شکل و مضمون فعالیت ترویجی- روشنگرانه و اپورتونیسم راست

سخن روز شماره ۲۸ سال ۱۳۹۸ ۲۰ جولای ۲۰۱۹ در گفت و شنفت ها میان توده‌ای ها، مساله ی شکل و مضمون فعالیت ترویجی- روشنگرانه و تبلیغی- افشاگرانه حزب توده ایران مطرح شد و در ابرازنظری به آن اشاره شد. وظیفه ی این سطور ادامه بحث در این باره است …

نبرد طبقاتی چهره های بسیار دارد!

سخن روز شماره ۲۷ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ رفیق عزیز احسان می پرسد: چرا باید «اندیشه های آقای جواهریان – که خود را نه توده‌ای بلکه روشن‌فکر می داند»، به حزب توده ایران نسبت داد و از آن به نتیجه‌گیری برای «انحراف در حزب» نایل شد؟ رفیق عزیز احسان، دو دلیل …

اپورتونیسم راست و مکتب فرانکفورت
خصوصی سازی و مساله ی مالکیت زحمتکشان

مقاله شماره ۱۲ سال ۱۳۹۸ فرهاد عاصمی اهمیت مصوبه ی ششمین کنگره ی حزب توده ایران از سال ۱۳۹۱ درباره ی ضرورت ایجاد پیوند میان مبارزه ی مطالباتی- صنفی و سیاسی در نبرد طبقاتی که دارای دورنمای ترقی خواهانه با جهت گیری سوسیالیستی است، دوگانه است: درستی و صلابت نظری- …

ویژگی خاص اقتصاد سیاسی ملی دمکراتیک و جبهه متحد خلق

مقاله ی شماره ۱۱ / ۱۳۹۸ ۷ تیر ۱٣۹٨ – ۲۸ ژوئن ۲۰۱۹ یکی از ویژگی‌ها عمده در اقتصاد سیاسی مرحله ملی- دمکراتیک انقلاب، ایجاد برش میان روبنا و زیربنا در نظام حاکم بر جامعه است که دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم را طی می کند. این برش …

نبرد رهایی بخش ملی اهرم قطع دست نواستعماری امپریالیسم!

سخن روز شماره:۲۵ (دوشنبه ۲۵ خرداد ۱٣۹٨ – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹) بسیاری از نظریه پردازان مارکسیست «جنگ اقتصادی- تجاری» کنونی را که امپریالیسم آمریکا به راه انداخته است، آغاز جنگ نظامی جهانی آینده ارزیابی می کنند. علل چنین برداشت به طور خلاصه چنین است. تضاد میان رشد مبتنی بر تولید …

تئوری در خدمت توجیه سیاست؟

سخن روز شماره:۲۴ (دوشنبه ۲۰ خرداد ۱٣۹٨ – ۱۰ ژوئن ۲۰۱۹) نکته‌ای حساس و باریکی در مقاله ی نه اپورتونیسم راست و نه اپورتونیسم چپ وجود دارد که بررسی آن وظیفه ی سطور کنونی است. پیش تر در نوشتار اپورتونیسم چپ و راست و مبارزه ی مشخص با آن، راه عملی دوری کردن …

خرده کاری در اندیشه، «سوزن دوزی بی انتها» است

سخن روز شماره:۲۳ (آدینه ۱۷ خرداد ۱٣۹٨ – ۷ ژوئن ۲۰۱۹) بررسی مشخص شرایط مشخص دوستی با نام «آنارشیست» اخیراً ابرازنظرهایی ارسال کرده است که انتشار یافت. دو ابرازنظر هنوز در انتظار بررسی هستند که وظیفه این سطور است. آنجا که «آنارشیست» درباره ی شرکت اینترنتی ٬٬اوبر٬٬ پرسشی را مطرح …

تفاوتی ناشی از سرشت هژمونی طبقه کارگر- ایران در چنبر امپریالیسم!

سخن روز شماره:۲۲ (چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱٣۹٨ – ۵ ژوئن ۲۰۱۹) دو خبر کوچک که از مضمونی مشابه برخوردار هستند و امروز ( سوم جون ۲۰۱۹، ۱۳ خرداد ۱۳۹۸) در روزنامه ی آلمانی جهان جوان انتشار یافته است، کمک است برای شناخت هژمونی طبقه کارگر در رقابت سیستم ها و …