تاریخ جنبش کارگری ایران، تاریخ حزب توده ایران است!

مقاله شماره: ۴۲ (۱ مرداد ۱٣۹۷ )
واژه ی راهنما: سیاسی– تئوری

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6491

 

در صفحه ی ”نقد اقتصاد سیاسی“ رساله ای با عنوان: تاریخ و تاریخ نگاریِ کار و طبقه کارگر ایران، انتشار یافته است که در اخبار روز ٢۴ تیر ١٣٩٧  ١۵ ژوئیه ٢٠١٨ بازانتشار یافته. نویسنده مقاله نظریه پرداز تورج اتابکی است. برگردان به فارسیِ پرتوان توسط فروزان افشار انجام شده است.

مضمون مقاله انتقال اطلاعات و داده هایی از نبرد طبقاتی در ایران در ارتباط با طبقه ی کارگر ایران است. داده ها از اسناد بسیار و کتب نظریه پردازان مختلف نقل می شود. در مقدمه ی رساله شمه ای نیز از تاریخ مبارزات پیش و در جریان انقلاب مشروطه انتقال می یابد.

با توجه به موضوع رساله، برخی از فعالیت کمونیست های ایرانی نیز با ذکر ماخذا نقل می شود. ازجمله از رفیق زنده یاد اردشیر آوانسیان، صمد کامبخش و دیگران به نقل از نشریات حزب توده ایران اشاراتی ذکر می شود که در فهرست رساله نیز بازتاب یافته است. همانجا از دنیا، ارگان تئوریک و سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران که زنده یاد دکتر تقی ارانی پایه گذار آن است و صدمین سالگرد تولدش را حزب توده ایران با انتشار ویژه نامه ای برای ”دنیا“ ارج نهاده، در فهرست منابع نام برده می شود.

با توجه به این نکات و برخی دیگر از جنبه ها در رساله، مطالعه ی رساله مطالعه ای سودمند است. باوجود این نمی توان نکته ی را از مد نظر دور داشت که پرداختن به آن ضروری است. این ضرورت به ویژه در این نکته نهفته است که صفحه ”نقد اقتصاد سیاسی“ که رساله در آن انتشار یافته و رفقای ارجمندی مانند استاد سعید رهنما در آن فعال هستند، نیروهای چپی را در ایران تشکیل می دهند که از اندیشه ی بانیان سوسیالیسم علمی دفاع می کنند.

گرچه میان برداشت ها از اندیشه مارکس- انگلس میان مواضع صفحه ی نقد اقتصاد سیاسی و حزب توده ایران تفاوت های عمده ای وجود دارد که به آن در مقاله هایی اشاره شده و مورد بررسی قرار گرفته است، نگارنده این سطور کوشیده و می کوشد به منظور یافتن زبان مشترک در سطح اتحادی میان جنبش چپ در ایران، با این رفقا ارتباطاتی برقرار سازد و شرایط تبادل نظر در اطراف اقتصاد ملی مبتنی بر مرحله ملی- دمکراتیک فرازمندی جامعه را مورد بررسی مشترک قرار دهد. در این زمینه اما هنوز راهی گشوده نشده است. شرایط برای دیداری که استاد رهنما در نامه ای ذکر کرد، متاسفانه ایجاد نشده است.

همچنین امکانی به وجود نیامده است که این رفقا به انتقادهای طرح شده توسط من پاسخی بدهند. انتقادهایی که در ارتباط  است با برداشتی که با ”خوانش جدید مارکس“ مشخص می شود.

این برداشت، می کوشد، مارکس و نظرات او را از محتوای انقلابی و پراتیک انقلابی مورد نظر مارکس ازجمله در تزهای فویرباخ، تهی سازد. از مارکس و اندیشه ی او، ظاهری علمی- آکادمیکی باقی بگذارد که به معنای بی خطر شدن اندیشه مارکس برای نظام سرمایه داری است. اندیشه ی «مارکسی» که این رفقا برای برداشت مارکسیستی و نظرات بانیان سوسیالیسم علمی به کار می برند، هدف حذف مضمون سیستماتیک این نظرات را دنبال می کند که در تعریف و بیان واژه ی «مارکسیسم» متبلور می گردد.

به کار بردن واژه ی «مارکسی» به جای واژه «مارکسیسم»، اتفاقی نیست. هدفی را دنبال می کند. هدف نفی نظم سیستماتیک این اندیشه را که اندیشه برای تغییر شرایط و نه توصیف آن است. این در حالی است که واژه ی «مارکسی» از این رو به کار برده می شود، زیرا می توان برای آن سهل تر مضمونی آکادمیک منهای «پراتیک انقلابی» ارایه داد.

هدف از طرح این نکته انتقادی ایجاد شرایط برای طرح نقدی است که باید نسبت به رساله ی تورج اتابکی که در اخبار روز بازانتشار یافته است، مطرح نمود. در این رساله، «تاریخ و تاریخ نگاری کار و طبقه ی کارگر ایران»، بر همین منوال طرح می شود که برای تهی ساختن اندیشه ی سیستماتیک مارکسیستی به کار گرفته می شود.

در این رساله «تاریخ نگاری کار و طبقه ی کارگر ایران» از پراتیک انقلابی آن تهی می گردد که در تاریخ مبارزات حزب توده ایران تبلور می یابد. اندیشه ای که می کوشد برای طبقه ی کارگر ایران «تاریخ نگاری»ای به سرانجام برساند، بدون آن که سخنی از مبارزات حزب توده ایران بیان دارد، شیوه ی «تاریخ نگاری» حاکمان را به خدمت می گیرد و به آن خدمت می کند.

طبقه ی کارگر ایران دارای یک تاریخ است که خط سرخ آن در حزب اجتماعیون و عامیون، حزب کمونیست ایران و بی واسطه در تاریخ قریب به هشتاد ساله ی مبارزات حزب توده ایران تبلور می یابد. نفی این تاریخ، نفی تاریخ ماتریالیستی و واقعی جنبش کارگری ایران است. جنبش کارگری ایران هیچ تاریخ دیگری ندارد. این تاریخ را نه می توان نفی نمود و نه با تاریخی دیگر تعویض کرد! این، «در مسجدی است که نمی توان کند و به دور انداخت»!

نشانی اینترنتی این مقاله: https://tudehiha.org/fa/6491

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *