بیست و یکمین کنگره ی حزب کمونیست آلمان
جستجوی هدف استراتژیک در مرحله ی کنونی در احزاب کمونیستی و کارگری

مقاله شماره: ۷
رابطه میان مبارزه ی اتحادی- دموکراتیک در جامعه و مبارزه ی سوسیالیستی به منظور ارتقای سطح آگاهی طبقاتی کارگران و متحدان نزدیک آن، در بحث های احزاب برادر به محور مرکزی تبدیل شده است. با توجه به مضمون بحث ها این پرسش مطرح است که آیا می توان برای ایران و مبارزه ی حزب توده ایران نیز در شرایط کنونی حاکم به نتایج مشابهی دست یافت و یا خیر؟


وظایف مشخص نبرد طبقاتی در شرایط کنونی
جستجوی هدف استراتژیک در مرحله ی کنونی در احزاب کمونیستی و کارگری!

مقاله شماره: ۶
“مرحله”های نبرد دموکراتیک و سوسیالیستی روندهای یکی بعد از دیگری را تشکیل نمی دهد. بلکه از بهم تنیدگیِ دیالکتیکی درونی برخودار است. موزِس سرشت روندگونه “مرحله”ها را همانجا چنین برجسته می سازد: «حزب کمونیست آلمان مداوم مورد تاکید قرار داده است که تغییرات ضد مونوپولی و سوسیالیستی، روند بهم تنیده ی انقلابی ای را در گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم تشکیل می دهد.»

پادرزهرِ زهر “بد و بدتر”؟
«رفرم های بنیادین در جهت گذار به مرحلهء دموکراتیک»؟

مقاله شماره: ۵
مسکوت گذاشتن مبارزه ی طبقاتی، مبارزه علیه نظام سرمایه داری، به سخنی دیگر مبارزه ی کمونیستی، در نفی ارتباط دیالکتیکی میان مبارزه ی دموکراتیک و سیاسی- سوسیالیستی ریشه داشته و با این توهم همراه است که گویا سرنگونی دیکتاتوری یک روند انقلابی نیست. بلکه می توان آن را به تنهایی در اتحادهای اجتماعی و نهایتاً در “جبهه ضد دیکتاتوری” با لایه هایی تا درون حاکمیت تحقق بخشید، بدون آن که زمینه برپایی جبهه را از طریق تجهیز و سازمان دهی طبقه کارگر ایجاد شده باشد.

بهار آمد!
آفتاب امید در زمستان یاس!

مقاله شماره: ۴
باور کنیم که گل دیگر نمی شکفد؟ باور کنیم دشت بدون پروانه را؟ باور کنیم مرگ “اشخاص” را به خاطر “اشیا”؟
چه سود از به دلتنگی نشستن خاموش
ای سنگ!
صخره!
فرو ریز تا آواری باشی …

پیـام مقـاله چیست؟
حل متضاد ها به سود ترقی خواهی؟

مقاله شماره: ۳
تضاد میان منافع مردم میهن ما و “شکل” و “مضمون” حاکمیت نظام سرمایه داری، تضاد روز و اصلی را در جامعه ایرانی تشکیل می دهد. به سخنی دیگر، تضاد میان منافع توده های زحمتکش میلیونی و روبنا و زیربنای نظام سرمایه داری حاکم، تضادی است که حل انقلابی آن به سود رشد ترقی خواهانه و آزادی طلبانه- عدالت جویانه و ملی- ضد امپریالیستی مردم میهن ما است.

حمله سیبری به توده ای ها!
لـه لـه و تنفس!

مقاله شماره: ۲
برای چندمین بار صفحه توده ای ها مورد حمله سیبری قرار گفت که این بار از همه سهمگین تر و خطرناک تر است. گرچه تعمییرات با موفقیت روبروست، اما پایان نیافته و خطر نیز برطرف نشده است. از این روست که تمنا از مبارزان برای شرکت در نبرد و تقویت توده ای ها، یک خواست فردی و انتظار شخصی نیست، بلکه بخش است از ضرورت تداوم نبرد طبقاتی علیه دشمن طبقاتی.

خموشی ظاهری جامعه و تنفس گرم و پر آشوب بهار!
خوشهء شکستهء انگور سرخ!

مقاله شماره: ۱
آری، چنین است شگرد زمانه: با من بدار حوصله! با من خطر بورز! شکیب، بدون نبرد تسلیم است. نبرد بدون شکیب حادثه جویی است. بر “فلجِ موت” یا نشیب جنبش تنها با ایستادگیِ سرسخت و تدبیر خردمندانه می توان غلبه کرد، تا دست شکسته بار دگر پتک زن شود.