خطر تجاوز خارجی را به اهرم انقلابی بدل کنیم!

image_pdfimage_print

سخن روز شماره: ۱۸ (۱۳ اردیبهشت ۱٣۹۷ )

 

در گفتگوی هایی در روز اول ماه مه امسال با برخی از مبارزان توده ای و چپ مساله خطر تجاوز خارجی به ایران موضوع بحث بود. به نظر می رسد که مبارزه علیه این خطر باید از دو منظر مورد توجه قرارگیرد:

یکی- کوشش برای تجهیز نیروهای صلح طلب در جهان و ایران علیه توطئه تجاوزگری پوشیده و علنی-نظامی امپریالیسم. وظیفه ای که با هشیاری از طریق انتشار بیانیه گروهی از مبارزان فعال در ایران پس از حمله تبهکارانه آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه به بهانه دروغین و شرم آور به کار بردن سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه به نقطه ی اوج جدیدی نایل شده است.

در کنار انتشار و توسعه این کوششِ میهن دوستانه ی مبارزان در ایران و به منظور هم یاری برای ادامه آندر ایران، اکنون در خارج از کشور باید همه ی نیروهای صلح طلب را تجهیز نمود. باید خطر ادامه جنگ علیه مردم سوریه و توسعه آن به سرزمین ایرانیان را برای مردم جهان برملا ساخت و نشان داد که چرا این اقدام تبهکارانه گامی است در جهت برپایی جنگ سوم جهانی.

باید نشان داد که نظام سرمایه داری امپریالیستی که با بحران تعمیق یابنده روبروست، هر روز بیش تر به سوی راه حل تبهکارانه جنگ برای نجات از بحران حرکت می کند. انتخاب ترامپ در آمریکا به عنوان رئیس جمهور، دولت نظامی حاکم بر این کشور، چنان که بحران کشورهای امپریالیستی مانند انگلیس وکوشش امپریالیسم فرانسه برای نابودی دستاوردهای زحمتکشان در این کشور، چنانچه کوشش نتانیاهو، سلطان عربستان و ترکیه و .. همه در این سو است که ارتجاع جهانی برای حل مشکلات خود راه حل برپایی جنگ و نهایتاً جنگ جهانی را دنبال می کند. آمار مخارج بیش از ٧ر١ بلیون دلاری نظامی درجهان که سهم امپریالیسم آمریکا در آن ۶١٠ میلیارد دلار است، یعنی بیش از یک سوم کل مخارج در جهان که امروز در رسانه های انتشار یافت (سازمان اس ای پ ار ای)، باید نشانی دیگر از این واقعیت ارزیابیشود.

امپریالیسم می کوشد سرشت کوششِ صلح آمیز در «تجارت آزاد جهانی» را خنثی سازد که ازجمله درپروژه ی «راه جدید ابریشم» توسط جمهوری خلق چین دنبال می شود. این پروژه، آن طور که دبیر کل حزب کمونیست چین در کنگره ی اخیر این حزب اعلام نمود، این هدف را دنبال می کند که «تجارت آزاد جهانی» را از حیطه ی سلطه ی سرمایه ی مالی امپریالیستی خارج سازد و آن را به اهرم صلح آمیز در روابط بین المللی بدل نماید.

اکنون تجارت جهانی در حیطه ی سرمایه مالی امپریالیستی نقش سرکوبگرانه و غارتگرانه ای را در خدمت حفظ منافعِ سرمایه ی مالی امپریالیستی ایفا می کند. تعیین گمرک بر واردات نمونه ای برای این نقش مورد نظر امپریالیسم است. نقض قوانین ملی و اجتماعی حاکم بر جامعه در چارچوب اقتصاد سیاسی خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی، نموه ی دیگر را برای همین کوشش تشکیل می دهد. هدف آن غارت ثروت کشورهای جهان سوم و تشدید درجه استثمار نیروی کار آن است.

از این رو امپریالیسم می کوشد سرشت صلح آمیز «تجارت آزاد جهانی» را در چارچوب همزیستی مسالمت آمیز میان کشورها با نظام متفاوت اقتصادی- اجتماعی خنثی و با سیاست جنگ طلبانه و تجاوزگرانه ی خود جایگزین سازد.

امپریالیسم می خواهد با ابزار برپایی جنگ های منطقه ای و نهایتاً جهانی این کوشش صلخ آمیز خنثی سازد.

مقایسه ی کشتار ٣٠٠ بازرگان مغول توسط محمد خوارزمشاه با شرایط کنونی در جهان گامی همه جانبه و دقیق نیست، اما مردم میهن ما تجربه تلخ بی توجهی حاکمان به شیوه ی صلح آمیز در روابط متقابل سودمند میان خلق ها و تحمیل شیوه رابطه و تجاوزگرانه را که منافع حاکمان را تامین می کند، در خاطره ی تاریخی خود دارند.

جنبه ی دومی که در این ارتباط باید مورد توجه قرار گیرد، اشاره به بی توجهی حاکمان به سیاست میهن دوستانه و صلح آمیز در شرایط کنونی در ایران است. سیاست ضد مردمی ای که روی دیگر سیاست تجاوزگرانه امپریالیستی را تشکیل می دهد.

در گفتگوها ارتباط مبارزه ضد امپریالیستی و ضد ارتجاع حاکم و نظام سرمایه داری وابسته در ایران برجسته شد. نشان داده شد که رژیم دیکتاتوری ولایی که مجری برنامه اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم در ایران است، دارای منافع “طبیعی” مشترک با سرمایه داری جهانی است. لذا دعوای آن ها برسر تقسیم سهم خود از غارت منابع متعلق به مردم میهن ما و نسل های آینده ساکن سرزمین همه ی خلقهای ایران است و نه بر سر منافع ملی ایران و یا سرنوشت دمکراسی در ایران.

امپریالیسم جهانی می کوشد با تشدید فشار بر حاکمان دیکتاتور در ایران، با “برجام” جدیدی به هدف تشدید وابستگی نواستعماری مردم میهن ما، بفای نظام سرمایه داری را در جهان و ایران تحکیم کند. اشتراک منافع ارتجاع جهانی و داخلی در این جنگ زرگری انکارناپذیر است.

ارتجاع حاکم بر ایران و رژیم دیکتاتوری داعش گونه آن نیز که همانند همتای خود در عربستان مردم را به شلاق می کشد و در زندان ها زجر کش می کند و روزانه به قتل می رساند و اعدام می کند، با شیوه و با سیاست ماجراجویانه ی مشابه، به سیاست رقبای خود در جهان پاسخ می دهد و منافع مردم میهن ما و صلح در منطقه را به خطر می اندازد.

دفاع از حق حاکمیت ملی مردم سوریه که فدراسیون روسیه با جسارت و هشیاری قابل تحسین آن را به طور علنی و با برجسته ساختن دفاع از منشور سازمان ملل متحد دنبال می کند، از جنسی دیگر است و هدف دیگری را دنبال می کند از آنچه رژیم دیکتاتوری در ایران ماجراجویانه و به طور غیرشفاف وپوشیده دنبال می کند.

روسیه با سر بلند و از موضعی بالا می کوشد حق حاکمیت مردم سوریه و دولت ملی آن را در انطباق با قوانین بین المللی حفظ کند، نظام وابسته به اقتصاد امپریالیستی در ایران می کوشد صحنه نفوذ ایدئولوژی ارتجاعی «اسلام آمریکایی» را در منطقه ایجاد و توسعه دهد. سیاست روسیه در سوریه بدون تردید در جهت حفظ منافع ملی این کشور نیز قرار دارد. اما آیا می توان توسعه اسلام ارتجاعی داعش گونه رژیم دیکتاتوری در ایران را با آن هم جنس ارزیابی کرد؟ پاسخ منفی است!

این به این معنا نیست که مردم میهن ما نباید از منافع ملی مردم سوریه در برابر توطئه های امپریالیستی دفاع کنند. این دفاع باید انجام شود و آن جا که ضروری و ممکن است، دفاعی نظامی نیز باشد. چنین همبستگی اما با سیاست ماجراجویانه ی رژیم دیکتاتوری ولایی هم جنس نیست، متضاد است!

 

بدین ترتیب، سیاست ضد مردمی رژیم حاکم در ایران در شکل ماجراجویانه کنونی آن به ابزار تشدید فشار به مردم میهن ما بدل شده است و خطر تجاوز و دستبرد امپریالیستی را در منطقه و ایران تشدید کرده است.از این روست که وحدت مبارزه ضد امپریالیستی و ضد نظام وابسته به اقتصاد امپریالیستی در ایران و شکل دیکتاتوری حاکمیت آن، که در بحث ها مطرح شد، قابل درک می شود.

 

انتقال این شناخت و مبارزه برای درک مضمون آن به صحنه تبلیغات علیه خطر جنگ در ایران و خارج ازکشور، به حزب توده ایران و مبارزه ی میهن دوستانه ی مبارزان داخلی و خارجی کمک می کند، تجهیز نیروهای حامی صلح را در ایران و جهان عملی سازند. چنین سیاست اصولی همزمان مانع آن خواهد شد که برخی ها بپندارند که به علت خطر تجاوز خارجی باید به همکاری با رژیم دیکتاتوری پرداخت.

برعکس، باید خطر جنگ را به اهرم پیشبرد مبارزه ی انقلابی برای تحولات بنیادین در ایران بدل نمود.

 

برای پیشبرد چنین مبارزه ی صلح جویانه و در عین حال انقلابی باید کمیسیون ویژه ای در حزب توده ایران تشکیل شود که مبارزه را در هر دو سو، علیه خطر تجاوز خارجی، و در سوی جلب متحدان ایرانیبه منظور سازماندهی مبارز به پیش ببرد. باید ازجمله و در وحله ی نخست با مراجعه مشخص به حزب چپ ایران (فداییان خلق) کوشید با آن به سیاست و مبارزه ی مشترکی دست یافت.

١٢ اردیبهشت ١٣٩٧ – ٢٢ آوریل ٢٠١٨

4 Comments

 1. امید

  شمارشِ معکوس برای خروجِ قریب الوقوع و قطعی آمریکا ازتوافق “برجام” (هرچند بعداز اعلام آن ازسوی ترامپ در۱۲ ماه می تازه به کنگره میرود و پروسه ای دوسه ماهه خواهد داشت)، کارزاری را برای دفاع از بقای برجام شکل داده که برجسته ترین جوانب آن ازطرف دولتهای اروپایی و درهمین روزها توسط نیروهای سیاسی مترقی و صلحدوست درایران و جهان جریان یافته و قطعا درروزهای آتی شدت خواهد گرفت. بعنوان نمونه:
  خواهان حفظ برجام هستیم! شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
  http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=44075
  جمعى ازسازمان ها ونیروهاى ملى وجمهوریخواه:حفظ برجام ومنافع ملى مردم ایران درگروى تعامل باجهان!
  http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=44073

  اشاره نگارنده در بخشی ازنقد خود بر سند “فرازهایی از۷۶سال…” درهمین راستا وتوجه به اهمیت نقش و تاثیر تبعات لغو یا حفظ “برجام” برای میهن و صلح جهانی بود که نوشته بودم:
  “باید به مردم گفت ونوشت وتاکید کرد که حفظ واجرای تمام وکمال توافق هسته ای(برجام) قطعا به سود زندگی زحمتکشان وبهبود فضای سیاسی واعتلای جنبش انقلابی خواهد بود و دراین زمینه نباید با رهبری کژاندیشِ سازمان مجاهدینِ خلق، به مثابه جاده صاف کنِ سیاستهای تجاوزگرانه امپریالیسم آمریکا ونتانیاهو وترامپ ومتحدان وحامیان مرتجعش همگام وهم صدا شد…”
  اکنون هم تا دیر نشده همه نیروهای میهن دوست وتوده ای ها باید به این کارزار بپیوندند زیرا بنا به ارزیابی درست حزب چپ ایران: “اعلام ابطال برجام توسط ترامپ، به ویژه این ‌که با واکنش ناسنجیده و تلافی جویانۀ جمهوری اسلامی نیزهمراه گردد، نه تنها تهدیدها علیه امنیت کشور ومردم ما را تشدید خواهد کرد، بلکه میدان را برای سیاست دولت کنونی امریکا نیز گشوده تر خواهد کرد.”
  تاریخ همه کسانی را که دیر وارد این کارزار شوند، جریمه خواهد کرد!

 2. مهرگان

  رفیق امید که رگ گردنشان از بیانیه رفقای چپ بالا زده است و دنبال “جریمه تاریخی ” کسانی می گردند که “دیر وارد این کارزار” می شوند ، خوب است به سرمقاله نامه مردم که هشداری به جا ، تاریخی و ضروری ، خیلی پیش از این لحظه نودی که اقایان ساز “حفظ برجام” کوک کرده اند توجه کنند و به این پرسش پاسخ دهند که این به جوش حسینی دچار شدگان در روز قبل از اعلام خروج ترامپ در این مدت چه می کردند؟

  «در شرایط بروز وضعیتی تشنج‌آمیز در کشور، یا افروخته شدن آتش جنگ و اِعمال تحریم‌های کمرشکن بر توده‌ها به‌همراه تشدید سرکوب و جو امنیتی – و در تندبادهای حوادث کشور- ترامپ و متحدانش و عنصرهای ایرانی خطرناک در درون و بیرون رژیم ولایی، می‌توانند در موقعیتی قرار ‌گیرند که با استفاده از اهرم‌های اقتصادی، جنگ و ایجاد هراس و سرخوردگی در جامعه، مسیر تحولات و حرکت آینده میهن‌مان را در جهت هدف‌های ضد مردمی‌شان کانالیزه کنند. به‌باور ما، فقط عمل برنامه‌ریزی‌شدهٔ جبههٔ متحد نیروهای ملی و دموکراتیک کشور، در مسیر دفاع از صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی می‌تواند از سیر تحولات در چنین سمت و سوی ضد مردمی‌ای جلوگیری کند.»

  به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۸، ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۷
  https://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3871-1048-1-13-14

 3. امید

  رفیق گرامی – مهرگان
  ابتدا به شما بخاطر ورود به عرصه “گفتگوی سازنده میان توده ایها” که به لطف مدیریت هوشمندانه سایت “توده ای ها” میسر گردیده، صمیمانه خیرمقدم می گویم. در این پروسه، قطعا بکارگیری ادبیات غیررفیقانه ( بالازدن رگ، کوک کردن ساز، جوش حسینی و…) کمکی به پیشبرد و به بارنشاندن مباحث مطروحه نمیکند ومن با اجازه شما از آن پرهیز میکنم.

  اما درپاسخ به ابراز نظر و انتقاد شما نازنین:
  ۱- اگر منظور شما از”بیانیه رفقای چپ” بیانیه شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق) میباشد، این بیانیه بدلیل شرایط لحظه واهمیت محتوایی آن هم اکنون در سایت توده ای ها با عنوان “فرخوان به مبارزه ملی علیه خطر جنگ!” (به نقل ازسایت اخبار روز) با توضیحی کوتاه و مهم بارگذاری شده است که شما را به مطالعه آن دعوت میکنم.
  ۲- بحث احمقانه و زیانبار خواندن توافق هسته ای بعنوان سندی بین المللی موسوم به “برجام” پس از روی کارآمدن ترامپ مرتبا مطرح و پیگیری می شد اما خروج آمریکا از آن وبه مخاطره افتادن مقوله صلح درایران، منطقه و جهان؛ اتفاق بدی بوده وهست که ساعاتی پیش با اعلام زودهنگام این خروج، با بدترین شکل ممکن و متصور، یعنی بازگشت و برقراری تحریمهای شدیدتر هسته ای به وقوع پیوست.
  ۳- سرمقاله نامه مردم که نقل فرمودید، یک پیش بینی کاملا علمی و سنجیده از شرایط قبل از خروج زودهنگام آمریکا از برجام بوده و تردید نکنید هم اکنون کمیته مرکزی حزب توده ایران در حال نگارش تحلیل ویژه خود درباره تبعات این خروج و ضرورت دفاع یکپارچه جهانی از نزدیکترشدن خطر جنگ درپی “خروج معنا دار آمریکا از توافق” و تبیین وظایف توده ای ها در قبال آن است که بزودی در سایت مربوطه مطالعه خواهیم کرد.
  درهمین ارتباط، مدیریت سایت توده ای ها در توضیحی کوتاه بر اهمیت “بیانیه رفقای چپ”( به زعم شما) تاکید و اعلام نموده که: در اعلامیه آمادگی حزب چپ ایران (فداییدان خلق) برای جستجوی مشترک با دیگر احزاب و نیروها اعلام شده است به طور جمعی راه حل خروج از بحران و تهدید پوشیده و علنی علیه ایران را جستجو کند. این پیشنهاد مورد تایید کامل حزب توده ایران و همه ی توده ای ها است. ضروری است میان دو رهبری در این باره رابطه ی مشخصی در این زمینه هم امروز برقرار گردد.”
  برپایی کمپین های مردمی و یا راه اندازی کارزارهای توده ای همیشه بعنوان سدی مهم در مقابل وحشی گریهای کشورهای امپریالیستی و مقابله با خطر جنگ موثر بوده و قطعا بعنوان ابزاری مهم در دست نیروهای سیاسیِ مترقی و صلح طلب کارکرد خود را داشته و خواهد داشت. در بُرهه حساس کنونی، اتحاد عمل همه احزاب و نیروهای میهن دوست واز جمله حزب چپ ایران و حزب توده ایران، درعین حفظ دیدگاههای نظری، ضرورت تامّ و تمام دارد. درچنین بزنگاه های تاریخی است که همه توده ای ها باید با تلاش روزافزون و قرارگرفتن درکنار توده ها، غیبت چندین ساله حزب توده ایران درعرصه تحولات سیاسی ایران را جبران و شایستگی حزب توده ایران را برای رهبری جنبش انقلابی اثبات و ایفا نمایند.
  بهر روی، ورود رفقایی چون شما به بحث های جاری میان توده ها و ابراز نظر آزادنه هر رفیق (حتی الامکان با رعایت اخلاق و منش توده ای)، فرصت و اتفاق فرخنده ای است که من آنرا غنیمت می شمرم.
  دست شما را به گرمی می فشارم.

 4. امید

  درپاسخ به نظر انتقادی رفیق گرامی “مهرگان” نوشته بودم:
  “تردید نکنید هم اکنون کمیته مرکزی حزب توده ایران در حال نگارش تحلیل ویژه خود درباره تبعات این خروج و ضرورت دفاع یکپارچه جهانی از نزدیکترشدن خطر جنگ درپی “خروج معنا دار آمریکا از توافق” و تبیین وظایف توده ای ها در قبال آن است که بزودی در سایت مربوطه مطالعه خواهیم کرد.”
  قطعیت نظری که دادم نه به سبب ارتباط با رفقای رهبری حزب و نه ناشی از داشتن “علم غیب”، که ناشی از درک شرایط لحظه با عقل ناقص خود بوده واین به نظرم برای هر رفیقی که مجهز به اسلوب علمی شناخت باشد، کار دشواری نیست.
  هم اکنون “تحلیل ویژه” مزبوردرخصوص خروج آمریکا از توافق هسته ای برجام و “ضرورت برپایی کارزار” با تاریخ ۲۰اردیبهشت۱۳۹۷ در سایت حزب توده ایران با عنوانِ “اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران: ضرورت مبارزۀ مشترک و هماهنگ با سیاست‌های جنگ‌ طلبانهٔ آمریکا و ارتجاع در منطقه” و بالینک زیر در دسترس رفقاست:
  https://www.tudehpartyiran.org/2013-11-28-19-45-55/3914-1051-24-1-3
  در بخشی از بیانیه جدید حزب آمده است:
  “اکنون کاملاً روشن است که آمریکا و اسرائیل به شکلی برنامه‌ریزی شده در صدد تحریک کردن رژیم ایران و کشاندن آن به سوی برخورد نظامی‌اند. حزب تودهٔ ایران بر این باور است که به هر صورت ممکن باید با اتخاذ سیاستی دقیق و سنجیده از دام جنگ‌افروزی ترامپ-نتانیاهو گریخت و آن را بی‌ثمر گذاشت. در این شرایط حسّاس، توسّل به سیاست‌ها و اقدام‌های مقابله‌گرایانه زیانبار خواهد بود و در نهایت به ویرانی کشورمان منجر خواهد شد. سرنوشت دردناک کشورهای منطقه مانند یمن، لیبی، عراق، و سوریه که سال‌هاست درگیر جنگ‌های داخلی امپریالیسم برافروخته‌اند، نمونهٔ روشنی از پیامد سیاست‌های ماجراجویانه‌ای است که به هر صورت ممکن باید از آنها پرهیز کرد.
  علاوه بر خطر وقوع جنگ، باید گفت که تأثیر تحریم‌های یکجانبهٔ کمرشکن اعلام شده توسط آمریکا نیز به نوبهٔ خود اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم کشورمان را با دشواری فزاینده‌ای روبرو خواهد کرد…
  ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که ‌باید خواست دفاع از صلح را به طور گسترده و مداوم به شعاری محوری در متن جامعه تبدیل کرد و مردم را به مبارزه‌ای مشترک زیر شعار صلح و عدالت به میدان آورد و سیاست‌های نابخردانه و ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی در منطقه را به چالش کشید. از هر نوع بهانه‌جویی و لاف‌زنی ماجراجویانه در مورد امکان رویارویی نظامی ایران با آمریکا،‌ اسرائیل، و عربستان سعودی- چه به صورت رودررویی نظامی مستقیم یا نیابتی- باید خودداری و جلوگیری کرد. در عرصهٔ بین‌المللی، باید با تمام نیرو در راه افشای نقشه‌‌های خطرناک گروه‌بندی پشتیبان دونالد ترامپ و ائتلاف آمریکا،‌ اسرائیل، و عربستان سعودی بر ضد مردم و میهنمان کوشید، و در مسیر برپایی کارزارهایی مؤثر برای حفظ صلح، با در نظر داشتن همبستگی همه‌جانبه با منافع ملّی مردم ایران، گام برداشت. به باور ما، این راهی مؤثر و ممکن برای عبور از مهلکهٔ فاجعه‌بار کنونی است…”

  از رفقای کمیته مرکزی حزب که در شرایط خطیر کنونی مسئولانه نبض رویدادها را رها نمی کنند سپاسگزارم و از سایت توده ای ها نیز درخواست دارم متن کامل بیانیه مزبور را درمعرض مطالعه رفقای توده ای بازدیدکننده قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.