“ملاحظات” ۱۰مهر برای چیست؟
تلفیق مبارزه ی داخل و خارج از کشور

سخن روز شماره: ۱۲ ( ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸) رفقای هیئت تحریریه ۱۰ مهر تلفیق مبارزه ی داخل و خارج از کشور شما چندین ماه پیش با پیشنهاد سازنده برای گفت و شنفت میان شما و توده‌ای ها خواستار صحبت‌های تلفنی شدید. چند دور از صحبت‌ها عملی شد.  در ماه دسامبر سال …

انقلاب بولیواری ونزوئلا در خطر است

سخن روز شماره: ۱۲ ( ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸) انقلاب در خطر است، زیرا برنامه ی مشخص برای ادامه آن وجود ندارد انقلاب بولیوار ونزوئلا از دو سو در خطر است. از سوی یورش مداوم ارتجاع داخل و خارج، و از سوی بی برنامگی برای تداوم آن که بر دولت نیکلاس …

برنامه حداقل کارگری حزب توده ایران

سخن روز شماره: ۱۱ ( ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸) رفیق عزیز احسان پیش از همه چیز لازم می‌دانم از پیگیری شما در روشنگری درباره ی نکته‌های مورد بحث تشکر کنم. گفت و شنفتی که شما با صرف وقت و پذیرش هزینه شخصی دنبال می کنید، سویه ی پراهمیتی را از دیالکتیک مبارزه …

آموزش از نبرد انقلابی در سودان برای ایران

سخن روز شماره: ۱۰ ( ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸) مرور کوتاه وقایع در سودان و الجزیره نشانی است برای وضعی که تکرار آن در ایران نیز ممکن است. دیکتاتوری طبقات حاکم در نظام طبقاتی، محکوم به زوال است. زیرا شکل خشن و یا پوشیده ی اِعمال سلطه ی حاکمان برای حفظ …

هنگامه ی گشودن «دروازه شهرهای ناگشوده» کی فرامی رسد؟

سخن روز شماره: ۹ ( ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸) مقدمه برای سخن روز گفته شد که هیئت تحریریه نویدنو با بازانتشار مقاله ی، پرسش ها در برابر چپ ایران! گفت و شنفت با محمد مالجو، و منطق دیالکتیک ماتریالیستی که ارزیابی از ابرازنظر ع ع در اخبارروز است، موافقت نکرده است، …

انسان؛ زراندوز فرومایه یا رباینده آتش

سخن روز شماره: ۸ (۳۱ فروردین ۱۳۹۸) اندیشه های طبقه حاکم، همواره باورهای حاکم در هر دوره است (مارکس) اندیشه های بنیادی نئولیبرالیستی در تار و پود میهن ما رخنه کرده است. شکارچیان آفتاب از تابیدن هر گونه اندیشه ی پیشرفته سوسیالیستی در تاریک خانه میهن جلوگیری می کنند و …

سیلاب رودها و رگبار خشم توده ها

سخن روز شماره: ۷ (۲۶ فروردین ۱۳۹۸) پنداشتی که خشم فروخورده ی قرون جوشیده از خرابه ی فرتوت روزها (نادر نادرپور) برف، باران و سیلاب ویرانگر بسیاری از شهرهای میهن ما را در کام خود فرو برده و پیامدهای سنگینی آن بر دوش نازک توده های رنج و تهی دستان …

کلید پیروزی نبرد ضد استعماری- ضد امپریالیستی- ضد دیکتاتوری است

سخن روز شماره: ۶ (۲۴ فروردین ۱۳۹۸) نگرشی به مقاله ی ٬٬امپریالیسم و آینده ی ما٬٬ از پرویز صداقت در اخبارروز از ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ مقاله به درستی رابطه ی ارتجاع جهانی- امپریالیستی را با ارتجاع داخلی، یعنی حاکمیت سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی در سطور …