ایران با یک جنگ فرسایشی دیگر روبروست؟
دفاع از حق حاکمیت ملی، بخشی جدایی ناپذیر در نبرد ضدامپریالیستی!

سخن روز شماره: ۲۲ (۲۵ اردیبهشت ۱٣۹۷ ) در اعلامیه کمیته ی مرکزی حزب توده ایران (٢١ اردیبهشت ١٣٩٧) هوشمندانه به خطر کشانده شدن پای ایران به یک جنگ فرسایشیِ دیگر اشاره می شود و با نتیجه گیری از آن، هشدار داده می شود که «حزب توده ایران بر این …

”مهندسی اجتماعی“ و نبرد متضادها دارای یک سرشتند؟پرسش اصلی: بـه سـود کـی؟

سخن روز شماره: ۲۱ (۲۳ اردیبهشت ۱٣۹۷ ) در جریان بررسی اسلوب اندیشه «چپ سابق» که با نمونه ی چنین اسلوبی نزد رفیق فرخ نعمت پور که عضو هیئت تحریریه کار آنلاین است، انجام شد (توده ای ها، مقاله ی ٢٢، ١٨ اردیبهشت ١٣٩٧)، این پرسش طرح گشت که آیا …

فرجام برجام!

سخن روز شماره: ۲۰ (۲۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ ) نخست اینکه خیلی ها می پرسند که چطور ترامپ بدون در نظر گرفتن رای کنگره امریکا توانست امریکا را از برجام خارج کند. پاسخ این پرسش این است که از لحاظ حقوقی برجام یک توافق نامه است و نه یک قرارداد. بنابراین …

رفقا! خلق در انتظارِ شماست!
نویسنده: امید

سخن روز شماره: ۱۹ (۱۹ اردیبهشت ۱٣۹۷ ) رفقا! خلق در انتظارِ شماست!* (بحثی در باب بازگشت دوباره “حزب توده ایران” به صحنه تحولات سیاسی جاری در ایران) تاریخ: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ “در تاریخِ معاصرِ ایران دو جریان ازنظر فکری، دارای تبعاتِ سیاسی و اجتماعیِ بسیار گسترده، غنی و پایداری …

خطر تجاوز خارجی را به اهرم انقلابی بدل کنیم!

سخن روز شماره: ۱۸ (۱۳ اردیبهشت ۱٣۹۷ )   در گفتگوی هایی در روز اول ماه مه امسال با برخی از مبارزان توده ای و چپ مساله خطر تجاوز خارجی به ایران موضوع بحث بود. به نظر می رسد که مبارزه علیه این خطر باید از دو منظر مورد توجه …

همزیستی مسالمت آمیز، مبارزه برای صلح است

سخن روز شماره: ۱۷ (۱۲ اردیبهشت ۱٣۹۷ )   دوست عزیز رضا پ، شادی نسبت به ابرازنظر شما سوهای متفاوتی دارد: ابراز و وجود نظر به تنهایی شادی آفرین است که نشان علاقه ی شما «به عنوان یک غیرمارکسیست» برای آشنا شدن با نظر توده ای هاست. شادی آفرین است، …

استراتژی امپریالیسم
نویسنده: رضا پ

سخن روز شماره: ۱۶ ( ۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۷ ) با درود . من نمیدانم در بین بحثهای تئوریک شما بنده به عنوان یک غیرمارکسیست اجازه دارم وسط بحثهای شما بنویسم یا خیر . ۱- طبق گزارشات برخی رسانه ها عربستان در تدارک اعزام نیرو به سوریه است. ۲- ترکیه قبلا …

دست ها را بگیریم تا برخاستن و رفتن بخواهیم!

سخن روز شماره: ۱۵ ( ۹ اردیبهشت ۱٣۹۷ ) انتقاد به جای رفیق عزیز ناهید هم زمان با نوشتار رفیق عزیز امید نشان عینی درک ضرورت تاریخی ای است که توده ای ها با آن روبرو هستند و نیازمند آنند. اینضرورت تاریخی، همان طور که رفیق عزیز سیامک و دیگر رفقا خاطرنشان می سازند، گفتگو توده ای ها برای یافتن راه حل های منطقی و متکی به خرد جمعی ومبارزه ی مشترک است! نقش رفقا در نویدنو بدون تردید نقشی کلیدی در این مرحله است که در عین حال بار سنگینی از مسئولیت را نیز بر دوش دارد. آن ها با توجه پروسواس به مصالح عالیهی حزب توده ایران، حزب طبقه ی کارگر ایران، باید گره ی کاری را بگشایند که بدون کمک آن ها گشودنی دردناک خواهد بود. آن ها باید دیالکتیک پایبندی به دیسیپلین حزبی و نیاز جنبش توده ای را به گفتگوی جمعی برای شرایط مشخص کنونی بیابند. به این منظور باید بر سر تعریف دقیق“شرایط مشخص کنونی” توافق داشت. آن را برشمریم. ظاهراً برخی از رفقا در رهبری حزب هستند که از حق ویژه ای برخوردارند که مستدل نیست. حق ویژه برای نقض مصوبات کمیته ی مرکزیحزب توده ایران! همان طور که رفیق عزیز آرش وجدانی اعلام داشت، کمیته ی مرکزی حزب توده ایران تصمیم به برگزاری نشستی گرفته است که خبر آن را این رفیق اعلام نمود. ازآن جا که نمی توان بدون هر نشانی پذیرفت که وجدان توده ای رفیق عزیز آرش وجدانی به او اجازه می داده حقیقت را مسخ کند، و به نادرست ادعای تصمیم کمیتهمرکزی حزب طبقه کارگر را اعلام کند، می توان درستی تصمیم اعلام شده را پذیرفت. در برابر این تصمیم کمیته ی مرکزی حزب توده ایران، ظاهراً رفقای دبیر اول و دوم کمیته مرکزی حزب طبقه کارگر ایران از حق ویژه و استثنایی برخوردارند که دووجه دارد. یکی– این تصمیم را نقض کنند؛ دوم– این که خود را آن قدر آزاد احساس کنند که نسبت به اقدام خود پاسخگو نیز نباشند. آیا قابل تصور است که رفقا کهاستادان دانشگاه در بریتانیا هستند، دارای این حق ویژه باشند که به پرسش های دانشچویان کلاس خود پاسخ ندهند؟ آیا استفاده از این حق ویژه در حزب توده ایران از این رو مجاز است که گویا حزبی از یک کشور عقب افتاده ی آسیایی است که باید استعمارگران در ابتدا مدنیت رابرایش به ارمغان آورند؟ و پس از آن که مردم آن متمدن شدند از حق انتظار پاسخ برخوردار شوند؟ بدین ترتیب قابل شناخت است که شرایط حاکم بر هستی واقعی حزب توده ایران در سال ١٣٩٧ شمسی، در هفتاد و ششمین سال پایه گذاری حزب طبقه ی کارگر ایرانآن چنان شفاف و صریح است که رفقای نویدنو و دیگر رفقای مسئول و جانبدار مصالح عالیه حزب توده ایران بتوانند به «پیمان» خود وفادار باشند و به این نقضغیرمستدل مصوبه کمیته ی مرکزی حزب توده ایران پایان بخشند! شاید برگزاری یک همه پرسی در این زمینه ضروری و کمک باشد، چنانچه راه گشوده نشود. ۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۷ – ۲۶ آوریل ۲۰۱۸