گذار از دیکتاتوری استراتژی یا تاکتیک؟
انطباق دیالکتیکی دو سند بر شرایط کنونی

مقاله ۲۰/۹۹۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱ جولای ۲۰۲۰ مقدمه در جنبش توده‌ای ارزیابی در این باره که  در شرایط کنونی هدف گذار از دیکتاتوری هدفی استراتژیک یا تاکتیکی را برای تغییرات در پیش تشکیل می دهد، یک پارچگی برقرار است. همگی آن را هدفی استراتژیک ارزیابی می کنند. این برداشت مشترک …