سازگارسازی زبان با زمان خود!

سخن روز شماره ۹۸/۷۷ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- ۱۵ فوریه۲۰۲۰ به تازگی نوشته ای در نقد نوشته ” رژیم ضدامپریالیستی یا ضدمردمی” نگارنده در نویدنو آمده است. انتظار نگارنده از نویسنده نقدی که گویا در علم زبان از جایگاه ویژه ای برخوردار است بیشتر از این بوده است.  نویسنده کوشیده است …

رسانه های”اجتماعی” دیجیتالی پرورشگاه انسان نئولیبرالی!

مقاله ۴۲/۹۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸- ۱۴ فوریه۲۰۲۰ پیش گفتار روان شناسی مارکسیستی – که با نوآوری و کار و تلاش روانشناسان کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پایه گزاری شده بود – وارونه (برعکس) روان شناسی بورژوازی، انسان را تنها فراورده ساختار بیولوژیک نمی داند، بلکه انسان را افزون بر ساختار …

“چپ” و ”من گرایی” نئولیبرالیسم!

مقاله شماره ۳۹/ ۹۸۱۱ بهمن۱۳۹۸ -۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ پیش گفتار در دنیای امروز ما ایدولوژی طبقه بورژوازی با پوشش نئولیبرالیسم نمایان می شود.”من گرایی” دل تپنده ایدولوژی نئولیبرالیسم است. میان همه ی پندارهای نئولیبرالی، این ایده که ما می توانیم زندگی خودمان را جدا از دیگران به بهترین روش سازمان …

رژیم ضدامپریالیستی یا ضدمردمی!

مقاله شماره ۳۸/ ۹۸ ۳۰ دی ۱۳۹۸- ۲۰ژانویه ۲۰۲۰ پیش گفتار کشته شدن فرمانده سلیمانی در یک یورش تروریستی به دست نیروهای آمریکایی در عراق بهانه ای شد برای ارزشیابی و هم سنجی دسته هایی که خود را توده ای می نامند. بیشتر نیروهای سیاسی ایران در ارزیابی از این …

مردم ایران تنها بازنده جنگ میان دیوانگان!

مقاله شماره۳۶ ۱۵ دی ۱۳۹۸-۵ژانویه۲۰۲۰ یک بار دیگر امپریالیسم آمریکا دست به کشتار زد و و این بار سپهبد ایرانی و همتای عراقی او را در کشور عراق کشت. این کار نه تنها با قانون های خود آمریکا در تضاد است بلکه گامی دشمنانه و نشانه برتری جویانه آمریکا در پیوند …

جنبش ضدسرمایه داری و تلاش بورژوازی برای رام کردن آن!

مقاله شماره ۳۵۱۱ دی ۱۳۹۸ -۱ ژانویه۲۰۱۹ پیش گفتار در هفته های گذشته آن چه  که کمتر کسی به روی دادن آن می اندیشد، رخ داد. دودلان و بدبینان به ناگهان دانشجویانی را در خیابان ها دیدند که با کارگران هم رزم شدند. طبقه کارگر با پافشاری و پایداری، دیگر …

شکست دوباره نئولیبرالیسم اتحادیه اروپا در بریتانیا!

مقاله شماره ۳۴۷ دی ۱۳۹۸ -۲۸دسامبر۲۰۱۹ می گویند که پیروزی هزار پدر دارد ولی شکست پدرمرده است. حزب کارگر در انتخابات هفته گذشته ۵۹ کرسی از دست داد. این بزرگترین شکست از حزب پس از ۱۹۳۴ بود. هوادارن نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایران می کوشند که این شکست را شکست …

دشوار سرافراز ماندن در زندان!
به بهانه گزارش ایستادگی زنان توده ای درزندان

مقاله شماره ۳۲۱۹ آذر ۱۳۹۸–۱۰ دسامبر درد و رنج تازیانه چند روزی بیش نیست رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای (کیوان، شاعر و رزمنده جانباخته توده ای) پیش گفتار از نخستین یورش ناجوانمردانه رژیم به نیروهای پیشرو نزدیک به چهل سال می گذرد و بدبختانه هنوز در میهن ما …