لبـه تیـز مبارزه علیه کدام تضاد؟

مقاله شماره: ۹
آیا اندیشه ای که قادر به شناخت وحدت تضاد عمده و اصلی در مرحله “انقلاب ملی- دموکراتیک” در ایران نایل شده است، ولی به تشریح “اقتصاد سیاسی” ملی- دموکراتیک به عنوان جایگزین انقلابی برای اقتصاد سیاسی “اسلامی” و نولیبرالِ امپریالیستی نمی پردازد، با سکوت خود دچار “راست روی” نمی شود؟

باز هم در باره راه رشد غیر سرمایه داری!
پاسخ به برخی پرسش ها!

مقاله شماره: ۸
به دلیل این که هر دو لایه بورژوازی انگلی، منافع و نجات آتی خود را در پیوند هر چه بیشتر با انحصارهای امپریالیستی و آمیزش با سرمایه جهانی می بیند، خصلت ملی و ضد دیکتاتوری انقلاب بهم گره خورده است. نمی توان دیکتاتوری را بدون ضربه زدن به نهاد سرمایه داری ساختار آن و سیاست ضد ملی آن از بین برد.
طبقه کارگر به خاطر نقش کلیدی خود در نظام سرمایه داری کنونی پرتوان ترین، استوارترین و مایل ترین طبقه برای دگرگونی ژرف اجتماعی- اقتصادی است. زندگی طبقآتی کارگران به اقتصاد تولیدی وابسته است. بنابراین طبقه کارگر پایدارترین نیروی مخالف با سرمایه داری انگلی موجود است.


بیست و یکمین کنگره ی حزب کمونیست آلمان
جستجوی هدف استراتژیک در مرحله ی کنونی در احزاب کمونیستی و کارگری

مقاله شماره: ۷
رابطه میان مبارزه ی اتحادی- دموکراتیک در جامعه و مبارزه ی سوسیالیستی به منظور ارتقای سطح آگاهی طبقاتی کارگران و متحدان نزدیک آن، در بحث های احزاب برادر به محور مرکزی تبدیل شده است. با توجه به مضمون بحث ها این پرسش مطرح است که آیا می توان برای ایران و مبارزه ی حزب توده ایران نیز در شرایط کنونی حاکم به نتایج مشابهی دست یافت و یا خیر؟


وظایف مشخص نبرد طبقاتی در شرایط کنونی
جستجوی هدف استراتژیک در مرحله ی کنونی در احزاب کمونیستی و کارگری!

مقاله شماره: ۶
“مرحله”های نبرد دموکراتیک و سوسیالیستی روندهای یکی بعد از دیگری را تشکیل نمی دهد. بلکه از بهم تنیدگیِ دیالکتیکی درونی برخودار است. موزِس سرشت روندگونه “مرحله”ها را همانجا چنین برجسته می سازد: «حزب کمونیست آلمان مداوم مورد تاکید قرار داده است که تغییرات ضد مونوپولی و سوسیالیستی، روند بهم تنیده ی انقلابی ای را در گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم تشکیل می دهد.»

پادرزهرِ زهر “بد و بدتر”؟
«رفرم های بنیادین در جهت گذار به مرحلهء دموکراتیک»؟

مقاله شماره: ۵
مسکوت گذاشتن مبارزه ی طبقاتی، مبارزه علیه نظام سرمایه داری، به سخنی دیگر مبارزه ی کمونیستی، در نفی ارتباط دیالکتیکی میان مبارزه ی دموکراتیک و سیاسی- سوسیالیستی ریشه داشته و با این توهم همراه است که گویا سرنگونی دیکتاتوری یک روند انقلابی نیست. بلکه می توان آن را به تنهایی در اتحادهای اجتماعی و نهایتاً در “جبهه ضد دیکتاتوری” با لایه هایی تا درون حاکمیت تحقق بخشید، بدون آن که زمینه برپایی جبهه را از طریق تجهیز و سازمان دهی طبقه کارگر ایجاد شده باشد.

بهار آمد!
آفتاب امید در زمستان یاس!

مقاله شماره: ۴
باور کنیم که گل دیگر نمی شکفد؟ باور کنیم دشت بدون پروانه را؟ باور کنیم مرگ “اشخاص” را به خاطر “اشیا”؟
چه سود از به دلتنگی نشستن خاموش
ای سنگ!
صخره!
فرو ریز تا آواری باشی …

پیـام مقـاله چیست؟
حل متضاد ها به سود ترقی خواهی؟

مقاله شماره: ۳
تضاد میان منافع مردم میهن ما و “شکل” و “مضمون” حاکمیت نظام سرمایه داری، تضاد روز و اصلی را در جامعه ایرانی تشکیل می دهد. به سخنی دیگر، تضاد میان منافع توده های زحمتکش میلیونی و روبنا و زیربنای نظام سرمایه داری حاکم، تضادی است که حل انقلابی آن به سود رشد ترقی خواهانه و آزادی طلبانه- عدالت جویانه و ملی- ضد امپریالیستی مردم میهن ما است.

حمله سیبری به توده ای ها!
لـه لـه و تنفس!

مقاله شماره: ۲
برای چندمین بار صفحه توده ای ها مورد حمله سیبری قرار گفت که این بار از همه سهمگین تر و خطرناک تر است. گرچه تعمییرات با موفقیت روبروست، اما پایان نیافته و خطر نیز برطرف نشده است. از این روست که تمنا از مبارزان برای شرکت در نبرد و تقویت توده ای ها، یک خواست فردی و انتظار شخصی نیست، بلکه بخش است از ضرورت تداوم نبرد طبقاتی علیه دشمن طبقاتی.