سیاست، شکل بروز آگاهی اجتماعی بر کلیت هستی جامعه است (عینی- پایه و ذهنی- روبنایی)!

مقاله شماره: ۱۵ (۱۹/۰۴-۲۰۱۸) ( ۳۰ فروردین ۱٣۹۷ )
بدون طرح برنامه اقتصاد ملی جایگزین برای اقتصاد سیاسی دیکته شده توسط امپریالیسم، طبقه کارگر ایران و همه مردم میهن دوست و ضد سیطره ی امپریالیسم ازپرچم ضروری در نبرد برای حل تضاد با امپریالیسم و حل تضاد با زیربنای اقتصاد وابسته نظام سرمایه داری حاکم محروم خواهند بود. مبارزه علیه رژیم دیکتاتوری که اجرای سیاست امپریالیستی را به برنامه رسمی دولتی بدل ساخته است، از مضمون مردمی و ملی تهی خواهد بود. مبارزه علیه دیکتاتوری به مبارزه برای “آزادی” تقلیل خواهد یافت که نارسایی آن در تجربه ی طولانی اصلاح طلبان به اثبات رسیده است.