نه! طبری شکست نخورد. تسلیم نشد.

یگانهء من! اگر روزى از تبعید اندیشه هایم بازگردم، دو چشم بر تو نگاه خواهم داشت، و یک زبان با تو سخن خواهم گفت.   هدیه خواهم داد ترا، گل کینه هاى مشت شده ام را، یاد شاد پایمردى مردان را و نفرت از خوارى فرومایگان را. *** من در …

نواستعمار با شمشیر نئولیبرالیسم سینه توده ها را نشانه می گیرد
اقتصاد نئولیبرالی میهن ما را نومستعمره خواهد کرد

مقاله شماره: ۴۴ (۰۳/۰۸-۲۰۱۸) (۱۳ مرداد ۱٣۹۷ )
نئولیبرال ها بر طبق نظریه “قطره‌قطره” که خودشان آفریدند می گویند که نابرابری اجتماعی پیامدی است که به سود توده های نادار هم هست چرا که سرمایه دار با افزایش سرمایه خود زحمتکشان را هم کاردار می کند. ولی همان گونه که پرفسور چانگ می گوید این‌ کار تنها در مرحله صنعتی شدن نظام سرمایه‌داری در غرب انجام شد. ولی در زمانی که سرمایه مالی هژمونی دارد ارزش اضافی ایجاد شده صرف خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و دیگر کارهای سفته و دلال بازی می شود و نه در ایجاد شغل.

روشنفکران ارگانیک بورژوازی
پیوند نامقدس نئولیبرالیسم با استادان رشته اقتصاد

مقاله شماره: ۳۸ (۰۹/۰۷-۲۰۱۸)(۱۸ تیر ۱٣۹۷ )
تیم اقتصادی دولت آقای روحانی متشکل از روشنفکران ارگانیک است که با دردست داشتن مستقیم قدرت به روشنفکران عمودی تبدیل شده اند که برای حفظ منافع طبقاتی بورژوازی اداری و تجاری به اجرای دستورهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می پردازند.
تنها روشنفکران ارگانیک طبقه کارگر با طرح برنامه اقتصاد سیاسی مرحله ی ملی- دمکراتیک می توانند به تجهیز و سازماندهی مبارزه توده های زحمتکش علیه “اقتصاد سیاسی اسلامی” نئولیبرالی و امپریالیستی بپردازند.

تنها مارکسیسم توانایی دگرگونی ریشه ای جهان را دارد
نقش پیشاهنگ در آگاهی سازی طبقه کارگر

مقاله شماره: ۳۵ (۰۲/۰۷-۲۰۱۸) (۱۱ تیر ۱٣۹۷ )
طبقه های انگلی برای اجرای برنامه نولیبرال به سود سرمایه سوداگر درونی و امپریالیستی تنها به زور بسنده نمی کنند. بلکه آن ها برای پیش بردن این سیاست مردم کُش نیاز به برتری و هژمونی ایدئولوژیک خود بر جامعه دارند. تنها مارکسیست ها و در میان آن ها از همه بهتر حزب توده ی ایران پادزهر این زهر را در چنته خود دارد .
تنها حزب توده ی ایران است که نشان می دهد که برپایی یک اقتصاد ملی- دمکراتیک بدون تجهیز توده ها علیه سلطه ی دیکتاتوری و طبقه های انگلی بورژوازی تجاری و بوروکراتیک شدنی نیست.

ترس از خشم توده ها جمهوری اسلامی را به آغوش ترامپ می اندازد!
آغاز روند تسلیم جمهوری اسلامی!

مقاله شماره: ۳۳ (۲۲/۰۳-۲۰۱۸) (۱ تیر ۱٣۹۷ )
مصلحت گرایان نسل تازه جمهوری اسلامی از طبقه بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی مدرن تجاری برای حفظ منافع طبقاتی خود دلیلی برای صدور “اسلام سیاسی” نمی بینند.
کسانی که فرزندان شان را با پول توجیبی ماهانه‌ ۴۰ میلیون تومانی به مدرسه و برای تعطیلات به کشور های اروپایی می فرستند آیا حاضرند که این همه “نعمت های خدایی” را برای کمک به یک “ولگرد” شیعه یمنی از دست بدهند؟
بنابراین برای طبقه های انگلی حاکم بر میهن ما تسلیم در برابر خواست های آمریکا به مراتب سودمندتر و آسان تر از سپردن اداره کشور به توده ها است.

روند وحدت ادامه دارد!
ولی زمان گزینش فرا رسیده است!

مقاله شماره: ۳۲ (۱۹/۰۶-۲۰۱۸) ( ۲۹خرداد ۱٣۹۷)
روند یکپارچگی ایستا پذیر نیست. روند یکپارچگی وابسته به خواست کسی در اینجا و آنجا نیست. این روند پاسخ به یک نیاز تاریخی برای همیاری و همکاری همه ی نیروها در راه بهبودی زندگی زحمتکشان است و بدین گونه به سیر پر تضاریس خود در جاده ای ناهموار و در زمانی شاید دراز ادامه می دهد.

آیا “راه توده” در خانه وحدت جایی دارد؟
دو صد گفته چو یک کردار نیست

مقاله شماره: ۲۹ (۰۸/۰۶-۲۰۱۸) ( ۱۸ خرداد ۱٣۹۷ )
تردیدی نیست که هدف اصلی “راه توده” اکنون تقویت سازش کاری و جناح سوسیال دموکرات در “چپ” است. بدین گونه نمی تواند به عنوان “توده ای” در خانه وحدت در کنار دیگر نیروهای توده ای قرار گیرد.
اما همان طور که در یک نوشتار دیگر نوشتم، روند وحدت و یکپارچگی پرتضاریس است و در این راه ناهموار و پرخارِ برخی ها بر زمین خواهند ماند و کاروان به پیش خواهد رفت. “راه توده” با ادامه این سیاست چنین سرنوشتی دارد. آیا عنصرهای مثبتی که اینجا و آنجا در نوشتارها به چشم می خورد قادر خواهد بود وضع را تغییر دهد، روشن نیست.

نه با امپریالیسم علیه دیکتاتور! نه با دیکتاتور علیه امپریالیسم!
خط مستقل طبقاتی تنها راه درست!

سخن روز شماره: ۲۶ (۹ خرداد ۱٣۹۷) میهن ما روزهای بسیار دشواری را از سر می گذراند. هیچ وقت تعداد حاشیه نشینان و تهی دستان در تاریخ معاصر ایران به اندازه امروز نبوده است. در دوران اخیر استثمار زحمتکشان میهن ما با هزاران ترفند و کلک هر روز شدیدتر شده …