سنگ زیربنای «ارزیابی» ۱۰ مهر از «مرحلهٔ ملی- دمکراتیک انقلاب در شرایط کنونی»!

مقاله ۳۱/۹۹۴ مهر ۱۳۹۹، ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ بدون تردید رفقای ۱۰ مهر یکی از زحمتکش ترین رفقا هستند، مواضع و «ارزیابی» خود را از شرایط نبرد طبقاتی در ایران ملبس به یک لباس نظری- سیاسی کنند و درستی برداشت خود را مستدل سازند. این استدلال ولی متأسفانه همیشه بر روی …

جبهه ضد دیکتاتوری با کدام نیروها؟

سخن روز شماره ۳۲۱۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ رفیق گرامی کیا در ابرازنظر به مقاله ی نظریه پرداز احمد هاشمی در اخبارروز (۲۸ شهریور ۹۹) از «یک امکان» واقعی صحبت می کند، و این نکته ی قدرت نظر اوست. او می گوید: «۲. ایجاد جبهه ضد دیکتاتوری با صحبت …

کلاف سردرگم را بگشایم!

سخن روز شماره ۳۱۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ نگرانی رفیق گرامی کسرا فروهی در مقاله ی دیکتاتوری های مزاحم نسبت به شرایط حاکم بر جمهوری بلاروس و کوشش او برای یافتن راه حل خروج از آن که به «مارکسیست- لنینیست ها» توصیه می‌کند، کوششی مورد تأیید نگارنده نیز است. …

طبقه ی کارگر ایران نیرو و سوبژکت تاریخی تغییرات بنیادین در ایران!

مقاله ۲۹/۹۹۲۳ شهریور ۱۳۹۹، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ در ابرازنظری به مقاله ی انتشار یافته در اخبارروز با عنوان مناظره ی خودی ها با غیرخودی ها نشان داده شد که اندیشه ی حاکم در مقاله ی تکرار مصنوعی تاریخ در شرایط نوین، تلاشی است عبث و مخرّب،  که منبع اصلی مقاله …

نگرشی به گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب توده ایران (بخش ایران)

سخن روز شماره ۲۹۱۵ شهریور ۱۳۹۹، ۵ سپتامبر ۲۰۲۰ مقدمه: آنطور که از بیانیه ی ۱۰ شهریور کمیته ی مرکزی حزب توده ایران مستفاد می شود، نشست تدارکاتی برای برگزاری کنگره ی هفتم حزب توده ایران در روز دوم شهریور برگزار شده است. در آن ازجمله اسنادی که باید در …

دیالکتیک «صبر تلخ» و زندگی مبارزه جویانه (۲)

سخن روز شماره ۲۸۱۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱ سپتامبر ۲۰۲۰ اختلاف نظر در رهبری حزب توده ایران در دوران انقلاب بهمن رابطه ی عین و ذهن در روند تاریخی جلد دوم گفتگوی رفیق عزیز علی عمویی را با جوانان علاقمند چپِ غیرتوده ای هنوز تا به پایان مطالعه نکرده ام. ولی …

چگونه می‌توان شرایط تحقق تحول انقلابی را در ایران تدارک دید؟

سخن روز شماره ۲۷۶ شهریور ۱۳۹۹، ۲۷ آگوست ۲۰۲۰ رفیق گرامی کیا در ابرازنظر به مقاله ی نگرشی به «یاداشت سیاسی اخبارروز» که در اخبارروز نیز انتشار یافت، پرسشی اساسی و گره ای را برای بحث درباره ی تغییرات بنیادین در پیش در ایران مطرح می سازد. او با اشاره …

«گشایش اقتصادی» و اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک!
نگرشی به «یاداشت سیاسی اخبارروز»

سخن روز شماره ۲۶۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۲ آگوست ۲۰۲۰ «یاداشت سیاسی اخبارروز» که در زیرعنوان خود به درستی وحدت «خیابان و کارخانه» را در «پراتیک انقلابی» نبرد طبقاتی کنونی در ایران به عنوان ارایه «راه حل» خروج از بن‌بست تاریخیِ اقتصادی- اجتماعی در ایران اعلام می‌کند و آن را در …