آموزش از جبهه ی ضد دیکتاتوری علیه رژیم سلطنتی
سرشت جبهه ی ضد دیکتاتوری و چپ انقلابی!

مقاله ۶/۹۹ ۱۸ فروردین ۱۳۹۹، ۶ آوریل ۲۰۲۰ در گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع پلنوم کمیته ی مرکزی حزب توده ایران (بخش ایران) اسفند ۱۳۹۸ (از حالا گزارش) ازجمله در ارتباط با روند پیروزی جبهه ضد دیکتاتوری علیه رژیم سلطنتی نکته های پراهمیتی طرح می‌شود که می توان آن …

دیالکتیک مبارزه داخل و خارج از کشور
«من حزبم»!

مقاله ۵/۹۹ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹، ۳ آوریل ۲۰۲۰ بروزِ شفاف تضاد، راه حل آن را می گشاید برخی از رفقا نسبت به طرح و شفاف شدن تضاد در بحث‌های میان توده‌ای ها براز نگرانی می کنند. این نگرانی ولی مستدل نیست. نباید نگران بروز تضادها در پدیده ها بود. لنین …

«تضاد اصلی میان مردم و امپریالیسم»؟!
اسلوب بررسی و نتیجه‌گیری سیاسی ۱۰ مهر

مقاله ۴/۹۹ ۱۰ فروردین ۱۳۹۹، ۳۰ مارس ۲۰۲۰  رفیقی می نویسد، ۱۰ مهر تضاد اصلی را در شرایط کنونی در ایران، تضاد میان خلق و امپریالیسم می داند. نظر شما چیست؟  این رفقا جـزئـی از واقعیت هستی جامعه ی ایرانی را در شرایط کنونی مطلق می سازند و از آن …

از هدف قراردادن پیامدهای پاندمی کرونا به دوش زحمتکشان ممانعت کنیم!

سخن روز شماره ۱ ۸ فروردین ۱۳۹۹، ۲۸ مارس ۲۰۲۰ جهان با پیامدهای اپیدمی کرونا در وضعی تغییر یافته قرار گرفته است که توسط نظریه پردازان ایرانی و خارجیِ بسیاری و با برداشت‌های اقتصاد- اجتماعی گوناگون در رسانه‌ها به توضیح آن پرداخته اند و می پردازند. برای نمونه در اخبارروز …

«تضا اصلی» و «تضاد عمده- روز» در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب در ایران!

مقاله ۲/۹۹ ۴ فروردین ۱۳۹۹، ۲۴ مارس ۲۰۲۰  رفیق عزیز احسان در ابرازنظری که در توده‌ای ها انتشار یافت، با نقل نظر مائو، انتقادی را مطرح می‌سازد درباره بدفهمی سیاست حزب توده ایران. او می نویسد: «حزب توده ایران تضاد عمده یا اصلی را [در شرایط کنونی] بین توده های …

جایگاه حزب طبقه ی کارگر ایران در نبرد طبقاتی زحمتکشان ایران!
پیشنهاد «صفر» کاظم فرج الهی

مقاله ۴۷/۹۸ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷ مارس ۲۰۲۰  مقاله ی رسالت اجتماعی جنبش کارگری را در نویدنو با لذت بسیار خواندم. مقاله بی تردید جسورانه ترین موضع گیری در دفاع از منافع طبقه ی کارگر ایران است که می‌تواند اندیشه سوسیال دمکرات تولید کند. به خاطر شفافیتِ مواضع در مقاله …

حزب توده ایران و سلامتی مردم میهن ما
حفظ سلامتی وظیفه‌ای عمومی در اقتصاد سیاسی مترقی

سخن روز شماره ۸۵ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲ مارس ۲۰۲۰ ابرازنظر رفیق عزیز آبی به درستی اشاره به کمبودی دارد که در صفحه ی توده‌ای ها به چشم می خورد. کمبود نگرش به وضع سلامت زحمتکشان در شرایط شیوه اپیدمی کرونا در ایران. دو نکته ی اساسی در سخن رفیق …

چرا به کنگره می رویم؟

سخن روز شماره ۸۴ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰ مارس ۲۰۲۰ حزب توده ایران، حزب طبقه ی کارگر ایران برگزاری هفتمین کنگره ی خود را تدارک می بیند. اگر این پرسش مطرح شود که چرا به کنگره می رویم، نیاز به کنگره رفتن در چه واقعیتی نهفته است؟ پاسخ‌های بسیاری دارد. …