«حقیقت مطلق»، پدیده‌ای سحرآمیز؟

سخن روز شماره ۱۸۱۷ تیر ۱۳۹۹، ۶ جولای ۲۰۲۰ مقوله ی «حقیقت مطلق» دارای باری مذهبی است. برای اندیشه دیالکتیکی، حقیقت مقوله ای نسبی است. بررسی نظری- شناختی این پدیده در تاریخ رشد اندیشه ی انسان در روند مردًمش انسان وظیفه ی این سطور نیست. وظیفه، ادامه ی گفت و …

هشدارِ «رهبر تراشی» رفیق خاوری و واکنش نویدنو

سخن روز شماره ۱۷۵ تیر ۱۳۹۹، ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ همانطور که در حاشیه ی گفتگو با صفحه ی توده‌ای ها ذکر شد، من از نفی قاطعانه برنامه ی  «سوسیالیسم ارتجاعی» توسط رفقای هیئت تحریریه نویدنو خوشحال و خوشنودم و موضع این رفقا را در مقاله نگاهی به گفته‌های آقای عاصمی …

در حاشیه ی گفتگو با صفحه ی توده‌ای ها
دیالکتیک نبرد در داخل و خارج از کشور و برخی پرسش ها

سخن روز شماره ۱۶۲ تیر ۱۳۹۹، ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰ ضرورت انجام گفتگو با صفحه ی توده‌ای ها از واقعیت توجه دوست و دشمن به آن قابل شناخت است. دشمن به عبث می‌کوشد با نظرات انحرافی خود، هسته ی مرکزی نبرد رهایی بخش طبقاتی را که وظیفه ی تاریخی حزب توده …

بازهم درباره ی تضاد و راه حل آن!

سخن روز شماره ۱۵۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰ رفیق عزیز دماوند شما به درستی تضادی را در حزب توده ایران مورد خطاب قرار می‌دهید و راه حل آن را نیز با اشاره به کارکرد زنده یاد رفیق کیانوری توصیه می کنید. من با استدلال شما موافق هستم. در این …

به مناسبت بازانتشار دو مقاله ی قدیمی در نویدنو

سخن روز شماره ۱۴۲۶ خرداد ۱۳۹۹، ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ رفیق عزیز عضو فعال کمیته ی داخلی، و رفیق عزیز هاتف رحمانی! بازانتشار مقاله ی شش سال پیش شما در نویدنو نشان می‌دهد که شما سخن جدیدی برای طرح ندارید. همین ارزیابی را باید از نامه ی ده سال پیش رفیق …

تضاد کنونی در جنبش توده‌ای و حل آن!
ابرازنظر به بازانتشار مقاله ی نیم نگاهی به واکنش آقای علی خدایی

سخن روز شماره ۱۳۱۵ خرداد ۱۳۹۹، ۴ ژوئن ۲۰۲۰ بازانتشار مقاله ی رفیق گرامی هاتف رحمانی از سال ۱۳۹۴ در نویدنو، گام به جایی است! علت درستی این گام صرفنظر از مواضع توضیح داده شده در مقاله، ناشی از این واقعیت نیز است که علی خدایی که در «یادمانده» نگاری …

رومینا، نشکفته گُلی که پرپر شد!

سخن روز شماره ۱۲۱۴ خرداد ۱۳۹۹، ۳ ژوئن ۲۰۲۰ دخترک، گُلی زیبا و خوشبو بود که هنگام شکفتگی پژمرده شد. این جوجه بلبل می توانست سال های درازی فضای باغچه را با اواز دلنواز خود شاداب کند. هنوز تلخی‌ها و شیرینی‌های روزگار را نچشیده بود، روانی کنجکاو داشت و می …

حزب سازی، برنامه همیشگی واپسگرایان ستمگر!

سخن روز شماره ۱۱۱۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱ ژوئن ۲۰۲۰  دستگاه‌های امنیتی رژیم هر روز دنبال توطئه جدیدی علیه حزب ما هستند. (رفیق خاوری؛ گفتگو با نامه مردم۵ خرداد ۱۳۹۹) نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ی ایران نیز در پیوند با یورش جمهوری اسلامی به حزب از برخی از نیرنگ …