جایگاه طبقه کارگر در انقلاب ملی- دموکراتیک

مقاله ۸/۹۹ ۲۵ فروردین ۱۳۹۹، ۱۳ آوریل ۲۰۲۰ پیش گفتار گفتگو در باره ی مرحله انقلاب و روشن کردن سویه های گوناگون آن یکی از کارهای برجسته انقلابی ها است. برآمد این گفتگو گذاشتن یک چارچوب کلان است که در آن استراتژی  و هدف هایی که در پیش روی ما …

موضع نظری- تئوریکِ توده‌ای ستیزان (۱)
استه تیک نبرد طبقاتی- رهایی بخش

مقاله ۷/۹۹ ۲۱ فروردین ۱۳۹۹، ۹ آوریل ۲۰۲۰ اسلوب کارکرد اندیشه یکی از نکته‌های بسیار پراهمیت در گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع پلنوم کمیته ی مرکزی حزب توده ایران (بخش ایران) اسفند ۱۳۹۸، توجه به وظیفه ی مبارزه با مواضع توده‌ای ستیزانه است.   گزارش در بخش ۵، تأملی …

آموزش از جبهه ی ضد دیکتاتوری علیه رژیم سلطنتی
سرشت جبهه ی ضد دیکتاتوری و چپ انقلابی!

مقاله ۶/۹۹ ۱۸ فروردین ۱۳۹۹، ۶ آوریل ۲۰۲۰ در گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع پلنوم کمیته ی مرکزی حزب توده ایران (بخش ایران) اسفند ۱۳۹۸ (از حالا گزارش) ازجمله در ارتباط با روند پیروزی جبهه ضد دیکتاتوری علیه رژیم سلطنتی نکته های پراهمیتی طرح می‌شود که می توان آن …

دیالکتیک مبارزه داخل و خارج از کشور
«من حزبم»!

مقاله ۵/۹۹ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹، ۳ آوریل ۲۰۲۰ بروزِ شفاف تضاد، راه حل آن را می گشاید برخی از رفقا نسبت به طرح و شفاف شدن تضاد در بحث‌های میان توده‌ای ها براز نگرانی می کنند. این نگرانی ولی مستدل نیست. نباید نگران بروز تضادها در پدیده ها بود. لنین …

طبقه کارگر افریقای جنوبی و انقلاب ملی-دمکراتیک ۱۹۸۸
برگردان: احسان صالحی

نوشته: جو اسلُوو، دبیرکل حزب کمونیست آفریقای جنوبی موج جدید در تشکیلات کارگران و تفکر سوسیالیستی برخی پرسش های مهم را برجسته کرده است: آیا تأکید فوری بر انقلاب ملی دمکراتیک بر این دلالت دارد که طبقه زحمتکش باید مبارزه طبقاتی را به سود مبارزه ملی کنار بگذارد؟ آیا اهداف …

«تضاد اصلی میان مردم و امپریالیسم»؟!
اسلوب بررسی و نتیجه‌گیری سیاسی ۱۰ مهر

مقاله ۴/۹۹ ۱۰ فروردین ۱۳۹۹، ۳۰ مارس ۲۰۲۰  رفیقی می نویسد، ۱۰ مهر تضاد اصلی را در شرایط کنونی در ایران، تضاد میان خلق و امپریالیسم می داند. نظر شما چیست؟  این رفقا جـزئـی از واقعیت هستی جامعه ی ایرانی را در شرایط کنونی مطلق می سازند و از آن …

گذری به تاریخ اندیشه سوسیال دموکراسی در جنبش کارگری!

مقاله ۳/۹۹ ۷ فروردین ۱۳۹۹، ۲۷ مارس ۲۰۲۰ پیش گفتار جنبش کارگری برای پخته کردن اندیشه خود و آزمون آن در پهنه پیکار، همیشه به برخورد دیدگاه های گوناگون نیاز دارد. هر کس باید راه کارهایی را که برای چالش های گوناگون یافته است و به دید خود درست می …

«تضا اصلی» و «تضاد عمده- روز» در مرحله ی ملی- دمکراتیک انقلاب در ایران!

مقاله ۲/۹۹ ۴ فروردین ۱۳۹۹، ۲۴ مارس ۲۰۲۰  رفیق عزیز احسان در ابرازنظری که در توده‌ای ها انتشار یافت، با نقل نظر مائو، انتقادی را مطرح می‌سازد درباره بدفهمی سیاست حزب توده ایران. او می نویسد: «حزب توده ایران تضاد عمده یا اصلی را [در شرایط کنونی] بین توده های …