انتقاد “راه توده”، “عدالت” و “ده مهر” به حزب توده ی ایران ماتریالیستی- دیالکتیکی نیست!

مقاله ۳۴/۱۴۰۰۶ آذر ۱۴۰۰، ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ پیش گفتار نبرد طبقاتى در کشور ما ژرف تر از پیش شده است و واپس گرایان درونی و برونی براى‏‏ پراکندگی جنبش توده ای دوباره دست به کار شده اند. روشن است که این برنامه رژیم پیش آمدی و ناگهانی نیست بلکه ریشه …

حزب توده ی ایران و گزینش میان آزادی و عدالت اجتماعی!

مقاله ۳۳/۱۴۰۰۱۸ آبان ۱۴۰۰، ۹ نوامبر ۲۰۲۱ پیش گفتار گزینش میان آزادی و عدالت اجتماعی همواره یکی از چالش های بزرگ حزب های سیاسی در کشورهای ستم زده بوده است. به راستی هم بسیاری از حزب های سیاسی در این گونه کشورها چیزی فرای آزادی نمی خواهند؛ آن هم آن …

هدف نزدیکی حزب توده ی ایران به حزب چپ ایران (فدائیان خلق) چیست؟

مقاله ۳۲/۱۴۰۰۹ آبان ۱۴۰۰، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۱ پیش گفتار نزدیکی، هم کاری و هم یاری برای انجام هدف های مشترک هم واره میان گروه ها ی گوناگون بوده است. نزدیکی گروه های ”چپ” به هم بسیار برای نبرد مشترک ما برجسته است. ما هر کدام به تنهایی کم توان تر …

حزب توده ی ایران را چه پیش آمد؟
نگاهی به اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت هشتادسالگی حزب!

مقاله ۳۱/۱۴۰۰۲۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ هنگام بررسی چنین نوشته ای باید “نگفته ها” را در آن جست و جو کرد و نباید خود را با نوای نوازش گر “گفته شده ها” در خواب برد. نگفتن “نگفته ها” برای فراموشی نیست و این گونه هم نیست که نویسندگان از …

چرا سرمایه داری هنوز واژگون نشده است؟
نگاهی به مقوله “زور بی صدا”ی مارکس!

مقاله ۳۰/۱۴۰۰۱۹ مهر ۱۴۰۰، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱ پیش گفتار در آغاز گسترش بیماری همه گیر کورونا خیزاب بزرگی از هم دلی، هم یاری، هم کاری و هم بستگی مردمان جهان را فرا گرفته بود. برای همین نیز این امید در دل ها رخنه کرده بود که شاید جهان با آموختن …

سازمان شانگهای کشتی نجات نوح جمهوری اسلامی نیست!

مقاله ۲۹/۱۴۰۰۱۱ مهر ۱۴۰۰، ۳ اکتبر ۲۰۲۱ پیش گفتار جمهوری اسلامی با بوق و کرنا پذیرش خود در پیمان شانگهای را یک پیروزی بزرگ خواند و برخی “چپ”ها نیز آن را نشان از پیروزی خط ولایت فقیه در روی کرد به شرق دانستند. برخی ها از این هم فراتر رفته …

برای بزرگ داشت هشتادمین سال روز ریش سپیدی که هزاران هزار سرو ناز و گل سرخ دل نواز در دشت آزادی کاشته است

باز انتشار مقاله شماره:۵۷ (۱۶ مهر ۱٣۹۷) برابر با اکتبر ۸, ۲۰۱۸ چپاول گران سده هاست که در میهن ما فرمان رانده ا ند. جنگ سالاران سده هاست که فرزندان کار را به چاه نیستی فرستاده اند. ستم‌پیشه گان سده هاست به مردم ستم کرده اند. غارتگران سده هاست از …

نقش بازار سوسیالیستی در پیش رفت سوسیالیسم!

مقاله ۲۸/۱۴۰۰۴ مهر ۱۴۰۰، ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱ پیش گفتار بگذارید از همین آغاز بپذیریم که سرمایه داری سخت جان تر از آن بود که آرمان گرایان سوسیالیسم می پنداشتند. سرمایه داری نرمش شگفت انگیزی در برابر چالش هایی که با آن تا کنون روبرو بوده است از خود نشان داده …