مارکسیسم و رفرمیسم

نویدنو  ۲۲/۱۰/۱۳۹۶  و.ا. لنین مارکسیست ها، برخلاف آنارشیست ها، مبارزه برای اصلاحات، یعنی اقداماتی که بدون انهدام قدرت طبقه حاکم وضعیت زحمتکشان را بهبود بخشند، برسمیت می شناسند. اما در همان حال با رفرمیست ها، که اهداف و فعالیت های طبقه کارگر را بطور مستقیم یا غیر مستقیم به کسب …

اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دمکرات آذربایجان
نوک تیز نئولیبرالی!

نویدنو  ۱۷/۱۰/۱۳۹۶     به مناسبت اعتراضات مردمی دیماه ۱۳۹۷ هموطنان گرامی! فرقه دمکرات آذربایجان اعتراضات شدید زحمتکشان محروم خلقهای سرزمینمان را نتیجه سیاست های اقتصادی و اجتماعی و ضد مردمی حاکمیت جمهوری اسلامی میداند و حمایت خود را از اعتراضات و مبارزات و خواسته های عدالت طلبانه و دمکراتیک شما …

فراخوان کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران، به همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران و جهان

برای آزادیِ صدها تن از دانشجویان، مردم زحمتکش، و مبارزانِ راه آزادی، که در روزهای اخیر به‌وسیلهٔ نیروهای سرکوبگر دستگیر شده‌اند، باید کارزاری گسترده‌ را سازمان‌دهی کرد هم‌میهنان گرامی! همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، رژیم ضدِ مردمی و دیکتاتوری ولایت فقیه با اعزام گستردهٔ نیروهای سپاه، بسیج و مزدوران امنیتی، به …

بیانیه های گوناگون در باره جنبش مردمی!

نویدنو  ۱۵/۱۰/۱۳۹۶        سندیکای کارگران شرکت واحد و هفت تپه : با مردم به جان آمده خشونت نکنید!     سال ها گفته شد دستمزدمان کفاف حداقل های زندگی را نمی دهد؛ اما شنیده نشد. حتی حداقل حقوق ناچیز که پنج برابر خط فقر است ماه ها معوق …

اعلامیهٔ شمارهٔ ۳ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

اعلامیهٔ شمارهٔ ۳ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران    منتشر شده در – دی ۱۲, ۱۳۹۶ باید با اتحاد عمل و مبارزهٔ سازمان‌یافته جلو برنامه‌های رژیم برای سرکوب خشن، خونین و گستردهٔ جنبش اعتراضی مردم جان به‌لب رسیده را گرفت! ما مخالف سرسخت هرگونه دخالت خارجی در ایران هستیم و …

در این جنبش اعتراضی از چه چیزهائی پرهیز کنیم.

نویدنو  ۱۰/۱۰/۱۳۹۶  فریبرز رئیس دانا من به همه ی ابعاد، انگیزه ها، مشخصات و عناصر ترکیبی طبقات و گروههای اجتماعی شرکت کننده در تظاهرات تا کنون رو به گسترش سیاسی و اجتماعی مردم در شهرهای مختلف ایران واقف نیستم ، اما بی تردید از خیلی چیزهای بدرد خور برای تفسیر …

بیانیه تشکلهای مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم 

آزادی زندانیان سیاسی پایان بخشیدن به سیاست ضد مردمی- ضد کارگری و ضد ملی خصوصی سازی و آزاد سازی – تعدیل اقتصادی امری که در این میان روشن است و ما همراه با توده های زحمتکش مردم ایران آنرا فریاد میزنیم این است که باید خواستهای ما مردم برای پایان …

اعلامیهٔ شمارهٔ ۲ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

    حزب توده ایران به درستی بر اهمیت طفره رفتن از شیوه های انحرافی و شعارهای انحرافی تاکید دارد. شعار آزادی زندانیان سیاسی بسیار به جا و تجهیز کننده است. حضور در برابر اوین و طرح خواست آزادی زندانیان سیاسی در این روند کمک خواهد بود بدون تردید مردم …