نبرد توده‌ای ها در زندان کلیتی یک پارچه

سخن روز شماره ۳۷(۲۰ مهر ۱۳۹۸ – ۱۲ اکتبر ۲۰۱۹) متاسفانه رهبری کنونی حزب توده ایران که بقول رفیق علی خاوری «از بد حادثه مسئولیت» خطیر رهبری حزب طبقه کارگر ایران را به دست گرفته است، با سیاست در ظاهر قهرمانانه ی ٬٬قهر کردن انقلابی٬٬ از رفقای زنده ی رهبری …

چه جایگزینی برای نئولیبرالیسم می خواهیم؟

سخن روز شماره ۳۶(۱۴ مهر ۱۳۹۸ – ۶ اکتبر ۲۰۱۹) رفیق توده‌ای عزیز حق با شماست مقاله ی مورد بحث در نامه مردم «اقتصاد نئولیبرالی را به شدت محکوم می‌کند»، آن طور که شما می نویسید. ولی جایگزین مورد نظر طبقه ی کارگر را برای آن ارایه نمی‌دهد. «تناقض»ی که …

چپ انقلابی و «کدام آلترناتیو» برای ایران؟

سخن روز شماره ۳۵(۶ مهر ۱۳۹۸ – ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹) ر رفقای گرامی شرکت کننده در سمینار، روز بخیر! سپاس برای زحمات رفقای برگزار کننده ی سمینار کنونی و امکانی که به من برای شرکت در آن داده شده است. اگر دست من هم می رسید، چنین سمیناری را برگزار …

بی خیالی کشتی نشستگان حزب نسبت به غرق شدگان!

سخن روز شماره ۳۵ (۲۸ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹) نامه به دوست گرامی «بعید»! دغدغه دریافت شد. قابل فهم است. ولی مستدل نیست. کوشش خواهد شد نکته ها مورد توجه قرار گیرد. نچه برای من هم «بعید» است، این نکته است که غریقی را مورد سرزنش قرار دهیم …

کار مخفی یا مخفی بازی!

سخن روز شماره ۳۶ (۲۸ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۹) بار دیگر ما شاهد آن هستیم که عدم رعایت دیالکتیک مبارزه در خارج و داخل چه مشکلاتی برای همه ما ایجاد کرده است. در تاریخ حزب همیشه معمول بوده است که آن که از داخل با جرات و صراحت …

چه کسی علیه مصالح عالیه ی حزب توده ایران عمل می کند؟

نامه به یک رفیق سخن روز شماره ۳۴ (۲۱ شهریور ۱۳۹۸ – ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹) از اعلام نظر صریح و صمیمانه شما درباره ی عدم امکان همکاری میان ما خوشنود نیستم، ولی آن را محترم می شمارم و برای صراحت شما در بیان تشکر می کنم. تصمیم شما «برای حزب …

وظیفه ی حزب انقلابی رشد اندیشه متفاوت در دامن خود است!

سخن روز شماره ۳۳ (۱۵ شهریور ۱۳۹۸ – ۶ سپتامبر ۲۰۱۹) مارکس و انگلس در دوران نبرد خود برای برپایی حزب انقلابی طبقه کارگر با جریان های انحرافی بسیاری روبرو بودند از قبیل رفرمیست ها، اپورتونیست ها، آنارشیست ها و دیگران. کارکرد آن‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها هنگامی که علیه …

حمایت به جای دخالت و درآمیزی

سخن روز شماره ۳۳ ( شهریور ۱۳۹۸ – ۳ سپتامبر ۲۰۱۹) در ٬٬به پیش٬٬ مقاله‌ای پرمضمون و مهمی انتشار یافته است که نمی‌توان تنها به بازانتشار آن بسنده کرد (*). مقاله بررسی انتقادی تجربه مبارزات اعتراضی- اعتصابی هفت تپه را به منظور آموزش برای نبردهای آینده هدف خود قرار داده …