نگاهی به کتاب “عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز”!
استقلال سیاست حزب طبقه کارگر!

مقاله شماره: ۹۱ (۰۶/۰۱-۲۰۱۸)
کتاب باری دیگر می‌آموزد که استقلال سیاست طبقاتی حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر ایران وظیفه‌ای انکارناپذیر و ضروی است. وجود و تأثیر چنین سیاستی در شرایط کنونی که این روزها ی دی ماه ۱۳۹۶ با شدت گرفتن مبارزات انقلابی در ایران با تظاهرات گسترش یابنده در شهرهای ایران همراه شده است، از مبرمیت خاص برای رشد اندیشه ترقی خواهانه و رهایی بخش برای مردم ایران برخوردار است.

شناخت ضرورت وجود و اعلام سیاست مستقل حزب توده ایران با توجه به دو جایگاه نظری ممکن می گردد. هر دوی این جایگاه در اندیشه ی طرح شده در کتاب ارزشمند “عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز” موضوع بررسی را تشکیل می دهد، بدون آنکه بتواند پاسخ نهایی حل بحران اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی- ایدئولوژیک حاکم بر هستی اجتماعی ایران را ارایه دهد.