تعیین منافع طبقاتی روندی عینی است!
پاسخی به پرسش سهند گرامی!

مقاله شماره: ۲۳
هنگامی که بایستی ازجمله پدیده ی انتشار آگهی برای «بازگشت توده ای ها به صحنه نبرد طبقاتی» مورد تحلیل قرار گیرد، می بایستی به مساله حمله ی سیبری به آن همان قدر پرداخت که به مساله آدرس جدید نشناخته برای علاقمندان! هنگامی که روزانه چند ده نفر از طریق آگهی در اخبار روز از آدرس جدید توده ای ها با طلاع می شوند، انتشار آگهی بلاتردید از مضمونی مثبت و در جهت تاریخی- ترقی خواهانه در چارچوب نبرد طبقاتی حاکم برخوردار است. گامی است با مضمون رهایی بخش و در تامین استقلال سیاست طبقه کارگر و حزب آن!