خرسندی ”راه توده“ و آن چه حسین راغفر نگفت!

image_pdfimage_print

سخن روز شماره: ۲ ( ۲۱ فروردین ۱٣۹۷ )

 

در ”راه توده“ خلاصه شده ی مقاله ی حسین راغفر که یک «پژوهشگر اقتصادی» معرفی می شود، به نقل از ”شرق“ منتشر شد. عنوان مقاله ”بیماری نظامی اقتصاد ایران درمان می شود؟“ است.

موضوع این بیماری، یکی از ”بیماری“ های ”راه توده“ نیز است که می پندارد توانسته است درمان اصلی و سیستمی را برای بحران اقتصاد- اجتماعی در ایران بیابد. از این رو انتشار خلاصه مقاله راغفر حتماً در حال شادی و تهییج احساسی- عاطفی در ”راه توده“ انجام شده است. با احترام به این خوشحالی ”راه تود“، با مضمون سخنان پژوهشگر اقتصادی ”شرق“ نمی توان موافقت داشت.

در این سطور مساله درستی و یا نادرستی شرکت نظامیان در اقتصاد کشور موضوع بررسی نیست. این سیاست حتی اگر ”از این شاخه به آن شاخه فرجی“ هم می بود که ”عدالت“ چی ها می پندارند، درمان سیستمی «بیماری» اقتصاد سیاسی حاکم بر میهن ما نیست. بیماری، خود اقتصاد سیاسی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی است که برنامه ای است در خدمت منافع سرمایه مالی امپریالیستی در اقتصاد جهانی شده ی نظام نواستعماری امپریالیستی.

از این رو به اصطلاح ”استدلال“ های پژوهشگر اقتصادی به ”خرده کاری“ و «سوزن دوزی بی انتها» (اط) می نگردد، آن جا که باید به ”کلیت“ پدیده ی بحران اقتصادی- اجتماعی ناشی از برنامه دیکته شده ی سازمان های مالی امپریالیستی نگاه شود و علیه آن موضع گرفته شود.

حزب توده ایران سیاست علمی که کلیت هستی منافع مردم میهن ما و منافع ملی ایران را مورد توجه قرار می دهد، دنبال می کند. مبارزه با سواستفاده نظامیان و روحانیون و دیگر عنصرهای مکلا در غارت ثروت های ملی و متعلق به مردم میهن ما و نسل های آینده، مبارزه با بخشی از این ”کلیت“ است. برداشت مردمی- ملی حزب توده ایران ”کلیت“ نظام اقتصادی- اجتماعی ارتجاعی را هدف قرار می دهد که با چماق داعش گونه ی مذهب ارتجاعی بختک وار بر سر و دوش مردم میهن ما سوار است.

افشاگری علیه لایه های در دعوا وظیفه ای به جاست، اما شرکت در دعوای گروه های مختلف در حاکمیت نظام، امیدی واهی به استحاله پذیری رژیم دیکتاتوری و نظام سرمایه داری وابسته به اقتصاد سیاسی امپریالیستی داشتن است. گرفتار این توهم بودن است که با ادامه سیاست اقتصادی دیکته شده خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی در دست دولت روحانی، نسخه ی درمان پیچیده شده است!

٢١ فروردین ١٣٩٧ – ١٠ آوریل ٢٠١٨

آدرس مقاله ی ”راه توده“

http://www.rahetudeh.com/rahetude/2018/merts/640/raghfar.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.