جمهوری خلق چین و نبرد طبقاتی و نبرد میان دو سیستم
جبهه ی متحد خلق و اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک

سخن روز شماره ۲۵۱۵ مرداد ۱۳۹۹، ۵ آگوست ۲۰۲۰ سهند گرامی در ابرازنظری به مقاله یِ همکاری با جمهوری خلق چین، بردگی یا پیشرفت، پانزده پرسش مطرح ساخته است. پرسش ها را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود. دسته ی اول- پرسش های تاریخی هستند؛ دسته ی دوم، پرسش هایی …

همکاری با جمهوری خلق چین؛ بردگی یا پیشرفت؟

سخن روز شماره ۲۵۶ مرداد ۱۳۹۹، ۲۷ جولای ۲۰۲۰ پیمان نامه بستن در سه رشته ی نفت، بانک و راه  سازی با یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان نباید شگفت انگیز باشد و مایه نگرانی شود، ولی برای این که مردم ما به حق باور به انگیزه های درست و شایسته …

عمده در قرارداد میان چین و ایران چیست؟

سخن روز شماره ۲۴۴ مرداد ۱۳۹۹، ۲۵ جولای ۲۰۲۰ با ایجاد شدن امکان انعقاد یک قرار داد ۲۵ ساله میان جمهوری خلق چین و ایرانِ ج ا این پرسش به جای مطرح است که  از دیدگاه مردم میهن ما و با توجه به منافع طبقه ی کارگر ایران کدام جنبه‌ …

پیام پر بار در نشریه ی ایران فردا!
نگرشی به گفتگوی نشریه با مبارزه ملی- مذهبی سید علیرضا بهشتی

سخن روز شماره ۲۳۱ مرداد ۱۳۹۹، ۲۲ جولای ۲۰۲۰ چند روز پیش در مقاله ی پیام پر بار «جناح راست» در حزب توده ایران؟ (*) سویه های سیاسی و نظری نزد بخشی از رهبری حزب توده ایران شکافته شد که همانند نظرنزد بسیاری از گروه‌های طیف چپ ایران، ازجمله راه …

چرا کمونیست ستیزان نگرانند؟
سیاست صلح آمیز همزیستی مسالمت آمیز!

سخن روز شماره ۲۲۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۶جولای ۲۰۲۰ اگر می بایستی در بحران ناشی از اپیدمی کرونا یک سویه ی مثبت را جستجو کرد، آنوقت می بایستی به این پرسش پاسخ داده می شد که تفاوت میان دو سیستم  در مبارزه علیه پاندمی کرونا در چه پدیده‌هایی قابل شناخت است؟! …

می رسد فردایی از پس امروز!

سخن روز شماره ۲۱۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۲جولای ۲۰۲۰ رویدادهای هفته های گذشته جنب و جوشی تازه ای در میان توده ای ها  برانگیخت و همزمان آشکار کرده است که ما هنوز تا چه اندازه از هم دوریم. برای نیرومند شدن در راه دگرگونی ریشه ای جهان باید همگام و هم …

گفت و شنفت پر بار و ضروری رفیق امیدوار در پالتاک!

سخن روز شماره ۲۰۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۷ جولای ۲۰۲۰ رفیق محمد امیدوار در گفت و شنفتی پالتاکی در اول تیر ماه درباره ی سدمین سالگرد پایه گذاری حزب کمونیست ایران سخن گفت و به برخی پرسش ها پاسخ داد. رفیق امیدوار که به عنوان عضو هیئت سیاسی و سخنگوی کمیته …

طرح تضاد، تنها اسلوب برطرف کردن تضاد و تناقص!
تا چه حد رفقای ۱۰ مهر محقند؟

سخن روز شماره ۱۹۱۸ تیر ۱۳۹۹، ۷ جولای ۲۰۲۰ پیش از هر نکته خرسندی خودم را برای شکستن «سکوت متکبرانه» پس از سی سال توسط رفقای ۱۰ مهر ابراز می دارم. این گام رفقا مرا بسیار شاد نمود. می‌تواند شرایط ادامه ی گفتگوهایی را که قطع شده است، ایجاد نماید. …