ما انترناسیونالیست هستیم

تهیه ی و تنظیم: احسان

معرفی سازمان/ لیگ جوانان کمونیست بریتانیا (وای سی ال)

 

وای سی ال (YCL) به عنوان شاخه ی جوانان حزب کمونیست بریتانیای کبیر در ۱۹۲۱ تاسیس شد. از آن زمان تاکنون،  ما برای جوانان و زحمتکشان مبارزه کرده ایم.

 

لیگ جوانان کمونیست بریتانیا وای سی ال (YCL) سازمان سیاسی جوانان در بریتانیاست که کمونیست اند و بر سر اصول زیر توافق دارند:

 

* ما خواهان تغییر در جامعه هستیم تا بتوانیم استثمار،  ظلم،  فقر،  بیکاری و جنگ را پایان دهیم – به عبارتی دیگر،  ما خواهان پایان حکمرانی سرمایه داری و بنای جامعه ای سوسیالیستی هستیم.

* ما یک سازمان مارکسیست-لنینیستی هستیم. به عنوان مارکسیست،  مبارزه برای سوسیالیسم را رویکردی علمی (کمونیستی) می دانیم. به عنوان لنینیست،  برای سازماندهی رویکردی دمکراتیک داریم. ما از تئوری و عمل مارکس،  انگلس و لنین و جنبش های کمونیستی و کشورهای سوسیالیستی از ۱۹۱۷ تاکنون پیروی می کنیم.

* ما با هم و و با همکاری دیگران از طبقه کارگر و جنبش های مترقی (در کمیته ها،  اتحادیه های کارگری،  محل های کار،  مدارس و دانشگاه ها و کمپین های ضدفاشیستی و ضد نژادپرستی،  همبستگی بین‌المللی،  صلح،  حقوق همجنس گراها،  دوجنسی ها، تغییر جنسیت داده ها (LGBT)،  حقوق زنان،  و غیره) تلاش می کنیم تا بتوانیم انگیزه های زحمتکشان،  پیشرفت و سوسیالیسم را گسترش داده و تقویت کنیم.

 

از لحاظ سازمانی وای سی ال (YCL) سازمانی مستقل است با فعالیت ها،  کمیته ها و اولویت های خود، ولی همزمان از برنامه ی حزب کمونیست،  “راه بریتانیا به سوی سوسیالیسم”، پیگیری می کند.

در سرتاسر تاریخ خود،  یو سی ال نقش مهمی را در مبارزات علیه طبقه سرمایه دار بریتانیا و سراسر جهان ایفا کرده است. امروز،  بریتانیا و جهان تغییر کرده است، اما،  این مبارزات در دفاع از زحمتکشان – و به ویژه جوانان – و حقیقت اثبات پذیر تئوری و عمل کمونیستی هنوز به قوت خود باقی است.

 

 • ما دمکراتیک هستیم.

با پیروی از اصول مارکسیست-لنینیستی سنترالیزم (مرکزگرایی) دمکراتیک،  اعضای وای سی ال در کنگره های منظمی شرکت می کنند که تصمیم‌گیرنده  سیاست گذاری ها و انتخاب کننده رهبری کمیته ی اجرایی هستند. وای سی ال از شعبه ها،  ساختارها و فرایندهای دمکراتیک محلی،  منطقه ای و کشوری برخوردار است و نیز کمیسون های فعالی دارد که اعضا را برای اهداف سیاسی سازمانی گرد هم می آورد.

 

این لیگ از حقوق دمکراتیک دفاع و آن را تقویت می کند و با هر نوع حکومت مطلقه (سلطنت) و سلسه مراتبی بریتانیا،  امپریالیسم بریتانیا،  اتحادیه ی فراملی و غیردمکراتیک اروپا و تبعیض های مرتبط به سن،  مرد یا زن،  نژاد،  مذهب،  جنسیت،  یا مواردی از این قبیل مخالفت می کند.

 

 • ما انترناسیونالیست (جهانگرا) هستیم

وای سی ال پیوستگی بریتانیایی با فدراسیون دمکراتیک جهانی جوانان دارد که نماینده میلیون ها جوان ترقی خواه و ضدامپریالیستی بیش از صد کشور می باشد. لیگ جوانان با سازمان های جوانان برادر سراسر جهان همکاری می کند تا از کشورهای موجود سوسیالیستی و مترقی و برای رهایی زحمتکشان از ظلم،  استثمار،  امپریالیسم- به ویژه امپریالیسم بریتانیا،  آمریکا و اتحادیه اروپا – دفاع کرده و از حقوق مردم برای خودمختاری بدون دخالت پشتیبانی کند.

به عنوان جزئی از جامعه ی جهانی زحمتکشان، وای سی ال همراه با کمونیست ها و بسیاری از دیگر سازمان های مترقی کشورهای دیگر، که اغلب با ما در بریتانیا همکاری می کنند، برای دوستی و صلح جهانی، هم، مبارزه می کند.

 • ما جزئی از جنبش های مردمی هستیم

  در مجموع، لیگ ما هرگز منافع خود را بر منافع طبقه کارگر و جنبش های مترقی ترجیح نمی دهد. کمونیست ها این جنبش ها را تعمیق و تقویت می کنند، اما کمک لیگ مارکسیست-لنینیستی ما به آنها منحصر به فرد و کنارنگذاشتنی است.

اعضای لیگ ما از مورنینگ استار، که تنها روزنامه ی سوسیالیستی بریتانیا، حزب کمونیست، اتحادیه های کارگری، که بزرگترین سازمان های توده ای طبقه کارگر هستند، و بسیاری از کمپین ها و سازمان های دیگر پشتیبانی می کند که برای زحمتکشان مبارزه می کنند.

 • ما انقلابی هستیم

  هدف وای سی ال نه اصلاح، بلکه نابودی نظام سرمایه داری است. تنها یک تغییر بنیادین و انتقال قدرت از طبقه حاکم سرمایه دار به زحمتکشان و برپایی سوسیالیسم می تواند حقوق دمکراتیک را گسترش داده و پیشرفت اجتماعی را تضمین کند.

می توان و باید به شکل مسالمت آمیز به این انقلاب دست یافت. با ادغام قدرت سازمان های مردمی مانند اتحادیه های کارگری و کمپین ها با یکدیگر می توان مبارزات و نیز انتخابات پارلمانی و دیگر فعالیت ها را به پیش برد.

 • ما سوسیالیست هستیم.

  اعضای لیگ سوسیالیست های شگردین (Scientific) هستند، به عبارتی دیگر، کمونیست های معتقد به سنت جنبش های کمونیستی هم در بریتانیا و هم دیگر کشورهای جهان، و کشورهای سوسیالیستی از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه تاکنون هستند.

وای سی ال برنامه حزب کمونیست – “راه بریتانیا به سوسسالیسم” -، نظریه و عمل (practice) مارکس، انگلس، لنین و دیگر کمونیست ها را در کارهای روزانه به کار می بندد تا بتواند انگیزه های زحمتکشان بریتانیا را تعمیق و تقویت کرده، سرمایه داری انحصاری حاکمیت را به زیر کشانده و جامعه ای سوسیالیستی مبتنی بر مالکیت عمومی، کنترل دمکراتیک، برابری کامل، دسترسی جهانی به خدمات عمومی و محافظت از محیط زیست را برپا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *