گذری به تاریخ اندیشه سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری!

مقاله ۳/۹۹ ۷ فروردین ۱۳۹۹، ۲۷ مارس ۲۰۲۰ پیش گفتار جنبش کارگری برای پخته کردن اندیشه خود و آزمون آن در پهنه پیکار، همیشه به برخورد دیدگاه های گوناگون نیاز دارد. هر کس باید راه کارهایی را که برای چالش های گوناگون یافته است و به دید خود درست می …

ویروس کرونا در دوران وبای نئولیبرالیسم!
شاید سی میلیون ایرانی به آن آلوده شوند!

مقاله ۱/۹۹ ۲ فروردین ۱۳۹۹، ۲۲ مارس ۲۰۲۰ پیش گفتار در سال ۱۹۹۷ ژوزه ساراماگو، نویسنده  کمونیست پرتغالی رمانی به نام “کوری”  نوشته بود که در آن او با چیره دستی نشان می دهد که چگونه یک جامعه انسانی هنگام روبرو شدن با یک بیماری واگیر به پرتگاه نابودی اخلاقی …

بهار زمینی و بهار انسانی!

مقاله ۴۸/۹۸ ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۹ مارس ۲۰۲۰ چشم به راهی ما به پایان رسیده است. زمستان از نفس افتاده است و جای خود را به بهار داده است. خورشید جان بخش دوباره توانا و درخشان می شود. با به سر آمدن شب دراز یلدایی روزها دراز و شب ها …

در ستایش حزب طبقه کارگر و رنجبران!
به بهانه برگزاری نشست (پلنوم) وسیع کمیته ی مرکزی حزب توده ایران اسفند ۱۳۹۸

مقاله ۴۶/۹۸ ۱۶ اسفند ۱۳۹۸، ۶ مارس ۲۰۲۰ سال های درازی ستمگران گوشت مان را خوردند و خون مان را مکیدند تا شکم فربه و جیب پر کنند. زورمندان بر گرده ما سوار شدند و لگام در دست، ما را یورتمه روان به نابودی کشاندند. بیدادگران برای پرده افکندن بروی …

سیاست مستقل طبقاتی یا دنباله روی از بورژوازی!

مقاله ۴۵/۹۸ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸، ۴ مارس ۲۰۲۰ پیش گفتار دشمن طبقاتی توانسته است به “چپ” بپذیراند که آماجی فراتر از برپایی یک  سرمایه داری “خوب”، تنها یک پندار بیمارگونه است که جای پایی در زندگی روزانه توده ها ندارد. گویا به جای واژگونی سرمایه داری که کاری نشدنی و …

سازگارسازی زبان با زمان خود!

سخن روز شماره ۹۸/۷۷ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸- ۱۵ فوریه۲۰۲۰ به تازگی نوشته ای در نقد نوشته ” رژیم ضدامپریالیستی یا ضدمردمی” نگارنده در نویدنو آمده است. انتظار نگارنده از نویسنده نقدی که گویا در علم زبان از جایگاه ویژه ای برخوردار است بیشتر از این بوده است.  نویسنده کوشیده است …

رسانه های”اجتماعی” دیجیتالی پرورشگاه انسان نئولیبرالی!

مقاله ۴۲/۹۸ ۲۵ بهمن ۱۳۹۸- ۱۴ فوریه۲۰۲۰ پیش گفتار روان شناسی مارکسیستی – که با نوآوری و کار و تلاش روانشناسان کمونیست اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پایه گزاری شده بود – وارونه (برعکس) روان شناسی بورژوازی، انسان را تنها فراورده ساختار بیولوژیک نمی داند، بلکه انسان را افزون بر ساختار …

“چپ” و ”من گرایی” نئولیبرالیسم!

مقاله شماره ۳۹/ ۹۸۱۱ بهمن۱۳۹۸ -۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ پیش گفتار در دنیای امروز ما ایدولوژی طبقه بورژوازی با پوشش نئولیبرالیسم نمایان می شود.”من گرایی” دل تپنده ایدولوژی نئولیبرالیسم است. میان همه ی پندارهای نئولیبرالی، این ایده که ما می توانیم زندگی خودمان را جدا از دیگران به بهترین روش سازمان …