image_pdfimage_print

مصاحبه با رفیق عمویی در باره شکنجه در زندان: آیا شما با همسر امام رابطه دارید؟

به تازگی یک مصاحبه از رفیق عمویی بازانتشار یافته است. می گویند که دیرتر بهتر از هرگز است. همچنین داوری نیز در باره روشنگری رفیق عزیز عمویی در باره ان چه که بر او و دیگر رفیقان ما در زندان رفته است نیز روا است. پخش این افشاگری در زمانی …

حقوق متساوی کارگران رسمی و پیمانی! دستاوردی که حق قانونی طبقه کارگر ایران نیز است! سندیکاهای مستقل و واحد طبقه کارگر استوارترین مدافع منافع زحمتکشان!

مقاله شماره: ١٣٩٢ / ٣٠ (٢١ تیر)
واژه راهنما: تساوی حقوق و دستمزد کارگران پیمانی و رسمی آماج مبارزاتی روز. تحقق یافتن منافع کل خلق، در تحقق یافتن منافع طبقه کارگر تجلی می یابد.

آنچه که باید از بهروز خلیق آموخت!

مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٢ (١٧ شهریور) واژه راهنما: مضمون و شکل پدیده. «بلوک» سوسیالیستی؟ رابطه ”جبهه ضددیکتاتوری“ و ”جبهه متحد خلق“. دوست گرامی، و به عنوان ”مسئول هیئت سیاسی- اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)“، رفیق عزیز بهروز خلیق! بازتاب سه ”گفتگو“ی  پراهمیت شما در ارتباط با استراتژی سازمان …

خط مشی انقلابی، تیغی در چشم دشمنان حزب توده ایران! ”عدالت“ نگران چیست؟

مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢١ (٨ شهریور)
واژه راهنما: پیوند تضاد اصلی و تضاد عمده روز در ایران. امکان تغییر تضاد عمده. هر جریان واقعا ضد امپریالیست در ایران تنها با محک کوشش و مبارزه آن برای ایجاد شدن یک جنبش دموکراتیک و مردمی در کشور شناخته و تعیین می شود. شناخت توده ای های صادق تنها با محک دفاع آن ها از خط مشی انقلابی، یعنی برنامه ”حداقل کارگری“ حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران و کوشش برای تحکیم و تدقیق این خط مشی، ممکن و مجاز است.

«اقتصاد مقاومتی»، شـعاری تـوخـالـی!

مقاله شماره: ١٣٩١ / ٢٠ (۴ شهریور)
واژه راهنما: مذاکرات پنهان از مردم و برباد رفتن حق حاکمیت ملی. دفاع از حق حضور و فعالیت آزاد و علنی احزاب سیاسی- طبقاتی، در راس آن حزب طبقه کارگر، محک سرشت ضدامپریالیستی و دموکراتیک هر جریان میهن دوست می باشد.

خامنه از چه چیز عصبی است ؟

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٩ (٣١ مرداد)
واژه راهنما: استراژی نظامی- سیاسی امپریالیسم و مبارزه علیه آن. دفاع از حاکمیت ملی تنها با نابودی انقلابی حاکمیت سرمایه داری مافیایی ممکن است.

مشکلات اقتصادی ایران زائیده نظام سرمایه داری است!(۱)

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٧ (١٧ مرداد)
واژه راهنما: بحثی درباره ریشه های اقتصادی فروپاشی ”مدل شوروی“ اقتصاد سوسیالیستی. برخلاف نظر زیباکلام، مشکلات اقتصادی ایران زائیده نظام سرمایه داری است! فریبیز رئیس دانا را آزاد کنید!

گفتگو میان توده ای ها (چهار) عمده ترین آماج پیش رو «به نبرد می روم و شمشیرم چوبینه است: شمشیر واژه ها. در پاسداری اندیشه خود، چروکیده ام.» (احسان طبری، ”با پچپچه پائیز“، ص ٧)

مقاله شماره: ١٣٩١ / ١٢ (چهارم مرداد)
واژه راهنما: بحثی در دفاع از مقاله «پیش به سوی جبهه گسترده ضد دیکتاتوری» در نامه مردم (شماره٨٩٢). عمده ترین آماج پیش رو، تعیین مضمون مبارزه برای «محدود کردن رشد سرمایه داری بزرگ» (طرح برنامه ششمین کنگره حزب توده ایران). توده ای محترم، ”آرش“ محق نیست!