پیوند دیالکتیکی نبرد ضدامپریالیستی با نبرد طبقاتی و خط مستقل طبقاتی!
بررسی کوتاه نوشته “ده مهر”!

پیشگفتار مقاله ۵۰/۹۹۶ بهمن ۱۳۹۹، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۱ دریافت نادرست و متافیزیکی از وظیفه های پیشاهنگ طبقه کارگر و پیاده نکردن دیالکتیک میان وظیفه ی دمکراتیک- اتحادی حزب توده ایران و وظیفه ی سوسیالیستی حزب توده ایران ما را امروز به اینجا کشاند. بارها گفته شد که مارکسیست ها برای …

ژئوپلیتیک شیعه جمهوری اسلامی!

مقاله ۴۹/۹۹۳۰ دی ۱۳۹۹، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۱ پیش گفتار این روزها تلاش فراوانی می شود تا سیاست انقلابی حزب توده ی ایران در باره ترد ولایت فقیه زیر پرسش برده شود. از سویی تلاش می شود که ژئوپلیتیک رژیم همچون یک سیاست ضدامپریالیستی به نمایش گذاشته شود و از سویی …

حتا با یافتن گُلی، کویر گُلستان نمی شود!
نگاهی به نوشته آقای گلستانی!

مقاله ۴۸/۹۹۱۶ دی ۱۳۹۹، ۵ ژانویه ۲۰۲۱ پیش گفتار به تازگی در تارنگاشت “توده ای ها” نوشته ای از آقای خسرو گلستانی پخش شده است. نگارنده در یکی از نوشته های پیشین خود به نام “برخورد امنیتی و یا جدل ایدیولوژیک”؟ بر این نکته پافشاری کردم که برخورد با دیدگاه …

سوسیالیسم ناب رویایی و یا سوسیالیسم پر پیچ و خم دنیایی!

مقاله ۴۶/۹۹۱۳ دی ۱۳۹۹، ۲ ژانویه ۲۰۲۱ پیش گفتار سخن گفتن از دشواری های پیاده کردن سوسیالیسم برای ما که درگیر نبرد آزادی و برابری هستیم، شاید سخن روز نباشد و یا شاید برخی ها آن را بیهوده بدانند. ولی همزمان باید پذیرفت که هیچ نیروی کمونیستی در هیچ جای …

برخورد امنیتی و یا جدل ایدیولوژیک!

سخن روز شماره ۴۵۲۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ “صداقت در آنست که هَرکس در عُصاره خود با عشق به تبار انسانی خویش بجوشد: ”که از آن دست که می پروردم، می رویم” “ (با پچپچه پاییز،ا.ط) تاریخ نگاری مارکسیستی دانشی است که باید آن را آموخت. تاریخ نویسان بورژوایی …

راه پر پیچ و خم گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم!

مقاله ۴۴/۹۹۱۱ آذر ۱۳۹۹، ۱ دسامبر ۲۰۲۰ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها (حافظ) پیش گفتار در کنار انقلاب اکتبر سوسیالیستی، انقلاب چین بزرگترین رویداد انقلابی سده بیستم بوده است. این دو انقلاب به همان اندازه که دانه امید در دل رنجبران جهان کاشتند، خشم بهره کشان را …

انتخابات آمریکا؛ یک بار دیگر گزینش “بد”، “خوب” را کم توان تر کرد!

مقاله ۴۱/۹۹۲۱ آبان ۱۳۹۹، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰ پیش گفتار دویست و پنجاه هزار آمریکایی در برابر کورونا جان خود را از دست داده اند که روند مرگبار آن بیشتر به دلیل واکنش نادرست ترامپ بوده است. دست کم شش میلیون آمریکایی به دلیل پسرفت اقتصادی به چاه تنگ دستی فرو …

قره باغ؛ آرامش سوسیالیستی گذشته و جنگ امپریالیستی کنونی!

مقاله ۳۹/۹۹۱۵ آبان ۱۳۹۹، ۵ نوامبر ۲۰۲۰ پیش گفتار از روزی که جنبش کارگری و  سوسیالیستی پای به جهان گذاشت، تاکنون بارها در درون این جنبش در باره ی جنگ های گوناگون دیدگاه های ناهمگون با هم برخورد داشته اند. لنین با هوشیاری و شم طبقاتی خود به ما یاد …