«همهٔ ابعاد واژگون شوند. خوار شدگان بالا بیفزایند»!
فرهنگ و اخلاق مارکسیستی در برابر اخلاق ضد انسانی سرمایه داری!

مقاله ۱۲/۹۹ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۶ مه ۲۰۲۰ مضمون فرهنگ و اخلاقِ مارکسیستی در نبرد رهایی بخش طبقاتی در جامعه ی سرمایه داری دارای دستمایه ی مادی- ماتریالیستی است. دستمایه مادی- ماتریالیستی در مضمونِ اخلاق مارکسیستی در اندیشه ی مارکس- انگلس از طریق برقراری وحدت میان ذهن و پراتیک بر …