انسان؛ زراندوز فرومایه یا رباینده آتش

سخن روز شماره: ۸ (۳۱ فروردین ۱۳۹۸) اندیشه های طبقه حاکم، همواره باورهای حاکم در هر دوره است (مارکس) اندیشه های بنیادی نئولیبرالیستی در تار و پود میهن ما رخنه کرده است. شکارچیان آفتاب از تابیدن هر گونه اندیشه ی پیشرفته سوسیالیستی در تاریک خانه میهن جلوگیری می کنند و …

سیلاب رودها و رگبار خشم توده ها

سخن روز شماره: ۷ (۲۶ فروردین ۱۳۹۸) پنداشتی که خشم فروخورده ی قرون جوشیده از خرابه ی فرتوت روزها (نادر نادرپور) برف، باران و سیلاب ویرانگر بسیاری از شهرهای میهن ما را در کام خود فرو برده و پیامدهای سنگینی آن بر دوش نازک توده های رنج و تهی دستان …

دگرگون کن، دگرگون شو

سخن روز شماره: ۵ (۲۲ فروردین ۱۳۹۸) در قلب هاى شیار خورده مان، بذر سبز حیات را بنشان (ا.ط) در داوری باید دادگر بود. حق هر انسان و از جمله یک هوادار حزبی هست که با خط مشی گذشته و یا کنونی حزب موافق نباشد. ولی انسان باید به ویژه …

خط مشی کنونی دنباله ی دیالکتیکی خط مشی گذشته

مقاله ی شماره۲/ ۱۳۹۸ ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ۵ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار   نگارنده با وجود داشتن انتقادهایی از آن دسته از کسانی بوده است که در همان دوران پیش و پس از کنفرانس ملی از هواداران خط مشی نو حزب توده ی ایران بوده است. انتقاد های آن زمان من …

نوروز امسال خوشبویه امید دارد!

سخن روز شماره: ۱۱۰ (۲۹ اسفند ۱٣۹۷) بهار می‌شود یکی دو روز دیگر از پگاه چو چشم باز می‌کنی زمانه زیر و رو زمینه پر نگار می‌شود زمین شکاف می‌خورد به دشت سبزه می‌زند هر آنچه مانده بود زیر برف جوان و شسته رُفته آشکار می‌شود. سیاوش کسرایی با آن‌که …

خیزش های کارگری و راستگرایی و چپگرایی  در “چپ”

مقاله شماره:۵۷ (۲۹ بهمن ۱٣۹۷) (۱۸/۰۲-۲۰۱۹)
حزب توده ی ایران با داشتن فراز و نشیب در درازنای تاریخ خود همواره در جای خود بوده است. این دیگر نیروها هستند که بسته به جایگاه مشخص خود در زمان مشخص گاهی حزب را در سوی “راست” خود و گاهی در سوی “چپ” خود می بینند.

دیکتاتور ضدامپریالیسم و امپریالیسم آزادی خواه سراب است!

سخن روز شماره: ۱۰۱ (۱۶ بهمن ۱٣۹۷) این که کمک نیروهای نظامی ایران به سوریه به طور عینی به شکست نقشه امپریالیسم  برای تجزیه سوریه کمک کرده است درست است. ولی این برابر با یک کاربرد و کارکرد برنامه ریزی شده ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی نیست. در این شکی نیست که سیاست خارجی جمهوری …

برنامه نو مستعمره سازی میهن ما

سخن روز شماره: ۹۷ (۱ بهمن ۱٣۹۷)   پس از پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر فاشیسم موجی بزرگی از جنبش های رهایی بخش علیه استعمارگران جهان را فرا گرفت. برای خیلی از کشورها رهایی از استعمار به معنی رهایی واقعی نبوده است بلکه امپریالیسم با حقه های گوناگون از جمله …