دوران – مرحله – دوره و ۷۸ سالگی حزب توده ایران

مقاله شماره ۲۶/۹۸ ۲۸ مهر ۱۳۹۸/ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۹ تعریف‌های علمی باید از این رو دقیق باشد، زیرا منطق دیالکتیکی مبتنی بر چنین تعریفی، به توضیح و ترسیم ساختار و کارکردِ پدیده می پردازد. نتیجه‌گیری متقابل از این سخن آن است که در ساختار و کارکرد پدیده، تعریف علمی بازتاب …

گفت و شنفت میان توده‌ای ها – استراتژی و تاکتیک

مقاله شماره ۲۵/۲۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹ رفیق عزیزی توجه من را به مقاله‌ای در نویدنو جلب نمود که متأسفانه و با شرمندگی آن را نخوانده بودم، و در پی یار در گشت و گدار سرگردان! منظورم مقاله‌ای است که نویدنو در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۷ انتشار داده است …

تضادی که خامنه ای با آن روبروست

مقاله ی شماره ۲۴/ ۱۳۹۸ دوستی پرسید، آیا به نظر شما خطر یورش نظامی آمریکا به ایران جدی است؟ گفتم، پاسخ به این پرسش آری یا نه نیست! برای درک وضع باید سویه های متفاوت وضع را مورد توجه قرار داد تا بتوان پاسخی نزدیک به حقیقت دریافت. پاسخی که …

کارکرد تضادهای اجتماعی در خدمت تثبیت و تغییر جامعه؟!

  مقاله ی شماره ۲۳ / ۱۳۹۸(۱۷ مهر ۱۳۹۸ – ۹ اکتبر ۲۰۱۹) شناخت کارکرد تضاد در جامعه از این رو ضروری و پراهمیت است، زیرا نیروی آگاه تاریخی را در وضعی قرار می‌دهد که بتواند با پراتیک هدفمندِ خود بر روند حل تضاد تأثیر بگذارد. پراتیک هدفمند انسان تاریخی …

جبهه ضد دیکتاتوری در مرحله ملی- دمکراتیک کنونی تاکتیک و یا استراتژی؟

مقاله ی شماره ۲۲ / ۱۳۹۸(۷ مهر ۱۳۹۸ – ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹) تحقق بخشیدن به وظایف دو گانه ی ملی- دمکراتیک در مرحله ی کنونی نیاز به تسخیر سنگر اول در یک نبرد طولانی دارد. سنگری که رژیم دیکتاتوری ولایی در پشت آن قرار دارد و آن را به ابزار …

اپورتونیسم راست و مصوبه انقلابی ششمین کنگره ی حزب توده ایران!

مقاله ی شماره۲۲ / ۱۳۹۸(۷ مهر ۱۳۹۸ – ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹) اپورتونیسم راست که بخشی از رهبری حزب توده ایران آن را در حزب طبقه ی کارگر ایران نمایندگی می‌کند، خواستار نقض مصوبه انقلابی حزب توده ایران است. این مصوبه که ضرورت «پیوند میان مبارزه صنفی و سیاسی [بخوان سوسیالیستی]» …

دیدگاه مارکسیستی در باره رسانه های بورژوازی!

مقاله ی شماره ۲۱ / ۱۳۹۸(۵ مهر ۱۳۹۸ – ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹) دوباره به تازگی رسانه های بورژوازی سرگرم داستان سازی در باره ی پدیده خودساخته ای بنام (fake news) شده اند که پایه و بنیان آن آفریدن رویدادهای ساختگی و دروغین است. گویا آفرینندگان این رویدادهای ساختگی نه رسانه …

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) خواستار دمکراسی «مشارکتی و مستقیم» است!

مقاله ی شماره ۲۱ / ۱۳۹۸(۳ مهر ۱۳۹۸ – ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹) پیش تر در مقاله سوسیالیسم دمکراتیک هدف استراتژیکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، ذکر شد که این حزب  تعریفی همه جانبه از «سوسیالیسم دمکراتیک» مورد نظر خود ارایه نمی‌دهد. تعریف ارایه شده برای تفهیم مضمون یک دوران تاریخی …