پشت کردن گسترده به انتخابات ریاست جمهوری، گام نخست در راه سرنگونی ولایت فقیه!

مقاله ۱۱/۱۴۰۰۱۶ خرداد ۱۴۰۰، ۶ ژوئن ۲۰۲۱ پیش گفتار یک بار دیگر دستگاه بزرگ فریب رژیم برای به دام انداختن مردم با شیوه های گوناگون تنور انتخابات را گرم نگه می دارد. در دوران جولان نئولیبرالیسم، انتخابات حتا در کشورهای پیش رفته سرمایه داری تنها به جابجایی دسته های گوناگون …

”نگاه به شرق” رژیم برای نبرد با امپریالیسم نیست!

مقاله ۱۰/۱۴۰۰۹ خرداد ۱۴۰۰، ۳۰ مه ۲۰۲۱ پیش گفتار یکی از پیامدهای ناگوار پیاده سازی پرخاشگرانه سیاست نئولیبرالیستی در جهان، آغاز یک دوره برده داری نوین کشورها در سده ما است. دالان های تودرتوی بسیاری کنسرن ها، شرکت های نیرومند انحصاری، بانک ها و نهادهای مالی را به هم پیوند …

بررسی ”طرح سند” کنگره هفتم! – (بخش پایانی)

مقاله ۹/۱۴۰۰۱ خرداد ۱۴۰۰، ۲۲ مه ۲۰۲۱ پیش گفتار در بخش یک و دو ارزیابی ”طرح سند”  ما به  بررسی دیدگاه نویسندگان ”طرح سند”  در باره ی راه رشد غیرسرمایه داری و سرشت انقلاب ملی- دموکراتیک پرداختیم. در این بخش به دیگر بخش های برجسته ”طرح سند”  نگاه می اندازیم. …

”طرح سند” کنگره هفتم یک گام به پس! – (بخش نخست و دوم)

مقاله ۸/۱۴۰۰۲۴ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۱۱ مه ۲۰۲۱ پیش گفتار نوشتن طرح یک سند ۶۰-۷۰ صفحه ای کار آسانی نیست. برای همین باید از رنجی که رفیقان گرامی ما برای نوشتن آن کشیده اند سپاس گزاری کرد.  می توان درون مایه این طرح را از زاویه ها و دیدگاه های …

”طرح سند” کنگره هفتم یک گام به پس! – بخش دوم

مقاله ۸/۱۴۰۰۲۴ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۱۱ مه ۲۰۲۱ (نگاه کنید به بخش نخست)     برجسته کردن نقش بورژوازی ملی و فراموشی رهبری طبقه کارگر ”طرح سند” با بردباری چشمگیری به گزارش داده هایی می پردازد که تنها هدفش نشان دادن نبود «شرایط عینی و ذهنی» رهبری طبقه کارگر در انقلاب …

”طرح سند” کنگره هفتم یک گام به پس! – بخش نخست

مقاله ۸/۱۴۰۰۲۴ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۱۱ مه ۲۰۲۱ پیش گفتار نوشتن طرح یک سند ۶۰-۷۰ صفحه ای کار آسانی نیست. برای همین باید از رنجی که رفیقان گرامی ما برای نوشتن آن کشیده اند سپاس گزاری کرد.  می توان درون مایه این طرح را از زاویه ها و دیدگاه های …

آیا بایستی با آغوش باز به پیشواز جهانی شدن رفت؟
نگاهی به دیدگاه رفیق کسرا فروهی!

مقاله ۶/۱۴۰۰۱۳ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۳ مه ۲۰۲۱ پیش گفتار به تازگی حزب توده ایران به پخش پیش نویس سند کنگره هفتم پرداخته است. نویسندگان این پیش نویس هم اکنون برای دریافت دیدگاه ها و خرده گیری های هواداران، هم وندها (عضو ها) ، دلبستگان و دوست داران حزب آماده …

هم اکنون وحدت سازمانی نه! ولی هم کاری میان توده ای ها چرا نه!

مقاله ۵/۱۴۰۰۱ اردی بهشت ۱۴۰۰، ۲۲ آوریل ۲۰۲۱ نگارنده بارها گفته است که مرزی که در درون جنبش توده ای باید گذاشت مرز میان “وابسته رژیم”  و “ناوابسته رژیم”  نیست. این گونه مرزگزاری به دلیل های گوناگون زیر نادرست است. یکم- این گونه مرزگزاری ما را به نادرستی به این …