مردم ایران تنها بازنده جنگ میان دیوانگان!

مقاله شماره۳۶ ۱۵ دی ۱۳۹۸-۵ژانویه۲۰۲۰ یک بار دیگر امپریالیسم آمریکا دست به کشتار زد و و این بار سپهبد ایرانی و همتای عراقی او را در کشور عراق کشت. این کار نه تنها با قانون های خود آمریکا در تضاد است بلکه گامی دشمنانه و نشانه برتری جویانه آمریکا در پیوند …

جنبش ضدسرمایه داری و تلاش بورژوازی برای رام کردن آن!

مقاله شماره ۳۵۱۱ دی ۱۳۹۸ -۱ ژانویه۲۰۱۹ پیش گفتار در هفته های گذشته آن چه  که کمتر کسی به روی دادن آن می اندیشد، رخ داد. دودلان و بدبینان به ناگهان دانشجویانی را در خیابان ها دیدند که با کارگران هم رزم شدند. طبقه کارگر با پافشاری و پایداری، دیگر …

شکست دوباره نئولیبرالیسم اتحادیه اروپا در بریتانیا!

مقاله شماره ۳۴۷ دی ۱۳۹۸ -۲۸دسامبر۲۰۱۹ می گویند که پیروزی هزار پدر دارد ولی شکست پدرمرده است. حزب کارگر در انتخابات هفته گذشته ۵۹ کرسی از دست داد. این بزرگترین شکست از حزب پس از ۱۹۳۴ بود. هوادارن نئولیبرالیسم در بریتانیا و ایران می کوشند که این شکست را شکست …

دشوار سرافراز ماندن در زندان!
به بهانه گزارش ایستادگی زنان توده ای درزندان

مقاله شماره ۳۲۱۹ آذر ۱۳۹۸–۱۰ دسامبر درد و رنج تازیانه چند روزی بیش نیست رازدار خلق اگر باشی همیشه زنده ای (کیوان، شاعر و رزمنده جانباخته توده ای) پیش گفتار از نخستین یورش ناجوانمردانه رژیم به نیروهای پیشرو نزدیک به چهل سال می گذرد و بدبختانه هنوز در میهن ما …

چرا کمونیست ها باید به دستاوردهای جمهوری خلق چین ببالند!

مقاله شماره ۳۱ ۸ آذر ۱۳۹۸–۲۹ نوامبر پیش گفتار در زبان انگلیسی زبانزدی است که می گوید “اگر نمی توانید آن ها را شکست دهید به آنها بپیوندید” (if you can’t beat them join them). در برخورد با کامیابی ها و دستاوردهای بزرگ اقتصادی جمهوری خلق چین سوسیالیستی، سرمایه داری …

نئولیبرالیسم داروی بورژوازی برای بیماری سرمایه داری

مقاله شماره ۲۸۱۴ آبان ۱۳۹۸– ۶ نوامبر ۲۰۱۹ پیش گفتار پس از رسوایی و بی آبرویی نئولیبرالیسم در سرتاسر جهان، سرمایه داری بر آن است که با پیش گزاری یک دسته از برنامه های رنگارنگ و فریب کارانه، خود نظام بهره کشی را از زیر تازیان خشم توده ها بیرون …

گفتگو میان کمونیست ها!

مقاله شماره ۲۷ ۹ آبان ۱۳۹۸– ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ گفتگو میان انسان ها بسیار سخت است چرا که انسان ها مانند جانوران به فرستادن پیام های پیش و پا افتاده برای نمایش حس های ساده مانند خشم، ترس و همانند آن، سود نمی جویند. انسان ها هنگام پیام رسانی با …

دیدگاه مارکسیستی در باره رسانه های بورژوازی!

مقاله ی شماره ۲۱ / ۱۳۹۸(۵ مهر ۱۳۹۸ – ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹) دوباره به تازگی رسانه های بورژوازی سرگرم داستان سازی در باره ی پدیده خودساخته ای بنام (fake news) شده اند که پایه و بنیان آن آفریدن رویدادهای ساختگی و دروغین است. گویا آفرینندگان این رویدادهای ساختگی نه رسانه …