بیست و یکمین کنگره ی حزب کمونیست آلمان
جستجوی هدف استراتژیک در مرحله ی کنونی در احزاب کمونیستی و کارگری

مقاله شماره: ۷
رابطه میان مبارزه ی اتحادی- دموکراتیک در جامعه و مبارزه ی سوسیالیستی به منظور ارتقای سطح آگاهی طبقاتی کارگران و متحدان نزدیک آن، در بحث های احزاب برادر به محور مرکزی تبدیل شده است. با توجه به مضمون بحث ها این پرسش مطرح است که آیا می توان برای ایران و مبارزه ی حزب توده ایران نیز در شرایط کنونی حاکم به نتایج مشابهی دست یافت و یا خیر؟