آتشبانِ آتشکده ی سوسیالیسم باش!

سخن روز شماره ۲۶ (سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۰ جون ۲۰۱۹) سیامک هواپیماهای جنگی بر سر پناهندگان و کُوچگران آفریقایی در لیبی بمب می ریزند و نیروهای امنیتی به روی آن ها هنگام گریز آتش می گشایند. کُوچگران مکزیکی در انبارهای بزرگ همچون کیسه های برنج و گندم روی …

هم سنجی دیدگاه رفیق جواهریان با دیدگاه رسمی حزب توده ی ایران

مقاله ی شماره ۱۰ / ۱۳۹۸ ۴ تیر ۱٣۹٨ – ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ پیش گفتار در چند شماره پی در پی نویدنو یک سری از دیدگاه های رفیق جواهریان را پخش کرده است. بی ریب برخورد نگاه های گوناگون که به هر پدیده ای از زاویه های ناهمگون می پردازد …

پرخاشگری امپریالیسم امریکا و سردرگمی “۱۰مهر”

مقاله ی شماره ۹ / ۱۳۹۸ ۱۲ خرداد ۱٣۹٨ – ۲ ژوئن ۲۰۱۹ پیشگفتار به تازگی “۱۰مهر” در نوشته ای به نام “برنامه کنونی امپریالیسم آمریکا برای جهان، منطقهٔ خاورمیانه و ایران” تلاش کرده است که به ارزیابی پیشین خود در باره ی این که «حضور نیروهای ایران در دیگر …

سرنوشت کودکان تهی دست در کشتارگاه نظام بهره کشی

مقاله ی شماره ۸ / ۱۳۹۸ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۱ مه ۲۰۱۹ پیش گفتار هر هفته ما نوشته های فراوانی در باره ی زندگی درد آلود کودکان در گوشه و کنار این جهان پهناور می خوانیم. سازمان های یاری رسانی بی شماری هر روز خستگی ناپذیر به گردآوری پول …

جایگاه ما کنار دیکتاتوری است یا آغوش امپریالیسم؟
“۱۰مهر” چنین شتابان به کجا می رود؟

مقاله ی شماره ۵ / ۱۳۹۸ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار امپریالیسم امریکا به رهبری دولت پرخاشگر ترامپ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست تروریسم قرار داده است. در این میان سرنگونی خواهان هوادار امپریالیسم برای ترامپ دست ها زده اند. و در آن سوی میدان …

ستاره آزادی در آسمان عدالت اجتماعی می درخشد

مقاله ی شماره ۴ / ۱۳۹۸ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار کوتاه سخن. باید گفت که درگیری میان آزادی و عدالت اجتماعی یک ستیز ساختگی است. همان گونه که ستاره آزادی در آسمان عدالت اجتماعی می درخشد و بی آسمان نمی توان از ستاره سخن گفت. عدالت …

انسان؛ زراندوز فرومایه یا رباینده آتش

سخن روز شماره: ۸ (۳۱ فروردین ۱۳۹۸) اندیشه های طبقه حاکم، همواره باورهای حاکم در هر دوره است (مارکس) اندیشه های بنیادی نئولیبرالیستی در تار و پود میهن ما رخنه کرده است. شکارچیان آفتاب از تابیدن هر گونه اندیشه ی پیشرفته سوسیالیستی در تاریک خانه میهن جلوگیری می کنند و …

سیلاب رودها و رگبار خشم توده ها

سخن روز شماره: ۷ (۲۶ فروردین ۱۳۹۸) پنداشتی که خشم فروخورده ی قرون جوشیده از خرابه ی فرتوت روزها (نادر نادرپور) برف، باران و سیلاب ویرانگر بسیاری از شهرهای میهن ما را در کام خود فرو برده و پیامدهای سنگینی آن بر دوش نازک توده های رنج و تهی دستان …