اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز 

image_pdfimage_print

همه ی توان در خدمت همبستگی با مبارزات کارگری!

خبر اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز، پس از اعتصاب کاغذ پارس در شوش، نیشکر هفت تپه، نپکو و دیگر اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده در ماه های اخیربدون تردید نشان ژرفش نبرد طبقاتی در ایران و تبلور تغییر تدریجی شرایط این نبرد است.

رشد متین و گام به گام مبارزات اعتصابی بر پایه خواست های واقع بینانه و مطالباتی از یک سو، و پیوند آن با خواست های سیاسی در جهت حفظ منافع کل جامعه، یعنیعلیه سیاست خصوصی سازی و آزاد سازی دیکته شده توسط امپریالیسم از سوی دیگر، بیان سطح آگاهی طبقاتی– سیاسی غرورآفرین مبارزان کارگری است.

خواست های تند و “چپ روانه” اینجا و آنجا در عین حال هشدار دهنده هستنداین هشدار متوجه آن هایی است که به وظیفه تاریخی خود عمل نمی کنندوظیفه ای کهعبارت است از ارایه یک پیشنهاد برای اقتصاد سیاسی جایگزین در برابر اقتصاد سیاسی نئولیبرال امپریالیستی.

پاسخگویی حزب طبقه کارگر ایران به این نیاز استراتژیک جنبش کارگری و آزادی– رهایی خواهی در ایران به عمده ترین مساله روز در جنبش مبارزاتی کنونی بدل شدهاستدر کنار این وظیفه ی عمده، وظیفه ی تاکتیکی ایجاد همبستگی با مبارزات قرار دارد.

ایجاد جو همبستگی با مبارزات کارگر در جامعه از طریق انتشار اخبار مبارزات از مبرمیت درجه اول برخوردار استنقش مخبران و روزنامه نگاران میهن دوست دراین زمینه نقشی بزرگ و پرتوان استبه منظور انجام این وظیفه باید همه نیرو را تجهیز نمود و به کار گرفتانجام بهینه ی این وظیفه کمک است برای تقویت جوهمبستگی با جنبش کارگرینیاز به ارایه تحلیل دقیق از مبارزات اهرم ایجاد ساختن چنین جو در ایران است.

در تحلیل ها باید اهمیت اعلام همبستگی با مبارزات کارگری توسط کارگران و کارکنان واحدهای دیگر، سازمان های دمکراتیک و مدنی و .. برجسته گرددبرای نمونهاعلام همبستگی سازمان های دانشجویی، زنان، و .. از مبارزات مشخص کارگری و خواست های آن ها برای ایجاد شدن همبستگی در سراسر جامعه سودمند است.

 

اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز 

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به سه ماه عدم پرداخت حقوق خود امروز سه شنبه سوم بهمن دست به اعتصاب زده و کلیه خطوط تولیدی کارخانجات را متوقف کردند.

مدیریت این شرکت شخصی که خود را مالک و سهامدار جدید شرکت معرفی کرده است و امروز در شرکت حضور نداشت در اقدامی بی سابقه و توهین آمیز امروز بعدازظهر پس از سه ماه بی حقوقی پرسنل، تنها چهل درصد از حقوق آبان ماه را به حساب کارگران این شرکت واریز کرد که این مسئله باعث نارضایتی بیشتر کارگران و مصمم شدن آنان برای ادامه اعتصاب و اعتراض تا احقاق حق خود شد.

طبق خبرهای ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی فولاد اهواز اعلام مینمایند در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی موجود این اقدام نوظهور در پرداخت بخش کوچکی از مطالبات حقوقی؛ دهن کجی به پرسنل محسوب میشود و نشان دهنده عمق بی توجهی و بی تفاوتی مسئولین شرکت به وضع معیشت کارکنان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.