شیوه تولید و شیوه زندگی!

مقاله ی شماره ۱۹ / ۱۳۹۸(۲۶ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۹) شیوه زندگی سرمایه داری، پندارها، پیوندهای اجتماعی، شیوه اندیشیدن، روانشناختی و ایدئولوژی ویژه ای می آفریند. مارکس می گوید که شیوه زندگی آن شیوه ای از زندگی است که زیر شرایط ویژه ای از شیوه تولیدی ریخت می …

دیالکتیک میان پیکار در درون و برون میهن

سخن روز شماره ۳۲ ( ۹ شهریور ۱۳۹۸ – ۳۱ آگوست ۲۰۱۹) سال های درازی پس از کودتای سال سی و دو تلاش حزب توده ی ایران بر برپایی سازمان های کم و بیش متمرکز بوده است. ولی پس از یورش های پی در پی دستگاه امنیتی دیکتاتوری شاه به …

در ستایش کارگران هفته تپه و “سپیده”

سخن روز شماره ۳۰ ( ۲۵ امرداد ۱۳۹۸ – ۱۶ آگوست ۲۰۱۹) برتولت برشت در نمایشنامه گالیه به زبان یکی از شخصیت های داستان، آندره‌آ می گوید: بدبخت ملتی که قهرمان ندارد. و گالیله که خود را قهرمان شکست خورده زیر شکنجه می بیند، پاسخ می دهد: نه بدبخت ملتی که …

  آتشبانِ آتشکده ی سوسیالیسم باش!

سخن روز شماره ۲۶ (سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۰ جون ۲۰۱۹) سیامک هواپیماهای جنگی بر سر پناهندگان و کُوچگران آفریقایی در لیبی بمب می ریزند و نیروهای امنیتی به روی آن ها هنگام گریز آتش می گشایند. کُوچگران مکزیکی در انبارهای بزرگ همچون کیسه های برنج و گندم روی …

هم سنجی دیدگاه رفیق جواهریان با دیدگاه رسمی حزب توده ی ایران

مقاله ی شماره ۱۰ / ۱۳۹۸ ۴ تیر ۱٣۹٨ – ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ پیش گفتار در چند شماره پی در پی نویدنو یک سری از دیدگاه های رفیق جواهریان را پخش کرده است. بی ریب برخورد نگاه های گوناگون که به هر پدیده ای از زاویه های ناهمگون می پردازد …

پرخاشگری امپریالیسم امریکا و سردرگمی “۱۰مهر”

مقاله ی شماره ۹ / ۱۳۹۸ ۱۲ خرداد ۱٣۹٨ – ۲ ژوئن ۲۰۱۹ پیشگفتار به تازگی “۱۰مهر” در نوشته ای به نام “برنامه کنونی امپریالیسم آمریکا برای جهان، منطقهٔ خاورمیانه و ایران” تلاش کرده است که به ارزیابی پیشین خود در باره ی این که «حضور نیروهای ایران در دیگر …

سرنوشت کودکان تهی دست در کشتارگاه نظام بهره کشی

مقاله ی شماره ۸ / ۱۳۹۸ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۱ مه ۲۰۱۹ پیش گفتار هر هفته ما نوشته های فراوانی در باره ی زندگی درد آلود کودکان در گوشه و کنار این جهان پهناور می خوانیم. سازمان های یاری رسانی بی شماری هر روز خستگی ناپذیر به گردآوری پول …

جایگاه ما کنار دیکتاتوری است یا آغوش امپریالیسم؟
“۱۰مهر” چنین شتابان به کجا می رود؟

مقاله ی شماره ۵ / ۱۳۹۸ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ – ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ پیشگفتار امپریالیسم امریکا به رهبری دولت پرخاشگر ترامپ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را در لیست تروریسم قرار داده است. در این میان سرنگونی خواهان هوادار امپریالیسم برای ترامپ دست ها زده اند. و در آن سوی میدان …