ایستادن روی پای مردم

سرشت پندارکونه ی امید به استحاله ی رژیم و نقش دولت روحانی   اکنون که سیاست های همگرایانه دولت روحانی با جهانی سازی با دیوار سخت تندروهای آمریکاییبرخورد کرده است دولت به جای تاکید بر دور زدن تحریم ها چاره ای ندارد جز این که به فکر چارهاساسی برای استحکام اقتصاد ملی و درونزا باشد. در این زمینه تجربه تاریخی ایران در جریاننهضت ملی شدن نفت، هنگامی که ناوهای جنگی بریتانیا بندرهای ایران را محاصره کرده و اجازهصدور نفت از ایران را ندادند، به خوبی گویای موفقیت سیاست اقتصاد بدون نفت دولت ملی دکترمصدق است، که با تکیه بر توانایی اقتصاد ملی و درون زا و بهره گیری از پتانسیل بخش خصوصیواقعی و مولد و همکاری کارگران ایرانی نه تنها در برابر استعمار بریتانیا و آمریکا ایستاد بلکهتوانست اقتصاد را به جای تکیه بر درآمدهای نفتی و سرمایه شرکت های فراملی روی پای مردم بناکند. توده ای ها ***   نویدنو  ۱۸/۰۹/۱۳۹۷   فریبرز مسعودی- روزنامه نگار تحریم های کنونی آمریکا علیه ایران بر خلاف موردهایگذشته که با دستاویز قرار دادن موضوع هایی چون رعایتحقوق بشر و یا انرژی هسته ای اعمال می شد این بارآشکارا و بی پرده حضور ایران و نقش آن در منطقه را نشانهرفته، که با توجه به شرایط پیچیده و آشو بناک جهانی ومنطقه ای نمی توان چشم اندازی در کوتاه مدت برای پایانآن یافت، هم از این رو بایستی به تحریم های کنونی و راههای برون رفت از این بحران از دریچه تحولها و دگرگونیهایی که جهان و به ویژه خاورمیانه آبستن آن استنگریست. هم اکنون جهان و پیرو آن منطقه ما درگیر پنجابرچالش تاریخ ساز است که خواهی نخواهی این چالش هادامن ایران را نیز گرفته است. -۱ بحران هژمونی جهانی ، که مدت هاست با کاهشتدریجی هژمونی آمریکا آغاز شده اما دولت آمریکا با تکیه بر نهادهای مالی ، پولی و سیاسی میان دولتی و فرادولتیتلاش دارد سلطه خود را بر گردش مالی، پولی و بانکی جهانی حفظ کند. به همین دلیل در سیاست های جهانیشاهد بحران ها و کشمکش های زیادی بین آمریکا و سایر کشورهای جهان هستیم. -۲ بحران نابرابری کشو رهای شمال- جنوب، با رشد فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی ملت های جنوب شاهد و ناظر ثروت و دارای یهای انباشت شده شمال و هم چنین نوعیدمکراسی در آن جامعه ها هستند، این موضوع سبب بروزآشوب ها و کشمکش در روابط جهانی میان ملت های جنوبو دولت های شمال می شود. -۳ بحران زیست بوم کره، گرمایش زمین، بهره کشی بیرویه از منابع آب و خاک باعث دگرگونی های اقلیمی و از بین رفتن زمین های کشاورزی و منابع آب و بیابان زاییشده که پیامدهای منفی آن از سرزمین های جنوب آغاز ودامن کشورهای شمال را نیز گرفته است. -۴ بحران سیستمی در کشورهای صنعتی پیشرفته، اقتصادکشورهای کانونی یا صنعتی پیش رفته به علت های گوناگون از جمله چیرگی نهاد های مالی بر اقتصاد مولد،افزایش بهای مواد اولیه، انرژی و دستمزدها شاهد افت تدریجی سود حاصل از سرمایه گذاری ها هستند کهسودآوری و شدت انباشت سرمایه در کشورهای سرمایه داری را به مخاطره افکنده و فشار مضاعفی بر کارگران ولایه های میانی جامعه تا حد تهدید حیات آن ها وارد میکند. …

افق‌های نوین جنبش دانشجویی در ایران 

  گسست اعتراضات اجتماعی از هر دو جناح اصلی حاکمیت و نیز روند مستمر، فزاینده و خلاقانه‌ی حرکت‌های اعتراضی تصویر جدیدی از دینامیسم امروز جنبش‌های اجتماعی در‌ ایران ارائه کرده است. پیوند مطالبات جنبش دانشجویی با مطالبات آموزگاران، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و دیگر لایه‌های طبقات مردمی چنان که در یک …

تجارب قبلی جنبش شورایی را از یاد نبریم 

مشارکت و کنترل توده ها در سرنوشت خود   آیا با توجه به شرایط مشخص کنونی در ایران، یعنی در شرایطی که یک نظام اقتصادی وابسته به اقتصاد جهانی شده ی امپریالیستی حاکم است، می‌تواند پیشنهاد «شعار مشارکت نمایندگان شورای کارکنان در شورای ذی‌نفع‌های شرکت» عملی باشد و به نتایج مطلوب بانجامد؟ …

قطعنامه اضطراری کنگره کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در همبستگی با کارگران و دانشجویان در ایران   

• کنگره خواستار آزادی آزادی اسماعیل بخشی و علی نجاتی و به رسمیت شناختن اتحادیه ها و شوراهای مستقل کارگری در ایران شده است … اخبار روز: www.akhbar-rooz.com  آدینه  ۱۶ آذر ۱٣۹۷ –  ۷ دسامبر ۲۰۱٨   کنگره چهارم کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، آی.تی.یو.سی، روز، جمعه ١۶ آذر ٩٧، …

پلیس مانع مراسم بزرگداشت مختاری و پوینده شد   

• نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم بیستمین سالگرد بزرگداشت محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که قرار بود روز جمعه به دعوت کانون نویسندگان ایران برگزار شود، جلوگیری کردند … اخبار روز: www.akhbar-rooz.com  آدینه  ۱۶ آذر ۱٣۹۷ –  ۷ دسامبر ۲۰۱٨   نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم بیستمین …

اعلام همبستگی فعالین حقوق زنان با معلمان، پرستاران و کارگران  

متن کامل بیانیه این روزها فریاد عدالتخواهی از گوشه گوشه کشور برخاسته است. اعتصابات سراسری معلمان، کامیون داران، تجمعات مال‌باختگان و بازنشستگان و اعتصابات کارگری که هر روز بیش از پیش گسترده می‌شوند به مرور لایه‌های راست‌گرایانه را کنار می‌زنند و ماهیت مترقی و رادیکال خود را نمایان می‌سازند. دیگر …

بیانیه شوراهای صنفی دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو 

  شصت و پنج سال پیش از این، در روزهایی که جغرافیای ما عرصه‌ی تاخت و تاز قدرت‌های خارجی و متحدان و نفع‌بران داخلی‌اش قرار گرفته بود، ارتجاع ضدمردمیِ پهلوی برای اثبات خوش‌خدمتی‌اش به اربابان آمریکاییِ خود، سه فرزند مبارز ایران را پیش پای نیکسون جنایتکار قربانی کرد و برگی …

سندیکاهای فرانسوی خواهان آزادی کارگران و معلمان زندانی شدند 

• چهار سندیکای بزرگ کارگران فرانسوی در نامه ای به علی خامنه ای ضمن اعتراض به سرکوب بی وقفه معلمین و کارگران در ایران خواهان آزادی فعالین زندانی و از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده قلیان شدند … اخبار روز: www.akhbar-rooz.com  پنج‌شنبه  ۱۵ آذر ۱٣۹۷ –  ۶ دسامبر ۲۰۱٨ …