اتحادیه اروپا، امپریالیسم تبهکار و نه دوست نیک خواه

مقاله شماره:۶۰ (۱ آبان ۱٣۹۷)(۲۳/۱۰-۲۰۱۸)
اتحادیه اروپا از طریق حمایت خود از صنایع تسلیحاتی، برای مدت زمان طولانی در ایجاد یک جهان غیرامن و غیرمطمئن و سرکوب حقوق بشر کمک کرده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگام فروش سلاح و تجهیزات امنیتی به کشورهایی مانند عربستان سعودی مسئولیت اخلاقی روشن دارند و در جنایت های این کشور بر علیه مردم خود و خلق یمن شریک هستند.