برای آگاهی کارگران چه باید کرد؟
بررسی مشخصِ پدیده ی مشخص بر پایه ی علم دیالکتیک ماتریالیستی! ساختار تضادمندی آگاهی

مقاله شماره: ۴۰ (۹/۸-۲۰۱۷)
کوشش برای حفظ سطح آگاهی کارگران در سطحِ “بی واسطه”، از طریق مطلق نمودن مساله ی حقوق صنفی- مطالباتی، و آموزش شیوه ی “لوبی یسم” برای «چانه زنی» برای خواست های بی واسطه ی مطالباتی مانند «تامین اجتماعی، سطح زندگی، تحصیل، بهداشت و درمان و جز این ها» که هلر عنوان می کند، در تبلیغات بورژوایی و اندیشه «سوسیال دمکرات های نوآور» (مرتضی کاضمیان) این هدف را دنبال می کند که “ساختار تضادمند آگاهی” توسط مبارزان درک نشود و راه علمی- نظری برای رفع آن که آموزش اندیشه علمی بانیان سوسیالیسم علمی و اسلوب دیالکتیک ماتریالیستی است، دنبال نگردد.