دیکتاتور ضدامپریالیسم و امپریالیسم آزادی خواه سراب است!

سخن روز شماره: ۱۰۱ (۱۶ بهمن ۱٣۹۷) این که کمک نیروهای نظامی ایران به سوریه به طور عینی به شکست نقشه امپریالیسم  برای تجزیه سوریه کمک کرده است درست است. ولی این برابر با یک کاربرد و کارکرد برنامه ریزی شده ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی نیست. در این شکی نیست که سیاست خارجی جمهوری …

برنامه نو مستعمره سازی میهن ما

سخن روز شماره: ۹۷ (۱ بهمن ۱٣۹۷)   پس از پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر فاشیسم موجی بزرگی از جنبش های رهایی بخش علیه استعمارگران جهان را فرا گرفت. برای خیلی از کشورها رهایی از استعمار به معنی رهایی واقعی نبوده است بلکه امپریالیسم با حقه های گوناگون از جمله …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش چهارم و پایانی

مقاله شماره: ۷۰ (۲۳ دی ۱۳۹۳)     بخش چهارم   جبهه ضددیکتاتوری خصلت هر انقلاب، با واقعیت های عینی و نقش آگاهانه پیشقراولان طبقه ای که در این مرحله از رسالت تاریخی برخوردار است، تعیین می شود و نه به آرزوهای افراد یا احزاب. در وضعیت امروزما وحدت عمل …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش سوم

مقاله شماره: ۶۹ (۲۰ دی ۱۳۹۳)     بخش سوم   نیروهای شرکت کننده در انقلاب ملی و دمکراتیک   نیروهای پیش ران (محرکه) انقلاب ملی و دموکراتیک عبارتند از ستم دیدگان جامعه. نیروی اصلی انگیزه انقلاب ملی دموکراتیک طبقه کارگر، خرده بورژوازی و بورژوازی ملی (که حکومت مذهبی آن …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش دوم

مقاله شماره: ۶۸ (۱۷ دی ۱۳۹۳)     بخش دوم   انقلاب ملی و دمکراتیک همان گونه که بررسی کرده ایم، هواداران انقلاب بورژوازی دموکراتیک ادعا می کنند که هدف های ما در انقلاب ملی و دموکراتیک دارای دستور کار پیاده کردن فوری انقلاب سوسیالیستی است. هواداران انقلاب سوسیالیستی ناب …

یادداشتهایی در باره ی مرحله ی انقلاب – بخش نخست

  مقاله شماره: ۶۷ (۱۴ دی ۱۳۹۳)   بخش نخست   پیش گفتار نگارنده نخست باید بگوید که این نوشته در دست یک مانیفست نیست بلکه کارپایه ای است برای گفتگوهای بیشتر میان توده ای ها در باره ی چالش هایی که جنبش انقلابی با آن روبرو هست.   در …

جایگاه تعاونی ها در اقتصاد سرمایه داری و مبارزه روزمره ما

مقاله شماره:۶۲ (۲۳ آبان ۱٣۹۷)(۱۳/۱۱-۲۰۱۸)
اگر چه که در نظام سرمایه داری به دلیل های بسیاری باید از تعاونی ها حمایت کرد ولی نباید در باره ی نقش دگرگون کننده آن ها گزاف کرد و آن را بیش از اندازه بزرگ کرد. تعاونی های کارگری هر چند گام های مفید و پیشرفته ای برای تضعیف حکومت سرمایه هستند اما آن ها هرگز به تنهایی نمی توانند ابزارهایی برای از بین بردن نظام سرمایه داری باشند.
نقش پایه ای و دگرگون کننده تعاونی همان گونه که مارکس در باره ی کمون پاریس گفته است زمانی برجسته می شود که خط اقتصادی کلان جامعه راه غیرسرمایه داری باشد.

مالکیت تعاونی در قانون اساسی بر آمده از انقلاب ملی و دموکراتیک

سخن روز شماره: ۷۸ (۱۸ آبان ۱٣۹۷)   یکی از دلیل های بارز دفاع حزب توده ی ایران از انقلاب ملی- دموکراتیک چارچوب طراحی شده خط اقتصادی در قانون اساسی بر آمده از انقلاب بوده است. متن نخست اصل  ۴۴ قانون اساسی به شکل زیر بوده است. نظام اقتصادی جمهوری …