انسان؛ زراندوز فرومایه یا رباینده آتش

سخن روز شماره: ۸ (۳۱ فروردین ۱۳۹۸) اندیشه های طبقه حاکم، همواره باورهای حاکم در هر دوره است (مارکس) اندیشه های بنیادی نئولیبرالیستی در تار و پود میهن ما رخنه کرده است. شکارچیان آفتاب از تابیدن هر گونه اندیشه ی پیشرفته سوسیالیستی در تاریک خانه میهن جلوگیری می کنند و …

سیلاب رودها و رگبار خشم توده ها

سخن روز شماره: ۷ (۲۶ فروردین ۱۳۹۸) پنداشتی که خشم فروخورده ی قرون جوشیده از خرابه ی فرتوت روزها (نادر نادرپور) برف، باران و سیلاب ویرانگر بسیاری از شهرهای میهن ما را در کام خود فرو برده و پیامدهای سنگینی آن بر دوش نازک توده های رنج و تهی دستان …

کلید پیروزی نبرد ضد استعماری- ضد امپریالیستی- ضد دیکتاتوری است

سخن روز شماره: ۶ (۲۴ فروردین ۱۳۹۸) نگرشی به مقاله ی ٬٬امپریالیسم و آینده ی ما٬٬ از پرویز صداقت در اخبارروز از ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ مقاله به درستی رابطه ی ارتجاع جهانی- امپریالیستی را با ارتجاع داخلی، یعنی حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی در سطور …

دگرگون کن، دگرگون شو

سخن روز شماره: ۵ (۲۲ فروردین ۱۳۹۸) در قلب هاى شیار خورده مان، بذر سبز حیات را بنشان (ا.ط) در داوری باید دادگر بود. حق هر انسان و از جمله یک هوادار حزبی هست که با خط مشی گذشته و یا کنونی حزب موافق نباشد. ولی انسان باید به ویژه …

بغرنجی رابطه ی نبرد فرهنگی- طبقاتی

سخن روز شماره: ۴ (۱۹ فروردین ۱۳۹۸) بارها ابرازنظر شما رفیق عزیز احسان برای من تکانه ای برای اندیشیدن بوده است. از شما ممنونم. ابراز نظر شما به مقاله ی ٬٬می خواستیم به اینجا برسیم٬٬ نمونه‌ای از این ارزیابی هاست (۱). شما در پاراگراف نخست پرسشی را مطرح می سازید …

پرسش ها در برابر چپ ایران!

سخن روز شماره: ۲ (۱۴ فروردین ۱۳۹۸) گفت و شنفت با محمد مالجو آقای محمد مالجو گرامی، رفیق گرامی با خرسندی و شادی  «تجدیدنظر در دعاوی» طرح شده توسط خود را انجام می‌دهم که شما در ابرازنظری به مقاله ی ٬٬ایجاد توهم دمکراسی تمام‌عیار فراطبقاتی٬٬ خواستار آن شده‌اید. (۱) هنگامی …

«می خواستیم به اینجا برسیم؟»

سخن روز شماره: ۱ (۶ فروردین ۱۳۹۸) … امسال اصلا چیزی نمی خریم. اومدیم یک دوری بزنیم و برویم. نمی توانیم بخریم. مسئولین خودشان گوشت و میوه نمی خرند؟ نمی دانند پول آب، برق، گاز چقدر شده؟ تا کی باید نظاره گر باشیم؟ چرا ما همه اش می ترسیم بی …

نوروز امسال خوشبویه امید دارد!

سخن روز شماره: ۱۱۰ (۲۹ اسفند ۱٣۹۷) بهار می‌شود یکی دو روز دیگر از پگاه چو چشم باز می‌کنی زمانه زیر و رو زمینه پر نگار می‌شود زمین شکاف می‌خورد به دشت سبزه می‌زند هر آنچه مانده بود زیر برف جوان و شسته رُفته آشکار می‌شود. سیاوش کسرایی با آن‌که …