خامنه ای وحدت حاکمیت و اقتصاد سیاسی امپریالیستی- اسلامی را مقدس اعلام کرد!
شکاف در سلطه ی رژیم را از هم بدریم!

مقاله شماره: ۴۱ (۲۰/۰۷-۲۰۱۸) (۲۹ تیر ۱٣۹۷ )
شکافی را که با اعتراف بر ضرورت تهیه «نقشه راه اقتصاد با ثبات» در سخنان خامنه ای عریان شده است، با ارایه پیشنهادهای مشخص برای پاسخ به خواست های مبارزاتی توده های زحمت، زندانیان سیاسی و دیگر مبارزان علیه خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی پر کنیم و آن را به اهرم پرتوان ژرفش نبرد طبقاتی در ایران بدل نمایم.