اقتصادی- سیاسی- امنیتی- نظامی ارتجاع جهانی و داخلی نمی تواند بدون سلطه ایدئولوژیک دیرپا بماند. این سلطه را درهم شکنیم!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1761

۶- مقاله شماره ١٣٩١ / ۶  (٢ خرداد)

کنگره ششم حزب توده ایران
«پیش به سوی جبهه گسترده ضددیکتاتوری»
با کدام آماج، با کدام شعار؟

واژه راهنما: بدون شعارهای مشخص، پرچم اندیشه نیمه افراشته است. «مخرج مشترک ها در اختیار جنبش مردمی»: حفظ دستاوردهای ترقی خواهانه انقلاب بهمن ۵٧ و نفی اصل های ارتجاعی در قانون اساسی بیرون آمده از دل انقلاب بزرگ مردم میهن ما می باشد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1765

۷- مقاله شماره:  ١٣٩١ / ٧  (٩ تیر)

گفتگو میان توده ای ها
بدون هدف مشخص، جنبش را نمی توان هدایت کرد!
نقش حزب توده ایران در مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک پیش رو!

واژه راهنما: نقش حزب توده ایران در مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک پیش رو. استقلال سیاسی حزب طبقه کارگر داشتن برنامه حداقل کارگری است. تلفیق مبارزه سوسیالیستی و دموکراتیک. مبارزه علیه «انزوا»، نیاز به خط مشی انقلابی دارد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1768

۸-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ٨ (١٠ تیر)

گفتگو میان توده ای ها (دو)
مارکسیسم- لنینیسم آئین نیست، رهنمود عمل است!
علت ها عینی «دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم»

واژه راهنما: علت ها فروپاشی سوسیالیسم در اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپایی. ریشه عینی«دوران گذار». اسلوب علمی بررسی مارکسیسم- لنینیستی. سازماندهی آموزش علم مارکسیسم- لنینیسم وظیفه ای در برابر کنگره ششم حزب توده ایران.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1773

۹-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ٩ (٢۶ تیر)

گفتگو میان توده ای ها (سه)
تحکیم یکپارچگی حزب توده ایران نیازی مبرم!
«مبارزه مشترک هدفمند» با کارپایه نظری- سیاسی مشترک

واژه راهنما: «فضای مناسب» و دموکراتیک بحث در حزب. ”فراکسیونیسم“ به چه معناست؟ ”راه رشد غیرسرمایه داری“ در شرایط کنونی. مضمون نبرد آزادیبخش ملی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1777

۱۰-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ۱۰ (٢٨ تیر)

کوشش نافرجام نظری ”منِ“ گرفتار در انفرادِ ناشی از بیگانگی از خود
رقص های روح بر روی «مادر زمین»

واژه راهنما: در مقاله «سرگشتگی های اندیشه در روند شناخت از خود-”من“» (http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1738 [1] ) بخش کوتاهی از کتاب یورگن مایر به فارسی برگردانده شد. اکنون بخش کوتاه دیگری از کتاب که در آن ایدئولوژی غیرعقلایی امپریالیسم به سرکردگی امپریالیسم آمریکا برشمرده می شود، ارایه می گردد. در این بخش، تضاد منافع امپریالیسم آمریکا با دیگر کشورهای امپریالیستی در صحنه ایدئولوژیک نشان داده شده است. ایدئولوژی امپریالیستی می کوشد برپایه ”عقلانیت هدفمند“ که علیه منافع گونه انسانی عمل می کند، ایدئولوژی صورتبندی اقتصادی- اجتماعی غیرعقلایی استثمارگرانه و غارتگرانه سرمایه داری دوران افول را به دیگر فرهنگ ها تحمیل کند.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1785

َ۱۱- « مقاله شماره: ١٣٩١ / ١١ (سوم مرداد)

تضادهای حل نشده» در ”راه رشد غیرسرمایه داری“
تنظیم یک برنامه مشخص برای ”راه رشد غیرسرمایه داری“ در ایران

واژه راهنما: اقتصاد ملی مبتنی بر دموکراسی و منافع ملی، محور «فصل مشترک» مردم! ”راه رشد غیرسرمایه داری“ در خدمت منافع زحمتکشان! سازماندهی تنظیم برنامه ”اقتصاد ملی“ مبتنی بر ”راه رشد غیرسرمایه دار“ وظیفه ای عاجل.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1789

۱۲- مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٢  (چهارم مرداد)

گفتگو میان توده ای ها (چهار)
عمده ترین آماج پیش رو
«به نبرد می روم و شمشیرم چوبینه است: شمشیر واژه ها. در پاسداری اندیشه خود، چروکیده ام.» (احسان طبری، ”با پچپچه پائیز“، ص ٧)

واژه راهنما: بحثی در دفاع از مقاله «پیش به سوی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری» در نامه مردم (شماره٨٩٢). عمده ترین آماج پیش رو، تعیین مضمون مبارزه برای «محدود کردن رشد سرمایه داری بزرگ» (طرح برنامه ششمین کنگره حزب توده ایران). توده ای محترم، ”آرش“ محق نیست!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1794

 

۱۳-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٣ (٧ مرداد)

رابطه «عقیده و شرایط محیطی»
«گر بیفروزیش، رقص شعله اش در هر کران پیداست»! (سیاوش کسرائی، ”زندگی زیباست“)

واژه راهنما: «فصل مشترک»ها. دفاع از حق حاکمیت ملی از دالان سرنگونی انقلابی حاکمیت سرمایه داری می گذرد. ماتریالیسم تاریخی. تعریف مارکسیستی شخصیت انسان.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1801

۱۴- مقاله شماره: ١٣٩١ / ١۴ (٩ مرداد)

به مذاکره مخفی از مردم با امپریالیسم پایان دهید!

واژه راهنما: وحدت جدایی ناپذیر دفاع از منافع ملی و تمامیت ارضی ایران با سرنگونی انقلابی حاکمیت سرمایه داری و رژیم ولایی- امنیتی آن! خواست پایان دادن به مذاکرات مخفی را به خواست روزمره در نبرد افشاگرانه علیه رژیم استبدادی بدل سازیم.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1806

۱۵- مقاله شماره: ١٣٩١ / ١۵ (١٠ مرداد)

«بزرگ ترین اشتباه اصلاح طلبان» و راه دوری از آن!

واژه راهنما: کوشش یک توده ای برای همبستگی  – نه تنها با نظریه پردازان –  متحدان در جبهه ضددیکتاتوری.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1811

۱۶-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ١۶ (١٢ مرداد)

گفتگو میان توده ای ها (پنج)
«برنامه حداقل کارگری» (جوانشیر، ”سیمای مردمی حزب توده ایران“)
«امواج جوشانی که دایم در میان مانند» (احسان طبری، ”آن جاودان“)

واژه راهنما: تلفیق وظیفه سوسیالیستی و دموکراتیک، «برنامه حداقل کارگری» است. کنگره ششم حزب توده ایران و محتوا و آماج کار تبلیغی- ترویجی و آموزشی.َ

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1815

۱۷- مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٧ (١٧ مرداد)

مشکلات اقتصادی ایران زائیده نظام سرمایه داری است!(۱)

واژه راهنما: بحثی درباره ریشه های اقتصادی فروپاشی ”مدل شوروی“ اقتصاد سوسیالیستی. برخلاف نظر زیباکلام، مشکلات اقتصادی ایران زائیده نظام سرمایه داری است! فریبیز رئیس دانا را آزاد کنید!

صادق زیباکلام استاد دانشگاه است، استاد اقتصاد! در مصاحبه ای که این روزها با ”ایسنا“ داشت (مرداد ٩١)، مدعی است که «ریشه همه مشکلات اقتصادی ما در دولتی بودن اقتصاد در ایران است.»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1819

َ۱۸- مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٨ (٢١ مرداد)

تحریم امپریالیسم جنایت علیه بشر، آدمکشی است!
سرشت طبقاتی برنامه ”تحریم“ امپریالیستی!

واژه راهنما: ”تحریم“ امپریالیستی و مذاکرات پنهان از مردم با امپریالیسم. مدافعان ایرانی ”تحریم“ امپریالیستی. دفاع از منافع ملی در برابر یورش سرد و گرم امپریالیسم، از دالان سرنگونی انقلابی رژیم ولایی- امنیتی می گذرد!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1825

۱۹- مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٩ (٣١ مرداد)

خامنه از چه چیز عصبی است ؟

واژه راهنما: استراژی نظامی- سیاسی امپریالیسم و مبارزه علیه آن. دفاع از حاکمیت ملی تنها با نابودی انقلابی حاکمیت سرمایه داری مافیایی ممکن است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1829

۲۰- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٠ (۴ شهریور)

«اقتصاد مقاومتی»، شـعاری تـوخـالـی!

واژه راهنما: مذاکرات پنهان از مردم و برباد رفتن حق حاکمیت ملی. دفاع از حق حضور و فعالیت آزاد و علنی احزاب سیاسی- طبقاتی، در راس آن حزب طبقه کارگر، محک سرشت ضدامپریالیستی و دموکراتیک هر جریان میهن دوست می باشد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1834

۲۱- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢١ (٨ شهریور)

خط مشی انقلابی، تیغی در چشم دشمنان حزب توده ایران!
”عدالت“ نگران چیست؟

واژه راهنما: پیوند تضاد اصلی و تضاد عمده روز در ایران. امکان تغییر تضاد عمده. هر جریان واقعا ضد امپریالیست در ایران تنها با محک کوشش و مبارزه آن برای ایجاد شدن یک جنبش دموکراتیک و مردمی در کشور شناخته و تعیین می شود. شناخت توده ای های صادق تنها با محک دفاع آن ها از خط مشی انقلابی، یعنی برنامه ”حداقل کارگری“ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران و کوشش برای تحکیم و تدقیق این خط مشی، ممکن و مجاز است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1839

۲۲– مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٢ (١٧ شهریور)

 آنچه که باید از بهروز خلیق آموخت!

واژه راهنما: مضمون و شکل پدیده. «بلوک» سوسیالیستی؟ رابطه ”جبهه ضددیکتاتوری“ و ”جبهه متحد خلق“.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1844

۲۳- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٣ بخش نخست (اول مهر)

اخلاق و مذهب در خدمت کی؟ (١)

واژه راهنما: (١) ایدئولوژی ”مذهبی“ علیه ارزش های دوران روشنگری و علم. استفاده ابزاری از اخلاق و معنویت علیه تغییر شرایط به سود گونه انسانی. دامن زدن به ”اختلاف“های مذهبی، ابزار سیاست امپریالیستی.

(٢) مارکسیسم به باورهای مذهبی توده ها احترام می گذارد. دیالکتیک رضامندی و طغیان. ساختار اقتصادی- اجتماعی و شکل متناسب با آن. حذف اصل ”ولایت فقیه“ ضروری است. مرز نبرد طبقاتی در ایران.

(٣) مذهب بیان ترس و آرزوی انسان در ارتباط با نیروهای طبیعی. اخلاق رابطه میان انسان ها را نظم می بخشد. اخلاق انسان دوستانه بورژوازی و محدویت های آن. هدف اخلاق و اتیک کمونیستی: انطباق و هماهنگ کردن برداشت ذهنی از اخلاق با شرایط عینی تحقق ارزش های اخلاقی. ریشه فلسفی و تاریخی نادرستی اصل ”ولایت فقیه“.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1849

۲۳- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٣ بخش دوم (اول مهر)

اخلاق و مذهب در خدمت کی؟ (٢)

واژه راهنما: (١) ایدئولوژی ”مذهبی“ علیه ارزش های دوران روشنگری و علم. استفاده ابزاری از اخلاق و معنویت علیه تغییر شرایط به سود گونه انسانی. دامن زدن به ”اختلاف“های مذهبی، ابزار سیاست امپریالیستی.

(٢) مارکسیسم به باورهای مذهبی توده ها احترام می گذارد. دیالکتیک رضامندی و طغیان. ساختار اقتصادی- اجتماعی و شکل متناسب با آن. حذف اصل ”ولایت فقیه“ ضروری است. مرز نبرد طبقاتی در ایران.

(٣) مذهب بیان ترس و آرزوی انسان در ارتباط با نیروهای طبیعی. اخلاق رابطه میان انسان ها را نظم می بخشد. اخلاق انسان دوستانه بورژوازی و محدویت های آن. هدف اخلاق و اتیک کمونیستی: انطباق و هماهنگ کردن برداشت ذهنی از اخلاق با شرایط عینی تحقق ارزش های اخلاقی. ریشه فلسفی و تاریخی نادرستی اصل ”ولایت فقیه“.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1854

۲۳-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٣ بخش سوم (اول مهر)

اخلاق و مذهب در خدمت کی؟ (٣)

واژه راهنما: (١) ایدئولوژی ”مذهبی“ علیه ارزش های دوران روشنگری و علم. استفاده ابزاری از اخلاق و معنویت علیه تغییر شرایط به سود گونه انسانی. دامن زدن به ”اختلاف“های مذهبی، ابزار سیاست امپریالیستی.

(٢) مارکسیسم به باورهای مذهبی توده ها احترام می گذارد. دیالکتیک رضامندی و طغیان. ساختار اقتصادی- اجتماعی و شکل متناسب با آن. حذف اصل ”ولایت فقیه“ ضروری است. مرز نبرد طبقاتی در ایران.

(٣) مذهب بیان ترس و آرزوی انسان در ارتباط با نیروهای طبیعی. اخلاق رابطه میان انسان ها را نظم می بخشد. اخلاق انسان دوستانه بورژوازی و محدویت های آن. هدف اخلاق و اتیک کمونیستی: انطباق و هماهنگ کردن برداشت ذهنی از اخلاق با شرایط عینی تحقق ارزش های اخلاقی. ریشه فلسفی و تاریخی نادرستی اصل ”ولایت فقیه“.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1858

۲۴- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢۴ (ده مهر ماه، مصادف با هفتاد و یکمین سالگرد خجسته بنیانگذاری حزب توده ایران)

بیماری مسری ”نگرانـی“
بند ناف ”راه توده“ و ”عدالت“ یکی است!
دفاع از خط مشی انقلابی حزب توده ایران وظیفه هر توده ایست!

واژه راهنما: «محک عینی و ذهنی توده ای بودن چیست؟». ارزیابی گام های بینابینی مورد نظر اصلاح طلبان.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1864

۲۵- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢۵ (١٣ مهر)

«مرگ بر آمریکا»، شعاری با مضمون مذهبی؟

واژه راهنما: علت های اقتصادی- اجتماعی شعار ”مرگ بر آمریکا“.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1869

۲۶- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢۶ (١۴ مهر)

انتقادی درست …

واژه راهنما: کلیت، حقیقت است (هگل). دفاع از خط مشی انقلابی حزب توده ایران، محک عینی توده ای بودن.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1874

۲۷-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٧ (١٨ مهر)

 دیالکتیک انقلاب ملی- دموکراتیک و راه رشد غیرسرمایه داری

واژه راهنما: وجود «اردوگاه قدرتمند سوسیالیستی» پیش شرط اجرایی بودن راه رشد غیرسرمایه داری نیست. اثر «لکه های مادرزادی نظام سرمایه داری» بر پوست ما. «در مبارزه انقلابی، اختلاف و مبارزه اصولی مجاز است … در مبارزه، حق و ناحق، دوست و دشمن خصوصی مطرح نیست، اصل مسئلهِ مطرح است.» (احسان طبری، ”چهره یک انسان انقلابی“، ص ٣١). ضرورت بازگویی «هماهنگی درونی» اندیشه آموزگار هزاران توده ای که «هر تار آن به رنج از روان جدا شده» و در عمق کهکشان می درخشد. در کجا سپیداری محق است؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1879

۲۸- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٨ (١١ آبان)

گفتگو میان توده ای ها (۶)
«ای باد بدستان! توفان در دستتان خانه دارد!» (احسان طبری)

واژه راهنما: نگاهی به ابرازنظر سپیداری نسبت به نوشتار ”دیالکتیک انقلاب ملی- دموکراتیک و راه رشد غیرسرمایه داری“. ثبات منطق صوری را با تحرک اندیشه دیالکتیکی تکمیل کنیم.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1884

۲۹-

مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٩ (٢۵ آبان)

تاریخ نگاری انقلابی … «چنبره غوغاگر زنبور بر گَرد گُل مینا، و تقلای اوباشانه خرمگسی بر جدار شیشه ها» (احسان طبری)

واژه راهنما: تشکیل کمیسونی برای بررسی تاریخ مبارزات حزب توده ایران و توده ای های در بند در زندان های جمهوری اسلامی، ضرورتی گریزناپذیر است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1889

۳۰-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣٠ (٢٩ آبان)

موضع ”راه توده“ علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران

واژه راهنما: خط مشی انقلابی حزب توده ایران، خاری در چشم دشمنان توده ای ها و زحمتکشان.

در سرمقاله ای تحت عنوان ”حکومت وحدت ملی، یگانه راه حل بحران کنونی است“، ”راه توده“ قلابی و دزدیده شده توسط علی خدایی موضع خود را علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران طرح و به اصطلاح آن را مستدل می کند.  ارزش سیاسی و مارکسیستی- توده ای آن را بسنجیم.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1893

۳۱-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣١ (اول آذر)

 آیا علی خدایی بار دیگر در حال دزدی و حیله گری جدیدی است؟
آنچه که ”راه توده“ نمی گوید!

واژه راهنما: زنجیره علّی منطق خط مشی انقلابی حزب توده ایران. محک توده ای بودن دفاع از ”برنامه حداقل کارگری“ است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1897

۳۲- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣٢ (سوم/ دوازدهم آذر)

 زنده باد «مقابله با انحلال طلبی»!
«به نبرد می روم و شمشیرم چوبینه است: شمشیر واژه ها. در پاسداری اندیشه خود، چروکیده ام» (احسان طبری، ”با پچپچه پاییز“)

واژه راهنما: اسلوب آگاهانه عملکرد علمی- انقلابی مارکسیستی- توده ای در برابر عملکرد خود بخودی. مضمون پدیده را می توان با شناخت جفت متضاد دیالکتیکی در آن دریافت.

توده ای گرامی، س. آشنا،

نقد شما را نسبت به نوشتار: تاریخ نگاری انقلابی … «چنبره غوغاگر زنبور بر گَرد گُل مینا، و تقلای اوباشانه خرمگسی بر جدار شیشه ها» (احسان طبری) (http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1889 [1])، که همزمان با درج آن در نوید نو و بلافاصله در ردیف بعد از آن، منتشر شده بود، خواندم. سطور زیر، بازتابی است از انعکاس نوشتار شما در ذهن من. شاید کمکی باشد برای درک بهتر مواضع متقابل.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1903

۳۳- مقاله شماره: ١٣٩١ /٣٣  (١۴ آذر)

چرا ”عدالت“ از عمال امپریالیسم دفاع می کند؟

واژه راهنما: شیوه تبلیغات تجاری- سیاسی سرمایه داری. «تقاضای انتقالی». بدون تحلیل جامع از مرحله رشد تاریخی، انتخاب موفق تاکتیک ها مبارزاتی ممکن نیست. چگونه می توان به دنباله روی سرمایه داری بدل نشد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1921

۳۴- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣۴ (٢٠آذر)

اشک تمساح …
”راه توده“ قلابی برای چه کسی اشگ می ریزد؟

واژه راهنما: منطق ضرورت پایبندی به ارزیابی علمی دیالکتیکی و ماتریالیسم تاریخی.

علی خدایی چهار صفحه در باره آن چیزی قلم زده است که واکنش نسبت به آن را، آن طور که می نویسد: «چندان لازم و مفید نمی دانم». منظور او پاسخ به «ارکستر هماهنگی که علیه شخص من و راه توده [قلابی] به صدا در آمده»، می باشد. و در واقع هم او باوجود ۴ صفحه سیاه کردن، هیچ نکته جدی ای بیان نکرده است و گفتنی ها و پاسخ دادنی ها را با توطئه سکوت به اصطلاح از سر گذرانده است.

او در این چهار صفحه، تنها به وضع زار خود و ”راه توده“ قلابی و دزدیده شده، اشگ ریخته است. اشگی که او می خواهد تمساح گونه به حساب توده ای ها بگذارد. نوشته اش را کالبدشکافی کنیم، تا افشا شود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1925

۳۵- مقاله شماره: ١٣٩١/ ٣۵ (٢٣ دی)

«آتش ققنوس بجاست» (احسان طبری)
رزمی یکپارچه علیه برنامه ارتجاع و عمال آن
چرا علی خدایی در جستجوی ”اعتبار“ است؟

واژه راهنما: ارتجاع نمی تواند با خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن سر سازگاری داشته باشد، از این روی نیز نمی تواند از برنامه پاره پاره کردن حزب توده ایران و ایجاد دسته بندی و برخوردها در جنبش توده ای چشم پوشی کند!

تاریخ، تاریخ نبرد طبقاتی است. این ارزیابی مارکس و انگلس در مانیفست کمونیستی می بایستی اکنون از جایگاه طبقات ستمگر حاکم در جمهوری اسلامی از چه شکل و کدام مضمون برخوردار باشد، تا حافظ منافع آن ها گردد؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1928

۳۶-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣۶ (٢۴ دی)

صداقت یا هوچیگری؟
علی خدایی مدافع مواضع پلنوم هفدهم ک م ح ت ا؟
آری، من حزبم، «من، چاوز ام»!

واژه راهنما: هماهنگی برنامه نوین حزب توده ایران با ارزیابی مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک در سند پلنوم هفدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران. یکپارچه از خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن دفاع کنیم.

علی خدایی با هول زدگی در مقاله ”سخن حکومت از دهان دایه های دلسوزتر از مادر“ که در ”راه توده“ قلابی و دزدیده شده توسط او  (شماره ٣٨٩) منتشر شده است،‏ خود را مدافع «خط مشی پلنوم هفدهم» کمیته مرکزی حزب توده ایران اعلام می کند. او طلب می کند که چنانکه کسانی «مشی آن پلنوم را قبول ندارند، بجای آنکه درباره دلایل نادرستی [مواضع] پلنوم هفدهم و درستی تغییر سیاست حزب بحث کنند … ناسزا می گویند … اگر کسی با این مواضع و نظرات مشگل دارد، چرا صریح نمی گوید تا جوابش داده شود؟»

آیا موضع علی خدایی صادقانه و یا یک هوچیگریی توخالی و خود افشاگری ناخواسته است؟ ببینیم بررسی موشکافانه مقاله پرطمطراق او، به کدام پرسش پاسخ مثبت می دهد!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1934

 

۳۶-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣۶ (٢۴ دی)

صداقت یا هوچیگری؟
علی خدایی مدافع مواضع پلنوم هفدهم ک م ح ت ا؟
آری، من حزبم، «من، چاوز ام»!

واژه راهنما: هماهنگی برنامه نوین حزب توده ایران با ارزیابی مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک در سند پلنوم هفدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران. یکپارچه از خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن دفاع کنیم.

علی خدایی با هول زدگی در مقاله ”سخن حکومت از دهان دایه های دلسوزتر از مادر“ که در ”راه توده“ قلابی و دزدیده شده توسط او  (شماره ٣٨٩) منتشر شده است،‏ خود را مدافع «خط مشی پلنوم هفدهم» کمیته مرکزی حزب توده ایران اعلام می کند. او طلب می کند که چنانکه کسانی «مشی آن پلنوم را قبول ندارند، بجای آنکه درباره دلایل نادرستی [مواضع] پلنوم هفدهم و درستی تغییر سیاست حزب بحث کنند … ناسزا می گویند … اگر کسی با این مواضع و نظرات مشگل دارد، چرا صریح نمی گوید تا جوابش داده شود؟»

آیا موضع علی خدایی صادقانه و یا یک هوچیگریی توخالی و خود افشاگری ناخواسته است؟ ببینیم بررسی موشکافانه مقاله پرطمطراق او، به کدام پرسش پاسخ مثبت می دهد!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1934

 

۳۷- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣٧ (٢٧ دی)

عامیگری ژورنالیستی، بن بست برنامه ارتجاع!
”بمب“ جدید علی خدایی و وظیفه آن!

واژه راهنما: با پشتیبانی یک پارچه از خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه کارگری نوین آن، پاسخ دندانشکنی به برنامه ارتجاع برای پاره پاره کردن حزب و عامل های آن دهیم.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1938

۳۸- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣٨ (ا بهمن)

کوه زایید …
«پر مگس» اوج اندیشه علی خدایی!
«ای ژاژخایان دشمن کار، ای شمایانی که اندیشه تان از پر مگس فراتر نمی رود» (احسان طبری)

واژه راهنما: بررسی ۴ سرمقاله ”راه توده“ قلابی. سرشت ”پیشنهاد بینابینی“. ”آزادی انتخابات“ و آزادی انتخاب!

توده ای ها می دانند که شرط داشتن موضوع مارکسیستی- توده ای، داشتن ارزیابی از کلیت پدیده است. «کلیت، حقیقت است» (هگل)

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1943

۳۹- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣٩  (۵ بهمن)

بن بست دیکتاتوری …
بن بست اندیشه علی خدایی
«این سوداگران … دست فروشان بازار تنگ اند»! (احسان طبری، با پچپچه پاییز، بخش ٩)

واژه راهنما:  تضاد اصلی. تضاد عمده روز. رابطه دیالکتیکی میان ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ و ”جبهه متحد خلق“ و وظایف هر دو. پیش قراولی اندیشه مارکسیستی- توده ای به چه مفهوم است؟ وظیفه در برابر متحدان، نظر لنین. «من انقلابم» (ا ط، با پچپچه پاییز). آزادی برای دسترسی به کدام هدف. از عمویی استفاده ابزاری نشود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1948

 

۳۶-  مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣۶ (٢۴ دی)

صداقت یا هوچیگری؟
علی خدایی مدافع مواضع پلنوم هفدهم ک م ح ت ا؟
آری، من حزبم، «من، چاوز ام»!

واژه راهنما: هماهنگی برنامه نوین حزب توده ایران با ارزیابی مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک در سند پلنوم هفدهم کمیته مرکزی حزب توده ایران. یکپارچه از خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه حداقل کارگری آن دفاع کنیم.

علی خدایی با هول زدگی در مقاله ”سخن حکومت از دهان دایه های دلسوزتر از مادر“ که در ”راه توده“ قلابی و دزدیده شده توسط او  (شماره ٣٨٩) منتشر شده است،‏ خود را مدافع «خط مشی پلنوم هفدهم» کمیته مرکزی حزب توده ایران اعلام می کند. او طلب می کند که چنانکه کسانی «مشی آن پلنوم را قبول ندارند، بجای آنکه درباره دلایل نادرستی [مواضع] پلنوم هفدهم و درستی تغییر سیاست حزب بحث کنند … ناسزا می گویند … اگر کسی با این مواضع و نظرات مشگل دارد، چرا صریح نمی گوید تا جوابش داده شود؟»

آیا موضع علی خدایی صادقانه و یا یک هوچیگریی توخالی و خود افشاگری ناخواسته است؟ ببینیم بررسی موشکافانه مقاله پرطمطراق او، به کدام پرسش پاسخ مثبت می دهد!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1934

 

۳۷- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣٧ (٢٧ دی)

عامیگری ژورنالیستی، بن بست برنامه ارتجاع!
”بمب“ جدید علی خدایی و وظیفه آن!

واژه راهنما: با پشتیبانی یک پارچه از خط مشی انقلابی حزب توده ایران و برنامه کارگری نوین آن، پاسخ دندانشکنی به برنامه ارتجاع برای پاره پاره کردن حزب و عامل های آن دهیم.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1938

۳۸- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣٨ (ا بهمن)

کوه زایید …
«پر مگس» اوج اندیشه علی خدایی!
«ای ژاژخایان دشمن کار، ای شمایانی که اندیشه تان از پر مگس فراتر نمی رود» (احسان طبری)

واژه راهنما: بررسی ۴ سرمقاله ”راه توده“ قلابی. سرشت ”پیشنهاد بینابینی“. ”آزادی انتخابات“ و آزادی انتخاب!

توده ای ها می دانند که شرط داشتن موضوع مارکسیستی- توده ای، داشتن ارزیابی از کلیت پدیده است. «کلیت، حقیقت است» (هگل)

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1943

۳۹- مقاله شماره: ١٣٩١ / ٣٩  (۵ بهمن)

بن بست دیکتاتوری …
بن بست اندیشه علی خدایی
«این سوداگران … دست فروشان بازار تنگ اند»! (احسان طبری، با پچپچه پاییز، بخش ٩)

واژه راهنما:  تضاد اصلی. تضاد عمده روز. رابطه دیالکتیکی میان ”جبهه گسترده ضد دیکتاتوری“ و ”جبهه متحد خلق“ و وظایف هر دو. پیش قراولی اندیشه مارکسیستی- توده ای به چه مفهوم است؟ وظیفه در برابر متحدان، نظر لنین. «من انقلابم» (ا ط، با پچپچه پاییز). آزادی برای دسترسی به کدام هدف. از عمویی استفاده ابزاری نشود.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1948

 

سال ١٣٩٠

 

١– مقاله شماره ٩٠ (١٣ فروردین)

انقلاب اجتماعى‏‏‏، پیکارى‏‏‏ ضدامپریالیستى‏‏‏ است!
درس‏هایى‏‏‏ از وقایع لیبى‏‏‏
انقلاب و خطر امپریالیسم

واژه راهنما: امپریالیسم ایجاد «دولت جهانى‏‏» را هدف قرار داده است! بحثى‏‏ درباره تغییر انقلابى‏‏ در ایران و خطر سوءاستفاده امپریالیسم.

http://www.tudehiha.com/?p=1584&lang=fa

۲- مقاله شماره ٢/٩٠ (٢٩ فروردین)

حذف یارانه‏ها و رشد ارزش سهام دو روى‏‏‏ یک سکه
برنامه نولیبرال امپریالیستى‏‏، برنامه‏اى‏ ضد منافع ملى‏‏!

واژه راهنما: رجبعلى‏ مزروعى‏‏‏‏ در انتقاد به سیاست “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏” دولت احمدى‏‏‏‏نژاد، از موضع دفاع از کلیت برنامه نولیبرال “خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏ و آزادسازى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏” استدلال مى‏کند!

http://www.tudehiha.com/?p=1590&lang=fa

۳- مقاله شماره ٣/١٣٩٠ (٣١ اردیبهشت)

بحثى‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (یک):
تضاد اصلى‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ است؟
برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ٣/١٣٩٠ (٣١ اردیبهشت)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏ پاسدارى‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏ دندان‏شکن به هدف پاره‏پاره‏کردن حزب طبقه کارگر دهیم!

http://www.tudehiha.com/?p=1596&lang=fa

۳- مقاله شماره ٣/١٣٩٠ (٣١ اردیبهشت)

بحثى‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (یک):
تضاد اصلى‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏ است؟
برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ٣/١٣٩٠ (٣١ اردیبهشت)

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏ پاسدارى‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏ دندان‏شکن به هدف پاره‏پاره‏کردن حزب طبقه کارگر دهیم!

بخش نخست (قسمت دوم) (قسمت اول [۱] http://www.tudehiha.com/?p=1596&lang=fa

http://www.tudehiha.com/?p=1604&lang=fa

 

۴- مقاله شماره ۴/١٣٩٠ (١٠ خرداد) بخش دوم (قسمت اول)

 

بحثى‏‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها (دو):
تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ است؟
برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏‏!

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏‏ دندان‏شکن به هدف پاره‏پاره‏کردن حزب طبقه کارگر دهیم!

http://www.tudehiha.com/?p=1608&lang=fa

۴- مقاله شماره ۴/١٣٩٠ (١٠ خرداد) بخش دوم (قسمت دوم)

بحثى‏‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها (دو):
تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏ است؟
برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏‏!

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏‏

http://www.tudehiha.com/?p=1612&lang=fa

۵- مقاله شماره ۵/١٣٩٠ (١٨ خرداد) بخش سوم، قسمت اول

بحثى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها (سه):
تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است؟
برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏‏‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شکن به هدف پاره‏پاره‏کردن حزب طبقه کارگر دهیم!

http://www.tudehiha.com/?p=1618&lang=fa

۵- مقاله شماره ۵/١٣٩٠ (١٨ خرداد) بخش سوم، قسمت دوم

بحثى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ها (سه):
تضاد اصلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، تضاد خلق با امپریالیسم!؟
حذف اصل ”ولایت فقیه“ از قانون اساسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، چپ‏روى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است؟
برخورد به مواضع انحرافى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش و مساله امنیتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!

مقاله شماره ۵/١٣٩٠ (١٨ خرداد) بخش سوم، قسمت دوم

واژه راهنما: از وحدت نظرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و سازمانى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران در برابر برنامه ارتجاع داخلى‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و جهانى‏‏‏‏‏‏‏‏ پاسدارى‏‏‏‏‏‏‏‏ کنیم و پاسخى‏‏‏‏‏‏‏‏ دندان‏شکن به هدف پاره‏پاره‏کردن حزب طبقه کارگر دهیم!

http://www.tudehiha.com/?p=1622&lang=fa

۶- مقاله شماره ١٣٩٠/۶ (٢١ تیر) بخش نخست

بحثى‏‏‏‏‏ میان توده‏اى‏‏‏‏‏ها (چهار):
«تاریخ حزب، تاریخ مبارزه درون حزبى‏‏‏‏‏ بر سر خط‏مشى‏‏‏‏‏»
خطر اشغال حزب از درون!؟

واژه راهنما: رابطه میان تزلزل در خط‏مشى‏ انقلابى‏ متکى‏ به اندیشه علمى‏ مارکسیستى‏- توده‏اى‏ و انحراف راست و “چپ”.

http://www.tudehiha.com/?p=1628&lang=fa

۷- مقاله شماره ١٣٩٠/٧ (٢۴ تیر)

انتخابات در پیش، انقلاب تعطیل؟

واژه راهنما: “انتخابات” را به صحنه افشاگرى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ علیه دیکتاتورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و علیه اقتصاد سیاسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اِعمال شده توسط حاکمیت سرمایه‏‏داری مافیایى‏‏ بدل کنیم!

http://www.tudehiha.com/?p=1634&lang=fa

۸- مقاله شماره ١٩٩٠/٨ (٢۴ مرداد)

زنده ‏باد حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران!

واژه راهنما: طرح برنامه نوین حزب توده ایران. براى‏‏ تحولات بنیادین و دموکراتیک، تحقق آزادى‏‏، صلح، استقلال و عدالت اجتماعى‏‏ در ایران. ([۱] http://www.tudehpartyiran.org/Barnameh-July2011-V2.pdf و [۲] http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1443)

 http://www.tudehiha.com/?p=1638&lang=fa

۹- مقاله شماره: ١٣٩٠/٩ (٢۶ مرداد)

صداى‏‏‏ طبقه کارگر در تصمیم‏گیرى‏‏‏هاى‏‏‏ اقتصادى‏‏‏؟!
حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏ آخرین موانع توافق با امپریالیسم را حذف کرد!
”رهبر“ و ”رئیس‏جمهور“ در کنار هم!

واژه راهنما: خیانت تاریخى‏‏ حراج “صنعت نفت ملى‏‏ ایران”. حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ در خدمت منافع امپریالیسم.

http://www.tudehiha.com/?p=1642&lang=fa

۱۰- مقاله شماره ١٣٩٠/ ۱۰ (١١ آبان)  بخش نخست

چند درصد مردم ایران مایلند در نظام سرمایه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند؟

واژه راهنما: واگن کنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران! پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن کوتاه!

از حق حاکمیت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع کنیم!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1646

 

۱۰- مقاله شماره ١٣٩٠/ ۱۰ (١١ آبان)  بخش دوم

چند درصد مردم ایران مایلند در نظام سرمایه ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زندگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنند؟

واژه راهنما: واگن کنشت “آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”.

نگاهى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ به نظام سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در کشور امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ آلمان و مقایسه آن با شرایط حاکم بر ایران! پایگاه دموکراتیک مبارزه ضد امپریالیستى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. یک‏پارچگى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ استقلال ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏.”آزادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏”. لغو حاکمیت ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏. صورتبندى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اقتصادى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اجتماعى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ سرمایه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دارى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، نظامى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏!‏ ایدئولوژى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ورشکسته نولیبرالیسم. انحصار دولتى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ضرورى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ است! اقتصاد ملى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در خدمت چه کسى‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏؟ سخن کوتاه!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1657

 

از حق حاکمیت ملى‏ مردم در برابر نقشه پدرخواندگى‏ “پرواز ممنوع” دفاع کنیم!

۱۱- مقاله شماره ١٣٩٠ / ١١  (٢٢ آبان)

طبقه کارگر پیگیرترین جانبدار و مدافع حق حاکمیت ملى ایران!
سیاست ضدمردمى، سیاستى ضدملى است!
«مبارزه با استبداد جدا از مبارزه براى تامین حق حاکمیت ملى نیست!»

واژه راهنما: از حق حاکمیت مردم ایران و تمامیت ارضى کشور دفاع مى کنیم. مضمون داخلى و خارجى نبرد آزادیبخش ملى.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1678

۱۲-  مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٢  (٣٠ آبان)

حق همگانی برخورداری از بهداشت و درمان
چرا انحصار دولتی- همگانی در بخش های خدمات اجتماعی ضروری است؟!

واژه راهنما: از دستاورهای مردمی- دموکراتیک انقلاب بهمن دفاع کنیم. انحصار دولتی- عمومی بر خدمات اولیه اجتماعی ضروری است. نظارت سازمان های دموکراتیک اجتماعی را بر این انحصارها برقرار سازیم.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1682

۱۳- مقاله شماره ١٣٩٠ /  ١٣ (٢ آذر)

چه سرنوشتی در انتظار ایران است؟

مقاله شماره ١٣٩٠ /  ١٣ (٢ آذر)

واژه راهنما: پرسش و پاسخی درباره آینده ایران و راه خروج از بحران کنونی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1688

۱۴- مقاله شماره ١٣٩٠ / ١۴ (١٨ آذر)

ریشه نظری ”تضاد خلق با امپریالیسم“ نزد لنین
«لبه تیز جنبش اکثریت مردم جهان علیه سرمایه داری و امپریالیسم»

واژه راهنما: مبارزه ضد سرمایه داری و ضد امپریالیستی لازم و ملزوم یکدیگرند. مبارزه ضدامپریالیستی بدون وجود جنبش دموکراتیک ناممکن است. راه رشد سوسیالیستی جایگزین شرایط ضد انسانی حاکم است. موج جدید آموزش اندیشه سوسیالیسم علمی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1693

۱۵- مقاله شماره ١٣٩٠ / ١۵  (٢٢ آذر)

امپریالیسم و ارتجاع داخلی دشمنان حق حاکمیت ملی و عدالت اجتماعی!
خط فاصل میان جنبش مردمی و عمال امپریالیسم

واژه راهنما: وظایف پیش رو. برنامه اقتصاد ملی و دفاع از دستاوردهای ترقی خواهانه و آزادی طلبانه قانون اساسی. حذف اصل ولایت فقیه و مصوبات ارتجاعی.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1697

۱۶- مقاله شماره ١٣٩٠ / ١۶ (۷ آبان)

هولس، فیلسوف مارکسیست آلمانی درگذشت
جهت گیری فعال برای سرنگونی سرمایه داری!
”تئورم انعکاس“، چه روابطی را قابل درک می کند؟

واژه راهنما: سرزمین درونی «مارکسیسم» که «فرمانده ارتش»، هولس، ما را برای «تجدید نفس» به سوی آن هدایت می کند، «علم بهم تنیدگی و پیوستگی کلیت واحد» جهان است. این برداشت ماتریالیسم- دیالکتیکی در تضاد قرار دارد با برداشت رفرمیستی کانت که در ظاهر، ماتریالیستی است. درک کلیت، پیش شرط و ستاره راهنمای عملکرد انقلابی به منظور تغییر شرایط و روابط حاکم. وظیفه اصلی حزب کمونیست، تغییر انقلابی روابط سرمایه داری به منظور برپایی سوسیالیسم است. آمادگی برای یورش دوم را کسب کنیم!

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1702

۱۷- مقاله شماره: ١٣٩٠ / ١٧ (٢١ دی)

پیش به سوی یورش دوم!
آینده به سوسیالیسم تعلق دارد
اوج مجدد جنبش کارگری و کمونیستی در سراسر جهان
واژه راهنما: سیزدهمین نشست بین المللی حزب های کارگری و کمونیستی در آتن – یونان ١٨ تا ٢٠ آذرماه ١٣٩٠. بیانیه پایانی نشست. سخنرانی نماینده حزب توده ایران در نشست. انتخابات فرمایشی مجلس شورای اسلامی.
«ورشکستگی شرکت های بزرگ خصوصی منجر به ورشکستگی اقتصاد ملی می شود»… «سیاست اقتصادی یی که در آن ثروتمندان ثروتمندتر و تهی دستان، تهی دست تر می شوند»… «ضرورت توانمند سازی حزب های کمونیست و کارگری»… «خصلت تجاوزکارانه امپریالیستی تشدید می گردد»… «وظایف مبارزاتی برای آزادی اجتماعی، ملی و طبقاتی و ترویج مشخص گزینه سوسیالیستی، به ضد حمله ایدئولوژیک جنبش کمونیستی نیاز دارد»… «با پیکار مشترک به وحشی گری سرمایه داری خاتمه بخشیم!»

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1710

۱۸- مقاله شماره ۱۳۹۰ / ۱۸ (۱۰ بهمن)

 “راه توده” علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران در انقلاب ملی- دمکراتیک!
«زدوبند با محافل امپریالیستی» و «تضاد آشتی ناپذیر با خلق»
بحثی درباره “جبهه ضددیکتاتوری”
واژه راهنما: “راه توده” علیه اصولیت خط مشی انقلابی حزب توده ایران. برداشت مکانیکی در خدمت کدام هدف. برای “راه توده” کدام محافل، چه وظیفه ای تعیین کرده اند؟

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1714

۱۹- مقاله شماره ١٣٩٠ / ١٩  (٢٢ بهمن)

آنچه که گفته نشد!
”دلسوزی“ بی بی سی کدام هدف را دنبال می کند؟
«تفاهم» بر سر برنامه بی بی سی!
واژه راهنما: توده‏ ای ستیزی کنونی ارتجاع داخلی و خارجی، در حقانیت خط ‏مشی انقلابی حزب توده ایران در مرحله انقلاب ملی- دموکراتیک ریشه دارد! از یک پارچگی و وحدت نظری حزب توده ایران دفاع کنیم! اصل تقسیم قوا در جامعه سوسیالیستی و محدود نمودن دوران برقراری اصل مرکزیت.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1719

۲۰- مقاله شماره: ١٣٩٠ / ٢٠ (٣ اسفند)

 

ققنوس مدفع آزادی و منافع زحمکشان ایران!
جایگزین انقلابی در برابر ”آلترناتیو ارتجاعی“!
«اعجاز فرزند باور است» (ا ط)

واژه راهنما: ارتباط ماهوی میان ”تشدید توده ای ستیزی و کوشش برای حفظ نظام سرمایه داری“ از یک سو و ”مبارزه انقلابی برای برقراری آزادی و دفاع از منافع زحمت کشان که از منافع کل جامعه پشتیبانی می کند“، از سوی دیگر! راز پیروزی «طی ٧٠ سالِ پرفراز و نشیبِ حزب ما، … وجود و تداوم … پیوندی اورگانیک و ریشه ای با نیروی کار و زحمت و خواسته های مبرم توده ها برای ترقی اجتماعی و استقلال ملی …» است.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1723

۲۱- مقاله شماره ١٣٩٠ / ٢١  (٧ اسفند)

به یاد انقلاب افتاده‏ اند!
«جوانه های همانند … گونه گون» (احسان طبری)

واژه راهنما: موج جدید کمونیست- توده ستیزی علیه خط مشی انقلابی حزب توده ایران. در جریان تکامل گسست ایجاد مى‏‏‏‏‏‏‏‏شود. همین گسست و پیوست است که در آن پایه‏ى‏‏‏‏‏‏‏‏ وحدت جهان و تنوع آن قرار دارد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1728

۲۲-

مقاله شماره ١٣٩٠ / ٢٢ (٢٠ اسفند)

وجه عملی توده ای ستیزی
نقش ”عدالت“ و ”راه توده“ در برنامه ارتجاع

واژه راهنما:  کلیت نبرد طبقاتی در جامعه و به ویژه منافع طبقه کارگر در این نبرد. بدون وجود یک جنبش «انقلابی» مردمی، تغییرات به سود مردم و همچنین دفاع از حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ناممکن است. ضرورت عینی تغییر انقلابی دیکتاتوری حاکم، پیامد اعمال نبرد طبقاتی ”از بالا“ توسط حاکمیت سرمایه داری، پیامد پایمال ساختن حقوق قانونی مردم برای آزادی، ازجمله آزادی انتخاب، می باشد.

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1732

َ۲۳- مقاله شماره ١٣٩٠  ٢٣  (٢٩ اسفند)

سرگشتگی های اندیشه در روند شناخت از خود-”من“ (فرد)
– کمونیسم پیش شرط اندیودوآلیسم –
فردیت و ساختارهای نیازهای انسان

واژه راهنما: برگردان بخش فردیت و ساختارهای نیازهای انسان

http://www.tudehiha.com/lang/fa/archives/1738

 

 

سال ١٣٨٩

 

 • بیان موضع، گفتگو میان توده‏اى‏‏‏هاست (٣)
  «سیاست عرصه مقدورات است»
  «آرمان‏هاى‏‏‏ غیرتاریخى‏‏‏ تحقق‏ناپذیرند»

واژه راهنما: پراگماتیسم در برابر سیاست انقلابى‏. اندیشه متافیزیکى‏ در برابر دیالکتیکى‏. مرز میان نیروى‏ رفرمیستى‏ و انقلابى‏ ایجاد پیوند میان خواست آنى‏ و آتى‏. هاتف رحماتى‏ در ارزیابى‏ مقدورات و آرمان انقلابى‏ محق نیست. مساله شعار طرد ولایت فقیهه.

http://www.tudehiha.com/?p=1138&lang=fa

 

 • راه رشد آتى‏‏‏ ایران، مضمون بحث درباره ”رهبر کیست”! خط فاصل با ارتجاع‏

واژه راهنما: تبلیغات امپریالیستى‏‏ اقتصاد دموکراتیک و ملى‏‏ را هدف قرار داده است. خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏ نقض کننده استقلال اقتصادى‏‏ و سیاسى‏‏ کشور است. سرمایه‏گذارى‏‏ خارجى‏‏ بدون برنامه اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏، حراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ است. دفاع از آماج انقلاب بهمن، خط فاصل با ارتجاع. “رهبر” خیزش انقلابى‏‏، آماج‏هاى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧ هستند.

http://www.tudehiha.com/?p=1141&lang=fa

 

 • شیوه نظربندی در حزب (١)
  درددلى‏‏‏ با رفیق على‏‏‏ خاورى

واژه راهنما: پراکندگى‏ وضعى‏‏ استثنایى‏‏ است. راه برون رفت از آن. مسئول ایجاد شرایط‏، کمیته مرکزى‏‏ حزب است. شیوه مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏ بررسى‏‏. نظر طبرى‏‏ در این زمینه: دیالکتیک کلیت و جزء

http://www.tudehiha.com/?p=1144&lang=fa

 

 • بیان موضع، گفتگو میان توده‏اى‏‏هاست (۴)
  «کارپایه تئوریک مناسب براى‏ شرایط کنونى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ مردم»
  «جایگاه ”آرمان والاى‏‏“ طبقه کارگر در جنبش کنونى‏‏ کجاست؟»
  «کارپایه سیاست‏ورزى‏‏ پراگماتیستى‏‏ سوسیال دموکرات‏ها»

واژه راهنما: کارپایه تئوریک خیزش انقلابى‏‏. آرمان والاى‏‏ طبقه کارگر در شرایط کنونى‏‏. پراگماتیسم. برخى‏‏ علل فروپاشى‏‏ سوسیالیسم در اروپا. نگاهى‏‏ به وضع چین. راه سوسیالیسم نوع چینى‏‏. انتزاع “توخالى‏‏” و “پر” شده. تاریخ شابلونى‏‏ “جبرى‏‏” نیست. چگونه حصار پولادین «مقدورات» شکسته مى‏‏شود. نفى‏‏درنفى‏‏ دیالکتیکى‏‏. نفى‏‏ مکانیکى‏‏ در مکتب فرانکفورت.

http://www.tudehiha.com/?p=1148&lang=fa

 

 • بیان موضع‏، گفتگو میان توده‏اى‏‏‏هاست (۵)
  شعار «طرد رژیم ولایت فقیه»، دایره‏اى‏‏ چهارگوش!
  اتحاد نیروهاى‏ مدافع آماج‏هاى‏ انقلاب مردمى‏- دموکراتیک و ملى‏- ضدامپریالیستى

 

واژه راهنما: ارزیابى‏‏ شعار «طرد رژیم ولایت فقیه» در سند کنگره چهارم ح ت ا. برخلاف نظر سوسیال دموکرات‏ها، شعار دموکراتیک و سوسیالیستى‏‏ لنینى‏‏ تنها در شرایط انقلابى‏‏ بر یکدیگر انطباق دارند. “سخنى‏‏ با همه توده‏اى‏‏ها” اثر کیانورى‏‏ است. شعار «طرد …» با هدف ایجاد اتحاد با “مجاهدین …» پیشنهاد شد. موضع پوزیتویستى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ ریشه در منسوخ شدن تحلیل مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏ در حزب ت ا دارد. هدف بررسى‏‏ علمى‏‏- دیالکتیکى‏‏. سرشت جانبدارانه بررسى‏‏ مارکسیستى‏‏- توده‏اى‏‏ و موضع طبرى‏‏ در سروده زندانش. سیاست ضدمذهبى‏‏، سیاستى‏‏ غیرتوده‏اى‏‏. زیباشناسى‏‏ گفتگو میان توده‏اى‏‏ها.

http://www.tudehiha.com/?p=1152&lang=fa

 

۶- شکل ”خداشاهى‏‏“ و ”شاه‏خدایى‏‏“ حاکمیت طبقاتى‏‏ در طول تاریخ

 

واژه راهنما: برخى‏‏ نکات فلسفى‏‏، تئوریک، تاریخى‏‏- اقتصادى‏‏- فرهنگى‏‏ درباره شکل “خداشاهى‏‏” و”شاه‏خدایى‏‏” حاکمیت طبقاتى‏‏ در تاریخ. حزب توده ایران و اصل “ولایت فقیه”. ناکارآمدى‏‏ این اصل مبتنى‏‏ بر ایده‏آلیسم ذهنگرا به اثبات رسیده است. اثر منفى‏‏ بر دستاوردهاى‏‏ انقلاب بهمن. حذف آن و مسئله قدرت سیاسى‏‏. تمیز پدیده از ماهیت. مبارزه ضدمذهبى‏‏ حزب کمونیست لهستان فاجعه ببار آورد.

http://www.tudehiha.com/?p=1164&lang=fa

 

 • وحدت منافع طبقه کارگر و اقتصادِ ملى‏ دمکراتیک
  خیزش انقلابى‏ مردم از منافع طبقه کارگر دفاع مى‏کند!
  آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ۵٧ و خیزش انقلابى‏ کنونى‏

 

واژه راهنما: شناخت منافع طبقه کارگر توسط خیزش انقلابى‏ مردم. طبقه کارگر از منافع کل جامعه دفاع مى‏کند. نوکلونیالیسم و حصار مدافع منافع ملى‏. بازتعریف وزن و نقش بخش دولتى‏ اقتصاد در شرایط امروز ایران. سرشت ملى‏ بخش دولتى‏ اقتصاد در دفاع از سرمایه و تولید داخلى‏. سرمایه‏گذارى‏ خارجى‏ و غارت ثروت‏هاى‏ ملى‏ و استثمار نیروى‏ کار. در جمهورى‏ خلق چین بلنداى‏ اقتصاد کلان ملى‏ تحت نظارت دولت ملى‏. دولت ملى‏ و مساله ملى‏ در کشور پیرامونى‏. آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏- راه رشد، آماج‏هاى‏ انقلاب بهمن ۵٧ و خیزش انقلابى‏ کنونى‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1168&lang=fa

 • تنظیم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر شرایط مشخص
  موضع اقتصادى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و مخالفان آن
  موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ ”عدالت“ در تائید شرایط حاکم بر ایران
  مقایسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چین و ایران

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خیزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رویه از چین و سواستفاده از آن. مقایسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چین و ایران. آرشیو “عدالت” و موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ با خیزش انقلابى‏‏‏‏. عضویت ایران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏» در چین. وقایع میدان “تیان آن من”. «سوسیالیسم نوع چینى‏‏‏‏»، پدیده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

http://www.tudehiha.com/?p=1174&lang=fa

۸- تنظیم برنامه اقتصاد ملى‏‏‏‏ مبتنى‏‏‏‏ بر شرایط مشخص
موضع اقتصادى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏ مردم و مخالفان آن
موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ ”عدالت“ در تائید شرایط حاکم بر ایران
مقایسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چین و ایران

واژه راهنما: موضع اقتصادى‏‏‏‏ خیزش انقلابى‏‏‏‏. دستاورد سال آغاز خیزش انقلابى‏‏‏‏ و مخالفان آن. علت واردات بى‏‏‏‏رویه از چین و سواستفاده از آن. مقایسه وضع اقتصادى‏‏‏‏- اجتماعى‏‏ چین و ایران. آرشیو “عدالت” و موضع پوزیتویستى‏‏‏‏ آن. سرنوشت گره خورده حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏‏‏ با خیزش انقلابى‏‏‏‏. عضویت ایران در WTO خلاف مصالخ ملى‏‏‏‏. «تمدن معنوى‏‏‏‏ سوسیالیستى‏‏‏‏» در چین. وقایع میدان “تیان آن من”. «سوسیالیسم نوع چینى‏‏‏‏»، پدیده‏اى‏‏‏‏ قابل شناخت.

http://www.tudehiha.com/?p=1177&lang=fa

۹- گربه شد عابد و مسلمانا!        بخش نخست
موضع تجدیدنظر و تسلیم‏طلبانه ”راه‏توده“- پیک‏نت!
”انقلاب در انقلاب“ موضعى‏‏‏‏‏‏ سوسیال دموکرات!

مقاله شماره ١٣٨٩  ٩ (٢۴ اردیبهشت)  بخش نخست

واژه راهنما: تجدیدنظرطلبى‏‏‏، تسلیم‏طلبى‏‏‏، رفرمیسم. شیوه نظاره‏گر ظاهربین در خدمت منافع سرمایه‏دارى‏‏‏. مارکسیسم، نفى‏‏‏درنفى‏‏‏ هگل و فویرباخ. منافع طبقاتى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ طبقه کارگر قطب‏نماى‏‏‏ مبارزه. موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران. فلسفه‏بافى‏‏‏ ژورنالیستى‏‏‏. “راه‏توده”-پیک‏نت در خدمت سرمایه‏داران. محک تمایز سره از ناسره، دفاع از راه رشد با جهت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏ است‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1189&lang=fa

۹- گربه شد عابد و مسلمانا!        بخش دوم
موضع تجدیدنظر و تسلیم‏طلبانه ”راه‏توده“- پیک‏نت!
”انقلاب در انقلاب“ موضعى‏‏‏‏‏‏ سوسیال دموکرات!

مقاله شماره ١٣٨٩  ٩ (٢۴ اردیبهشت)  بخش دوم

واژه راهنما: تجدیدنظرطلبى‏‏‏، تسلیم‏طلبى‏‏‏، رفرمیسم. شیوه نظاره‏گر ظاهربین در خدمت منافع سرمایه‏دارى‏‏‏. مارکسیسم، نفى‏‏‏درنفى‏‏‏ هگل و فویرباخ. منافع طبقاتى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ طبقه کارگر قطب‏نماى‏‏‏ مبارزه. موضع انقلابى‏‏‏‏‏‏ حزب توده ایران. فلسفه‏بافى‏‏‏ ژورنالیستى‏‏‏. “راه‏توده”-پیک‏نت در خدمت سرمایه‏داران. محک تمایز سره از ناسره، دفاع از راه رشد با جهت‏گیرى‏‏‏ سوسیالیستى‏‏ است‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1193&lang=fa

 • یک‏پارچه از موضع علمى‏‏‏‏- انقلابى‏‏‏‏ طبقه کارگر دفاع کنیم
  گام دورانساز مارکس- انگلس

مقاله شماره ١٣٨٩  ١٠ (٢۴ اردیبهشت)

واژه راهنما: نگاهى‏‏‏‏فلسفى‏‏‏‏- تئوریک به گام دورانساز مارکس- انگلس و مرز میان فلسفه مارکسیسم با فلسفه گذشته

http://www.tudehiha.com/?p=1201&lang=fa

 • مقاله شماره ١٣٨٩ / ١١ (٣٠ اردیبهشت)

سیاست ضدمردمى‏‏‏‏‏‏‏، سیاستى‏‏‏‏‏‏‏ ضدملى‏‏‏‏‏‏‏ است! (یک)
در دفاع از دستاوردهاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه و ملى‏‏ انقلاب بهمن ۵٧

واژه راهنما: درونمایه انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک با گرایش ضدسرمایه‏دارى‏‏. وحدت دیالکتیکى‏‏ اصل‏هاى‏‏ “حقوق ملت” و اقتصاد ملى‏‏- دموکراتیک. غارت مافیایى‏‏ بدون پایمال کردن “حقوق ملت” ناممکن بود. پایمال کردن “حقوق ملت”، پیش‏شرط سیاست ضدملى‏‏. انتقاد ظاهرى‏‏ امپریالیسم از حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ در ایران. “شریک کوچک” امپریالیسم، تکرار “ژاندارم منطقه دوران ستم‏شاهى‏‏”. “سرمایه‏دارى‏‏ مردمى‏‏” با سرشتى‏‏ فاشیست‏مآبانه. وظیفه روز خیزش انقلابى‏‏ به ثمر رساندن آماج‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه انقلاب بهمن ۵٧.

http://www.tudehiha.com/?p=1206&lang=fa

۱۲- سیاست ضدمردمى‏‏‏، سیاستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است! (دو)
”سازمان خصوصى‏‏‏ سازى‏‏‏“، ابزار سیاست امپریالیسم
سهم بزرگ طبقه کارگر در پایان دادن به سیاست حراج ثروت‏هاى‏‏‏ ملى‏‏‏ ایران

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٢ (٣١ اردیبهشت)

واژه راهنما: مرحله جدید سیاست ضدملى‏‏. پیش‏شرط داخلى‏‏ و خارجى‏‏ تداوم غارت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و تاراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏. دستورعمل سازمان‏هاى‏‏ امپریالیستى‏‏ در کشوى‏‏ میز مسئول‏هاى‏‏ حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏. نقض غیرقانونى‏‏ اصل‏هاى‏‏ ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏. بار “خصوصى‏‏ و آزادسازى‏‏ اقتصادى‏‏” بر دوش طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان. احکام اعدام و دست‏یافتن به توافق با امپریالیسم دو روى‏‏ یک سکه. یک‏پارچه علیه حراج ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ برزمیم.

. http://www.tudehiha.com/?p=1211&lang=fa

 

۱۳- سیاست ضدمردمى‏‏، سیاستى‏‏ ضدملى‏‏ است (سه)
احمدى‏‏نژاد خواستار آشتى‏‏ طبقاتى‏‏!
فروش ثروت‏هاى‏‏ ملى‏‏ براى‏‏ پرداخت بدهى‏‏ دولت!

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٣ (دوم خرداد)

واژه راهنما: “آشتى‏ طبقاتى‏”، موضعى‏ ضدکارگرى‏ و در خدمت غارت سرمایه‏داران. حراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ براى‏ پرداخت بدهى‏. موضع “خنثى‏” تارنگاشت “عدالت” به چه معناست؟ تعریف به عاریه گرفته شده از نظام ارباب- رعیتى‏. مجریان برنامه امپریالیستى‏ “خصوصى‏ و آزادسازى‏ اقتصادى‏”، دوستان زحمتکشان نیستند. مبتکر قانون «شرکت‏هاى‏ واسطه»، “اطاق فکر” امپریالیستى‏ است. «درصد»ها، راز سر بمهر دولتى‏؟ سهام عدالت یکى‏ از راه‏هاى‏ انباشت سرمایه. مالکیت دولتى‏ در تاریخ ایران، ضامن حفظ تمامیت ارضى‏ کشور.

http://www.tudehiha.com/?p=1223&lang=fa

۱۴- مقاله شماره ١٣٨٩ / ١۴ (پنجم  خرداد)

پیرامون انتخاب درست صحنه مبارزه
«چین‏ستیزى‏‏‏‏‏» صحنه اصلى‏‏‏‏‏ مبارزه مردم ما نیست!
اشغال حزب از درون

واژه راهنما: انتخاب عرصه مبارزه برپایه واقعیت “عینى‏‏‏‏‏”. “اصلى‏‏‏‏‏ترین تضاد” زمینه عینى‏‏‏‏‏ تعیین عرصه مبارزه. منافع طبقاتى‏‏‏‏‏- اقتصادى‏‏‏‏‏ طبقه کارگر چراغ راهنما. دیالکتیک تحول انقلابى‏‏‏‏‏ و شرایط لحظه تاریخى‏‏‏‏‏. گرداب تجدیدنظر و تسلیم‏طلبى‏‏‏‏‏ و رفرمیسم، ابزار اشغال حزب از درون. مسئولیت مسئول‏هاى‏‏‏ حزبى‏‏‏ در برابر این خطر. مبارزه دستجمعى‏‏‏ براى‏‏‏ ارتقاى‏‏‏ کیفى‏‏‏ نبرد ایدئولوژیکى‏‏‏- سیاسى‏‏‏. “انقلاب فرهنگى‏‏‏‏‏” پیامد غلبه ذهن‏گرایى‏‏‏‏‏ در چین.

http://www.tudehiha.com/?p=1227&lang=fa

۱۵- «بیان موضع، گفتگو میان توده‏اى‏‏ها است» (۶)
رزمى‏‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون!
حقیقت چیست؟

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١۵  (٢۳ خرداد)

واژه راهنما: مبارزه با پراکندگى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ مساله روز است. هاتف رحمانى‏‏ و محمد امیدوار بدون استدلال و حقانیت گفتگو میان توده‏اى‏‏ها را به آینده نامعلوم حواله مى‏‏دهند. طرح نامه‏هایى‏‏ براى‏‏ نشان دادن حقانیت تاریخى‏‏ رزم یک‏پارچه توده‏اى‏‏ها علیه اشغال حزب از درون. حقیقت چیست؟

http://www.tudehiha.com/?p=1232&lang=fa

۱۶- «بیان موضع، گفتگو میان توده‏اى‏‏‏ها است» (۶)
رزمى‏‏‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون!(٢)
فروپاشى‏ سوسیالیسم و تسخیر احزاب کمونیستى‏ از دورن
رویزیونیسم سلاح تسخیر احزاب کمونیستى‏

مقاله ١٣٨٩ / ١۶ (٢۵ خرداد)

واژه راهنما: واگن کنشت: فروپاشى‏ سوسیالیسم با تسخیر احزاب کمونیستى‏ حاکم از درون ممکن شد. استراتژى‏هاى‏ ضدسوسیالیستى‏ در نبرد میان‏سیستمى‏. خط‏مشى‏ سوسیالیستى‏- خط‏مشى‏ اپورتونیستى‏. رویزیونیسم سلاح اصلى‏ سیاست بورژوازى‏ علیه طبقه کارگر. رویزیونسیم- اپورتونیسم- رفرمیسم. مقدمه نظرى‏ براى‏ بررسى‏ سیاست سوسیال دمکرات حاکم بر اندیشه و عملکرد رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران.

http://www.tudehiha.com/?p=1236&lang=fa

۱۷- نبردى‏‏‏‏‏‏‏ آشتى‏‏‏‏‏‏‏ناپذیر بر سر منافع اقتصادى‏‏‏‏‏‏!‏
سازمندهى‏‏‏‏‏‏‏ جسورانه و هوشمندانه تغییرات انقلابى‏‏‏‏‏‏‏

مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٧ (اول تیر)

واژه راهنما: یک سال خیزش انقلابى‏‏‏، دشوارى‏‏‏هاى‏‏‏ در راه. مضمون طبقاتى‏‏‏ نبرد. اشتراک و تضادها در جنبش. پیوند آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏. راه رشد ترقى‏‏‏ خواهانه. دفاع از دستاوردهاى‏‏‏ ترقى‏‏‏خواهانه انقلاب بهمن و نفى‏‏‏ اصل‏هاى‏‏‏ ارتجاعى‏‏‏ در آن ناشى‏‏ از سرشت انقلابى‏‏ خیزش مردم است. “اقتصاد بازار آزاد” در خدمت منافع ارتجاع. اشکال مبارزات در خیزش انقلابى‏‏‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1241&lang=fa

۱۸- مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٨ (١١ تیر)

رزمى‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون (٣)
آنجا که توده‏اى‏ها به وظیفه خود عمل نکنند، رویزیونیسم جاى‏ خود را مى‏گشاید!

واژه راهنما: مبارزه علیه اشغال حزب توده ایران از درون. انگلس و سرشت طبقاتى‏ پرولتاریایى‏ حزب. بود و نبود هستى‏ حزب. حزب پرولتاریایى‏ توانمند و با اعتماد به نفس. آزادى‏ در “نظام اقتصاد بازار آزاد”. آزادى‏ از دیدگاه طبقه کارگر. موضع رهبرى‏ کنونى‏ حزب توده ایران در زمینه آزادى‏ و عدالت اجتماعى‏. ارزیابى‏ “مرحله‏اى‏” از روند خیزش انقلابى‏ موضعى‏ تسلیم‏طلبانه و پوزیتویستى‏. اشتباه سیاسى‏ یا موضعى‏ آگاهانه و در خدمت برنامه ارتجاع براى‏ اشغال حزب توده ایران از درون.

http://www.tudehiha.com/?p=1245&lang=fa

۱۹- مقاله شماره ١٣٨٩ / ١٩ (١٣ تیر)

جنایت خلیج تونکین تکرار خواهد شد؟

واژه راهنما: خطر تجاوز نظامى‏‏ امپریالیسم علیه ایران. تحقق بخشیدن به اهداف استراتژى‏‏ نظامى‏‏- سیاسى‏‏ امپریالیسم براى‏‏ تجزیه ایران، بدون عملکرد عوامل آن در ایران قابل تصور و درک نیست. سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ حاکم، در نقش متحد سیاست امپریالیستى‏‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1248&lang=fa

۲۰- مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٠ (٢٠ تیر)

محکى‏ براى‏ شناخت سیاست اقتصادى‏ ضدملى‏
قانون اساسى‏ انقلاب و ضدانقلاب

واژه راهنما: “خصوصى‏سازى‏” و تاراج ثروت‏هاى‏ ملى‏ سرمایه‏گذارى‏ نیست. خصوصى‏سازى‏ به چه معناست. “جنگ” بر سر جزئیات در حاکمیت. منطق جریان مدافع دولت احمدى‏نژاد در تارنگاشت “عدالت”، منطق دیالکتیکى‏ نیست. پیروزى‏ نهایى‏ نیروى‏ “راستگرا” به یک دست شدن حاکمیت سرمایه‏دارى‏ مافیایى‏ انجامید. نقض قانون اساسى‏ نشان آن است.

http://www.tudehiha.com/?p=1252&lang=fa

۲۱- مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢١ (٢٨ تیر)

رزمى‏‏‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از دورن (۴)
خط و مشى‏‏‏ رهبرى‏‏‏ کنونى‏‏‏ حزب توده ایران!
”انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏“، اهرم ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏

واژه راهنما: محکى‏‏ براى‏‏ شناخت خط و مشى‏‏ سوسیال دمکرات. تضاد میان خط و مشى‏‏ رهبرى‏‏ کنونى‏‏ با سیاست اعلام شده در اسناد حزبى‏‏. فلج جنبش کارگرى‏‏ و سلب ابتکار عمل از آن. «متحدین» در مرحله کنونى‏‏‏ کیانند؟ “اتحاد عمل” با حفظ استقلال سیاست. مضمون سکوت درباره “انتقاد اقتصاد سیاسى‏‏”، اهرم ارتقاى‏‏ سطح آگاهى‏‏ طبقاتى‏‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1256&lang=fa

٢٢- مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٢ (١٠ مرداد) بخش نخست

واژه راهنما: انتقادى‏ راهنما. آموزش از “دو تاکتیک سوسیال دموکراسى‏ در انقلاب دموکراتیک” براى‏ پیشبرد خیزش انقلابى‏ کنونى‏ مردم ایران. وظایف مبرم و عاجل حزب توده ایران در شرایط کنونى‏.

رزمى‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون (۵)
”دو تاکتیک سوسیال دمکراسى‏ در انقلاب دموکراتیک“ (لنین)
خطرى‏ که حزب را تهدید مى‏کند
آیا ما خواهیم توانست به انقلاب چیزى‏ بیاموزیم؟
گشایش عرصه مقدورات وظیفه روز است
براى‏ استقلال عمل باید مبارزه کرد

http://www.tudehiha.com/?p=1261&lang=fa

٢٢- مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٢ (١٠ مرداد) بخش دوم

واژه راهنما: انتقادى‏ راهنما. آموزش از “دو تاکتیک سوسیال دموکراسى‏ در انقلاب دموکراتیک” براى‏ پیشبرد خیزش انقلابى‏ کنونى‏ مردم ایران. وظایف مبرم و عاجل حزب توده ایران در شرایط کنونى‏.

رزمى‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون (۵)
”دو تاکتیک سوسیال دمکراسى‏ در انقلاب دموکراتیک“ (لنین)
خطرى‏ که حزب را تهدید مى‏کند
آیا ما خواهیم توانست به انقلاب چیزى‏ بیاموزیم؟
گشایش عرصه مقدورات وظیفه روز است
براى‏ استقلال عمل باید مبارزه کرد

http://www.tudehiha.com/?p=1264&lang=fa

٢٢- مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٢ (١٠ مرداد) بخش سوم

واژه راهنما: انتقادى‏ راهنما. آموزش از “دو تاکتیک سوسیال دموکراسى‏ در انقلاب دموکراتیک” براى‏ پیشبرد خیزش انقلابى‏ کنونى‏ مردم ایران. وظایف مبرم و عاجل حزب توده ایران در شرایط کنونى‏.

رزمى‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون (۵)
”دو تاکتیک سوسیال دمکراسى‏ در انقلاب دموکراتیک“ (لنین)
خطرى‏ که حزب را تهدید مى‏کند
آیا ما خواهیم توانست به انقلاب چیزى‏ بیاموزیم؟
گشایش عرصه مقدورات وظیفه روز است
براى‏ استقلال عمل باید مبارزه کرد

http://www.tudehiha.com/?p=1270&lang=fa

 

 

٢٣- مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢٣ (١٠ مرداد)

آخرین پـرده طالبانـى‏!؟
نبـرد مشترک علیه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏
احیاى‏ دستاوردهاى‏ مردمى‏ و ملى‏ انقلاب بزرگ بهمن ۵٧

واژه رهنما: اجراى‏ حکم قطع دست شش “دزد” در ایران. عمال امپریالیسم و برنامه تجاوز به ایران. نبرد مشترک علیه ارتجاع داخلى‏ و خارجى‏. احیاى‏ دستاوردهاى‏ مترقى‏ انقلاب بهمن ۵٧.

http://www.tudehiha.com/?p=1274&lang=fa

٢۴- مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢۴ (٢٧ مرداد) بخش نخست

رزمى‏‏‏‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون (۶)
آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ دیگر براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه کارگر ایران
”دو تاکتیک سوسیال دمکراسى‏‏‏“ لنین و شرایط کنونى‏‏‏ در ایران

واژه راهنما: شیوه لنینى‏‏‏ تحلیل. دیالکتیک رابطه طبقه کارگر و حزب آن با طبقات و نیروهاى‏‏‏ دیگر در انقلاب دموکراتیک. آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ دیگر براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه کارگر ایران در انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک. موضع “نامه مردم” التقاتى‏‏‏، متضاد، غیرمستقل و ماوراى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏. مضمون طبقاتى‏‏‏ “اتحاد”. اهمیت پرچم افراشته نظریات طبقه کارگر براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ “اتحاد”. نبردى‏‏‏ یک‏پارچه علیه برنامه ارتجاع. عنصر ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ نبرد آزادیبخش دوران کنونى‏‏، مبارزه علیه نولیبرالیسم و دفاع از دستاوردهاى‏‏ مترقى‏‏ در قانون اساسى‏‏ ایران است.

http://www.tudehiha.com/?p=1285&lang=fa

 

٢۴- مقاله شماره ١٣٨٩ / ٢۴ (٢٧ مرداد) بخش دوم

رزمى‏‏‏‏ یک‏پارچه علیه اشغال حزب توده ایران از درون (۶)
آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ دیگر براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه کارگر ایران
”دو تاکتیک سوسیال دمکراسى‏‏‏“ لنین و شرایط کنونى‏‏‏ در ایران

واژه راهنما: شیوه لنینى‏‏‏ تحلیل. دیالکتیک رابطه طبقه کارگر و حزب آن با طبقات و نیروهاى‏‏‏ دیگر در انقلاب دموکراتیک. آموزشى‏‏‏ از تجارب خلق‏هاى‏‏‏ دیگر براى‏‏‏ مبارزه امروز طبقه کارگر ایران در انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک. موضع “نامه مردم” التقاتى‏‏‏، متضاد، غیرمستقل و ماوراى‏‏‏ طبقاتى‏‏‏. مضمون طبقاتى‏‏‏ “اتحاد”. اهمیت پرچم افراشته نظریات طبقه کارگر براى‏‏‏ برپایى‏‏‏ “اتحاد”. نبردى‏‏‏ یک‏پارچه علیه برنامه ارتجاع. عنصر ملى‏‏‏- ضدامپریالیستى‏‏‏ نبرد آزادیبخش دوران کنونى‏‏، مبارزه علیه نولیبرالیسم و دفاع از دستاوردهاى‏‏ مترقى‏‏ در قانون اساسى‏‏ ایران است.

http://www.tudehiha.com/?p=1279&lang=fa

۲۵- مقاله شماره ٨٩ / ٢۵ (اول شهریور) بخش نخست

زنده‏باد ”نامه مردم“
«جنبش مردمی، واقعیت‌های عینی، ونقش زحمتکشان

واژه راهنما: کارپایه تئوریک- سیاسى‏‏‏ براى‏‏‏ جنبش کنونى‏‏‏ در ایران و وظایف حزب توده ایران (http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1146). زمینه برطرف شدن تشتت نظرى‏‏ و سازمانى‏‏ در جنبش توده‏اى

http://www.tudehiha.com/?p=1312&lang=fa

۲۶- مقاله شماره ٨٩ / ٢۶ (٣ شهریور)

واژه راهنما: شرایط عینى‏ براى‏ پایان دادن به تشتت نظرى‏ در حزب توده ایران بوجود آمده است.

چرا ”آشنا“ به ”دل درد“ دچار شد؟
علیرغم مخالفان، با تحقق به وحدت نظرى‏ بر توان مبارزه حزب توده ایران بیافزایم!
«جنبش مردمى‏، واقعیت‏هاى‏ عینى‏ و نقش طبقه کارگر»

http://www.tudehiha.com/?p=1315&lang=fa

۲۷- مقاله شماره ٨٩ / ٢٧ ( ١۵ شهریور) بخش نخست

وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک
پیگیرانه براى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافتن تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ بکوشیم
مضمون «تضاد خلق با امپریالیسم»!

واژه راهنما: ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏، واقعیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتکشان»، مرحله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جدید در تحکیم جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏. موضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت”. انتشار “راه توده” پایان خواهد یافت؟ مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ علیه شرایط حاکم بر ایران. مضمون «تضاد خلق با امپریالیسم».

http://www.tudehiha.com/?p=1322&lang=fa

۲۷- مقاله شماره ٨٩ / ٢٧ ( ١۵ شهریور) بخش دوم

وحدت دیالکتیکى‏‏‏‏‏‏‏ مبارزه ملى‏‏‏‏‏‏‏ و دموکراتیک
پیگیرانه براى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافتن تشتت نظرى‏‏‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏ بکوشیم
مضمون «تضاد خلق با امپریالیسم»!

واژه راهنما: ارزیابى‏‏‏‏‏‏‏ «جنبش مردمى‏‏‏‏‏‏‏، واقعیت‏هاى‏‏‏‏‏‏‏ عینى‏‏‏‏‏‏‏ و نقش زحمتکشان»، مرحله‏اى‏‏‏‏‏‏‏ جدید در تحکیم جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏‏‏. موضع التقاطى‏‏‏‏‏‏‏ تارنگاشت “عدالت”. انتشار “راه توده” پایان خواهد یافت؟ مبارزه انقلابى‏‏‏‏‏‏ علیه شرایط حاکم بر ایران. مضمون «تضاد خلق با امپریالیسم».

http://www.tudehiha.com/?p=1325&lang=fa

۲۸- مقاله شماره ٨٩ / ۲۸(٢٣ شهریور)

بندهایى‏‏‏ که گسستن آن‏ها، قلب را مى‏‏‏درد!
آموزش اندیشه مارکس، انگلس و لنین، وظیفه‏اى‏‏‏ عاجل در برابر حزب توده ایران!
”تاریخ و دیالکتیک“

واژه راهنما: آموزش اندیشه مارکس، انگلس و لنین با مغز و قلب براى‏ «کوله‏بار زندگى‏». ترجمه “تاریخ و دیالکتیک”، اثر لئو کفلر.

http://www.tudehiha.com/?p=1333&lang=fa

۲۹- مقاله شماره ٨٩ / ٢٩ (٢٧ شهریور)

صلح‏خواهى‏‏‏، مبارزه به سود آزادى‏‏‏ و علیه خطر تجاوز امپریالیسم است!
نابودى‏‏ جنبش آزادى‏‏خواهى‏‏، هدف تجاوز نظامى‏‏ امپریالیسم است!

واژه راهنما: صلح، آزادى‏‏‏ و استقلال. هدف تجاوز نظامى‏‏‏ به ایران. دفاع ملى‏‏‏ و مبارزه علیه ارتجاع. موضع به ظاهر دفاعى‏- ملى‏ حاکمیت ولایى‏ در خدمت برنامه امپریالیستى‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1337&lang=fa

۳۰تـاریـخ و دیـالـکتیـک

مقاله شماره ۸۹/۳۰

http://www.tudehiha.com/?p=1342&lang=fa

تـاریـخ و دیـالـکتیـک (آغاز ٢)

دیالکتیک عملکرد (پراتیک)

http://www.tudehiha.com/?p=1345&lang=fa

 (تـاریـخ  و  دیـالـکتیـک، آغاز ٣)

http://www.tudehiha.com/?p=1353&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، آغاز ۴

بخش اول

گذار ایده‏آلیسم ذهنى‏‏‏‏‏ به عینى‏‏‏‏‏

http://www.tudehiha.com/?p=1362&lang=fa

تـاریـخ و دیـالـکتیـک آغاز ۵

هستى‏‏‏‏‏ مادى‏‏‏‏‏ هنوز درک نشده بود

http://www.tudehiha.com/?p=1366&lang=fa

تـاریـخ  و  دیـالـکتیـک، آغاز ۶

بخش دوم

زمینه‏‏هاى‏‏‏ منطقِ دیالکتیکِ هگل

http://www.tudehiha.com/?p=1382&lang=fa

 

تاریخ و دیالکتیک آغاز ٧

برخى‏‏‏ نکات در زبان هگل

http://www.tudehiha.com/?p=1388&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک آغاز ٨

بخش چهار

اسلوب دیالکتیک مشخص

http://www.tudehiha.com/?p=1404&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، آغاز ٩

(ادامه بخش چهارم کتاب)

کاتگورى‏‏‏، لباس ظاهرى‏‏‏ تظاهر ایدئولوژى

http://www.tudehiha.com/?p=1409&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، آغاز ١٠

مقاله شماره۳۰/۸۹

بخش پنجم

ساختار دیالکتیکى‏‏‏‏ قوه ادراکه

قوه ادراکه چگونه عمل مى‏‏‏‏کند؟

http://www.tudehiha.com/?p=1426&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، آغاز ١١

مقاله شماره ۸۹/۳۰

ادامه بخش پنجم

“واقعیت‏امر”، یک هیروگلیف

http://www.tudehiha.com/?p=1441&lang=fa

 

تاریخ و دیالکتیک، آغاز ١۲

مقاله شماره ۸۹/۳۰

ادامه بخش پنجم

شناخت هگل، شناخت دوران بورژوازى‏‏‏‏

http://www.tudehiha.com/?p=1432&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، فهرست منابع، آغاز٢۶

مقاله شماره ٨٩/٣٠

فهرست منابع کتاب

http://www.tudehiha.com/?p=1505&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، فهرست توضیحاتى‏‏ مترجم، آغاز ٢۵

مقاله شماره ٨٩/٣٠

http://www.tudehiha.com/?p=1502&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، فهرست توضیحاتى‏‏ مترجم، آغاز ٢۴

مقاله شماره ٨٩/٣٠

فهرست توضیحاتى‏‏ مترجم:

http://www.tudehiha.com/?p=1498&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، بخش هشتم، رشد علم تاریخ از توصیـف به شنـاخت، آغاز ٢٣

مقاله شماره ٨٩/٣٠

ریشه‏هاى‏‏ ذهنى‏‏ و عینى‏‏ شکلِ ظاهرى‏‏ شى‏ءشده در هر دوران

http://www.tudehiha.com/?p=1492&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، بخش هشتم، رشد علم تاریخ از توصیـف به شنـاخت، آغاز ٢٢

مقاله شماره ٨٩/٣٠

احساس آزادى‏‏ براى‏‏ تعیین هدف (غایت) و مرز آن

http://www.tudehiha.com/?p=1489&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، بخش هشتم رشد علم تاریخ از توصیـف به شنـاخت، آغاز ۲۱

 

مقاله شماره ٨٩/٣٠

http://www.tudehiha.com/?p=1486&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک،بخـش هفتـم، دیـالکتیـکِ شى‏ءشدن، آغاز ٢٠

مقاله شماره ٨٩/٣٠

نگاهى‏‏ به تئورى‏‏ “گرنس نوتسن“

http://www.tudehiha.com/?p=1480&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک،بخـش هفتـم، دیـالکتیـکِ شى‏ءشدن، آغاز ١٩

مقاله شماره ٨٩/٣٠

انطباق منافع طبقاتى‏‏ با منافع کل جامعه

http://www.tudehiha.com/?p=1476&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک،بخـش هفتـم، دیـالکتیـکِ شى‏ءشدن، آغاز ١٨

مقاله شماره ٨٩/٣٠

انطباق “آزادى‏‏” فردى‏‏ با ضرورت‏هاى‏‏ عینى

http://www.tudehiha.com/?p=1471&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک،بخـش هفتـم، دیـالکتیـکِ شى‏ءشدن، آغاز ١٧

مقاله شماره ٨٩/٣٠

وحدتِ مالکیتِ خصوصى‏‏ و تقسیم‏کار سرمایه‏دارى‏‏

http://www.tudehiha.com/?p=1467&lang=fa

 

تاریخ و دیالکتیک، آغاز ١۶

بخـش هفتـم

دیـالکتیـکِ شى‏ءشدن

http://www.tudehiha.com/?p=1463&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، ادامه بخش ششم، سـاختـار دیـالکتیـکـى‏‏ ماتـریـالیسـم تـاریخـى‏‏، آغاز ١۵)

مقاله شماره ٨٩/٣٠

بدفهمى‏‏ ایده‏آلیستى‏‏، بدفهمى‏‏ ماتریالیستى‏‏

http://www.tudehiha.com/?p=1460&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، ادامه بخش ششم کتاب، آغاز ۱۴

آگاهى‏‏، مرحله کیفى‏‏ جدید در تکامل

http://www.tudehiha.com/?p=1456&lang=fa

تاریخ و دیالکتیک، آغاز ١٣

بخش ششم

سـاختـار دیـالکتیـکـى‏‏ ماتـریـالیسـم تـاریخـى‏‏

http://www.tudehiha.com/?p=1451&lang=fa

 

۳۱- مقاله شماره ٨٩ / ٣١ (٣٠ شهریور)

مضمون میهن‏دوستانه جنبش براى‏‏ صلح!
سلامت و آزادى‏‏ موسوى‏‏- کروبى‏‏ در خطر است، جنبش صلح را سپر دفاع از آن‏ها سازیم!

واژه راهنما: «دفاع ملى‏‏» وظیفه‏اى‏‏ میهنى‏‏ و بخشى‏ از نبرد جنبش مردمى‏‏ علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ کنونى‏‏ است. وحدت منافع امپریالیسم و حاکمیت خداشاهى‏‏ ولایى‏‏ در سرکوب جنبش مردمى‏‏. جنبش صلح، سپر دفاع از رهبران جنبش.

http://www.tudehiha.com/?p=1350&lang=fa

۳۲- مقاله شماره ٨٩ / ٣٢ (١۶ مهر)

دیالکتیک نبرد درون حزبى‏‏!
«ارتقاى‏ کمّى‏ و کیفى‏ مبارزه»

واژه راهنما: نبرد درون حزبى‏ بر سر خط‏مشى‏ انقلابى‏، روندى‏ پرتضاد، هشیارانه، ظریف و رفیقانه. نگرش انتقادى‏ به «تضاد اصلى‏»، کیفیت مبارزه و راه رشد آتى‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1392&lang=fa

۳۳- مقاله شماره ٨٩ / ٣٣ (٢٠ مهر)

”عدالت“ از موضع نژادپرستانه احمدى‏‏‏‏نژاد دفاع مى‏‏‏‏کند!
تاریخ‏نگارى‏‏‏ بورژوازى‏‏‏ پوششى‏‏‏ براى‏‏‏ ”نژادپرستى‏‏‏ مدرن“

 

واژه راهنما: “عدالت” سپر دفاعى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد. وقایع‏نگارى‏‏‏ در تضاد با ماتریالیسم تاریخى‏‏‏. “نژادپرستى‏‏‏ مدرن” براى‏‏‏ نقش شبانى‏‏‏ و نگهبانى‏‏‏ از «خس و خاشاک» قائل است.

http://www.tudehiha.com/?p=1395&lang=fa

 

۳۴- مقاله شماره ٨٩ / ٣۴ (٢٣ مهر)

حذف یارانه‏ها به دستور صندوق بین‏المللى‏‏ پول، ابزارى‏‏ براى‏‏ چانه‏زدن با امپریالیسم!
زحمتکشان اولین قربانیان حذف یارانه‏ها!
سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ جنبش انقلابى‏‏ کنونى‏‏، راهگشاى‏‏ رشد ترقى‏‏خواهانه کشور.

واژه راهنما: قانون حذف یارانه‏ها را به اهرم تجهیز و سازماندهى‏‏ مبارزه زحمتکشان تبدیل سازیم. رابطه سرشت مردمى‏‏ و ملى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ کنونى‏‏ با راه رشد ترقى‏‏خواهانه و دموکراتیک آینده.

http://www.tudehiha.com/?p=1399&lang=fa

۳۵- مقاله شماره ٨٩ / ٣۵ (٣ آبان)

در شرایط انقلابى‏، بحث انتقادى‏- تئوریک ضرورى‏ است؟
مبارزه درون حزبى‏ حق و وظیفه

واژه راهنما: موضع انتقادى‏ اندیشه مارکسیستى‏- توده‏اى‏ راهگشاى‏ عمل. مبارزه درون حزبى‏ حق و وظیفه.

http://www.tudehiha.com/?p=1413&lang=fa

۳۶- مقاله شماره ٨٩ / ٣۶ (٧ آبان)

گامى‏‏‏‏ ناتمام!
توده‏اى‏‏‏‏ها در تارنگاشت ”عدالت“ بر سر دو راهى‏‏‏‏!

واژه راهنما: موضع التقاتى‏‏‏ در “عدالت”. شیوه پژوهش ماتریالیسم دیالکتیکى‏‏‏ در برابر ماتریالیسم مکانیکى‏‏‏. پژوهش یا “پرونده‏سازى‏‏‏”؟

http://www.tudehiha.com/?p=1417&lang=fa

۳۷- مقاله شماره ٨٩ / ٣٧ (١۵ آبان)

اندیشه غیردیالکتیکى‏‏‏ قادر به شناختن کلیت و بهم‏پیوستگى‏‏‏ها نیست!
ماتریالیسم مکانیکى‏‏‏ تنها سطح پدیده‏ها را درمى‏‏‏یابد

واژه راهنما: “عدالت” و “نژادپرستى‏‏ مدرن”. ماتریالیسم مکانیکى‏‏ تغییر شرایط را درک نمى‏‏کند. ضدانقلاب سنتى‏‏ و ضدانقلاب حاکم. رابطه جنبش انقلابى‏‏ با دوران پس از انقلاب بهمن ۵٧. آماج‏هاى‏‏ ترقى‏‏خواهانه و دموکراتیک جنبش سبز. احیاى‏‏ دستاوردهاى‏‏ مردمى‏‏- ملى‏‏ انقلاب بهمن. سازماندهى‏‏ مبارزه انقلابى‏‏ با استفاده از همه اشکال.

http://www.tudehiha.com/?p=1446&lang=fa

۳۸- مقاله شماره ٨٩/٣٨ (١۴ آذر)

مذهب، پرچمی انقلابی علیه نظم فرسوده اقتصادی
مذهب، بیان خیالپردازانه سعادت انسان
دیالکتیک رضامندى‏‏‏ و طغیان

واژه راهنما: برداشت دوگانه مارکس از مذهب. اهمیت ایدئولوژى‏‏‏ مذهبى‏‏‏ در خیزش انقلابى‏‏‏ کنونى‏‏‏ مردم میهن ما. نبرد آزادیبخش و مذهب. ناگفته‏هاى‏‏‏ احسان طبرى‏‏‏. جایگزینى‏ براى‏ حاکمیت مرده (سرمایه). کوشش نافرجام مردم براى‏ یافتن تکیه‏گاه در نظام سرمایه‏دارى‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1529&lang=fa

۳۹- مقاله شماره ٨٩/٣٩ (چهارم دى)

دستاوردهاى‏ تاریخى‏ طبقه کارگر در خطر است!
جراحى‏ آزادسازى‏ اقتصادى‏، فاجعه براى‏ کارگران!
بیانیه دو سندیکاى کارگرى در ایرا

واژه راهنما: از بیانیه دو سندیکاى کارگرى در ایران چه مىآموزیم! جنبش کارگرى دوشادوش با کدام خواست‏ها در “جنبش سبز”. رشد کیفى طبقه کارگر ایران ملزم کننده است.

http://www.tudehiha.com/?p=1534&lang=fa

 • مقاله شماره ٨٩/۴٠ (١١ دى‏‏)

تجربه در جریان در چین،
مضمون نبرد آزادیبخش خلق‏ها در دوران کنونى‏‏‏ علیه سیطره امپریالیسم!

واژه راهنما: نگرش انتقادى‏‏ به تجربه ناتمام در جمهورى‏‏ خلق چین. سیاست امپریالیسم علیه روند در جریان در ج خ چین و جایگاه اهداى‏‏ جایزه نوبل سال ٢٠١٠ به یک شهروند چینى‏‏ در این سیاست امپریالیستى‏‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1539&lang=fa

۴۱- مقاله شماره ۴١/٨٩ (٢۵ دى‏‏)

انتخابات مجلس نهم را به اهرم آگاهى‏‏ زحمتکشان بدل سازیم!
آزادى‏‏ انتخابات و نه ”انتخابات آزاد“
بار طبقاتى‏‏ خواست آزادى‏‏ انتخابات

واژه راهنما: محمد خاتمى‏‏ خواستار آزادى‏‏ انتخابات است. انتخابات اهرم افشاگرى‏‏ علیه حاکمیت سرمایه‏دارى‏‏ مافیایى‏‏ و توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ “جنبش مردمى‏‏”. ارتجاع حاکم شرایط تغییرات تدریجى‏- اصلاحى‏ را نابود ساخته است.

http://www.tudehiha.com/?p=1543&lang=fa

۴۲- مقاله شماره ۴٢/٨٩ (دوم بهمن)

زنده‏باد نامه مردم (٢)
پایمال ساختن ”حقوق ملت“، پیش‏شرط «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ مردم»
«مبارزه دائمى‏‏‏ با نولیبرالیسم اقتصادى‏‏‏»، «جبهه اصلى‏‏‏ مبارزه ضدامپریالیستى‏‏‏ نیروهاى‏‏‏ چپ و مترقى‏‏‏»
نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ علیه نولیبرالیسم، اجراى‏‏‏ «بدیل اقتصادى‏‏‏ مردم‏گرا»
سیاست ضدمردمى‏‏‏، پیش‏شرط «بده بستان با امپریالیسم»

واژه راهنما: حزب توده ایران خواستار مبارزه مستمر علیه نولیبرالیسم و مدافع اقتصاد ملى‏‏ مردم‏گرا. مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏ در دوران کنونى‏‏‏، مبارزه علیه نولیبرالیسم امپریالیستى‏‏‏. پیامد پایمال کردن “حقوق ملت”، پیش‏شرط «بى‏‏‏پناهى‏‏‏ توده‏هاى‏‏‏ مردم» و «بده بستان با امپریالیسم». “چپ دروغین” و هواداران “سوسیالیسم دموکراتیک” از یک قماش.

http://www.tudehiha.com/?p=1547&lang=fa

۴۳- مقاله شماره ۴٣/٨٩ (۵ بهمن)

”عدالت“ و ”راه توده“ مدافع نولیبرالیسم
سراسیمگى‏‏ ”عدالت“ ناشى‏‏ از چیست؟
موضع پوزیتیویستى‏‏، ”استدلال“ پوپریستى‏‏
تشتت خواست ارتجاع
اجراى‏ الگوى‏ کودتایى‏ پینوشه در ایران

واژه راهنما: ضرورت تاریخى‏ پایان بخشیدن به تشتت سازمانى‏ در حزب توده ایران.

http://www.tudehiha.com/?p=1556&lang=fa

۴۴- مقاله شماره ۴۴/٨٩ (٢٢ بهمن)

پیشنهاد حزب توده ایران: «برنامه مترقى‏‏ اقتصادى‏‏»
براى‏‏ «مرحله کنونى‏‏ انقلاب ملى‏‏- دموکراتیک»

واژه راهنما: «جنبش مردمى‏‏، لزوم برنامه مترقى‏‏ اقتصادى‏‏ و گذار به مرحله دموکراتیک ملى‏‏»

[۱] http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=1285

http://www.tudehiha.com/?p=1560&lang=fa

۴۵- مقاله شماره ۴۵/٨٩ (۴ اسفند)

دموکراسى‏‏‏‏ و مالکیت
بحثى‏‏‏‏ درباره طرح اقتصادى‏‏ حزب توده ایران در مرحله ملى‏‏- دموکراتیک

واژه راهنما: مالکیت مردمى‏‏‏ در برابر مالکیت نولیبرالى‏‏‏، خط فاصل در جنبش کنونى‏‏‏. پاسخ متفاوت جنبش انقلابى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ براى‏‏‏ حل مساله مالکیت بر ثروت‏هاى‏ ملى‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1564&lang=fa

۴۶- مقاله شماره ٨٩/۴۶ (٧ اسفند)

استدلال معیوب ”عدالت“: «احمدى‏‏‏‏نژاد مانع غارت ثروت‏هاى‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏»!
دو مرحله خصوصى‏‏‏‏سازى‏‏‏‏
وحدت تغییرات روبنایى‏ و زیربنایى‏

واژه راهنما: مضمون نبرد آزادیبخش ملى‏:‏‏ مبارزه با نسخه استعمارگرانه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏. دست و پا کردن “کیش شخصیتبراى‏‏‏ احمدى‏‏‏نژاد. خطرى‏ که جنبش مردمى‏ را تهدید مى‏کند، نقض وحدت تغییرات روبنایى‏ سیاسى‏ و تغییرات زیربنایى‏ اقتصادى‏ است.

http://www.tudehiha.com/?p=1568&lang=fa

۴۷- مقاله شماره ٨٩/۴٧ (١۵ اسفند

عدالت اجتماعى‏‏‏، جان‏مایه جنبش مردمى‏‏‏!
”پیروزى‏‏‏ در گرو مبارزه مشترک جبهه وسیع قشرها و طبقات اجتماعى‏‏‏ است“
«فشار زندگى‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏ مى‏‏‏کند» (جنبش سبز کارگران ایران)

واژه راهنما: حزب توده ایران از منشور سبز دفاع مى‏‏‏کند. بحثى‏‏‏ درباره ویراست دوم “منشور جنبش سبز امید”. صراحت و شفافیت دفاع از منافع پایمال شده و حقوق دموکراتیک زحمتکشان ضرورى‏‏‏ است. دفاع از اصل‏هاى‏‏‏ دموکراتیک و ملى‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏ و حذف اصل‏هاى‏‏‏ غیردموکراتیک آن. «فشار زندگى‏‏‏ بیش از زمان جنگ بر روى‏‏‏ دوش کارگران سنگینى‏‏‏ مى‏‏‏کند» (جنبش سبز کارگران ایران)

http://www.tudehiha.com/?p=1572&lang=fa

۴۸- مقاله شماره: ٨٩/۴٨ (٢۵ اسفند)

اعتراض کارگران به گروگان‏گیرى‏‏‏‏ رهبران جنبش
مرحله ملى‏‏‏‏- دموکراتیک انقلاب و نقش طبقه کارگر
سه محور بیانیه ”شوراى‏‏‏‏ هماهنگى‏‏‏‏ جنبش سبز کارگران، کشاورزان و مستمرى‏‏‏‏ بگیران تامین اجتماعى‏‏‏‏“

واژه راهنما: نقش و جایگاه اجتماعى‏‏ کارگران در جنبش مردمى‏‏.

http://www.tudehiha.com/?p=1576&lang=fa

۴۹- مقاله شماره: ۴٩/٨٩ (٢٧ اسفند)

”راه توده“- ”عدالت“، ”عدالت“- ”راه توده“
دو جریانى‏‏‏‏ که باوجود ظاهر متضادشان، دو روى‏‏‏‏ یک سکه‏اند!
وحدت نظر در جنبش توده‏اى‏‏‏‏، هدفى‏‏‏‏ عاجل!

واژه راهنما: شرکت در نبرد آزادیبخش ملى‏‏‏‏ به معناى‏‏‏‏ مبارزه علیه نسخه نولیبرال امپریالیستى‏‏‏‏ و مبارزه توامان براى‏‏‏‏ برقرارى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ و حقوق اجتماعى‏‏‏‏. کیانورى‏‏‏‏ و وحدت نظرى‏‏‏‏ و یک‏پارچگى‏‏‏‏ سازمانى‏‏‏‏ حزب توده ایران.

http://www.tudehiha.com/?p=1580&lang=fa

 

 

 

 

 

سال ١٣٨٨

 

–  زنده‏باد بحث بین توده‏ای‏ها (۹)
رفیق عزیز خاوری، به نقش پدرانه خود عمل کنید!
محتوای مبهم اتحاد در اسناد ”پلنوم وسیع  http://www.tudehiha.com/?p=884&lang=fa

 

۲-  فرازهاى‏‏ اولین سخنرانى‏‏ انتخاباتى‏‏ موسوى‏‏ «استقلال و آزادى‏‏، برنامه‏ریزى‏‏، استفاده از همه نیروهاى‏‏ انسانى‏‏»
فعالیت آزاد مدافعان انقلاب محک است!  http://www.tudehiha.com/?p=894&lang=fa

 

۳-  زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها (١٠)
ضرورت درک ابعاد شعار ”طرد رژیم ولایت فقیه“   http://www.tudehiha.com/?p=889&lang=fa

 

۴-  زنده‏باد گفتگو میان توده‏اى‏‏‏ها (١١)
ژرفش تضاد در نظام حاکم
شرایط عینى‏‏‏ تحول انقلابى‏‏‏    http://www.tudehiha.com/?p=899&lang=fa

 

۵-  زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏ها (١١)جفت دیالکتیکى‏‏‏ آزادى‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏ ‏‏  http://www.tudehiha.com/?p=905&lang=fa

 

۶-  اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران – درود پر شور بر جنبش کارگری ایران!  http://www.tudehiha.com/?p=927&lang=fa

 

۷-  ”راه توده“ چه هدفى‏‏ را دنبال مى‏‏کند   http://www.tudehiha.com/?p=931&lang=fa

 

۸-  تاریخ حزب ما، «تاریخ این مبارزات است»     http://www.tudehiha.com/?p=934&lang=fa

 

۹-  فهرست مقالات انتشار یافته در ”توده‏اى‏‏ها“ در سال ١٣٨٨

http://www.tudehiha.com/?p=947&lang=fa

 

۱۰-  انطباق تئورى‏ عام بر شرایط مشخص کشور
انتقادى‏ وارد؟  http://www.tudehiha.com/?p=961&lang=fa

 

۱۱- به اندیشه، سنن و ایدئولوژى‏ انقلابى‏ حزب توده ایران باورمندیم!
سه جریان فکرى‏ در جنبش توده‏اى‏
نقطه مشترک ”راه توده“ و ”عدالت“  http://www.tudehiha.com/?p=966&lang=fa

 

 • «خاکستر فراموش»http://www.tudehiha.com/?p=971&lang=fa
 • همه‏پرسى‏ از مردم براى‏ لغو نظارت استصوابى‏ شوراى‏ نگهبان!
  حاکمیت مردم اصل است! http://www.tudehiha.com/?p=975&lang=fa
 • سلب آزادى‏‏‏‏ از کارگران اقدامى‏‏‏ غیرقانونى‏‏‏ است!
  ”فراخوان براى‏‏‏‏ آزادى‏‏‏‏ دستگیر شدگان روز جهانى‏‏‏‏ کارگر http://www.tudehiha.com/?p=980&lang=fa
 • “ز ایمان خود نشویم، که نقش آفرین هستى‏‏‏ است!»
  دو ناروا در حق حزب توده ایران!   http://www.tudehiha.com/?p=985&lang=fa
 • «تفرقه اندازى‏‏» نشان ضعف است
  اصلى‏‏ترین تضاد، نقطه آغاز تحلیل
  متحدان ما در مرحله کنونى‏‏، کیانند؟ http://www.tudehiha.com/?p=989&lang=fa
 • «مواضع حزب توده ایران تنها در صورت انتشار در ”نامه‏مردم“ و پایگاه اینترنتى‏‏ حزب قابل استفاده و اتکاء است»
  روشنگرى‏‏ روا – مضمونى‏‏ غیردقیق – برداشتى‏‏ نادرست http://www.tudehiha.com/?p=993&lang=fa
 • «انشعاب و انفجار در حزب»
  کیانورى‏‏ در ”سخنى‏ با همه توده‏اى‏ها“ از برنامه حزب دفاع مى‏‏کند
  علل واقعى‏‏ پراکندگى‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏ با صدور اطلاعیه نفى‏‏ نمى‏‏شود!

بخش نخست  http://www.tudehiha.com/?p=997&lang=fa

بخش دوم  http://www.tudehiha.com/?p=1005&lang=fa

 

 

 • اساتید اقتصاد از بنیادگرایى‏‏‏‏‏ ”بازار“ دفاع مى‏‏‏‏‏کنند
  دفاع از ثروت‏هاى‏‏‏‏‏ ملى‏‏‏‏‏، دفاع از سمتگیرى‏‏‏‏‏ ضد سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ انقلاب بهمن است
  موسوى‏‏‏‏‏ مدافع اصل ۴٣ و ۴۴ قانون اساسى‏‏‏‏‏؟ http://www.tudehiha.com/?p=1010&lang=fa
 • بى‏‏بى‏‏سى‏‏ مى‏‏پرسد: ملى‏‏کردن نفت خوب بود یا بد؟
  غنى‏‏نژاد: بد بود، زیرا امروز ٨٠ درصد صنعت نفت را باید خصوصى‏‏ بکنیم http://www.tudehiha.com/?p=1017&lang=fa
 • در نشر این ”نامه“ قدرى‏‏‏ تأمل نماید!
  علت، پراکندگى‏ نظرى‏ و سازمانى‏ است! http://www.tudehiha.com/?p=1023&lang=fa
 • خاطره زندان شماhttp://www.tudehiha.com/?p=1028&lang=fa
 • زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏ها (١٢)
  گفتگویى‏‏ با مدعیان
  شیوه علمى‏‏ بررسى‏‏، شیوه بررسى‏‏ مشخص است!
  دیالکتیک اصول سازمانى‏‏ و سیاسى‏‏- ایدئولوژیک http://www.tudehiha.com/?p=1040&lang=fa

 

گفتگویى‏‏ با مدعیان    خش دوم  http://www.tudehiha.com/?p=1036&lang=fa

 

گفتگویى‏‏ با مدعیان  بخش سوم  http://www.tudehiha.com/?p=1032&lang=fa

 

 • دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏ در ایران پایان یافته است!
  ژرفش تضاد در نظام حاکم
  به «جبهه سیاسى‏‏‏‏‏» و احزاب سیاسى‏‏‏‏‏- طبقاتى‏‏‏‏‏ نیاز است http://www.tudehiha.com/?p=1046&lang=fa
 • زنده‏باد انقلاب (و نه ”انقلاب مخملى‏‏‏‏“)http://www.tudehiha.com/?p=1053&lang=fa
 • حیونى‏‏‏‏ تارنگاشت ”عدالت“
  هم‏خونى‏‏‏ ”راه توده“- پیک‏نت و ”عدالت“ http://www.tudehiha.com/?p=1057&lang=fa

٢٧ – امروز مشکل ما آزادى‏‏‏‏ است
وظیفه ”راه‏توده“- پیک‏نت  http://www.tudehiha.com/?p=1061&lang=fa

۲۸- «انسـان»؟ (بخش نخست)
دیدگاه مارکسیستى‏‏‏‏‏‏ درباره انسان‏شناسى‏‏‏‏‏‏ (آنتروپولوژى‏‏‏‏‏‏) و برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏ بنیادى‏‏‏‏‏‏ آن   http://www.tudehiha.com/?p=1075&lang=fa

 

 

٢٨- «انسـان»؟ (بخش دوم)
دیدگاه مارکسیستى‏‏‏‏‏‏ درباره انسان‏شناسى‏‏‏‏‏‏ (آنتروپولوژى‏‏‏‏‏‏) و برداشت‏هاى‏‏‏‏‏‏ بنیادى‏‏‏‏‏‏ آن http://www.tudehiha.com/?p=1071&lang=fa

 

۲۹- آزادى‏‏‏‏‏ و استقلال ملى‏‏‏‏‏ وحدتى‏‏‏‏‏ جداناپذیر
«از انقلاب و استقلال کشور دفاع خواهیم کرد»
دورنماى‏‏‏ سیاسى‏‏‏- اقتصادى‏‏‏ خیزش انقلابى  http://www.tudehiha.com/?p=1080&lang=fa

۳۰- اعلامیه‏اى‏‏‏‏ الکن و نازآ
نامه سرگشاده به رفیق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏!
«طبقه کارگر از منافع کل جامعه دفاع مى‏‏‏کند» (مانیفست)
سیاست ضدمردمى‏‏‏، سیاستى‏‏‏ ضدملى‏‏‏ است!  http://www.tudehiha.com/?p=1083&lang=fa

۳۱- نگاهى‏‏‏‏‏‏ فشرده به اوضاع حاکم بر کشور
دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏ وظیفه روز است
انحراف راست و چپ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏ http://www.tudehiha.com/?p=1090&lang=fa

۳۲- بخش نخست

تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»!
”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد!
نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران
دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است.
انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران.
واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.  http://www.tudehiha.com/?p=1107&lang=fa

۳۲- بخش دوم

تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»!
”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد!
نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران
دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است.
انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران.
واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است.  http://www.tudehiha.com/?p=1104&lang=fa

۳۲- بخش سوم

تاریخ حزب توده ایران، تاریخ «مبارزه با انحرافات چپ و راست است»!
”عدالت“، ”نامه‏مردم“ را به دنباله‏روى‏‏‏‏ از ”مکتب فرانکفورت“ متهم مى‏‏‏‏سازد!
نگاهى‏‏‏‏ فشرده به وضع حاکم بر ایران
دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏‏‏ درباره حقوق ملت و اقتصاد دموکراتیک ملى‏‏‏‏‏‏ وظیفه روز است.
انحراف راست و ”چپ“ در خیزش انقلابى‏‏‏‏‏‏ در خدمت پاره پاره کردن حزب توده ایران.
واقعیت آنست که در دوران کنونى‏‏‏‏‏‏‏ در ایران تضادهاى‏‏‏‏‏‏‏ طبقاتى‏‏‏‏‏‏‏ تشدید شده و تعمیق یافته‏اند. دوران تحولات تدریجى‏‏‏‏‏‏‏- اصلاحى‏‏‏‏‏‏‏ پایان یافته است. (بخش سوم)  http://www.tudehiha.com/?p=1109&lang=fa

۳۳- «ایدئولوژى‏‏‏‏‏ زدایى‏‏‏‏‏، نامى‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏ مارکسیسم‏زدایى‏‏‏‏‏»!
«جوینده راه حق است که بانگ کند» (ا ط)

خلاصه نوشتار: برخورد به ایدئولوژى‏‏‏‏زدایى‏‏‏‏ در حزب توده ایران و جنبش توده‏اى‏‏‏‏ با توجه به نظریات “یاران ما” و نشان دادن نقش رفیق على‏‏‏‏ خاورى‏‏‏‏ در این مبارزه.

http://www.tudehiha.com/?p=1113&lang=fa

 

۳۴- «در جستجوى‏‏‏‏‏‏ مرواریدى‏‏‏‏‏‏ که گم شده است» (ا ط)
«اشغال» حزب از درون!
امکان گفتگو میان توده‏اى‏‏‏‏‏ها را بگشاید!

خلاصه نوشتار: نگرانى‏‏‏‏‏‏ از مارکسیسم‏زدایى‏‏‏‏‏‏ از حزب و اشغال آن از درون. اشاره به نقش حمید صفرى‏‏‏‏‏‏ در این روند. دفاع از اصل‏هاى‏‏‏‏ مترقى‏‏‏‏ قانون اساسى‏‏‏‏. تمنا از رفیق خاورى‏‏‏‏‏‏ براى‏‏‏‏‏‏ برپایى‏‏‏‏‏‏ گفتگو میان توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها.

http://www.tudehiha.com/?p=1117&lang=fa

 

۳۵- شرایط حاکم بر ایران، بیان وضع پات در کشور است؟

خلاصه مقاله وضع عینى‏‏ ”پات“ در ایران و علل آن. نمایش ٢٢ بهمن براى‏‏ حاکمیت ثبات و توسعه پایگاه اجتماعى‏‏ به همراه نداشت. ریشه اصلى‏‏ترن تضاد نقض آزادى‏‏، غارت بى‏‏بندوبار و اجراى‏‏ برنامه نولیبرالیسم است. استراتژى‏‏ امپریالیسم عنصر خارجى‏‏ در تضاد است.

تضاد درونى‏‏ خیزش انقلابى‏‏ مردم ناشى‏‏ از تکیه تنها به مساله آزادى‏‏ است. راه خروج از آن، بازگشت به شعار آزادى‏‏، استقلال، عدالت اجتماعى‏‏ است.

http://www.tudehiha.com/?p=1121&lang=fa

۳۶- حفظ محیط زیست، سرشت انسان‏دوستانه مارکسیسم
اندیشه‏هایى‏‏‏ براى‏‏‏ نبرد مارکسیست‏ها
تغییر نظام، به جاى‏‏ تغییر آب و هوا

خلاصه نوشتارفاجعه نشست کپنهاگ براى‏‏ حفظ محیط زیست. برپاشدن سازمان “تغییر نظام به جاى‏‏ تغییر آب و هوا”. اعلامیه و پیشنهاد رفراندوم از مردم جهان.

موضع انساندوستانه مارکسیسم در دفاع از محیط زیست، “مادرزمین” که در کنار نیروى‏‏ کار، منبع همه ثروت است.

http://www.tudehiha.com/?p=1124&lang=fa

۳۷- ”زنده باد بحث میان توده‏اى‏‏‏ها“
بیان موضع، گفتگو میان توده‏اى‏‏‏ها است!  بخش نخست

واژه راهنما: واکنش به ابرازنظر “هاتف رحمانى‏”. پایان دوران تحولات تدریجى‏ به معناى‏ گذار «جبرى‏» به برش انقلابى‏ نیست. تضاد اصلى‏- مرحله انقلاب- مساله اتحادها. چگونه باید تناسب قوا را دگرگون و پایگاه مردمى‏ خیزش انقلابى‏ را توسعه داد. نقش آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ قانون اساسى‏ در این زمینه. خصلت و نقش ملى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ در قانون اساسى‏. نقش تضاد میان کار و سرمایه در توسعه پایگاه حزب توده ایران و خیزش انقلابى‏. مرز میان انقلاب و ضدانقلاب.

http://www.tudehiha.com/?p=1129&lang=fa

 

۳۷- ”زنده باد بحث میان توده‏اى‏‏‏ها“
بیان موضع، گفتگو میان توده‏اى‏‏‏ها است!  بخش دوم

واژه راهنما: واکنش به ابرازنظر “هاتف رحمانى‏”. پایان دوران تحولات تدریجى‏ به معناى‏ گذار «جبرى‏» به برش انقلابى‏ نیست. تضاد اصلى‏- مرحله انقلاب- مساله اتحادها. چگونه باید تناسب قوا را دگرگون و پایگاه مردمى‏ خیزش انقلابى‏ را توسعه داد. نقش آزادى‏هاى‏ قانونى‏ و اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ قانون اساسى‏ در این زمینه. خصلت و نقش ملى‏ اصل‏هاى‏ اقتصادى‏ در قانون اساسى‏. نقش تضاد میان کار و سرمایه در توسعه پایگاه حزب توده ایران و خیزش انقلابى‏. مرز میان انقلاب و ضدانقلاب.

http://www.tudehiha.com/?p=1133&lang=fa

 

سال ١٣٨٧

شهریور ۱۳۸۷

١-      http://www.tudehiha.com/?=178&lang=fa   چرا انتشار «توده‏اى‏‏‏ها» ضرورى‏‏‏ شده است؟

٢-      http://www.tudehiha.com/?p=241&lang=fa    انقلاب ملى‏‏- دموکرایتک را به ثمر برسانیم  (بخش دوم)

 

http://www.tudehiha.com/?p=236&lang=fa         انقلاب ملى‏‏- دموکرایتک را به ثمر برسانیم (بخش نخست)

٣-      http://www.tudehiha.com/?p=250&lang=fa دیالکتیک نبرد ضدامپریالیستى‏‏‏ و ضدنولیبرالیسم «صحنه اصلى‏‏‏ترین نبرد»

۴-    http://www.tudehiha.com/?p=259&lang=fa  وحدت دیالکتیکى‏‏ دموکراسى‏‏‏ سیاسى‏‏‏- اقتصادى‏‏ در جامعه‏ و استقلال سیاسى‏‏‏- اقتصادى‏‏ ‏ کشور!

۵-  http://www.tudehiha.com/?p=264&lang=fa   جبهه ضددیکتاتورى‏‏‏، شعارى‏‏‏ امروزین؟
مهر ۱۳۸۷

۶- http://www.tudehiha.com/?p=278&lang=fa  بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد، زیربناى‏‏‏ “اقتصاد ملى‏‏‏“ است

٧-  http://www.tudehiha.com/?p=299&lang=fa ”بستـه“ سربسته، قند در دل چه کسى‏‏‏‏ آب مى‏‏‏‏کند؟ بحران نظام مالى‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏، هشدارى‏‏‏ آموزنده!

٨-   http://www.tudehiha.com/?p=321&lang=fa  رضایت هیئت مدیره صندوق بین‏المللى‏‏‏‏‏ پول از روند خصوصى‏‏‏‏‏‏سازى‏‏‏‏‏ در ایران!
بحران نظام مالى‏‏‏‏ امپریالیستى‏‏‏‏ را به ابزار مقاومت تبدیل سازیم!

٩-  http://www.tudehiha.com/?p=354&lang=fa  «زمینه‏هاى‏‏‏‏‏‏ لازم براى‏‏‏‏‏‏ برگزارى‏‏‏‏‏‏ انتخاباتى‏‏‏‏‏‏ آزاد»
تضادهاى‏‏‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏‏‏ در نظام سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏‏ حاکم بر جمهورى‏‏‏‏‏‏ اسلامى‏‏‏‏‏‏، بار دیگر راه‏حل انقلابى‏‏‏‏‏‏ را مطرح مى‏‏‏‏‏‏سازد!

١٠- http://www.tudehiha.com/?p=370&lang=fa   نام بحران، سرمایه‏دارى‏‏‏‏‏ است .راه خروج، سوسیالیسم است!

١١- http://www.tudehiha.com/?p=381&lang=fa   تحلیل توده‏اى‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏ داستان‏سرایى‏‏‏‏؟ ”راه توده“ و مسئله ”جنگ‏طلبى‏‏‏‏“

خلاصه مقاله: تحلیل توده‏اى‏‏‏‏ بجاى‏‏‏‏ داستان‏سرایى‏‏‏‏؟ ”راه توده“ و مسئله ”جنگ‏طلبى‏‏‏‏“ مارکس و نقش «ماسک» سرمایه‏دار. راه توده به عقل شاه و حاکمیت سرمایه‏دارى در ایران امید بسته است.

 

آبان ۱۳۸۷

۱۲- http://www.tudehiha.com/?p=386&lang=fa  مسئله اتحادها (۱) تحلیل توده‏اى‏‏‏‏، تحلیلى‏‏‏‏ علمى‏‏‏‏ و قابل درک.
اصلى‏‏‏‏ترین تضاد- اصلى‏‏‏‏ترین صحنه نبرد

۱۳- http://www.tudehiha.com/?p=401&lang=fa  مسئله اتحادها (٢) پراتیک انقلابى‏‏‏‏‏ نیاز به تئورى‏‏‏‏‏ انقلابى‏‏‏‏‏ دارد. دیالکتیک استقلال سیاست و اتحادها

١۴-  http://www.tudehiha.com/?p=422&lang=fa  استعمار نولیبرالى‏‏‏. چنگال استعمار نولیبرال بر تن عراق

١۵-   http://www.tudehiha.com/?p=427&lang=fa  «ما براى‏‏‏ وصل کردن آمدیم …»

١۶-    http://www.tudehiha.com/?p=437&lang=fa به چند صدایى‏‏‏ پایان دهیم! رفیق گرامى‏‏‏ على‏‏‏ خاورى‏‏‏. رفقاى‏‏‏ گرامى‏‏‏ محمد امیدوار، مسئولان و اعضاى‏‏‏ حزب توده ایران

١٧-  http://www.tudehiha.com/?p=441&lang=fa  خطاب به مبارزان و نشریات توده‏اى‏‏‏، بـه چنـد صـدایـى‏‏‏ پـایـان دهیـم!

١٨-  http://www.tudehiha.com/?p=445&lang=fa   اولین ابراز نظر. به چند صدایى‏‏‏ پایان دهیم!

١٩-  http://www.tudehiha.com/?p=450&lang=fa    ابرازنظر دوم. به چند صدایى‏‏‏‏ پایان دهیم! «جسارت ورود به گود حوادث داخل کشور»

آذر ۱۳۸۷

٢٠-  http://www.tudehiha.com/?p=454&lang=fa  ابرازنظر سوم. «اهداف استراتژیک ما در مرحله کنونى‏‏‏‏‏». «قشربندى‏‏‏‏‏ در حاکمیت و اهداف آنان». «متحدین کیانند»

٢١-   http://www.tudehiha.com/?p=459&lang=fa

  «اعجـاز فـرزنـد بـاور اسـت» (احسان طبرى‏‏‏)

٢٢-  http://www.tudehiha.com/?p=471&lang=fa  ابرازنظر ۴ و ۵، «گر بیفروزیش، رقص شعله‏‏اش در هر کران پیداست»، «تضاد علم و خرافات»، «زبان توده‏اى‏‏‏‏»

٢٣-  http://www.tudehiha.com/?p=497&lang=fa  مسئله اتحادها (٣)، ”اتحاد و انتقاد“ در برداشت تارنگاشت ”عدالت“، «احمدى‏‏نژاد به دنبال چیست»

٢۴-  http://www.tudehiha.com/?p=507&lang=fa  کالبدشکافى‏‏‏‏‏ اندیشه (١)، تشتت در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ به سود کیست؟
برداشت مطلق‏گرانه ”راه‏توده“ به خطا مى‏‏‏‏‏رود

٢۵- http://www.tudehiha.com/?p=512&lang=fa  کالبدشکافى‏‏‏ اندیشه (٢)، خصلت «اصلى‏‏‏ترین تضاد»؟، اندیشه انقلابى‏‏‏، محور وحدت نظرى‏‏‏

٢۶- http://www.tudehiha.com/?p=539&lang=fa  ابرازنظر ۶، «موارد اختلاف توده‏اى‏‏‏ها» و اسلوب ”دیالکتیک نفى‏‏

٢٧-  http://www.tudehiha.com/?p=564&lang=fa  «حقیقت حزبیت»، «وجه‏هاى‏‏‏‏ نظرى‏‏‏‏ مشترک»، «بیان صریح و روشن نظرهاى‏‏‏‏ سیاسى‏‏‏‏»

دی ۱۳۸۷

٢٨- http://www.tudehiha.com/?p=586&lang=fa    ابرازنظر راهگشا

٢٩- http://www.tudehiha.com/?p=590&lang=fa   ”ابرازنظرى‏‏‏“ دیگر، «آزادى‏‏‏ انتخاب، آرى‏‏‏، انتخابات آزاد، خیر!»،
«وحدت دیالکتیکى‏‏‏ مبارزه براى‏‏‏ آزادى‏‏‏هاى‏‏‏ دمکراتیک و اقتصاد ملى‏‏‏ دمکراتیک»

٣٠- http://www.tudehiha.com/?p=624&lang=fa ”اتحاد و انتقاد“ و ”اصلى‏‏‏ترین تضاد“ بخش دولتى‏‏‏ اقتصاد، پیش‏شرط استقلال اقتصادى‏‏‏، معشوق

٣١- http://www.tudehiha.com/?p=736&lang=fa  «درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمى‏‏‏شود»! «اندیشه به نیروى‏‏‏ مادى‏‏‏ تبدیل مى‏‏‏گردد»، «کنون از ماست پریدن، کنون برماست، بگذشتن»

٣٢-  http://www.tudehiha.com/?p=651&lang=fa دیالکتیک نفى‏‏‏ یا نفى‏‏‏ دیالکتیک؟ (بخش اول)

مکتب فرانکفورت در پرتوى‏‏‏ مارکسیسم

http://www.tudehiha.com/?p=659&lang=fa  دیالکتیک نفى‏‏‏ یا نفى‏‏‏ دیالکتیک؟ (بخش دوم)،

مکتب فرانکفورت در پرتوى‏‏‏ مارکسیسم

٣٣-  http://www.tudehiha.com/?p=688&lang=fa سیماى‏‏‏‏ مردمى‏‏‏‏ حزب توده ایران (١)
پیوند گسست‏ ناپذیر وظیفه سوسیالیستى‏‏‏‏ و دموکراتیک

٣۴- خالى‏‏

٣۵- خالى‏‏

بهمن ۱۳۸۷

٣۶- http://www.tudehiha.com/?p=678&lang=fa  روند برانداختن تشتت نظرى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏ به پیش مى‏‏‏‏‏‏رود (بخش یک):
کالبدشکافى‏‏‏‏‏‏ یک ”سنـد“

٣٧-  http://www.tudehiha.com/?p=696&lang=fa  انتخابات دوره دهم ریاست جمهورى‏‏‏ و برنامه اقتصادى‏‏‏- سیاسى‏‏‏ ملى‏‏‏ و دموکراتیک
«شناسنامه طبقاتى‏‏‏ مناسب»

٣٨- http://www.tudehiha.com/?p=703&lang=fa  برطرف ساختن تشتت نظرى‏‏‏‏‏ در جنبش توده‏اى‏‏‏‏‏ و تحکیم سازمانى‏‏‏‏‏ حزب توده ایران یک ضرورت عینى‏‏‏‏‏ تاریخى‏‏‏‏‏ است! سه ابرازنظر دیگر

٣٩-  http://www.tudehiha.com/?p=708&lang=fa  عمده و غیرعمده چیست؟ «محظوریت امنیتى‏‏»،

”راه‏توده“ از ”خصوصى‏‏سازى‏‏“ دفاع مى‏‏کند

۴٠- http://www.tudehiha.com/?p=711&lang=fa   زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها

۴١- http://www.tudehiha.com/?p=726&lang=fa  خون سرخ حزب ت. ا. در کدام رگ جریان دارد؟ (I) خرده‏کارى‏‏‏‏ ”راه‏توده“

http://www.tudehiha.com/?p=729&lang=fa  خون سرخ حزب ت. ا. در کدام رگ جریان دارد؟ (II) خرده‏کارى‏‏‏‏ ”راه‏توده“

۴٢-  http://www.tudehiha.com/?p=733&lang=fa زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏ها (٢)، ذمش گفتى‏‏‏، حسنش نیز بگو!

۴٣-  http://www.tudehiha.com/?p=740&lang=fa  زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها (٣)، اتحادهاى‏‏‏‏ اجتماعى‏‏‏‏ از دید حزب توده ایران،
هدف، جلب ”تارنگاشت عدالت“ است

۴۴- http://www.tudehiha.com/?p=746&lang=fa  سخن‏گو از انقلاب (I)

نگاهى‏‏‏‏‏ به گزارش هیئت سیاسى‏‏‏‏‏ ک. م. حزب توده ایران، آذر ١٣٨٧ (بخش نخست)

http://www.tudehiha.com/?p=750&lang=fa  سخن‏گو از انقلاب(II)
نگاهى‏‏‏‏‏ به گزارش هیئت سیاسى‏‏‏‏‏ ک. م. حزب توده ایران، آذر ١٣٨٧ (بخش دوم)

 

 

اسفند ١٣٨٧

 

۴۵- http://www.tudehiha.com/?p=802&lang=fa) دولت مدرن – دولت شبه مدرن، بختکى‏‏‏ مرموز و ناشناختنى‏‏‏ ؟ (بخش نخست)

http://www.tudehiha.com/?p=788&lang=fa  دولت مدرن – دولت شبه مدرن، بختکى‏‏‏ مرموز و ناشناختنى‏‏‏ ؟ (بخش دوم)

       http://www.tudehiha.com/?p=793&lang=fa   دولت مدرن – دولت شبه مدرن، بختکى‏‏‏ مرموز و ناشناختنى‏‏‏ ؟ (بخش سوم)

      http://www.tudehiha.com/?p=763&lang=fa   دولت مدرن – دولت شبه مدرن، بختکى‏‏‏ مرموز و ناشناختنى‏‏‏ ؟ (بخش چهارم)

     http://www.tudehiha.com/?p=827&lang=fa   دولت مدرن – دولت شبه مدرن، بختکى‏‏‏ مرموز و ناشناختنى‏‏‏ ؟ (بخش پنجم)

    داروینیسم اجتماعى‏‏

     http://www.tudehiha.com/?p=774&lang=fa  دولت مدرن – دولت شبه مدرن، بختکى‏‏‏ مرموز و ناشناختنى‏‏‏ ؟ (بخش ششم)
http://www.tudehiha.com/?p=779&lang=fa  دولت مدرن – دولت شبه مدرن  (بخش هفتم)

     ”حماسه داد“، ارزیابى‏‏‏ ماتریالیست تاریخى‏‏‏ از شاهنامه فردوسى‏‏‏

۴۶-  http://www.tudehiha.com/?p=843&lang=fa   زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏ها (۴)، ”عدالت“، اتحاد را جایگزین نبرد طبقاتى‏‏ مى‏‏پندارد، جریمه فقدان سیاست مستقل، پراگماتیسم است

۴۷- http://www.tudehiha.com/?p=848&lang=fa  زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏‏‏ها (۵) ”راه‏توده“ نیز اتحاد را جایگزین نبرد طبقاتى‏‏‏‏‏‏ مى‏‏‏‏‏‏پندارد، اصلى‏‏‏‏‏‏ترین تضاد، حلقه گم‏شده

۴۸- http://www.tudehiha.com/?p=854&lang=fa    حقانیت علمى‏‏‏‏ سیاست توده‏اى‏‏‏‏، دو نکته پراهمیت در سخن انوشه هاتفى‏‏‏‏،
پاسخ به پرسش‏ها از ”ر. فرهاد“

۴۹-  http://www.tudehiha.com/?p=859&lang=fa  اندیشه انقلابى‏‏‏‏، کانون وحدت سازمانى‏‏‏‏ است، ابرازنظر ا. بهساز تداوم وحدت نظرى‏‏‏‏ را مستدل مى‏‏‏‏سازد

۵۰- http://www.tudehiha.com/?p=864&lang=fa   میرحسین موسوى‏‏‏‏، نامزد ریاست جمهورى‏‏‏‏، دستاوردهاى‏‏‏‏ دموکراتیک انقلاب مردمى‏‏‏‏ و ضدامپریالیستى‏‏‏‏ را به ثمر برسانیم، عرصه آزادى‏‏‏‏ و عدالت اجتماعى‏‏‏‏، اصلى‏‏‏‏ترین عرصه نبرد

۵۱- http://www.tudehiha.com/?p=869&lang=fa  زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏‏‏ها (۶)، ”جبهه متحد خلق“، شعارى‏‏‏‏ امروزین در دفاع از برنامه موسوى‏‏‏‏؟   ”نامه‏مردم“ وفادار به تحلیل مارکسیستى‏‏‏‏ نیست

۵٢- http://www.tudehiha.com/?p=874&lang=fa  زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏ها (٧)، اندیشه غیردیالکتیکى‏‏ آذرنگ، حقیقت را درک نمى‏‏کند، انتخابات ریاست جمهورى‏‏ و اصلى‏‏ترین تضاد

۵٣-  http://www.tudehiha.com/?p=879&lang=fa زنده‏باد بحث بین توده‏اى‏‏ها (٨)، تضاد اصلى‏‏ و تضاد عمده، ابرازنظر روشنگرانه انوشه، برنامه میرحسین موسوى‏‏، انطباق تضاد اصلى‏‏ و عمده در شرایط کنونى‏‏

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *