آموزش از نبرد انقلابی در سودان برای ایران

سخن روز شماره: ۱۰ ( ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸) مرور کوتاه وقایع در سودان و الجزیره نشانی است برای وضعی که تکرار آن در ایران نیز ممکن است. دیکتاتوری طبقات حاکم در نظام طبقاتی، محکوم به زوال است. زیرا شکل خشن و یا پوشیده ی اِعمال سلطه ی حاکمان برای حفظ …

هنگامه ی گشودن «دروازه شهرهای ناگشوده» کی فرامی رسد؟

سخن روز شماره: ۹ ( ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸) مقدمه برای سخن روز گفته شد که هیئت تحریریه نویدنو با بازانتشار مقاله ی، پرسش ها در برابر چپ ایران! گفت و شنفت با محمد مالجو، و منطق دیالکتیک ماتریالیستی که ارزیابی از ابرازنظر ع ع در اخبارروز است، موافقت نکرده است، …

منطق دیالکتیک ماتریالیستی

مقاله ی شماره۳/ ۱۳۹۸ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹ در ابرازنظری ع ع گرامی می نویسد: “منطق دیالکتیک” منطق نیست، نوعی شیوه ی دیدن هستی ست. (اخبارروز ۱۰ فروردین در مقاله ی مسعود امیدی، ٬٬ترویج توهم دمکراسی تمام‌عیار …٬٬). وظیفه ی این سطور آموزشِ سیستماتیک «منطق دیالکتیک» نیست. آن …

کلید پیروزی نبرد ضد استعماری- ضد امپریالیستی- ضد دیکتاتوری است

سخن روز شماره: ۶ (۲۴ فروردین ۱۳۹۸) نگرشی به مقاله ی ٬٬امپریالیسم و آینده ی ما٬٬ از پرویز صداقت در اخبارروز از ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ مقاله به درستی رابطه ی ارتجاع جهانی- امپریالیستی را با ارتجاع داخلی، یعنی حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی در سطور …

بغرنجی رابطه ی نبرد فرهنگی- طبقاتی

سخن روز شماره: ۴ (۱۹ فروردین ۱۳۹۸) بارها ابرازنظر شما رفیق عزیز احسان برای من تکانه ای برای اندیشیدن بوده است. از شما ممنونم. ابراز نظر شما به مقاله ی ٬٬می خواستیم به اینجا برسیم٬٬ نمونه‌ای از این ارزیابی هاست (۱). شما در پاراگراف نخست پرسشی را مطرح می سازید …

پرسش ها در برابر چپ ایران!

سخن روز شماره: ۲ (۱۴ فروردین ۱۳۹۸) گفت و شنفت با محمد مالجو آقای محمد مالجو گرامی، رفیق گرامی با خرسندی و شادی  «تجدیدنظر در دعاوی» طرح شده توسط خود را انجام می‌دهم که شما در ابرازنظری به مقاله ی ٬٬ایجاد توهم دمکراسی تمام‌عیار فراطبقاتی٬٬ خواستار آن شده‌اید. (۱) هنگامی …

«می خواستیم به اینجا برسیم؟»

سخن روز شماره: ۱ (۶ فروردین ۱۳۹۸) … امسال اصلا چیزی نمی خریم. اومدیم یک دوری بزنیم و برویم. نمی توانیم بخریم. مسئولین خودشان گوشت و میوه نمی خرند؟ نمی دانند پول آب، برق، گاز چقدر شده؟ تا کی باید نظاره گر باشیم؟ چرا ما همه اش می ترسیم بی …

نبرد رهایی بخش ملی و آزادی و تساوی حقوق زن در ایران
ادامه ی گفت و شنفت با فروغ اسدپور

مقاله ی شماره ۱/ ۱۳۹۸ ۳ فروردین ۱۳۹۸ ۲۲ مارس ۲۰۱۹ در رساله ی نظرگیر خود با عنوان ٬٬چرا چپ ۱۷ اسفند ۵۷، زنان را در خیابان تنها گذاشت٬٬، بانو رفیق فروغ اسدپور دو نکته ی اساسی را مطرح می‌سازد که بررسی مضمونی آن وظیفه ی سطور زیر است. دو …